#پروین

Instagram photos and videos

#پروین#فوتبال#پرسپولیس#ایران#جام_جهانی#گل#وحشی#بهار#باران#sky#tree#flowers#sea#استقلال#rose#paradise#صائب#Cat#فکور#nature#شعر#birds#جالب#گل_محمدي#کلبه#گل_سرخ#طبیعت#درخت#غوغای_ستارگان_محمد_اصفهانی

Hashtags #پروین for Instagram

🔴 6 ترانه غوغای ستارگان با صدای پروین
سرودهٔ کریم فکور
@haddadkhosro 💖
@khosrohaddad 💖
💖
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان‌ها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شب‌ها جان یابم زین شب‌ها
ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه‌ای بر لب‌ها نغمه‌ای بر لب‌ها
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
#پروین
#فکور
#غوغای_ستارگان_محمد_اصفهانی
#گل #درخت#طبیعت #بهار #گل_سرخ🌹 #باران #کلبه #گل_محمدي🌸🌸🌸 #جالب#پرندگان #حادثه#حوادث#حادث #بلبل#آب#وحشی#صاعقه
#Bird #birds#Cat #nature #tree #flowers #sea #sky #rose #paradise


1

🔴 5 ترانه غوغای ستارگان با صدای پروین
سرودهٔ کریم فکور
@haddadkhosro 💖
@khosrohaddad 💖
💖
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان‌ها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شب‌ها جان یابم زین شب‌ها
ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه‌ای بر لب‌ها نغمه‌ای بر لب‌ها
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
#پروین
#فکور
#غوغای_ستارگان_محمد_اصفهانی
#گل #درخت#طبیعت #بهار #گل_سرخ🌹 #باران #کلبه #گل_محمدي🌸🌸🌸 #جالب#پرندگان #حادثه#حوادث#حادث #بلبل#آب#وحشی#صاعقه
#Bird #birds#Cat #nature #tree #flowers #sea #sky #rose #paradise


0

🔴 4 ترانه غوغای ستارگان با صدای پروین
سرودهٔ کریم فکور
@haddadkhosro 💖
@khosrohaddad 💖
💖
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان‌ها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شب‌ها جان یابم زین شب‌ها
ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه‌ای بر لب‌ها نغمه‌ای بر لب‌ها
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
#پروین
#فکور
#غوغای_ستارگان_محمد_اصفهانی
#گل #درخت#طبیعت #بهار #گل_سرخ🌹 #باران #کلبه #گل_محمدي🌸🌸🌸 #جالب#پرندگان #حادثه#حوادث#حادث #بلبل#آب#وحشی#صاعقه
#Bird #birds#Cat #nature #tree #flowers #sea #sky #rose #paradise


0

🔴 3 ترانه غوغای ستارگان با صدای پروین
سرودهٔ کریم فکور
@haddadkhosro 💖
@khosrohaddad 💖
💖
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان‌ها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شب‌ها جان یابم زین شب‌ها
ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه‌ای بر لب‌ها نغمه‌ای بر لب‌ها
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
#پروین
#فکور
#غوغای_ستارگان_محمد_اصفهانی
#گل #درخت#طبیعت #بهار #گل_سرخ🌹 #باران #کلبه #گل_محمدي🌸🌸🌸 #جالب#پرندگان #حادثه#حوادث#حادث #بلبل#آب#وحشی#صاعقه
#Bird #birds#Cat #nature #tree #flowers #sea #sky #rose #paradise


0

🔴2 ترانه غوغای ستارگان با صدای پروین
سرودهٔ کریم فکور
@haddadkhosro 💖
@khosrohaddad 💖
💖
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان‌ها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شب‌ها جان یابم زین شب‌ها
ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه‌ای بر لب‌ها نغمه‌ای بر لب‌ها
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
#پروین
#فکور
#غوغای_ستارگان_محمد_اصفهانی
#گل #درخت#طبیعت #بهار #گل_سرخ🌹 #باران #کلبه #گل_محمدي🌸🌸🌸 #جالب#پرندگان #حادثه#حوادث#حادث #بلبل#آب#وحشی#صاعقه
#Bird #birds#Cat #nature #tree #flowers #sea #sky #rose #paradise


0

🔴 1 ترانه غوغای ستارگان با صدای پروین
سرودهٔ کریم فکور
@haddadkhosro 💖
@khosrohaddad 💖
💖
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان‌ها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شب‌ها جان یابم زین شب‌ها
ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه‌ای بر لب‌ها نغمه‌ای بر لب‌ها
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
#پروین
#فکور
#غوغای_ستارگان_محمد_اصفهانی
#گل #درخت#طبیعت #بهار #گل_سرخ🌹 #باران #کلبه #گل_محمدي🌸🌸🌸 #جالب#پرندگان #حادثه#حوادث#حادث #بلبل#آب#وحشی#صاعقه
#Bird #birds#Cat #nature #tree #flowers #sea #sky #rose #paradise


0

.
چو این پیمانه را #ساقی است گردون
بباید خورد، گر شهد است و گر خون
از آن دفتر که نام ما زدودند
شما را صفحهٔ دیگر گشودند
ازین #پژمردگی، ما را غمی نیست
که #گل را زندگانی جز دمی نیست
( #پروین اعتصامی )
.
.
.


1

مادر بهشت من همه آغوش گرم تست
گوئی سرم هنوز به بالین نرم تست

پیوسته در هوای تو چشمم به جستجو
هرلحظه با خیال تو جانم به گفتگوست

#پروین‌اعتصامی 🍃💚 @afarinesh8


0

یارجونیم😜#پروین خانومیم😃


4

.
عکس ارسالی از مشتری خوبمون برای شرکت در مسابقه.

با سفارش غذا از رستوران ما علاوه بر لذت بردن از طعم واقعی غذا، در مسابقه عکاسی ما نیز شرکت کرده و جایزه بگیرید.
شرح مسابقه:
از غذا و جعبه غذای مفاخر عکس بگیرید و برای ما دایرکت کنید.
تا فرصت باقیست در این مسابقه شرکت کنید.
.
📌اصفهان، خیابان خواجه عمید، جنب مجتمع گلستان، نبش کوچه ۲۹.
📞۰۳۱۳۲۳۱۲۳۳۰
📞۰۳۱۳۲۳۱۲۳۳۲
.
.
#رستوران_مفاخر_اصفهان #مفاخر
#کترینگ #غذای_بیرون_بر #غذای_ایرانی #غذای_خانگی #غذای_سالم #رستوران_سنتی #رستوران #رستوران_ایرانی #رستوران_مفاخر #غذاهای_سنتی_ایرانی #غذای_سنتی #افطاری #شام #ناهار #مسابقه #مسابقه_عکاسی
#جی #پروین #خواجه_عمید #احمدآباد

#mafakher #mafakher_restaurant #restaurant #restauran #traditional_food


9


1

.
حضور مربیان و بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران قبل از جام‌ جهانی ۱۹۷۸ در کاخ نیاوران و دیدار با ولیعهد آن زمان

پی نوشت:
چهل سال پیش هم وضع کشور و حکومت ما همینقدر مسخره بود. ولیعهد کشور چه راهنمایی میتونست به امثال مهاجرانی و روشن و پروین درباره‌ی فوتبال بکنه؟ خدا میدونه

#استقلال #یک_استقلالی #ایران #حشمت_مهاجرانی #مهاجرانی #علی_پروین #پروین #حسن_روشن #روشن #حسین_فرکی #جام_جهانی #شاه #ولیعهد #نوستالژی #حکومت

#1esteghlali #esteghlal #iran #fifaworldcup #fifaworldcup1978 #irannationalteam #shah


6

واعظی پرسید از فرزند خویش
هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟
صدق و بی آزاری وخدمت به خلق
هم عبادت هم کلید زندگیست
گفت؛زین معیار اندر شهرما
یک مسلمان هست آن هم ارمنیست!
#پروین اعتصامی#
؛كيك زيبا و دوست داشتني به سفارش سارا عزيزم❤️😍تولدت مبارك كاوه عزيزم😘الهي زير سايه ي پدر و مادرت صد ساله بشي🌹😘💞ممنون از اعتمادتون🙏🌹
#كيك#كيك تولد#cake#cakeart#cakebakeoffng #247naijacakeaffairs #irandecoration #facsantos #


8

...
هر که بی احساس تر باشد مکافاتش کم است
از #غم عالم رها فکر و خیالاتش کم است
هر که از اوصاف #چشمان تو نشنیده بدان
از زبان #شعر حتما اطلاعاتش کم است
با صدای گرم تو قلبش نمی ریزد #زمین
مصرف #قرص و دوا و احتیاجاتش کم است
#حضرت احساس, جانان دلم, آقای شعر
مثل من بر #لب ندارد اصطلاحاتش کم است
هر که طعم #عشق اول را نمی داند هنوز
این که اصلا #زنده باشد احتمالاتش کم است .

پ.ن:
می‌دانم،می‌دانم که دیگر هرگز به چیزی یا کسی برخورد نخواهم کرد که #احساس تندی را در من به وجود آورد. می‌دانی، شروع به #دوست داشتن کسی کردن، اقدام مهمی است. باید #نیرو، #کنجکاوی، #کوری داشت. حتی لحظه‌ای هست، در آغاز، که باید از #پرتگاهی پایین پرید: اگر کسی بهش فکر کند، این کار را نخواهد کرد. می‌دانم که من دیگر هیچ‌وقت نخواهم پرید...
.
#ژان_پل_سارتر
#ترجمه امیر جلال الدین اعلم
.
پ.ن:
عزیز من ! مگر از یاد من توانی رفت
که یاد توست مرا ،#یادگار #عمر عزیز
#شهريار
.
پ.ن:
گزیده ای از #تصنیف #پیک #سحری با صدای بانو #پروین...⚘


12

بخشی از متن کتاب :
.
.
چرا زن نمیگیری باباجون ؟ آدم بدون میراث خور یه خاطره ی بی نمکه ، یه حرف نشنیدنی که صاحبش رو از سکه می اندازه....
.
#پروین سید حسینی#


1

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه است
شعراء و هنرمندان گلها
شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد

گلهای رنگارنگ
برنامه شماره ۴۱۸
《راز نهفته :ای بی خبراز بی نوایان》
بیاد هنرمندان درگذشته در این آثار فاخر موسیقی ایران
خواننده :بانو عهدیه
آواز :اکبر گلپایگانی
اهنگساز : مهندس همایون خرم
ارکستراسیون و تنظیم :جواد معروفی
شعر ترانه : رهی معیری
غزل آواز :وحشی بافقی
دیگر اشعار متن برنامه امیر صنعی -لطف الله نیشابوری- میر سنجر کاشی -کمال خجندی- وحشی بافقی
دستگاه :اصفهان
گوینده :آذر پژوهش

ایت بیت زیبااز شهبانوی شعرای ایران نازنین《پروین اعتصامی》
شمع خندید به هر بزم واز معنی سوخت
خنده بیچاره ندانست که جائی دارد

این بیت زیبااز : جانبی تبریزی
شمع را روشن من امشب زآتش دل کرده ام
تا به بزم آن پری یک لحظه منزل کرده ام

زهره
خواننده : داریوش رفیعی
شاعر : جهانگیر تفضلی
آهنگساز :مجید وفادار
دستگاه : سه گاه
ارکستر بزرگ رادیوی ایران
ارکستراسیون و تنظیم : مجید وفادار
سال اجراء : ۱۳۳۰

#صاحبدلان#گرامی#کاروان#شعر
#شعراء#هنرمندان #گلها#سه گاه
#مجید وفادار#داریوش رفیعی#
#جهانگیر تفضلی#جانبی تبریزی
#پروین اعتصامی#عهدیه#گلپا#
#گلپایگانی#مهندس همایون خرم
#جواد معروفی#رهی معیری#نی
#وحشی بافقی#آذر پزوهش # ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆


3

وقتی که بهترین دوستت ازت دعوت میکنه که کنارش باشی. مرجان عزیزم مراسم خیلی عالی بود.مرسی از دعوتت .
از آرامش عمارت نگم براتون که بینظیره 😊واقعا به همچین آرامشی نیاز داشتم👧
پرسنل عزیز مجموعه هم فوق العاده مهربون و دوست داشتنی❤️❤️که دلم از دیشب تا حالا براشون تنگ شده 😅😅. از آشپزاشون نگم براتون که واقعا نامبر وان فقط انشاالله سبزی پلو شون قسمتتون بشه😋😋متاسفانه از شام نشد عکس بگیرم براتون😢

دیشب عمارت پروین میزبان بزرگانی بود همچون استاد شهرام ناظری و خانم چلبی از نوادگان مولانا و مسعولین شهرمون در همایش میراث جهانی شاهرود،خرقان و بسطام
@emaratparvin

@amitis_6687

#شیخ_خرقان#شاهرود_خرقان#شیخ_ابوالحستن_خرقانی#عمارت_پروین#اقامتگاه_بوم_گردی_پروین#استاد_شهرام_ناظری#پروین#


23

#اشک یتیم
#پروین اعتصامی


1

پروین بهاروند" 20 ساله که از یک پدر خرم آبادی و مادر ایتالیایى متولد شده، عضو تیم دینامو راونا از سرى B لیگ حرفه ای زنان ایتالیا می باشد. وی سال 2005 به اردوى تیم ملى نوجوانان ایتالیا هم دعوت شد و به همراه این تیم در اردوى دختران زیر ۱۶ سال ایتالیا در کورو چانو واقع در نزدیکى فلورانس حضور به هم رسانید.

پروین که پنجم اکتبر ۱۹۸۹(13 مهر 1368) به دنیا آمده، اگر چه در ترکیب نهایى نوجوانان زیر ۱۷سال ایتالیا راه پیدا نکرد، اما قطعاً آینده ی درخشانی خواهد داشت و این امکان وجود دارد که در آینده به عضویت تیم  ملى زنان ایتالیا در آید و به همراه این تیم در مسابقات معتبر اروپایى و جهانى شرکت نماید.

پروین که شرایطى مشابه با فریدون زندى دارد با کشور پدرى اش بیگانه نیست و تا به حال چند بار به ایران سفر کرده، اما این مسأله موجب نشده که او زبان فارسى را یاد بگیرد و با این زبان کاملاً بیگانه است! "حمید بهاروند" پدر پروین، حدود ۳4 سال پیش به ایتالیا مهاجرت کرد و حاصل ازدواج او با همسر ایتالیایى اش دو پسر و یک دختر است.

حمید پدر پروین، در جوانى به صورت غیر حرفه اى فوتبال بازى مى کرد و علاقه ی او به این رشته موجب شد که فرزندانش را به فعالیت در این رشته ی پرطرفدار ورزشی ترغیب کند. با پیگیرى هاى پدر، امروزه پروین به یک فوتبالیست آینده دار تبدیل شده که فوتبال را در زادگاهش راونا به صورت اصولى و گام به گام دنبال می کند. او در نوجوانی به تیم اول دختران این شهر راه پیدا کرد. پروین دروه دبیرستان را به اتمام رسانده و ترجیح مى دهد در شهر خود باقى بماند و در همین تیم دینامو راونا به فوتبال خود ادامه دهد.

هدف اصلى پروین راه یافتن به تیم ملى زنان ایتالیا است.

خانواده ی بهاروند ارتباط خود را با ایران حفظ کرده اند و هر چند سال یک بار براى ملاقات اقوام خویش بویژه پدربزرگ که سال هاست از خرم آباد به اراک مهاجرت نموده اند به ایران مى آیند. این مسافرت ها باعث شده پروین شناسنامه ایرانى هم داشته باشد و اطلاعاتی چند نسبت به فوتبال ایران کسب کند. این احتمال وجود دارد در سال هاى آینده، بهاروند به یک فوتبالیست خبرساز در رشته ی خود تبدیل شود.

درود به هرچه لر و لرزبان#پروین بهاروند#فوتبال ایتالیا#خرم اباد


1

🍃جوانی چنین گفت روزی به پیری

که چون است با پیری ات زندگانی

بگفت اندر این نامه حرفی است مبهم

که معنیش جز وقت پیری ندانی

تو بِهْ کز توانایی خویش گویی

چه می‌پرسی از دوره ناتوانی؟

جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا

نمانَد در این خانه استخوانی

متاعی که من رایگان دادم از کف

تو گر می‌توانی، مَدِه رایگانی

چو سرمایه‌ام سوخت، از کار ماندم

که بازی است بی مایه بازارگانی

از آن بُرد گنج مرا، دزد گیتی

که در خواب بودم گهِ پاسبانی

#پروین اعتصامی
#🎤🎶معین
@barankhatereh🌹
@barankhatereh 🌹


0

ماهنامه سروش خردسالان
خرداد۹۷
صاحب امتیاز: شرکت انتشارات سروش
مدیرمسئول: ‌دکتر مجید بلالی
ناظرمحتوایی: دکترمصطفی اکبری
سردبیر: احمدشهدادی
مدیر اجرایی: نجمه قاسم زاده عقیانی
مدیر هنری: شهاب شفیعی مقدم
کارشناس شعر: افسانه شعبان ژاد
عکاس: بهنام‌ زهری سامیان
کارشناس داستان: زهره پری رخ
ویراستار: شراره وظیفه شناس
طراح جلد: شهاب شفیعی مقدم
گرافیست: فاطمه سبزواری
با همکاری اکرم کشابی
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپخانه سروش
با اثاری از #نجمه_قاسم زاده_ عقیانی# زهره_ پریرخ#محمدقاسمی# امیرحسین رحمانی# مریم هاشم پور#خاتون حسنی# مهری پایی# هدی عثنی اشری#فرزانه بابایی#پروین بنی هارونی


19

.
کسی بمثل من اندر نبردگاه جهان
سیاه روز بلاهای ناگهانی نیست

#پروین_اعتصامی
پ.ن:سکانس مرگ boromir ، ارباب حلقه ها

#پروین
#سیاه
#مرگ
#ارباب_حلقه_ها
#lordoftherings


7

.
حظور سردار رویانیان در مراسم ختم برادرزاده اسطوره فوتبال آقای پروین.
#رویانیان #سردار #سردار_رویانیان #فوتبال #فوتبالیست #پرسپولیس #نود #پروین #جامجهانی #جام #جام_جهانی #پلیس #ایران


0

.
عکس ارسالی از یکی دیگر از مشتری های خوبمون برای شرکت در مسابقه.

با سفارش غذا از رستوران ما علاوه بر لذت بردن از طعم واقعی غذا، در مسابقه عکاسی ما نیز شرکت کرده و جایزه بگیرید.
شرح مسابقه:
از غذا و جعبه غذای مفاخر عکس بگیرید و برای ما دایرکت کنید.
تا فرصت باقیست در این مسابقه شرکت کنید.
.
📌اصفهان، خیابان خواجه عمید، جنب مجتمع گلستان، نبش کوچه ۲۹.
📞۰۳۱۳۲۳۱۲۳۳۰
📞۰۳۱۳۲۳۱۲۳۳۲
.
.
#رستوران_مفاخر_اصفهان #مفاخر
#کترینگ #غذای_بیرون_بر #غذای_ایرانی #غذای_خانگی #غذای_سالم #رستوران_سنتی #رستوران #رستوران_ایرانی #رستوران_مفاخر #غذاهای_سنتی_ایرانی #غذای_سنتی #افطاری #شام #ناهار #مسابقه #مسابقه_عکاسی
#جی #پروین #خواجه_عمید #احمدآباد

#mafakher #mafakher_restaurant #restaurant #restauran #traditional_food


1

¤¤☆¤¤ 《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروات همجنان درراه است
شعراء و هنرمندان گلها
در صحرا ها هرچه بگذریم

ایام جوانی
خواننده :بانو پروین
شاعر : علی صارمی
آهنگساز : مهندس همایون خرم
دستگاه : همایون
ارکستر بزرگ رادیوی ایران
ارکستراسیون و رهبر :مهندس همایون خرم

این بیت زیبااز : جواجوی کرمانی
همچو شمعم به شبستان حرم یاد کنید
یاچو مرغم به گلستان ارم یاد کنید
گلهای رنگارنگ
برنامه شماره ۴۱۸
《راز نهفته》
بیاد هنرمندان در گذشته درین اثر فاخر موسیقی ایران
خواننده : یانو عهدیه
آواز : گلپایگانی
آهنگساز : مهندس همایون خرم
ارکستراسیون و تنظیم : جواد معروفی
ویولن :مهندس همایون خرم
ضرب : جهانگیر ملک
شعر ترانه : رهی معیزی
غزل آواز : وحشی بافقی
دیگر اشعار متن برنامه : امیر صنعی-لطف الله نیشابوری-میر سنجر کاشی- کمال خجندی-وحشی بافقی
دستگاه :اصفهان
گوینده : آذر پژوهش

صاحبدلان#گرامی#کاروان#شعراء#هنرمندان#گلها#
#آذر پزوهش#اصفهان#وحشی بافقی#میر سنجر #
#کاشی#لطفالله نیشابوری#امیر صنعی#رهی معیری
#جهانگیر ملک#مهندس همایون خرم#جواد معروف
#گلپایگانی#عهدیه#گلهای رنگارنگ#شماره ۴۱۸#نی
#پروین #علی صارمی#همایون#ویولن#ضرب#تار# ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆


6

فیلم کوتاه جذام کاری از محمد اقبالدار به سومین جشنواره جهانی فیلم Peekskill آمریکا راه یافت.
در این فیلم هاله رستم‌دخت، علیرضا مجیدی، ترمه توحیدی، و بهاره سعیدی از هنرجویان کارگاه بازیگری محمد پورجعفری حضور داشتند.
آموزشگاه پروین برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارد.
#آموزشگاه_پروین #آموزشگاه_سینمایی_پروین #پروین #فیلم#سینما #فیلم_کوتاه #جشنواره #بازیگر #هنر #رشت #گیلان #amoozeshgahe_parvin #parvin


5

فیلم Somewhere Far From The Eyes کاری از آراد نعمتی از هنرجویان آموزشگاه سینمایی پروین، نامزد بخش بهترین فیلم بین المللی و بهترین پوستر جشنواره Alternative کانادا شده است.
آموزشگاه سینمایی پروین ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارد.
#آموزشگاه_پروین #آموزشگاه_سینمایی_پروین #فیلم #پروین #سینما #جشنواره #amoozeshgahe_parvin #parvin #رشت #هنر #گیلان


1

🌺
در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در روسیه پس از پیروزی هر تیم به این شکل پرچم آن کشور را به نمایش می گذارند!
🌺تا بازی با اسپانیا خدا کریم هست!
#جام_جهانی#۲۰۱۸#فوتبال#گل#روسیه#مراکش#اسپانیا#پرتغال#طارمی#جهانبخش#سردار#کی_روش#علی_دایی#استیلی#پروین#ایران#وطن#ورزش#خوشی#بازی_خوب#مادرید#تهران


2

.
پروین: کی‌روش استاد است / فکرش را نمی‌کردم بیرانوند این‌قدر خون‌سرد بازی کند /بردن اسپانیا سخت است، اما کار نشد ندارد / توپ گرد است و به قول معروف زمین هم دراز
.
🏆@jamejahani2018russiaa
🏆@jamejahani2018russiaa
.
#jamejahani #worldcup2018 #iranteam
#perspolis #taj #esteghlal #messi #ronaldo #CR7
#جامجهانی #جام_جهانی #تیم_ملی_ایران #جام_جهانی2018
#تیم#تیم_ملی #پرسپولیس #رئال_مادرید #بارسلونا #استقلال #کیروش #علی_دایی #علی_کریمی #بیرانوند #پروین #علی_پروین #سردار_آزمون #انصاریفرد #جهانبخش #مسی #رونالدو


1

.
اولین عکس ارسالی از مشتری خوبمون برای شرکت در مسابقه.

با سفارش غذا از رستوران ما علاوه بر لذت بردن از طعم واقعی غذا، در مسابقه عکاسی ما نیز شرکت کرده و جایزه بگیرید.
شرح مسابقه:
از غذا و جعبه غذای مفاخر عکس بگیرید و برای ما دایرکت کنید.
تا فرصت باقیست در این مسابقه شرکت کنید.
.
📌اصفهان، خیابان خواجه عمید، جنب مجتمع گلستان، نبش کوچه ۲۹.
📞۰۳۱۳۲۳۱۲۳۳۰
📞۰۳۱۳۲۳۱۲۳۳۲
.
.
#رستوران_مفاخر_اصفهان #مفاخر
#کترینگ #غذای_بیرون_بر #غذای_ایرانی #غذای_خانگی #غذای_سالم #رستوران_سنتی #رستوران #رستوران_ایرانی #رستوران_مفاخر #غذاهای_سنتی_ایرانی #غذای_سنتی #افطاری #شام #ناهار #مسابقه #مسابقه_عکاسی
#جی #پروین #خواجه_عمید #احمدآباد

#mafakher #mafakher_restaurant #restaurant #restauran #traditional_food


3

.
❣️واعظی پرسید از فرزند خویش
❣️هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟
.
❣️صدق و بی آزاری و خدمت به خلق
❣️هم عبادت هم کلید زندگیست
.
❣️گفت: "زین معیار اندر شهر ما
❣️یک مسلمان هست آنهم ارمنیست"
.
.#پروین اعتصامی


0

تیزر تبلیغاتی آدامس خروس
نشان برای جام جهانی 1978
آرژانتین با حضور علی پروین
وحسن روشن


3

هر بلائی کز تو آید نعمتی است
هر که را رنجی دهی آن راحتی است
زان به تاریکی گذاری بنده را
تا ببیند آن رخ تابنده را
#پروین اعتصامی
#رونیکا #امیر مهدی


1

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه است

شعراء و هنرمندان گلها
کافر اگر عاشق شود بی پرده مومن میشود
چیزی شبیه معجزه با عشق ممکن میشود

ساغر عمر
خواننده :بانو پروین
شاعر : نواب صفا
آهنگساز : مهندس همایون خرم
مایه : شوشتری -منصوری
ارکستر بزرگ رادیوی ایران
ارکستراسیون و رهبر:مهندس همایون خرم

این بیت زیبااز : صاحبدل کاروان علی دماوندی
افسوس که تا گلشن ما بوی گلی داشت
صیاد چرا نیاویخت به گلشن قفس ما

این بیت زیبااز :نیاز اصفهانی
شانه کمتر زن که ترسم تار زلفت بشکند
تار زلف توست اما رشته ی جان من است

این بیت زیبااز : باقیا کاشانی
شام فراق بی تو زبس خون گریستم
یک عمر چون عقیق چراغم در آب سوخت

این بیت زیبااز :پرتو اصفهانی
شادی هردو جهان خیمه زند گر به دلم
غم عشق تو محال است کزین دل برود

این بیت زیبااز :سحاب اصفهانی
شادم که خاک کوی تو بر سر کسی نکرد
تا بر ره تو دیده ی من اشگبار شد
#صاحبدلان#گرامی#کاروان#شعرا#هنرمندان#گلها#موسیقی#بانو #
#سحاب اصفهانی#پرتو اصفهانی
#باقیاکاشانی#نیاز اصفهانی #
#علی دماوندی#ساغر عمر#پروین
#نواب صفا#مهندس همایون خرم
#دستگاه #شوشتری#منصوری # ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆


1

تیزر تبلیغاتی #آدامس خروس نشان براى #جام‌جهانی ١٩٧٨ آرژانتین
با حضور #سلبریتی های آن دوران : على #پروین و حسن روشن
ارسالی از مخاطبان عزیز کانال
@advertismentmarket
✔️لطفا ورق بزنید
#تبلیغات
#آگهی

@advertismentmarket
#کمپین #تیزر_تبلیغاتی #خلاقیت #مجله #بازار#دیجیتال#مدیا#مارکتینگ#مجازی #برند #بازاریابی #چاپ #پوستر #فروش
#tvc #campaign #marketing #market #advertising #advertisement #ads #commercial


2

.
📣رستوران مفاخر با مسابقه ای جدید در کنار شما.
با سفارش غذا از رستوران ما علاوه بر لذت بردن از طعم واقعی غذا، در مسابقه عکاسی ما نیز شرکت کرده و جایزه بگیرید.
.
شرح مسابقه:
از غذا و جعبه غذای مفاخر عکس بگیرید و برای ما دایرکت کنید.
تا فرصت باقیست در این مسابقه شرکت کنید.
.
📌اصفهان، خیابان خواجه عمید، جنب مجتمع گلستان، نبش کوچه ۲۹.
📞۰۳۱۳۲۳۱۲۳۳۰
📞۰۳۱۳۲۳۱۲۳۳۲
.
.
#رستوران_مفاخر_اصفهان #مفاخر
#کترینگ #غذای_بیرون_بر #غذای_ایرانی #غذای_خانگی #غذای_سالم #رستوران_سنتی #رستوران #رستوران_ایرانی #رستوران_مفاخر #غذاهای_سنتی_ایرانی #غذای_سنتی #افطاری #شام #ناهار #مسابقه #مسابقه_عکاسی
#جی #پروین #خواجه_عمید #احمدآباد

#mafakher #mafakher_restaurant #restaurant #restauran #traditional_food


3

فروش عمده و خرده #نعنا_خشک #سبزی_خشک و # گیاهان دارویی نمونه عکس محصول (نعنا خشک شده ) آماده جهت ارایه به بازار
09375291203 واتس و تلگرام
09171333834 فروش
09173311748 فروش
http://www.anjirbazar.ir/
#گیاهان_دارویی #نیریز #پروین #انجیربازار #سبزی_خشک #سبزی


5

فروش عمده و خرده #نعنا_خشک #سبزی_خشک و #گیاهان دارویی نمونه عکس محصول (نعنا خشک شده ) آماده جهت ارایه به بازار
09375291203 واتس و تلگرام
09171333834 فروش
09173311748 فروش
http://www.anjirbazar.ir/
#گیاهان_دارویی #نیریز #پروین #انجیربازار #سبزی_خشک #سبزی


0

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه است

شعراء و هنرمندان گلها
عمریست سر کوی تو مستانه نشستم جانا

بیاد درگذشتگان این اثر فاخرو تاریخی موسیقی ایران
زهره
خواننده : داریوش رفیعی
شاعر : جهانگیر تفضلی
آهنگساز : مجید وفادار
دستگاه : سه گاه
ارکستر بزرگ رادیوی ایران
ارکستراسیون و رهبر :مجید وفادار
سال اجراء : ۱۳۳۰

این بیت زیبااز : شهبانوی شعرای ایران نازنین《پروین اعتصامی》
شمع خندید به هر بزم واز این معنی سوخت
خنده بیچاره ندانست که جائی دارد

این بیت زیبااز :حافظ شیرازی
یارب این شاه وش ماه رخ 《زهره》جبین
دریکتای که و گوهر یکدانه ی کیست ؟

این بیت زیبااز : خواجوی کرمانی
همچو شمعم به شبستان حرم یاد کنید
یا چو مرغم به گلستان ارم یاد کنید

این بیت زیبااز : سعدی شیرازی
گناه عاشق بیچاره نیست در پی تو
گناه توست که رخسار دلستان داری

این بیت زیبااز : صائب تبریزی
بی گناهی کم گناهی نیست در دوران عشق
یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود

#صاحبدلان#گرامی#کاروان#شعر
#شعراء#هنرمندان#گلها#موسیقی
#زهره #داریوش رفیعی#سه گاه
#جهانگیر تفضلی#مجید وفادار#
#پروین اعتصامی#صائب تبریزی
#سعدی شیرازی#حافظ شیرازی#
#خواجوی کرمانی#ارکستراسیون ☆کاروانی از شعروموسیقی☆


2

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه است

شعراء و هنرمندان گلها
عمریست سر کوی تو مستانه نشستم جانا

شراب نوشین
خواننده : بانو مرضیه
شاعر : رهی معیری
آهنگساز : مهندس همایون خرم
دستگاه : همایون - بیداد
ارکستر بزرگ رادیوی ایران
ارکستراسیون و رهبر : مهندس همایون خرم

این بیت زیبااز : شهبانوی شعرای ایران نازنین 《پروین اعتصامی》
گر شمع راز شعله رهائی ست آرزو
آتش چرا به خرمن پروانه میزند

این بیت زیبااز : متین اصفهانی
گر شد خراب خانه ،به میخانه رو کنیم
آباد باد ساحت میخانه ،خانه چیست ؟

این بیت زیبااز :فروغی بسطامی
گر شبی در منزل جانانه مهمانت کنند
گول نعمت را مخور مشغول صاحبخانه باش

این بیت زیبااز :سعدی شیرازی
گرش ببینی ودست از ترنج بشناسی
روا بود که ملامت کنی زلیخارا

این بیت زیبااز : حافظ شیرازی
گر نثار قدم یار گرامی نکنم
گوهر جان به چه کار دگرم باز آید

این بیت زیبااز : صادق سرمد
گر سوخت دلت از سخنم ، جای عجب نیست
از قلب من سوخته تا قلب تو راهی ست

این بیت زیبااز :مشتاق اصفهانی
گردم به سر کویت دیوانه چنین باید
سر گشته ی یک شمعم پروانه چنین باشد

#صاحبدلان#گرامی#کاروان#شعر#شعراء#هنرمندان#گلها#موسیقی
#مشتاق اصفهانی#صادق سرمد#
#حافظ شیرازی#سعدی شیرازی#
#فروغی بسطامی#متین اصفهانی
#پروین اعتصامی#شراب نوشین
#بانو مرضیه#رهی معیری#غزل
#مهندس همایون خرم#همایون# ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆


2

خبر داغ ماهواره وتلویزیون خبر خوب برای دارندگان رسیور های SD
دوشبکه در #ماهواره_یاهست #جام_جهانی2018 را پوشش میدهند شبکه سی پلاس(see plus)
IR See +
11766..v..27500 به نام شبکه توجه کنید ممکن است در برخی رسیورها persian toon نوشته شده باشد
همچنین شبکه کانال 20
KANAL 20
12594 V 27500

#جامجهانی #بیرانوند #ابراهیمی #کیروش #فوتبال #فوتبالیست #تیم ملی #ایران #اسپانیا #پرتغال #المان #برزیل #رونالدو #مسی #نیمار #کریمی #منوتو #بین_اسپورت #بی_بی_سی #کاستا #پروین #استقلال #پرسپولیس #جامجهانی۲۰۱۸روسیه


10

علی پروین، پوری بنایی، امین زندگانی، افشین پیروانی و .../ یکصدایی ستاره های سینما و ورزش در شب گلریزان برای آزادسازی زندانیان غیر عمد
www.plus.ir
#تی-وی_پلاس#سینما#فوتبال#پروین#زندانی#ماه_رمضان


50

اختصاصی #هواداران_استاد_شجریان
#گلهای_رنگارنگ برنامه 572 ب
با همکاری: #عبادی #قوامی #پروین #سیاوش #همایون_خرم #مجید_نجاهی #رضا_ورزنده و #جهانگیر_ملک
#آهنگ : #ابوعطا از حسام السلطنه
#ترانه : #ملک_الشعرا_بهار
#تظبم برای #ارکستر : #جواد_معروفی
#اشعار : فغانی #شیرازی فصیحی هروری رفیق #اصفهانی #نسیم
#غزل #آواز : گلبنی و #حافظ
#گوینده : #فیروزه_امیرمعز
دانلود از سایت:
http://shajarianq.ir/post/407
دانلود از تلگرام:
t.me/Shajarianfans
دانلود از تم تم:
tt.me/Shajarianfans


7

یا علی
باده ی تحقیق چون خواهیم خورد
ما که مست هر خُم و هر ساغریم
#پروین
#متحد شویم


1

.
.
علاقه مندانِ به حضرت #صائب رو #تگ کنید
.
به دوست پی زدل خونچکان خود بردیم
به کعبه راه هم از آستان خود بردیم

#زمادعابرسانیدرهنمایان‌را
#که‌مازراه‌دگرکاروان‌خودبردیم

نیافتیم درین روزگار اهل دلی
سری به جیب دل خونچکان خود بردیم

ز دوستان گرانجان درین دو روزه حیات
چه بارها که به این نیم جان خود بردیم

زبان دعوی بلبل دراز چون نشود؟
که ما به کام خموشی زبان خود بردیم

خزف به نرخ گهر می رود به کار امروز
که ما به خانه متاع دکان خود بردیم

ز نقد عمر، به کف مانده زنگ افسوسی
کنون که راه به سود و وزیان خود بردیم

ز ظلمت شب اندوه، ره برون #صائب
به نور آه ثریا فشان خود بردیم
#صائب_تبریزی
.
کانال تلگرام حضرت #صائب علیه الرحمه در بیوگرافی پیج
(بالای صفحه)
.
ما رو با نظراتتون (پیشنهاد،انتقاد) خوشحال کنید
.
#صائب #نیما #مولوی #حافظ #مولانا #شعر #ادبیات #سهراب #شمس #سعدی #فروغ #ثالث #رباعی #عطار #خیام #غزل #دوبیتی #قصیده #پروین #سهرابی #سیمین #دانشور #هوشنگ #ابتهاج #طالب_آملی


8

گویا به این زودی‌ها قرار نیست ماجرای #انتقال_جنجالی_هاشمی‌نسب به پایان برسد. تا خرخره زير منت آقای #پروین است. انگار برای هاشمی‌نسب هيچ راه فراری از اين دِين ابدی وجود ندارد! آنهایی که امروز با فحاشی به هاشمی‌نسب و خانواده‌ی او در فکر انتقام گرفتن هستند باید بدانند که برای ما و امثال هاشمی‌نسب ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﺪﻩ‌ی ﺍﯾﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ کثیف ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ مضحکش، ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﻣﺘﻤﺎﺩﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه و البته #تاسف_برای_شما وا دارد. اسلحه‌ات را غلاف كن جناب پروین! قبل از شما، ما را دود و دَمِ دوست‌نداشتنی در این فوتبال خواهد کشت. شما فقط سعی كن اين دَمِ آخری كمی بيشتر در این لجنزار مدارا كنی!
نمی‌دانم ما از روی احساسات بی‌پرده و دور از مصلحت حرف می زنیم یا شما جراَت گفتن حقایق را ندارید! اما یک چیز را می‌دانیم که #علی_پروین اهل چال کردن کینه‌ها نیست. شما که قصد داشتید در برنامه‌ی زنده از هاشمی‌نسب حرف بزنید، لااقل بعد از بیست‌سال حقایق را می‌گفتید، نه اینکه تمام قضایا را در ده میلیون تومان خلاصه کنید!
شاید هاشمی‌نسب هم باید مثل دیگران با هنر تملق و پاچه‌خواری قرارداد خود را چند برابر می‌کرد!! امروز اگر هاشمی‌نسب بخواهد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ ﺗﮏﺗﮏِ ﺧﻂﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪش ﺍز آن دوران باشد، ابتدا باید یقه‌ی آنهایی را بگیرد که نان و نمک خوردند و نمکدان را شکستند و بعد هم یقه‌ی شما را جناب پروین. اگر یک روز رفقای شما #صاف_به_چشمان_مادر_مهدی زُل زدند و بدترین توهین‌ها را کردند، مقصر شما بودید جناب پروین.
اگر یک روز یک مشت لات‌ُلوتِ بی‌خانواده به خودشان اجازه دادند که به #خانواده‌ی_مهدی حمله کنند، مقصر شما بودید که هر جا رفتید بر علیه هاشمی‌نسب حرف زدید. حالا دقیق به یاد ندارم کجا و چه روزی، اما این را خوب می‌دانم که یک روز گفتید: نمره‌ی فنی مهدی #بیست است، ولی نگفتید چرا نمره‌ی آنهایی که از لحاظ فنی در خوشبینانه‌ترین حالت به [ #ده ] هم نمی‌رسید، چند برابر هاشمی‌نسب پول می‌گرفتند! خدا لعنت کند کسانی را که اعتبار آدم‌ها را بیخ‌تابیخ به پای منافعشان سر بریدند. آقای پروین اگر یکبار دیگر قرار شد از هاشمی‌نسب حرف بزنید، اینبار صحبت از ده‌میلیون و صدمیلیون نکنید! برای یکبار هم که شده مردانگی کنید و حقایق را بگویید. از آنهایی که #هاشمی‌نسب_را_فروختند ! از آنهایی بگویید که برای حمله به هاشمی‌نسب و خانواده او چراغ سبز نشان دادند. بله آقای پروین، اینها را بگویید شاید هوادار شما با بیست سال سن نداند در آن روزها چه گذشت، صحبت از بیست‌سال پیش است!
@mehdihasheminasab20
@seyed.mehdi00
@aliparvin07


35

پرسپولیس#جام#جام جهانی#قهرمان#بیرانوند#سیدجلال#پروین#تمرین امروز محبوبترین تیم که همون عشقپولیسمون باشه.زنده باد پرسپولیس


0

یاس بانو هستم...✋.یه پرسپولیسیه شش آتیشه...❤️✌️✌️✌️ لطفا فالو وحمایت کنید❤️❤️❤️❤️❤️❤️ مرسی ازلایک وهمراهیتون❤️👌👌👌👍 #یاس،،شش آتیشه،،پرسپولیسی#لر،،لر،،لر،،#غیرت#قهرمان#کریمی#دایی#میناوند#شاهرودی#مهدوی کیا#مسلمان#سروش،،امیری،،بیرانوند#هوادار#ششتاییا #چهارتاییا-کیسه،،کیسه سوزی،،العین،،عمرعبدالرحمان#ایمون زائد#پروین#برانکو#هدایتی#تعصب#جام جهانی#بیرانوند_طارمی_رضائیان_امیری_مسلمان__جلال_حسینی_علیپور_ماهینی_کامیابی_نیا_انصاری_احمدزاده_عالیشاه_رفیعی @mehrdad.minavand


7

.
عید سعید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت بر شما عزیزان مبارک باد.
.
غذای مفاخر میزبان مهمانی های شما در #عید_فطر می باشد.
.
.

ناهار روز عید فطر مهمون ما باشید...
.
📌اصفهان، خیابان خواجه عمید، جنب مجتمع گلستان، نبش کوچه ۲۹.
📞۰۳۱۳۲۳۱۲۳۳۰
📞۰۳۱۳۲۳۱۲۳۳۲
.
.
#رستوران_مفاخر_اصفهان #مفاخر
#کترینگ #غذای_بیرون_بر #غذای_ایرانی #غذای_خانگی #غذای_سالم #رستوران_سنتی #رستوران #رستوران_ایرانی #طعمی_ماندگار #رستوران_مفاخر #غذاهای_سنتی_ایرانی #غذای_سنتی #افطاری #شام #ناهار #عید_فطر #ماه_رمضان
#جی #پروین #خواجه_عمید #احمدآباد

#mafakher #mafakher_restaurant #restaurant #restauran #traditional_food


11