#ديگران

Instagram photos and videos

#ديگران#zak#digaran#استيكر#sticker#saket#زك#ساكت#wormbrain#blind#به#عشق#عاشقانه#تو#احساس#دوستی#نفس#احساسی#بغض#پرسش#سرگرمي#سوال_جواب#سوال#فالو_کن_پشیمون_نمیشی#فالو_کردی_بقیه_پستارو_ببین#زندگی

Hashtags #ديگران for Instagram

#zak#digaran#blind#wormbrain#ديگران
وضعيت استثنا ذيل يك امكان در بطن تاريخ جاي گرفته و مي تواند اكنون نيز تحقق يابد .هر چند در صورت قطع ارتباط با گذشته تاريخي اين مفهوم بي معنا خواهد بود. وضعيت استثنا پيش از ياد آوري شكل گيري امر سياسي و... لحظه اي را بازنمايي مي كند كه با رجوع به آن وضعيت حال قابل فهم خواهد شد .


0

#zak#digaran#blind#wormbrain#ديگران
وضعيت استثنا ذيل يك امكان در بطن تاريخ جاي گرفته و مي تواند اكنون نيز تحقق يابد .هر چند در صورت قطع ارتباط با گذشته تاريخي اين مفهوم بي معنا خواهد بود. وضعيت استثنا پيش از ياد آوري شكل گيري امر سياسي و... لحظه اي را بازنمايي مي كند كه با رجوع به آن وضعيت حال قابل فهم خواهد شد .


1

#zak#digaran#blind#wormbrain#ديگران
وضعيت استثنا ذيل يك امكان در بطن تاريخ جاي گرفته و مي تواند اكنون نيز تحقق يابد .هر چند در صورت قطع ارتباط با گذشته تاريخي اين مفهوم بي معنا خواهد بود. وضعيت استثنا پيش از ياد آوري شكل گيري امر سياسي و... لحظه اي را بازنمايي مي كند كه با رجوع به آن وضعيت حال قابل فهم خواهد شد .


2

#zak#digaran#blind#wormbrain#ديگران
وضعيت استثنا ذيل يك امكان در بطن تاريخ جاي گرفته و مي تواند اكنون نيز تحقق يابد .هر چند در صورت قطع ارتباط با گذشته تاريخي اين مفهوم بي معنا خواهد بود. وضعيت استثنا پيش از ياد آوري شكل گيري امر سياسي و... لحظه اي را بازنمايي مي كند كه با رجوع به آن وضعيت حال قابل فهم خواهد شد .


0

#zak#digaran#blind#wormbrain#ديگران
وضعيت استثنا ذيل يك امكان در بطن تاريخ جاي گرفته و مي تواند اكنون نيز تحقق يابد .هر چند در صورت قطع ارتباط با گذشته تاريخي اين مفهوم بي معنا خواهد بود. وضعيت استثنا پيش از ياد آوري شكل گيري امر سياسي و... لحظه اي را بازنمايي مي كند كه با رجوع به آن وضعيت حال قابل فهم خواهد شد .


0

#zak#digaran#blind#wormbrain#ديگران
وضعيت استثنا ذيل يك امكان در بطن تاريخ جاي گرفته و مي تواند اكنون نيز تحقق يابد .هر چند در صورت قطع ارتباط با گذشته تاريخي اين مفهوم بي معنا خواهد بود. وضعيت استثنا پيش از ياد آوري شكل گيري امر سياسي و... لحظه اي را بازنمايي مي كند كه با رجوع به آن وضعيت حال قابل فهم خواهد شد .


0

#zak#digaran#blind#wormbrain#ديگران
وضعيت استثنا ذيل يك امكان در بطن تاريخ جاي گرفته و مي تواند اكنون نيز تحقق يابد .هر چند در صورت قطع ارتباط با گذشته تاريخي اين مفهوم بي معنا خواهد بود. وضعيت استثنا پيش از ياد آوري شكل گيري امر سياسي و... لحظه اي را بازنمايي مي كند كه با رجوع به آن وضعيت حال قابل فهم خواهد شد .


0

#zak#digaran#blind#wormbrain#ديگران
وضعيت استثنا ذيل يك امكان در بطن تاريخ جاي گرفته و مي تواند اكنون نيز تحقق يابد .هر چند در صورت قطع ارتباط با گذشته تاريخي اين مفهوم بي معنا خواهد بود. وضعيت استثنا پيش از ياد آوري شكل گيري امر سياسي و... لحظه اي را بازنمايي مي كند كه با رجوع به آن وضعيت حال قابل فهم خواهد شد .


0

#zak#digaran#blind#wormbrain#ديگران
وضعيت استثنا ذيل يك امكان در بطن تاريخ جاي گرفته و مي تواند اكنون نيز تحقق يابد .هر چند در صورت قطع ارتباط با گذشته تاريخي اين مفهوم بي معنا خواهد بود. وضعيت استثنا پيش از ياد آوري شكل گيري امر سياسي و... لحظه اي را بازنمايي مي كند كه با رجوع به آن وضعيت حال قابل فهم خواهد شد .


0

#zak#digaran#blind#wormbrain#ديگران
وضعيت استثنا ذيل يك امكان در بطن تاريخ جاي گرفته و مي تواند اكنون نيز تحقق يابد .هر چند در صورت قطع ارتباط با گذشته تاريخي اين مفهوم بي معنا خواهد بود. وضعيت استثنا پيش از ياد آوري شكل گيري امر سياسي و... لحظه اي را بازنمايي مي كند كه با رجوع به آن وضعيت حال قابل فهم خواهد شد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

چقدر تو زندگيت "ديگران" و نظر و تفكراتشون نقش دارند؟
ديگران مسائل و رويدادها را از چشم و ديدگاه و نگرش خودشون ميبينن و به قضاوت ميشينن و تحليل مى كنن نه از ديدگاه تو .
حتى افرادى كه فكر مى كنى خيلي خيلى از نظر عقيده و تفكرات خيلى به شما نزديكند .
پس👈خودت باش و خودت رو زندگى كن
انسان خوبى باش اما براى ثابت كردنش به ديگران وقت و انرژى نذار.
#سنگام_نوبخت #ديگران #تفكر #ديدگاه #خوب #ان_ال_پی #nlp #رفتاردرمانی #جمعه_هاي_خودارزيابي


12

✨✨✨ کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند، مانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود.

#دكتر هلاكويي #انتظار#ديگران


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

❤️
اینکه میگن «تو #عصبانیت حلوا خیرات نمی کنن»
همش برای توجیه کردن حرفاییه که اون موقع زدن و موقعیتشون به خطر افتاده.
آدما توی عصبانیت حرفایی رو میزنن که همیشه بهشون فکر کردن.. حرفایی که اعتقادشونه حرفایی که هی با خودشون درباره ی شما تکرار کردن.
حرفایی که باورشون دارن.
اگر کسی حتی توی عصبانیت وسط داد و بیداداش
هنوزم حرفاش بوی دوست داشتن می داد
اون آدم از ته #قلبش شما رو دوست داره
مراقب این #آدم باشین...
#رومینا_راد
#احساسی#احساس#عاشقانه #عشق
#دوستی#عکسنوشته
#دلنوشته#تکست#شعر#زندگی#قلبم
#تو#نفس#احساسش#دخترانه
#پست_اینستاگرام #زندگي #خيابان#رابطه #ديگران #بغض #آدم #گريه #سر_به_هوا #احساسی#احساس#عاشقانه #عشق
#دوستی
#تو#نفس#مهربونی#بارون#تصویر


6

⁉️ آیا می دانید
#لاک پشت ها به خاطر
سبک @زندگی خاصی که دارند
نزدیک به ۱۵۰ سال #عمر می کنند ⁉️ ⁉️ آیا می دانستید
سبک زندگیشون اینه که
سرشون تو لاک خودشونه
نه زندگی دیگران ⁉️ #سوره ۴۹: #الحجرات
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲﴾

اي كساني كه #ايمان آورده‏ ايد! از بسياري از #گمانها بپرهيزيد، چرا كه بعضي از گمانها #گناه است، و هرگز (در #كار #ديگران) #تجسس نكنيد، و هيچيك از شما ديگري را #غيبت نكند، آيا كسي از شما دوست دارد كه #گوشت #برادر #مرده خود را بخورد؟ (به يقين) همه شما از اين امر كراهت داريد، تقواي الهي پيشه كنيد كه #خداوند #توبه پذير و #مهربان است. (۱۲)

#سنت#النبویة💛💛💛💛💛


2

Repost from @t.o.p.t.e.x.t93 - ❤️
من #عاشق آدم‌هایِ بی قید و شرطم، آدم‌های بی اما و اگر، آدم‌های بی بهانه و دلیل. آن‌هایی که این سر دنیا بگویی می‌آیند آن سر دنیا هم باز پا به پایت هستند. همان‌هایی که وقتی می‌گویی تا جایی برویم درس و کار و #آفتاب و باران را بهانه نمی‌کنند، یک‌دفعه دچار سرماخوردگی نمی‌شوند و کل مشکلات دنیا در عرض یک روز سرشان هوار نمی‌شود!
آن‌هایی که فرقی ندارد دو دقیقه کنارشان باشی یا از سپیده صبح تا سیاهیِ شب، دیدن‌شان حالِ چند ماه تا چند سال بعدت را می‌سازد، از آن آدم‌هایی که #بغض کنارشان بی‌معنا می‌شود و حالِ بد بیگانه ترین!

#فاطمه_جوادی

#احساسی#احساس#عاشقانه #عشق
#دوستی#عکسنوشته
#دلنوشته#تکست#شعر#زندگی#قلبم
#تو#نفس#احساسش#دخترانه
#پست_اینستاگرام #زندگي #خيابان#رابطه #ديگران #بغض #آدم #گريه #سر_به_هوا #احساسی#احساس#عاشقانه #عشق
#دوستی
#تو#نفس#مهربونی#بارون#تصویر#


7

❤️
من #عاشق آدم‌هایِ بی قید و شرطم، آدم‌های بی اما و اگر، آدم‌های بی بهانه و دلیل. آن‌هایی که این سر دنیا بگویی می‌آیند آن سر دنیا هم باز پا به پایت هستند. همان‌هایی که وقتی می‌گویی تا جایی برویم درس و کار و #آفتاب و باران را بهانه نمی‌کنند، یک‌دفعه دچار سرماخوردگی نمی‌شوند و کل مشکلات دنیا در عرض یک روز سرشان هوار نمی‌شود!
آن‌هایی که فرقی ندارد دو دقیقه کنارشان باشی یا از سپیده صبح تا سیاهیِ شب، دیدن‌شان حالِ چند ماه تا چند سال بعدت را می‌سازد، از آن آدم‌هایی که #بغض کنارشان بی‌معنا می‌شود و حالِ بد بیگانه ترین!

#فاطمه_جوادی

#احساسی#احساس#عاشقانه #عشق
#دوستی#عکسنوشته
#دلنوشته#تکست#شعر#زندگی#قلبم
#تو#نفس#احساسش#دخترانه
#پست_اینستاگرام #زندگي #خيابان#رابطه #ديگران #بغض #آدم #گريه #سر_به_هوا #احساسی#احساس#عاشقانه #عشق
#دوستی
#تو#نفس#مهربونی#بارون#تصویر#


3

من ن ب عرب كاردارم ن ب عجم"تواين دنياهركسى حرف خوب زده باشه من مخلصشم🙏
#آنچه #براى #خود #ميپسندى#براى #ديگران #بپسند #مبعث
__
#عيدمبعث #مبارك
#بهزادسليمى #behzadsalimi #iran


38

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

#ديگران #ساكت #زك #استيكر
#digaran #saket #zak #sticker
‎در يك لحظه اتفاق نمي افتد، غير رسمي مي كند به حاشيه مي راند، مطرود مي كند. دور از ذهن پنداشتن اين فرآيند گريز ناپذير و همچنين معطوف به فقر دانستن آن ساده انديشي است ،تحميل منطق نئوليبراليسم در سپهر عمومي و .... اين پديده را در ابعاد گوناگون بيش از پيش باز توليد خواهد كرد .


0

💔جواب بعضی #حرفها یه نفس ِ عمیقِ بزار تو #دلت بمونه 💔
#انــســان ها
به ميزان "حقارتشان" "توهين" ميكنند.

به ميزان "فرهنگشان" "#عشق ميورزند". و به ميزان "كمبودهايشان" "آزارت ميدهند". هرچه "حقيرتر" باشند،
بيشتر "توهين ميكنند"تا حقارتشان را جبران كنند.

هر چه "فرهنگشان
غني تر باشد"، بيشتر به #ديگران "#عشق ميدهند". وهرچه "هويّتشان
عميق تر باشد"، "#محترمانه تر #رفتار ميكنند". به اندازه "دركشان"
ميفهمند،
و به اندازه "شعورشان" به "
باورها
و #حرف هايشان
عمل ميكنند.😑😑😐


15

پيشنهاد سيوال از پيج
@_a.h_king 😀🤩🤔
)( در#پيج دوستانه#سيوال_جواب و#سرگرمي#به #سيوالات#بامزه#جواب#بده و#دوستان#باذوق#پيداكن#اونايي كه تو اين پيج#كاربرفعال هستند وجواب ميدن #خيلي_باحال هستند دقيقا عين من😍😂
#سربه_سر#ديگران#بزار وبا#فالو كردن بقيه #فالوشو
-- 👇👇👇از پيج دوستمان كه اين عكس وسوال ها را پيشنهاد داده ديدن كنيد
#پرسش#پاسخ#پرسش_پاسخ #شما_بگو #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #فالو_کردی_بقیه_پستارو_ببین
#فالو_کن_پشیمون_نمیشی #سوال #سوال_جواب


20

پيشنهاد سيوال از پيج
@behrouz_panahi9293 😀🤩🤔
)( در#پيج دوستانه#سيوال_جواب و#سرگرمي#به #سيوالات#بامزه#جواب#بده و#دوستان#باذوق#پيداكن#اونايي كه تو اين پيج#كاربرفعال هستند وجواب ميدن #خيلي_باحال هستند دقيقا عين من😍😂
#سربه_سر#ديگران#بزار وبا#فالو كردن بقيه #فالوشو
-- 👇👇👇از پيج دوستمان كه اين عكس وسوال ها را پيشنهاد داده ديدن كنيد
#پرسش#پاسخ#پرسش_پاسخ #شما_بگو #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #فالو_کردی_بقیه_پستارو_ببین
#فالو_کن_پشیمون_نمیشی #سوال #سوال_جواب


25

پيشنهاد سيوال از پيج
@mohammadkohestani2479 😀🤩🤔
)( در#پيج دوستانه#سيوال_جواب و#سرگرمي#به #سيوالات#بامزه#جواب#بده و#دوستان#باذوق#پيداكن#اونايي كه تو اين پيج#كاربرفعال هستند وجواب ميدن #خيلي_باحال هستند دقيقا عين من😍😂
#سربه_سر#ديگران#بزار وبا#فالو كردن بقيه #فالوشو
-- 👇👇👇از پيج دوستمان كه اين عكس وسوال ها را پيشنهاد داده ديدن كنيد
#پرسش#پاسخ#پرسش_پاسخ #شما_بگو #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #فالو_کردی_بقیه_پستارو_ببین
#فالو_کن_پشیمون_نمیشی #سوال #سوال_جواب


31

از اينا فرار كنيد
.
ادم ها، طيفى ميان اين دو سردسته هستند؛
دسته اول، ادم هايى كه خدمت رسان به ديگران هستند و كارهايى كه براى بقيه انجام مى دهند، به چشم خودشان نمى آيد و هميشه دعاگوى همه هستند
.
دسته دوم، ادم هاى "خود خواهى" هستند كه كارهاى كوچك و ناچيز خودشان براى ديگران، به چشمشان مي آيد؛ ولى محبت و و كارهاى زياد ديگران براى ايشان، به چشمشان نمى آيد
.
از اين افراد دسته دوم، فرار يا پرهيز كنيد؛ چون آبى از انها گرم نمى شود و هميشه متوقع و طلبكارند؛ و در اخر، منت چيزهايى رو، سرتون ميزارن، كه شاخ در مى آوريد
.
#حكمت #زندگى #آسايش #تنهايى #ازدواج #دوست #ديگران #كاظم_استادى #دشمن #اخلاق #تعامل #راهكار #خودخواهى #دوستى #توقع #مدارا #استادى #خيابان_انديشه
.
@kazemostadi1
@kazemostadi2
@kazemostadi3
@kazemostadi4
@kazemostadi5
.
#kazemostadi2


0


موشی در #خانه صاحب #مزرعه #تله #موش ديد. به #مرغ و گوسفند و گاو #خبر داد.‌
همه گفتند: تله موش #مشکل توست به ما ربطی ندارد.‌
ماری دمش در تله موش گیر کرد و زن مزرعه دار را که آنجا بود گزيد. از مرغ برايش سوپ درست کردند و #گوسفند را برای عيادت کنندگان از زن #مزرعه دار سر بريدند. زن مزرعه دار زنده نماند و مُرد، #گاو را براي #مراسم #ترحيم کشتند. ‌
در اين مدت موش از #سوراخ #ديوار #نگاه می‌کرد و به مشکلی که به #ديگران #ربط نداشت #فکر می‌کرد. ‌
َ
#کلیله و #دمنه
#رابیندرانات #تاگور


3

لذت بخش ترين كار زندگي انجام كاريست كه #ديگران# ميگويند نميتواني 🖤#خدايا به اميد تو# 🖤 👑❤️#ياشاسين تراختور# ❤️❤️#ياشاسين آذربايجان#❤️👑


0

غلط گيرى
.
ادم هاى "غلط گير" و "انتقادگر" رو دوست داشته باشيم؛ اونها باعث پيشرفت ما ميشن وقتى كسى ما رو نقد يا غلط گيرى ميكنه، دو حالت داره: يا نقدش وارده كه ما توجه پيدا مى كنيم و اصلاحش مى كنيم؛ يا نقدش وارد نيست كه هيچ.
.
نكته مهم اينه كه، نبايد غلط گيرى و نقد ديگران، اعتماد به نفس ما رو از بين ببره و موجب سكون ما بشه.
.
از طرفى بايد بدونيم كه نقد با غلط گيرى متفاوته "نقد" ديدن جنبه هاى منفى و مثبته، يعنى ديدن كاستى ها و فضيلت ها؛ و خوب تر از غلط گيرى جواب ميده.
ولى "غلط گيرى"، غلط گيريه، و قرار نيست فضيلت شما رو تبيين كنه؛ وقتى متنى غلط گيرى ميشه، نميشه به غلط گير گفت: چرا خوبى هاى متنو نگفتى؟ حتى "غلط گير ها" رو بايد تحويل گرفت؛ چه دوست باشن چه دشمن.
.
امام على (ع) : هر كس عيب تو را برايت آشكار كرد، او دوست توست
امام صادق (ع) : دوست داشتنى ترينِ دوستان من، كسى است كه عيب هايم را به من هديه دهد .
.
#حكمت #زندگى #دعوا #انتقاد #مديريت# تخريب_ذهن #نصيحت #آسايش #غلط_گيرى #ازدواج #دوست #ديگران #امر_به_معروف #نهى_از_منمر #كاظم_استادى #دشمن #اخلاق #تعامل #راهكار #دوستى #توقع #مدارا #استادى #خيابان_انديشه
.
@kazemostadi1
@kazemostadi2
@kazemostadi3
@kazemostadi4
@kazemostadi5
.
#kazemostadi2


0

‏واحد اندازه گیری انسانیت
دست هایی است
که گرفتیم.. گره هایی است
که از مشکلات دیگران باز کردیم.. و دلهایی است که
به دست آوردیم... بهارك عليزادگان...فروردين ماه ٩٧

#بهارك_عليزادگان #عشق #زندگی #مشكلات #دلها#انسانيت #ديگران#قهوه #دوست_داشتن #محبت #بهارك #گرهها #كمك_كردن #ادمها #دستها#قهوه #قلبها


1

#کپشن_مطالعه_شود_لطفا😊
#تفاوت_آدمها_وانسانها

آدم‌ها زندگي مي‌کنند
انسان‌ها #زيبا زندگي مي‌کنند !
آدم‌ها مي‌شنوند
انسان‌ها #گوش مي‌دهند !
آدم‌ها مي‌بينند
انسان‌ها #عاشقانه نگاه مي‌کنند !
آدم‌ها در فکر خودشان هستند
انسان‌ها به #ديگران هم فکر مي‌کنند !
آدم‌ها مي‌خواهند شاد باشند
انسان‌ها مي‌خواهند شاد #کنند !
آدم‌ها ، اسم اشرف مخلوقات را دارند
انسان‌ها #اعمال اشرف مخلوقات را انجام مي‌دهند !
آدم‌ها انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند
انسان‌ها #تغيير"کردن را پذيرفته‌اند ، تا انسان شدند !
آدم‌ها مي‌توانند انسان شوند
انسان‌ها در #ابتدا آدم بودند !
آدم‌ها آدم‌اند
انسان‌ها انسان !
اما
آدم‌ها و انسان‌ها هر دو حق انتخاب دارند
اينکه آدم باشند يا انسان ، انتخاب با خودشان است
___________________
نياز نيست انسان بزرگي باشيم ، انسان بودن خود نهايتِ بزرگي ست
و اين است تفاوت انسان بودن و آدم بودن
___________________
شما میخواهید آدم باقی بمانید یا انسان باشید!!!
___________________
#بهشت
#انسان


17

تكرار مخرب
.
تكرار در خيلى چيزها مفيده و باعث پيشرفت انسان مى شه؛ ولى استثنا هم داره، و در برخى چيزها مخربه و باعث پس رفت ميشه
فرض كنيد من مدير خانواده هستم؛ و با صلاحديد خودم، يك قانونى رو وضع مى كنم؛ يا اون قانون به نظر اعضاء خانواده درسته يا غلط
در هر دو صورت بالا، دو حالت پيش مياد:
يكى از اعضاء، ممكنه بگه قانون غلطى هست و بايد عوض بشه؛ خوب تبادل نظر ميكنيم و اگر واقعاً غلط باشه، قانون رو عوض مى كنيم
يكى، ممكنه بگه قانون درستى هست، ولى من نمى خوام عمل كنم؛ مدير، براش جزيه (گزيت) تعيين ميكنه و جريان، مسالمت آميز فيصله پيدا ميكنه
اما مشكل انجا پيش مياد كه، يكى بگه قانون درستى هست، و قول بده كه عمل ميكنه بهش، اما هر روز يا هر هفته به اين قولش، عمل نكنه
مدير خانواده مجبور ميشه، هى اين قانون رو گوشزد كنه و هى مرافعه پيرامون اونو تكرار كنه
.
اين تكرار، مخربه و اعصاب و روان هر دو طرف رو تعطيل ميكنه؛ و باعث پس رفت ميشه
اين نكته كه گفتم، در جاهايى مختلف سرايت داره، در دوستى، تعاملات، تجارت و ...
.
پ.ن: هيچ مساله اى رو باز نذاريم. يا مسايل رو حل كنيم يا پاك كنيم؛ ولى بلاتكليف و باز نذاريم، كه ذهن مونو تخريب ميكنه و مرگ مغزى ميشيم؛ در حالى كه زنده هستيم و راه ميريم
.
.
#حكمت #زندگى #دعوا #تكرار #مديريت# تخريب_ذهن #تكرار_مخزب #آسايش #تنهايى #ازدواج #دوست #ديگران #كاظم_استادى #دشمن #اخلاق #تعامل #راهكار #دوستى #توقع #مدارا #استادى #خيابان_انديشه
.
@kazemostadi1
@kazemostadi2
@kazemostadi3
@kazemostadi4
@kazemostadi5
.
#kazemostadi2


2

The end of the page