#وازده

Instagram photos and videos

#وازده#امیر_سرلشگر_خلبان_شهید_الفت_نظری#احمق#عمر#نوح#حد#صبر#ناتوان#منفجر#مشهد#حرف#کلمه#تار#متن#نگاه#عشق#دوست#عفو#انتقام#لجن#سیر#مغز#اشباع#دلزده#عاشقانه#دلنوشته#دهنوی#نویسنده

Hashtags #وازده for Instagram

زندگانیم #وازده شده،بیخود،بیمصرف،باید هرچه #زودتر #کلک را کند و رفت.
ایندفعه شوخی نیست،هرچه فکرمیکنم هیچ چیز مرا بزندگی #وابستگی نمیدهد...
هیچ چیز و هیچکس...
#صادق_هدایت
#زنده_بگور_صادق_هدایت
Pic by:yazdan f.


7

شاید گمان کرده ای عمر نوح را داریم نه؟
صبوری های بیش از حدت دلیل بر ناتوانی توست
گاهی منفجر شدن در حرف و کلمه لازم است
آقای صبوری احمق را یادت است میگفت صبر کن
صبر کردیم چه شد جز تار شدن روابط مان
لذتی که در عفو است در انتقام نیست
مضحکانه است عشق را عفو و انتقامی در کار نیست
تو صبر کن من دیگر با دیگری تحریک خواهم شد
بگذار نگاه عاشقانه ات و عاشقانه ام در لجن سیر شود
من هم میگذارم چیزهای اطرافیانت در لجن سیر شوند
مغز اشباع شده ی من در صبرهای بیش از حدت دیگر وازده و دل زده شد.

#حمزه#دهنوی#نویسنده#متن#دلنوشته#عمر#نوح#حد#صبر#ناتوان#منفجر#مشهد#حرف#کلمه#احمق#تار#نگاه#عشق#دوست#عفو#انتقام#لجن#سیر#مغز#اشباع#وازده#دلزده#عاشقانه #عاشق


36

The end of the page