دلنوشته های یک دختر خیاط 🙋👗✂

تا آیینه رفتم که بگیرم خبر از خویش دیدم که در آن آیینه هم جز تُ کسی نیس ...
#دلنوشته #هوشنگ_ابتهاج

10

0

The end of the page