#فکر_کننده

Instagram photos and videos

#داود_ج#مراقبه#بیداری#تولد_روحانی#روشن_ضمیر#بیداری_معنوی#مشاهده_کردن#بی_ذهنی#نیروی_حال#شرطی_شدگی#ذهن_آگاهی#مایندفولنس#مدیتیشن#مراقبت#خداشناسی#لحظه_حال#خودشناسی#عرفان

Hashtags #فکر_کننده for Instagram

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی

برشی از متن «بزرگترین تذکر»
هر روز و هر لحظه ذکرت این باشد که از بزرگترین تذکرات است
من هیچکدام از این مسائلی که پیش می آید نیستم
من وابستگی ، ترس ، خشم ، حرص، طمع و هزاران موضوع دیگر نیستم
من افکار در سرم نیستم حتی من بدن نیستم .

#داود_ج


5

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی

ما از جنس بودن،
از جنس سكون و سكوتیم .
اما براى آگاه شدنِ آگاهي به آگاهي بايد ظهور و تجلي رخ دهد(حركت) و در اين حركت است كه ما پى خواهيم برد كه آن بي تغيير، آن سكون ،آن تعريف ناشدني نامحدود، ما هستيم .

#داود_ج
متن«حرکت»


4

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی

زندگی

با مراقبت از خويش متوجه خواهيد شد این زندگى ست که كارها را انجام ميدهد و تو چنان در او و با او هستی که هم زندگی شاملت میشود و هم خدمت گذاری به آن امّا این را دو نمیدانی بلکه این یکیست و تخلخل و در هم آمیختن است.
ديگر در تعاريف ايگو زندگى نخواهى كرد و آنچه هست را زندگى ميكنى.
ديگر ميدانى كه كسى بعنوان يك شخص و يا من وجود ندارد و هرآنچه هست ،بوده ، هست و خواهد بود .
زندگيست كه خود را هرآنگونه كه ميخواهد بروز ميدهد و در اين بروز چيزى بعنوان من رخ ميدهد كه همان هم زندگيست اما زندگي در بُعد ابعاد كه دچار زمان و مكان است اما غير از زندگى غيرى نميتواند باشد.
در اين درك است كه تسليم و عشق مى آيد و بعد از اين راوى بيدار است و لب به سخن ميگشايد و از عشق ميگويد.

نوشته از:#داود_ج


2

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی

تو ، تو هستی
اصلاً لزومی ندارد بخواهی
از دست ایگو رها شوی
زیرا این ایگو است که رهایی از ایگو را مطرح میکند
و خودِ ایگو ست که بدنبال خود میگردد
و این خودگردی
در دور باطلی می افتد
که رهایی از آن دشوار میشود
بودا وقتی بیدار شد گفت :
معمار دیگر خانه نساز
#داود_ج
بریده ای از متن «ایگو»


5

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
تا زمانيكه هم هويت با ذهن هستيد در جهنم زندگى ميكنيد در واقع جهنميان و بهشتيان هر دو به ظاهر در يك تصوير زندگى ميكنند اما ديوارهايى نامريى در ميانشان قرار دارد كه آنها را از همديگر جدا ميكند اين ديوار جدا كننده ،
آگاهى از خويش است تا زمانيكه به خويش آگاه نشويد در جهنم زندگى خواهيد كرد و اين ماندن ممكن است بسيار به طول بينجامد.

#داود_ج
متن”بهشت،جهنم”


20

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی

تو نور هستی، امّا فراموش کرده ای،
آمده ای تا نور بودنت را بیاد آوری اما زمین دنیا تو را دچار کرده است
دچار تعلقات و کِدِری ها ،
تو گرفتار دچارستان شده ای
و باید از این چسبیدن ها خودت را رها کنی .
این رهایی در آگاهی توست ،
در اشتیاق توست،
در بیاد آوردن حقیقت خودتان است.
#داود_ج

بریده ای از متن حبل الله


13

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی

شما ارابه ران ِاين ارابه ی تن هستيد
كه بايد اين اسب چموشِ ذهن را
با افسار ِمشاهده و مراقبه
در دست بگيريد
و اجازه ندهيد
هر كجا و هرطور
كه ميلش كشيد
شما را سرگردان كند.
#داود_ج
بریده ای از مطلب ارابه ران


9

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی

پاک بودن از هر آلودگی چقدر زیباست
کودکی را که بدنیا می آید بنگر ،
ببین این عشق و لطافت چه زیباست و چقدر عاریست از آلودگی دنیا و دوستدارانش
و حال این خالیای لبریز از عشق را پُر میکنند از پُر شدنهای بیهوده و هجو.
و بعد از این شلوغیها باید خود را خالی کند از این مملوها و فکرستانِ فکرها.

از سرزمین فکرستان به نقطه هجرت میکند و در این نقطه ذوب میشود و در این چرخش دوار بدون تکرار گُم میشود و در این گُم شدن ، پیدا شدنهاست .
خدا پیدا میشود ،
آری خدا هم پیدا میشود .

نوشته:#داود_ج

تقدیم با عشق به همه ی سالکان حقیقت🌹


12

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
تسلیم که آمد جانت آمیخته میشود با عشق و جنون که در ظرف کوچک شرطی شدگیها و هم هویت شدنها قرار نمیگیری زیرا تو دیگر ظرف نیستی و دریا شده ای .

نوشته:#داود_ج
بریده ای از مطلب تسلیم


13

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
تو بدون غبار می آیی
و مراقبت کن ،
بدون غبار و زنگار بروی .
اگر خودت را تکان ندهی
و بهوش نباشی
ممکن است آن را که
لخت آمده است
با حجابی از جهل
و کفنی از غبار
رهسپار سفر شود.
مراقب باشیم تا راغب باشیم .
#داود_ج


10

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
هیچ دانه ی برفی
همانند دانه ای دیگر نیست،
هیچ قطره ای از باران
همانند قطره ای دیگر نیست .
زمانی تو به مقایسه وارد خواهی شد
که خود را به “چیز” نزول دهی
اما تو چیز نیستی بلکه “نچیز “هستی .
#داود_ج


2

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
حتی منتظر تشکر هم نباش
بی توقع بی چشم داشت ببخش
فقط باش و آنچه را که از عشق
سهیم میشوی را تقسیم کن
مهم نیست به چه کسی و یا به چه صورت،
فقط همچون دستی
که خود هم خبر ندارد
که به چه کسی میبخشد
ببخش
و مسیر را ادامه بده
گویی نیستی و نبودی
زندگی ِتو در نبودن توست
در نبودن وهم توست
و در نبودن وهمِ تو ،
تو همیشه بوده ای ،
هستی و خواهی بود
زیرا تو خود حقیقتی .

نوشته از:#داود_ج


5

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی

شاید در برابر کار درستی که انجام میدهی ،
مورد انتقاد دیگران قرار بگیرید ، امّا مهم نیست .
زیرا انجام دهنده شما نیستید بلکه کارها توسط زندگی صورت می‌گیرد و شما بعنوان زندگی آن کار را انجام داده اید نه بعنوان شخص .
اما اینچنین نیست که بگذارید هر کاری در حقتان انجام دهند و شما هم هیچگونه عملکرد و پاسخی نداشته باشید .
شما بعنوان زندگی بصورت واکنشی عمل نخواهید کرد زیرا زندگی و هوشمندی همیشه پاسخگوست .
به عبارت دیگر آگاهی پاسخ میدهد اما کنش و واکنش پاسخ نیست بلکه کنش و واکنش از جنس ذهن است و پاسخ و خلاقیت از جنس هوشمندی و زندگیست.

قرار نیست همه را دربَر بگیرید و یا آنکه همه را راضی از خود نگهدارید.
قرار است با زندگی یکی شوید و یکی باشید و زندگی هرآنگونه هست ، هست.
آنانی که در برابر زندگی اعتراض میکنند و مقاومت نشان می‌دهند بزودی زندگی آنها را میبلعد.
همچون عصای موسی که سحر ساحران را بلعید .

نوشته :#داود_ج


13

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
حسین(ع) آن ذبح بزرگ است که دنیا به چشم خویش تا بحال به خود ندیده بود و نخواهد دید و این را فقط
قتیل العبرات میتوانست اینگونه و کامل به ثمر برساند .
در کار عاشقانِ حقیقت،
عاقلان جزئ اندیش ناتوان و درمانده اند.

حسین(ع) نجنگید حسین دعوت کرد تا آخرین لحظات .
ایشان فقط خواندند و کسی را نراندند.

امام حسین و یارانش ۷۲ تن نبودند بلکه یک تن بودند که در ۷۲جلوه ظاهر شدند و همه یکی بودند همه حسین بودند و حسین (ع) ۷۲ بار در راه حق و حقیقت جان داد .

ذبح بزرگ از درخت حیات است و این درخت حیات از کلمه است .

کشتی مصباح الهدی همیشه حاضر است تا تو را سوار کند اما کسی هست که بخواهد یاری کند؟

یادمان باشد و غافل نشویم کسی که جان خود را پای چیزی میدهد بدانید موضوعی خیلی خیلی بزرگیست و باید با تأملی ژرف بدان نظر کرد.

نوشته از:#داود_ج


4

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
با شما خویش را در میان میگذارم
آیا در خانه کسی هست؟

باشما از عشق،شور و هستی میگویم
آیا در خانه کسی هست؟

روزیِ معنوی را در میانتان میگسترانم
آیا در خانه کسی هست؟
معرفی میکنم خویش را به شما
آیا در خانه کسی هست؟
پرده های حجاب را نشانتان میدهم
آیا در خانه کسی هست؟
برای یاری می طلبم شما را
آیا در خانه کسی هست؟
برای یاری عشق ، نور ، آگاهی فریادتان میزنم
آیا در خانه کسی هست؟
دعوتتان میکنم به نور و بیداری
آیا در خانه کسی هست؟
ببین این گرگ را ،ببین این جهل را
آیا در خانه کسی هست؟
نور تویی،سور تویی،دولت منصور تویی
آیا در خانه کسی هست؟
آنان که طلبکار خدایید،خدایید
آیا در خانه کسی هست؟
هر روز و هر لحظه با شما هستم،صدایتان میکنم
آیا در خانه کسی هست؟

در همه چیز و همه کس خویش
را به خویش نشان میدهم
آیا در خانه کسی هست؟

با تو سخن های نهان میگویم ،در سکوت.
آیا در خانه کسی هست؟

میخوانی اما به همین نوشته
بار میدهد ، تحریف میکند
و تو را محروم میکند
آیا در خانه کسی هست؟

نوشته از :#داود_ج


5

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
تا وقتی داستانی در زندگی ات داری که تعریف کنی
تحت تسلط قوانین همان داستان هستی
و تو را میتوان با نقض قوانین داستانت ترساند و یا خشمگین کرد و حتی تحت کنترل گرفت
اگر میخواهی داستانی در زندگیت داشته باشی
حداقل داستانی قهرمانانه و زیبا داشته باش .
اما بدان داستان یعنی گذشته و گذشته یعنی فریب
.
.
.

آیا حاضری خود را فریب دهی؟

نوشته از:#داود_ج


4

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
در آگاهی ، عشق ، نور، غیبت نیست
در آگاهی، عشق ، نور ، تهمت نیست
در آگاهی ،عشق ، نور ،رباه و ریا نیست
در آگاهی، عشق ، نور ،دروغ نیست
در آگاهی، عشق ، نور شهوت نیست
در آگاهی، عشق ، نور دزدی نیست
در آگاهی، عشق ، نور جنگ و دعوا نیست
هر آنچه که تخریب میکند و تو را از خویش غافل میکند جهل است آن نفس اماره است آن بُعد تاریک توست
تو همه را میدانی اما خاکستر غفلت است که بر آگاهی، بر ماهیت درونی تو ،بر آن حقیقت نشسته است .
تو همه را میدانی اما غافلی از خویش
زمان کوتاه است ،به خویش رسیدگی کن و به نور ،به اصل خویش متصل شو و یکی شو .
اینقدر انگشت خود را به دیگران اشاره نکن آنها خود تو هستند تو خود را بیاب ،خویش را در نظر بگیر و توجه کن .
زیرا همیشه تو را میخواند اما زبان تو قیل و قال است و زبان او سکوت است
سکوت کن و آرام باش تا بشنوی آن صلح و سعادت را .
بدان و آگاه باش فقط خاکستر غفلت را پاک کن تا آتش و نور آگاهی بتابد و گرمت کند.

نوشته از:#داود_ج


8

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
باید از خودت شروع کنی راهی دیگر وجود ندارد
به خود مشغول باش به شناخت و تفحص خویش بپرداز و از تجسس و معطوف بودن به بیرون برحضر باش.
بیرون به تو شناختی نخواهد داد مگر آنکه همه چیز درون تو شود و درک کنی «جهان انسان شد و انسان جهانی»
میتوانی از هرچیزی الهام بگیری و درس بیاموزی، رشد کنی و بیدار شوی.
هر آنچه که به تو داده میشود برای آنست که تو را متوجه ضعفهایت کند در واقع طبیب عالم جهان هستی نسخه ای مخصوص تو را تجویز میکند تا درمان ، رشد و آگاه شدن در تو صورت گیرد
با هر فرم و وضعیتی که روبرو هستی و در مقابلش مقاومت میکنی و یا آن را نمیتوانی بپذیری بدان تا با فرم این لحظه آشتی نکنی و پذیرای آن نباشی بارها و بارها برایت در فرمهای مختلف تکرار خواهد شد تا زمانیکه از مقاومت دست بکشی و تسلیم
شوی.
هر آنچه را که تو طلب میکنی در زمان معین به تو خواهد رسید اما بدان آنچه حائز اهمیت است اینجا، اکنون و لحظه ی حال است که باید بدان توجهی ژرف داشته باشی تا درک و تجربه برایت حاصل شود .
در درک حقیقت است که می آید آن نجات دهنده ی تو ،آن نور ،آن استاد، که تو را آگاه خواهد کرد و این آمدن از طلب توست که مهیا میکند این بیدار شدن به بیداری را .

نوشته از :#داود_ج


6

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
اگر عشق آمد و در جانت ریخت
بدان ،شوق پرواز برای پرواز ،جان میدهد
درونت بارانی و خیس و برونت رُخ زردتر
این چیست این؟
این کیست این؟
خرابت میکند هرآنچه هست را ویران میکند
بی رحم تر از عشق نخواهی دید
تو را میکشد و خون بهای تو را خود میدهد
میشوی او و دیگر چشم میبیند و لب خاموش
و قلب در شور ،نگویم بهتر است
شرحش کلمه ست و کلمه آدم را نجات داد
کلمه را بیاب که کلمه کُلِ ماست
حقیقت و عشق با کلمه انس دارد و
بدون کلمه ، معنا بی معنی میشود
و شوق بی شوق میشود
کلمه ریسمانیست که باید بدان چنگ زد
چنگ زن که فرصت کوتاه است.

نوشته از:#داود_ج


8

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
بزرگترین جهاد ، جهاد با نفس است در واقع جهاد اکبر است و اگر بشناسی این جنود شیطان را افلح میشوی و جهانی زنده میشود .
آمده ای نه برای داشتن و شدن بلکه آمده ای تا بودن را تجربه کنی .

نوشته از :#داود_ج


4

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
از روی همه چیز نام را بردارید و آنوقت بدون هرگونه برچسب و اسم آنها را نگاه کنید آنوقت درک خواهید کرد که بدون تعریف و نام ،حقیقت خود را نمایان میکند زیرا ذهن محدود هست و همه چیز را با تعریف و اسم محدود میکند و الماس گرانبهای تجربه کردن را از ما میگیرد .
در واقع نام ،حقیقت را بیان نمیکند
بلکه حجابی میشود برای حقیقت .
#داود_ج


1

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
تو به «من»چسبیده ای نه «من» به تو
تو او را و تمام زیرشاخه هایش را باور کرده ای
چنان باور داری که گویی تو «من» هستی و «من» تو
هر زمان که اراده کنی و بخواهی «من» وجود نخواهد داشت اما دوست داری که باشد
زیرا اعتیاد منشأ آنست
کافیست دیگر باورش نداشته باشی و هرچه گفت نشنیده بگیری
وسوسه ها
تلقینات
طرح واره ها
الگو واره ها
مقایسه ها
ترس
استرس
اضطراب
همه و همه را بگذار بروند
همه اش یک فکر است
خواهی دید که در لحظه سبک میشوی
و میتوانی صدای تنفس کشیدن خود را بشنوی
#داود_ج


3

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی

اجازه دهید تا خداوند در زندگیتان جاری شود
نور بیاید و شما را تزکیه کند
تا کی میخواهید در تاریکی قدم بگذارید
و بگویید خدا هست
وقتیکه فقط با شیطان دست بیعت داده اید
چگونه از نور سخن میگویید و منتظرید؟
انتظار فریبی ست که نفس ات برایت میخواند
و تو را بخوابی مرگ بار رهسپار میکند
بزرگترین دشمن شما در درونتان است
که شمارا هر روز و هر لحظه به دیار سفلی راهنمایی میکند و شما در انتظاری نیستید بلکه در غفلتید ، در مسمومیت هستید و در این
بی هوشی فرو میروید.
نفس یک دروغ است که خود را واقعی نشان میدهد زیرا شما به آن وابسته اید و اعتیاد گونه دوستش دارید.
#داود_ج


1

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
والدین شما یک سری الگوهای رفتاری دارند که
ممکن است آن الگوهای رفتاری بابِ میل شما
نباشند و همیشه آنها را مورد انتقاد قرار دهید و به
آنها خورده بگیرید و بگویید :
این چه رفتاریست
من اصلا خوشم نمی آید از این کار شما
دیگه این رفتارها قدیمی شده است
و یا انتقادهایی در مورد خشم، استرس،اضطراب و
هزاران مورد دیگر.
امّا باید به همین مواردی که خوشتان نمی آید
و به آنها خورده میگیرید آگاه باشید
زیرا شما دقیقاً در معرض همین رفتارها هستید
که باید بجای انتقاد از آنها بدانید که اگر
غفلت کنید خود شما همان خواهید شد زیرا تمام
این الگوهای رفتاری فقط مختص والدین نیستند
بلکه این کهن الگوها همچون ویروس در دنیا
پخش هستند و آدم امروز را در بر گرفته است .
پس بجای انتقاد و نشان دادن آنها،
کمی تأمل کنید و بدانید این مسائل بدلیل عدم
آگاهی در والدین شما نهادینه شده است پس
آگاهی را جایگزین کنید تا بتوانید از این کهن
الگوها و الگو واره ها رهایی یابید زیرا غفلتِ شما
باعث میشود این ویروسِ الگوهای منِ ذهنی بیشتر و بیشتر منتشر شود .
هیچ فرقی در میان نیست بلکه فقط آگاهیست که
شما را به سطوح بالاتری از آگاهی انتقال میدهد
فکرکننده یا گرگ درون را ترک کنید و به
آگاهی و درک تبدیل شوید زیرا سقوط به تاریکی
بسیار نزدیک است .
#داود_ج


5

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
برای آنکه زندگی را تجربه کنید باید با آن یکی شوید البته در حقیقت، شما خودِ زندگی هستید
امّا باید به این حقیقت آگاه شوید و این آگاه شدن مستلزم درک و شناخت خویشتن است
که شناختِ خویشتن در ورای سر و صدای سرِ شماست که باید به آن سطح قدم بگذارید
تا طعم حقیقی زندگی را بچشید.
امّا بدان وقتی به ساحتِ خویشتن قدم بگذارید دیگر کسی یا شخصیتی وجود
نخواهد داشت دیگر هویتی بعنوان تو با هر نام و منسبی نیست که بتواند آن را
تعریف کند .
زیرا توهم و منِ ذهنی رنگ میبازد و حقیقت لب به سخن میگشاید و
دیگر هیچ اثری از آن هویت جعلی نیست و فقط او هست و بس.
در این مسیر تا زمانی که در ساحتِ ذهن و یا افکار هستید خود را جدا از تمام هستی
میپندارید امّا به محض آنکه آماده شدید که تمامیت خود را بگذارید و بگذرید دیگر توهم
جدایی و انفصال از میان میرود و دیگر قطره به اقیانوس افتاده است و این است وحدت وجود
حضرت محی الدین ابن عربی میفرمایند:
“جهان انسان شد و انسان جهانی”
که این تعریفی کامل است که خود را تکمیل میکند.
#داود_ج


4

#داود_ج #لحظه_حال #آگاهی #حضور #شاهد #فکر_کننده #نفس_اماره #من_ذهنی #هوشیاری #هشیاری #مطالب_آموزنده #نوشته_های_من #دلنوشته #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #مراقبه #مراقبت #مدیتیشن #مایندفولنس #ذهن_آگاهی #شرطی_شدگی #نیروی_حال #بی_ذهنی #مشاهده_کردن #بیداری_معنوی #روشن_ضمیر #تولد_روحانی #بیداری #کندالینی
یاد مرگ همچون رهاننده ایست که تو را تزکیه و تطهیر میکند و راه صحیح را نشانت میدهد .
کاذب را از تو می ستاند و حقیقت را نشانت میدهد .
یاد مرگ را از یاد نبرید که از بهترین راهنمایان است
نوریست که هر دم و بازدم راه را در جلوی پایتان روشن میکند
یاد مرگ را بسیار بیاد آورید و در این یادآوری متوجه خواهید شد که زندگی در اکنون جاریست و بسیار پرارزش و زیباست .زیرا فرصتی یکه برایتان رقم خورده تا زندگی را آگاهانه تجربه کنید
هر وقت با آرزو، خواسته، مقایسه و هزاران خواب و خیال گرفتار شدید فقط کافیست مرگ را یادآور شوید و این یاد همچون ناجی عمل خواهد کرد و تو را نجات خواهد داد
مرگ پایان و یا از بین رفتن شما نیست بلکه بهترین انتقال دهنده ی شما به بُعدی دیگر است مرگ از جنس عشق و نور و شعف و شادمانیست اما چون فکرکننده یا منِ ذهنی در این تحول جایی ندارد همیشه برای شما مرگ را پایان معرفی کرده است
مرگ را بسیار یاد کنید …
#داود_ج


5

The end of the page