#کوی_دانشگاه

Instagram photos and videos

#کوی_دانشگاه#دانشجو#پليس#رهبري#روحاني#هجده_تیر#روزنامه_سلام#اغتشاشات#تاجزاده#هجده_تير#ناجا#خبرفوری#خميني#ارتش#سپاه#سيدمحمدخاتمي#سردار#خامنه_اي#نهاجا#بسيج#١٨تير#شهدا

Hashtags #کوی_دانشگاه for Instagram

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


2

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

.
✅دو دهه سكوت، اماده گفتمان و مناظره ايم
لطفا رسانه ملي به وظيفه ذاتي در راستای تنوير افكار عمومي و رفع ابهامات در خصوص براندازي ١٧ و ۱۸ ماه ۷۸ عمل کند
.اقدامات تروريستي ،دو مرحله ادم و گروگانگيريي .
کتاب :..برای تاریخ
تالیف و ناشر ؛ فرهاد نظری
.
❎آفتهای بازی سیاسی
اکنون فرندان مخلص این مرز و بوم را به اتهام دفاع ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام (ره) مقصر معرفی می کنند. مگر نه اینکه هدف آنان دفاع از جان و مال و ناموس و آبروی مسلمین بوده است؟ اطمینان داشته باشید خداوند خود گواهی می دهد که اینها در راستای وظایف کوتاهی نکرده اند، و در جایی دیگر از خصوصیات فردی صحبت به میان می آورند و آن را با این غایله ارتباط می دهند.ای کاش سوابق و خصوصیات فردی را برای مردم بازگو کنند، خواهید دید که چیزی جز حضور در جبهه و جنگ،دفاع از ناموس و جان مردم، فرماندهی در عملیاتها و مجروح شدن و آغشته شدن به خون خود نمی باشد، امروز حضور در جبهه وجنگ را ضدارزش و از خصوصیات منفی تلقی می نماید.
و شاید فردا نیز جانبازی و یا از خانواده شهدا و اسرا بودن را به عنوان فاکتور منفی مورد ارزیابی قرار دهند.
ای کاش برای لحظه ای به خود می آمدند و جنگ قدرت و نام و نشان را کنار می گذاشتند، و آن لحظه را در روز محشر و در پیشگاه عدل الهی به یاد می آورند.امروز برخی از صاحبان منصبها و پستهایی که می بایست در جهت خدمت به مردم و حفظ امنیت و نظم جامعه باشند متأسفانه به دلیل پیروی از هوای نفس و خارج نمودن رقیب از گردونه رسالت خود را فراموش نموده و محل خدمت به مردم را به کانون و پایگاه های بازی سیاسی مبدل ساخته اند و بار عوارض ناشی از این اعمال را متوجه پلیس می نمایند و با عملیات روانی و تبلیغات وسیع و جنجالی به صراحت می گویند که یا با ما باش یا علیه ما. امروز علتها فراموش شده و به دنبال معلول هستند و به فرض محال تخلف چند نفر را که شاید به دلیل ضعف آموزشی بوده است به کل ارکان نظام و نیروی انتظامی تسری می دهند و سعی در تشویش اذهان عمومی نسبت به چهره های انقلابی را دارند.
آیا شعار قانون گرایی با این گونه اعمال انجام شده، سازگاری دارد؟
محاکمه، غرامت ادای تکلیف
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني
#اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوري#زیباکلام


0

.
.
✅دو دهه سكوت، اماده گفتمان و مناظره ايم
لطفا رسانه ملي به وظيفه ذاتي در راستای تنوير افكار عمومي و رفع ابهامات در خصوص براندازي ١٧ و ۱۸ ماه ۷۸ عمل کند
.اقدامات تروريستي ،دو مرحله ادم و گروگانگيريي .
کتاب :..برای تاریخ
تالیف و ناشر ؛ فرهاد نظری
.
❎آفتهای بازی سیاسی
اکنون فرندان مخلص این مرز و بوم را به اتهام دفاع ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام (ره) مقصر معرفی می کنند. مگر نه اینکه هدف آنان دفاع از جان و مال و ناموس و آبروی مسلمین بوده است؟ اطمینان داشته باشید خداوند خود گواهی می دهد که اینها در راستای وظایف کوتاهی نکرده اند، و در جایی دیگر از خصوصیات فردی صحبت به میان می آورند و آن را با این غایله ارتباط می دهند.ای کاش سوابق و خصوصیات فردی را برای مردم بازگو کنند، خواهید دید که چیزی جز حضور در جبهه و جنگ،دفاع از ناموس و جان مردم، فرماندهی در عملیاتها و مجروح شدن و آغشته شدن به خون خود نمی باشد، امروز حضور در جبهه وجنگ را ضدارزش و از خصوصیات منفی تلقی می نماید.
و شاید فردا نیز جانبازی و یا از خانواده شهدا و اسرا بودن را به عنوان فاکتور منفی مورد ارزیابی قرار دهند.
ای کاش برای لحظه ای به خود می آمدند و جنگ قدرت و نام و نشان را کنار می گذاشتند، و آن لحظه را در روز محشر و در پیشگاه عدل الهی به یاد می آورند.امروز برخی از صاحبان منصبها و پستهایی که می بایست در جهت خدمت به مردم و حفظ امنیت و نظم جامعه باشند متأسفانه به دلیل پیروی از هوای نفس و خارج نمودن رقیب از گردونه رسالت خود را فراموش نموده و محل خدمت به مردم را به کانون و پایگاه های بازی سیاسی مبدل ساخته اند و بار عوارض ناشی از این اعمال را متوجه پلیس می نمایند و با عملیات روانی و تبلیغات وسیع و جنجالی به صراحت می گویند که یا با ما باش یا علیه ما. امروز علتها فراموش شده و به دنبال معلول هستند و به فرض محال تخلف چند نفر را که شاید به دلیل ضعف آموزشی بوده است به کل ارکان نظام و نیروی انتظامی تسری می دهند و سعی در تشویش اذهان عمومی نسبت به چهره های انقلابی را دارند.
آیا شعار قانون گرایی با این گونه اعمال انجام شده، سازگاری دارد؟
محاکمه، غرامت ادای تکلیف
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني
#اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوري#زیباکلام


1

.
.
چند نفر به یک نفر !
ما هم خدایی داریم ....
ادامه در پست بعد .
🔴ایا میدانید : برخی بانک ها وطلا فروشی ها و مغازه ها مورد حمله و سرقت مسلحانه واقع شد .(فیلم و عکس موجود است)
.
🔴ایا میدانید : برخی رهبران و اعضای اصلی تشکلات اغتشاش هم اکنون در مسند و مسٸولیت های مهم در سطوح عالی کشور هستند و یا خارج از کشور جز جاسوسان و حامیان بیگانه و از امضا کنندگان تحریم ها اقتصادی علیه مردم و کشور می باشند .
به امید ان روزی که در یک مناظره یا گفتگوی تلویزیونی و زنده حقایق برای ملت شریف جهت روشنگری و اینکه دانستن حق مردم است جهت رفع ابهامات و سوالات بی پاسخ مانده ودر نهایت مشخص شدن خادم از خاٸن افشا گردد ....
🔴ایا میدانید رمان و سناریوی غیر واقعی پرتاب دانشجو از چهار طبقه به پایین توسط فردی بنام رامین کریمی و بنا به تشویق و دادن امتیازاتی از سوی مسٸولین دانشگاه مطرح گردید که بعد از معاینه و تحقیقات محلی با حضور شاکی مربوطه، دادستان محترم ،قاضی پرونده، مسٸولین دانشگاه ومسٸولین دولت وقت.... از محل بازدید، صورت جلسه اظهار اولیه فرد یاد شده هیچ کدام با واقعیت تطابق نداشت و بعد از رد اظهارات این شاکی (که اگر از ان بالا پرتاب می شد ایشان یقینا باید کشته میشد ولی به عنوان شاکی در دادگاه حاضر شد) ومتعاقب ان ایام بعد کلیه اظهارات خود راپس گرفت و طبق فیلمی که از طریق پلیس هنگام سنگ اندازی به طرف پلیس قصد فرار از نردههای را داشت که پای ایشان اسیب دید ، پلیس به او کمک کرد و به بیمارستان منتقل نمود اعلام کرد که ما خواستام اذهان مردم را با رژیم شاه و ماجرای فیضیه قم مقایسه نماییم و... البته این فرد به کشور بلژیک پناهنده شد و ریز اظهارات و امضا ایشان ذیل صورت جلسات دال بر ابطال این ادعا می باشد .
🔴ایا میدانید که هیچ دانشجو در کوی و حوالی کوی در روز های ۱۷ ۱٨ و ۱۹ و روزهای بعد کشته نشده است مرحوم ابراهیم نژاد سرباز سپاه در میدان انقلاب و در روز ۲۰ و با سلاح غیر سازمانی کشته که در چندین مرجع قضایی از جمله دادسرای نظامی دادگستری و دادگاه انقلاب شعبه سوم رسیدگی که برابر تحقیق و حکم صادره این موضوع هیچ ربطی به نیروی پلیس نداشته البته در سایت شخصی خانواده ایشان هم از دو نفر افراد به عنوان شهروند و متهم شکایت نمودند ..... .
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری #زیباکلام


0

.
.
چند نفر به یک نفر !
ما هم خدایی داریم ....
ادامه در پست بعد .
🔴ایا میدانید : برخی بانک ها وطلا فروشی ها و مغازه ها مورد حمله و سرقت مسلحانه واقع شد .(فیلم و عکس موجود است)
.
🔴ایا میدانید : برخی رهبران و اعضای اصلی تشکلات اغتشاش هم اکنون در مسند و مسٸولیت های مهم در سطوح عالی کشور هستند و یا خارج از کشور جز جاسوسان و حامیان بیگانه و از امضا کنندگان تحریم ها اقتصادی علیه مردم و کشور می باشند .
به امید ان روزی که در یک مناظره یا گفتگوی تلویزیونی و زنده حقایق برای ملت شریف جهت روشنگری و اینکه دانستن حق مردم است جهت رفع ابهامات و سوالات بی پاسخ مانده ودر نهایت مشخص شدن خادم از خاٸن افشا گردد ....
🔴ایا میدانید رمان و سناریوی غیر واقعی پرتاب دانشجو از چهار طبقه به پایین توسط فردی بنام رامین کریمی و بنا به تشویق و دادن امتیازاتی از سوی مسٸولین دانشگاه مطرح گردید که بعد از معاینه و تحقیقات محلی با حضور شاکی مربوطه، دادستان محترم ،قاضی پرونده، مسٸولین دانشگاه ومسٸولین دولت وقت.... از محل بازدید، صورت جلسه اظهار اولیه فرد یاد شده هیچ کدام با واقعیت تطابق نداشت و بعد از رد اظهارات این شاکی (که اگر از ان بالا پرتاب می شد ایشان یقینا باید کشته میشد ولی به عنوان شاکی در دادگاه حاضر شد) ومتعاقب ان ایام بعد کلیه اظهارات خود راپس گرفت و طبق فیلمی که از طریق پلیس هنگام سنگ اندازی به طرف پلیس قصد فرار از نردههای را داشت که پای ایشان اسیب دید ، پلیس به او کمک کرد و به بیمارستان منتقل نمود اعلام کرد که ما خواستام اذهان مردم را با رژیم شاه و ماجرای فیضیه قم مقایسه نماییم و... البته این فرد به کشور بلژیک پناهنده شد و ریز اظهارات و امضا ایشان ذیل صورت جلسات دال بر ابطال این ادعا می باشد .
🔴ایا میدانید که هیچ دانشجو در کوی و حوالی کوی در روز های ۱۷ ۱٨ و ۱۹ و روزهای بعد کشته نشده است مرحوم ابراهیم نژاد سرباز سپاه در میدان انقلاب و در روز ۲۰ و با سلاح غیر سازمانی کشته که در چندین مرجع قضایی از جمله دادسرای نظامی دادگستری و دادگاه انقلاب شعبه سوم رسیدگی که برابر تحقیق و حکم صادره این موضوع هیچ ربطی به نیروی پلیس نداشته البته در سایت شخصی خانواده ایشان هم از دو نفر افراد به عنوان شهروند و متهم شکایت نمودند ..... .
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری #زیباکلام


1

.
محاکمه، غرامت ادای تکلیف
خداوند را شاکرم که به خاطر خدمت به مردم و دفاع از حریم دین ملزم به ترک این سنگر می شوم و همیشه این کلام روح بخش امام راحل را آویزه گوش قرار داده که همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. حال که مقرر شده است موضوع از طریق دستگاه قضایی بررسی و رسیدگی قانونی گردد خداوند را سپاسگزارم، و یقیناً به دور از جنجالها و هیاهوی تبلیغاتی و شانتاژهای سیاسی موضوع مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت و مسببین اصلی که خود موج آفریدند و بر امواج آن سوار شدند امید است به همراه عوامل پلیس در یک دادگاه صالحه و در صورتی که مسئولین صلاح بدانند به صورت علنی محاکمه شوند تا آنگاه چهره واقعی خادم و خائن مشخص شود.
ما در ره عشق تو اسیران بلاییم کس نیست چنین عاشق دیوانه که ماییم
بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم
حلاج وشانیم که از دار نترسیم مجنون صفتانیم که در عشق خداییم
آنچه در سخنان جلسه تودیع خود گفتم و شما را با خواندنش به زحمت انداختم سخنی از سر درد و فریادی از سر مسئولیت بود، به راستی در ذبح سربازی که سالیان بلند در جست و جوی تیر و ترکش بی تاب بود تا فاصله خود را با کاروان شهیدان جبران کند، چه سودی برای اهل ایمان تحصیل می شد که دسته ای به نام آزادی و پیروی از امام بی قرار بر دار رفتن نظری بودند؟ آیا حقی را باطل کرده بود ؟ حلالی را حرام ساخته بود؟! سنتی الهی را شکسته بود؟! خط فاصله آنچه من میان ملت خدایی و خداجوی ایران و جمعی از سابقون انقلاب می دیدم در کجا ترسیم شده بود؟!
وقتی به عملکرد خود می نگریستم هیچ ترک اولی و عملی بر خلاف وظیفه نمی دیدم و فتنه ای بزرگ را با عنایت رحمانی و به قوه تدبیر و تلاشی بی حد از سوی مردم بزرگ و نیروی انتظامی به قول رئیس جمهور محترم بدون اینکه تیری شلیک شود از پیش روی انقلاب برداشته شده بود، اما حنجره دولتیان و بر سفره بیت المال نشینان یکپارچه فریاد بود از برای فرهاد جا مانده از شهیدان و خدمتکار امت وفادار امام، پس این همه بی مهری چرا؟! یا سخن مظلومانه شهید مظلوم انقلاب آیت الله بهشتی دلم را آرام می کرد که بهشت را به بها دهند نه به بهانه. روزی بی فریادی را بی دردی شمردم....
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني
#اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری#زیباکلام


7

یک سری می گویند : پرتاب #دانشجو های #معترض در اتفاقات #کوی_دانشگاه سال #هفتاد_هشت است !
.
.
یک سری هم می گویند : #شکنجه ایرانی های #اسیر به دست برادران #دوست و #همسایه عراقی است در دوران #جنگ_تحمیلی !
.
.
#قضاوت_با_شما !

اما #نکته_داستان اینجاست که :

کسی که پرتاب می شود در دو صورت #دانشجو_ایرانی است یا #جوان_ایرانی !
و
کسی که پرتاب می کند یا برادر #بسیجی است یا برادر دوست و همسایه #عراقی !
.
.
قبلا هم گفتم #قضاوت با شما ... #فقط امیدوارم زمانی که #حقیقت این جور #داستان ها از پشت ابرها #هویدا می شود ، #زنده باشم ...


8

پایین انداختن دانشجو ها از دانشگاه تهران ۱۸تیر۷۸
این دانشجو ها همون های هستن که قالیباف میگفت لولشون میکنم
حسن روحانی میگفت نه گاز انبری لولشون کنیم
حالا اینا برای مسلم بن عقیل تو سر شون میزنن بخاطر اینکه پرتش گردن پایین

محمد ًًثلاث سه مامور امنیتی رو گشت. شد دائشی

ج ا چندین ساله مردم رو می کشه . ولی هنوز یه عده
قبول ندارن ج ا دائشی هست
واقعا خون این افراد رو چه کسی باید پاسخ بده

دهانت را می بویند
مبادا گفته باشی دوستت دارم

دلت را می پویند
مبادا شعله ای در آن نهان باشد

دهانت را می بویند
مبادا گفته باشی دوستت دارم

دلت را می پویند
مبادا شعله ای در آن نهان باشد

روزگار غریبیست نازنین
روزگار غریبیست نازنین

و عشق را كنار تیرک راه بند تازیانه میزنند

عشق را در پستوی خانه نهان باید كرد
شوق را در پستوی خانه نهان باید كرد

روزگار غریبیست نازنین
روزگار غریبیست نازنین

و در این بن بست كج و پیچ سرما

آتش را به سوگوار
سرود و شعر فروزان میدارند

به اندیشیدن خطر مكن روزگار غریبیست نازنین
آن كه بر در میكوبد شباهنگام
به كشتن چراغ آمده است

نور را در پستوی خانه نهان باید كرد

دهانت را می بویند
مبادا گفته باشی دوستت دارم

دلت را می پویند
مبادا شعله ای بر آن نهان باشد

دهانت را میبویند
مبادا گفته باشی دوستت دارم

مبادا شعله ای بر آن نهان باشد

روزگار غریبیست نازنین
روزگار غریبیست نازنین

نور را در پستوی خانه نهان باید كرد
عشق را در پستوی خانه نهان باید كرد

آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر

با كنده و ساتوری خون آلود

و تبسم را بر لبها جراحی میكنند
و ترانه را بر دهان

كباب قناری بر آتش سوسن و یاس

شوق را در پستوی خانه نهان باید كرد

ابلیس پیروز مست
سور عزای ما را بر سفره نشسته است

خدای را در پستوی خانه نهان باید كرد
خدای را در پستوی خانه نهان باید كرد

خدای را در پستوی خانه نهان باید كرد
خدای را در پستوی خانه نهان باید كرد

خدای را در پستوی خانه نهان باید كرد
خدای را در پستوی خانه نهان باید كرد
#جمهوری_اسلامی
#تیر۱۸
#قالیباف
#روباه_بنفش_روحانی
#کوی_دانشگاه


3

.
.
.♦️غائله 18 تیر 78 در کوی دانشگاه از کجا شکل گرفت و به کجا ختم شد.
.
.
.✔️برای دیدن عکسها لطفا ورق بزنید
.
.
.
@fars.tabriz .
.
#کوی_دانشگاه


0

.
✅دو دهه سكوت، اماده گفتمان و مناظره ايم
لطفا رسانه ملي به وظيفه ذاتي در راستای تنوير افكار عمومي و رفع ابهامات در خصوص براندازي ١٧ و ۱۸ ماه ۷۸ عمل کند
.اقدامات تروريستي ،دو مرحله ادم و گروگانگيريي .
کتاب :..برای تاریخ
تالیف و ناشر ؛ فرهاد نظری
.
❎آفتهای بازی سیاسی
اکنون فرندان مخلص این مرز و بوم را به اتهام دفاع ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام (ره) مقصر معرفی می کنند. مگر نه اینکه هدف آنان دفاع از جان و مال و ناموس و آبروی مسلمین بوده است؟ اطمینان داشته باشید خداوند خود گواهی می دهد که اینها در راستای وظایف کوتاهی نکرده اند، و در جایی دیگر از خصوصیات فردی صحبت به میان می آورند و آن را با این غایله ارتباط می دهند.ای کاش سوابق و خصوصیات فردی را برای مردم بازگو کنند، خواهید دید که چیزی جز حضور در جبهه و جنگ،دفاع از ناموس و جان مردم، فرماندهی در عملیاتها و مجروح شدن و آغشته شدن به خون خود نمی باشد، امروز حضور در جبهه وجنگ را ضدارزش و از خصوصیات منفی تلقی می نماید.
و شاید فردا نیز جانبازی و یا از خانواده شهدا و اسرا بودن را به عنوان فاکتور منفی مورد ارزیابی قرار دهند.
ای کاش برای لحظه ای به خود می آمدند و جنگ قدرت و نام و نشان را کنار می گذاشتند، و آن لحظه را در روز محشر و در پیشگاه عدل الهی به یاد می آورند.امروز برخی از صاحبان منصبها و پستهایی که می بایست در جهت خدمت به مردم و حفظ امنیت و نظم جامعه باشند متأسفانه به دلیل پیروی از هوای نفس و خارج نمودن رقیب از گردونه رسالت خود را فراموش نموده و محل خدمت به مردم را به کانون و پایگاه های بازی سیاسی مبدل ساخته اند و بار عوارض ناشی از این اعمال را متوجه پلیس می نمایند و با عملیات روانی و تبلیغات وسیع و جنجالی به صراحت می گویند که یا با ما باش یا علیه ما. امروز علتها فراموش شده و به دنبال معلول هستند و به فرض محال تخلف چند نفر را که شاید به دلیل ضعف آموزشی بوده است به کل ارکان نظام و نیروی انتظامی تسری می دهند و سعی در تشویش اذهان عمومی نسبت به چهره های انقلابی را دارند.
آیا شعار قانون گرایی با این گونه اعمال انجام شده، سازگاری دارد؟
محاکمه، غرامت ادای تکلیف
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني
#اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوري#زیباکلام


8

چند نفر به یک نفر !
ما هم خدایی داریم ....
ادامه در پست بعد .
🔴ایا میدانید : برخی بانک ها وطلا فروشی ها و مغازه ها مورد حمله و سرقت مسلحانه واقع شد .(فیلم و عکس موجود است)
.
🔴ایا میدانید : برخی رهبران و اعضای اصلی تشکلات اغتشاش هم اکنون در مسند و مسٸولیت های مهم در سطوح عالی کشور هستند و یا خارج از کشور جز جاسوسان و حامیان بیگانه و از امضا کنندگان تحریم ها اقتصادی علیه مردم و کشور می باشند .
به امید ان روزی که در یک مناظره یا گفتگوی تلویزیونی و زنده حقایق برای ملت شریف جهت روشنگری و اینکه دانستن حق مردم است جهت رفع ابهامات و سوالات بی پاسخ مانده ودر نهایت مشخص شدن خادم از خاٸن افشا گردد ....
🔴ایا میدانید رمان و سناریوی غیر واقعی پرتاب دانشجو از چهار طبقه به پایین توسط فردی بنام رامین کریمی و بنا به تشویق و دادن امتیازاتی از سوی مسٸولین دانشگاه مطرح گردید که بعد از معاینه و تحقیقات محلی با حضور شاکی مربوطه، دادستان محترم ،قاضی پرونده، مسٸولین دانشگاه ومسٸولین دولت وقت.... از محل بازدید، صورت جلسه اظهار اولیه فرد یاد شده هیچ کدام با واقعیت تطابق نداشت و بعد از رد اظهارات این شاکی (که اگر از ان بالا پرتاب می شد ایشان یقینا باید کشته میشد ولی به عنوان شاکی در دادگاه حاضر شد) ومتعاقب ان ایام بعد کلیه اظهارات خود راپس گرفت و طبق فیلمی که از طریق پلیس هنگام سنگ اندازی به طرف پلیس قصد فرار از نردههای را داشت که پای ایشان اسیب دید ، پلیس به او کمک کرد و به بیمارستان منتقل نمود اعلام کرد که ما خواستام اذهان مردم را با رژیم شاه و ماجرای فیضیه قم مقایسه نماییم و... البته این فرد به کشور بلژیک پناهنده شد و ریز اظهارات و امضا ایشان ذیل صورت جلسات دال بر ابطال این ادعا می باشد .
🔴ایا میدانید که هیچ دانشجو در کوی و حوالی کوی در روز های ۱۷ ۱٨ و ۱۹ و روزهای بعد کشته نشده است مرحوم ابراهیم نژاد سرباز سپاه در میدان انقلاب و در روز ۲۰ و با سلاح غیر سازمانی کشته که در چندین مرجع قضایی از جمله دادسرای نظامی دادگستری و دادگاه انقلاب شعبه سوم رسیدگی که برابر تحقیق و حکم صادره این موضوع هیچ ربطی به نیروی پلیس نداشته البته در سایت شخصی خانواده ایشان هم از دو نفر افراد به عنوان شهروند و متهم شکایت نمودند ..... .
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری #زیباکلام


0

.
اقدامات تروريستي ازجمله دو مرحله ادم ربايي وگروگانگيري توسط گروهكهاي داخلي وبه كمك دانشجو.... .
ایا میدانید : برخی بانک ها وطلا فروشی ها و مغازه ها مورد حمله و سرقت مسلحانه واقع شد .(فیلم و عکس موجود است)
.
ایا میدانید : برخی رهبران و اعضای اصلی تشکلات اغتشاش هم اکنون در مسند و مسٸولیت های مهم در سطوح عالی کشور هستند و یا خارج از کشور جز جاسوسان و حامیان بیگانه و از امضا کنندگان تحریم ها اقتصادی علیه مردم و کشور می باشند .
به امید ان روزی که در یک مناظره یا گفتگوی تلویزیونی و زنده حقایق برای ملت شریف جهت روشنگری و اینکه دانستن حق مردم است جهت رفع ابهامات و سوالات بی پاسخ مانده ودر نهایت مشخص شدن خادم از خاٸن افشا گردد ....
ایا میدانید رمان و سناریوی غیر واقعی پرتاب دانشجو از چهار طبقه به پایین توسط فردی بنام رامین کریمی و بنا به تشویق و دادن امتیازاتی از سوی مسٸولین دانشگاه مطرح گردید که بعد از معاینه و تحقیقات محلی با حضور شاکی مربوطه، دادستان محترم ،قاضی پرونده، مسٸولین دانشگاه ومسٸولین دولت وقت.... از محل بازدید، صورت جلسه اظهار اولیه فرد یاد شده هیچ کدام با واقعیت تطابق نداشت و بعد از رد اظهارات این شاکی (که اگر از ان بالا پرتاب می شد ایشان یقینا باید کشته میشد ولی به عنوان شاکی در دادگاه حاضر شد) ومتعاقب ان ایام بعد کلیه اظهارات خود راپس گرفت و طبق فیلمی که از طریق پلیس هنگام سنگ اندازی به طرف پلیس قصد فرار از نردههای را داشت که پای ایشان اسیب دید ، پلیس به او کمک کرد و به بیمارستان منتقل نمود اعلام کرد که ما خواستام اذهان مردم را با رژیم شاه و ماجرای فیضیه قم مقایسه نماییم و... البته این فرد به کشور بلژیک پناهنده شد و ریز اظهارات و امضا ایشان ذیل صورت جلسات دال بر ابطال این ادعا می باشد .
ایا میدانید که هیچ دانشجو در کوی و حوالی کوی در روز های ۱۷ ۱٨ و ۱۹ و روزهای بعد کشته نشده است مرحوم ابراهیم نژاد سرباز سپاه در میدان انقلاب و در روز ۲۰ و با سلاح غیر سازمانی کشته که در چندین مرجع قضایی از جمله دادسرای نظامی دادگستری و دادگاه انقلاب شعبه سوم رسیدگی که برابر تحقیق و حکم صادره این موضوع هیچ ربطی به نیروی پلیس نداشته البته در سایت شخصی خانواده ایشان هم از دو نفر افراد به عنوان شهروند و متهم شکایت نمودند ..... .
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری #زیباکلام


10

.
.
.
چند نفر به یک نفر !
ما هم خدایی داریم ....
ادامه در پست بعد .
🔴ایا میدانید : برخی بانک ها وطلا فروشی ها و مغازه ها مورد حمله و سرقت مسلحانه واقع شد .(فیلم و عکس موجود است)
.
🔴ایا میدانید : برخی رهبران و اعضای اصلی تشکلات اغتشاش هم اکنون در مسند و مسٸولیت های مهم در سطوح عالی کشور هستند و یا خارج از کشور جز جاسوسان و حامیان بیگانه و از امضا کنندگان تحریم ها اقتصادی علیه مردم و کشور می باشند .
به امید ان روزی که در یک مناظره یا گفتگوی تلویزیونی و زنده حقایق برای ملت شریف جهت روشنگری و اینکه دانستن حق مردم است جهت رفع ابهامات و سوالات بی پاسخ مانده ودر نهایت مشخص شدن خادم از خاٸن افشا گردد ....
🔴ایا میدانید رمان و سناریوی غیر واقعی پرتاب دانشجو از چهار طبقه به پایین توسط فردی بنام رامین کریمی و بنا به تشویق و دادن امتیازاتی از سوی مسٸولین دانشگاه مطرح گردید که بعد از معاینه و تحقیقات محلی با حضور شاکی مربوطه، دادستان محترم ،قاضی پرونده، مسٸولین دانشگاه ومسٸولین دولت وقت.... از محل بازدید، صورت جلسه اظهار اولیه فرد یاد شده هیچ کدام با واقعیت تطابق نداشت و بعد از رد اظهارات این شاکی (که اگر از ان بالا پرتاب می شد ایشان یقینا باید کشته میشد ولی به عنوان شاکی در دادگاه حاضر شد) ومتعاقب ان ایام بعد کلیه اظهارات خود راپس گرفت و طبق فیلمی که از طریق پلیس هنگام سنگ اندازی به طرف پلیس قصد فرار از نردههای را داشت که پای ایشان اسیب دید ، پلیس به او کمک کرد و به بیمارستان منتقل نمود اعلام کرد که ما خواستام اذهان مردم را با رژیم شاه و ماجرای فیضیه قم مقایسه نماییم و... البته این فرد به کشور بلژیک پناهنده شد و ریز اظهارات و امضا ایشان ذیل صورت جلسات دال بر ابطال این ادعا می باشد .
🔴ایا میدانید که هیچ دانشجو در کوی و حوالی کوی در روز های ۱۷ ۱٨ و ۱۹ و روزهای بعد کشته نشده است مرحوم ابراهیم نژاد سرباز سپاه در میدان انقلاب و در روز ۲۰ و با سلاح غیر سازمانی کشته که در چندین مرجع قضایی از جمله دادسرای نظامی دادگستری و دادگاه انقلاب شعبه سوم رسیدگی که برابر تحقیق و حکم صادره این موضوع هیچ ربطی به نیروی پلیس نداشته البته در سایت شخصی خانواده ایشان هم از دو نفر افراد به عنوان شهروند و متهم شکایت نمودند ..... .
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری #زیباکلام


0

.
.
چند نفر به یک نفر !
ما هم خدایی داریم ....
ادامه در پست بعد .
🔴ایا میدانید : برخی بانک ها وطلا فروشی ها و مغازه ها مورد حمله و سرقت مسلحانه واقع شد .(فیلم و عکس موجود است)
.
🔴ایا میدانید : برخی رهبران و اعضای اصلی تشکلات اغتشاش هم اکنون در مسند و مسٸولیت های مهم در سطوح عالی کشور هستند و یا خارج از کشور جز جاسوسان و حامیان بیگانه و از امضا کنندگان تحریم ها اقتصادی علیه مردم و کشور می باشند .
به امید ان روزی که در یک مناظره یا گفتگوی تلویزیونی و زنده حقایق برای ملت شریف جهت روشنگری و اینکه دانستن حق مردم است جهت رفع ابهامات و سوالات بی پاسخ مانده ودر نهایت مشخص شدن خادم از خاٸن افشا گردد ....
🔴ایا میدانید رمان و سناریوی غیر واقعی پرتاب دانشجو از چهار طبقه به پایین توسط فردی بنام رامین کریمی و بنا به تشویق و دادن امتیازاتی از سوی مسٸولین دانشگاه مطرح گردید که بعد از معاینه و تحقیقات محلی با حضور شاکی مربوطه، دادستان محترم ،قاضی پرونده، مسٸولین دانشگاه ومسٸولین دولت وقت.... از محل بازدید، صورت جلسه اظهار اولیه فرد یاد شده هیچ کدام با واقعیت تطابق نداشت و بعد از رد اظهارات این شاکی (که اگر از ان بالا پرتاب می شد ایشان یقینا باید کشته میشد ولی به عنوان شاکی در دادگاه حاضر شد) ومتعاقب ان ایام بعد کلیه اظهارات خود راپس گرفت و طبق فیلمی که از طریق پلیس هنگام سنگ اندازی به طرف پلیس قصد فرار از نردههای را داشت که پای ایشان اسیب دید ، پلیس به او کمک کرد و به بیمارستان منتقل نمود اعلام کرد که ما خواستام اذهان مردم را با رژیم شاه و ماجرای فیضیه قم مقایسه نماییم و... البته این فرد به کشور بلژیک پناهنده شد و ریز اظهارات و امضا ایشان ذیل صورت جلسات دال بر ابطال این ادعا می باشد .
🔴ایا میدانید که هیچ دانشجو در کوی و حوالی کوی در روز های ۱۷ ۱٨ و ۱۹ و روزهای بعد کشته نشده است مرحوم ابراهیم نژاد سرباز سپاه در میدان انقلاب و در روز ۲۰ و با سلاح غیر سازمانی کشته که در چندین مرجع قضایی از جمله دادسرای نظامی دادگستری و دادگاه انقلاب شعبه سوم رسیدگی که برابر تحقیق و حکم صادره این موضوع هیچ ربطی به نیروی پلیس نداشته البته در سایت شخصی خانواده ایشان هم از دو نفر افراد به عنوان شهروند و متهم شکایت نمودند ..... .
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری #زیباکلام


0

.
.
چند نفر به یک نفر !
ما هم خدایی داریم ....
ادامه در پست بعد .
🔴ایا میدانید : برخی بانک ها وطلا فروشی ها و مغازه ها مورد حمله و سرقت مسلحانه واقع شد .(فیلم و عکس موجود است)
.
🔴ایا میدانید : برخی رهبران و اعضای اصلی تشکلات اغتشاش هم اکنون در مسند و مسٸولیت های مهم در سطوح عالی کشور هستند و یا خارج از کشور جز جاسوسان و حامیان بیگانه و از امضا کنندگان تحریم ها اقتصادی علیه مردم و کشور می باشند .
به امید ان روزی که در یک مناظره یا گفتگوی تلویزیونی و زنده حقایق برای ملت شریف جهت روشنگری و اینکه دانستن حق مردم است جهت رفع ابهامات و سوالات بی پاسخ مانده ودر نهایت مشخص شدن خادم از خاٸن افشا گردد ....
🔴ایا میدانید رمان و سناریوی غیر واقعی پرتاب دانشجو از چهار طبقه به پایین توسط فردی بنام رامین کریمی و بنا به تشویق و دادن امتیازاتی از سوی مسٸولین دانشگاه مطرح گردید که بعد از معاینه و تحقیقات محلی با حضور شاکی مربوطه، دادستان محترم ،قاضی پرونده، مسٸولین دانشگاه ومسٸولین دولت وقت.... از محل بازدید، صورت جلسه اظهار اولیه فرد یاد شده هیچ کدام با واقعیت تطابق نداشت و بعد از رد اظهارات این شاکی (که اگر از ان بالا پرتاب می شد ایشان یقینا باید کشته میشد ولی به عنوان شاکی در دادگاه حاضر شد) ومتعاقب ان ایام بعد کلیه اظهارات خود راپس گرفت و طبق فیلمی که از طریق پلیس هنگام سنگ اندازی به طرف پلیس قصد فرار از نردههای را داشت که پای ایشان اسیب دید ، پلیس به او کمک کرد و به بیمارستان منتقل نمود اعلام کرد که ما خواستام اذهان مردم را با رژیم شاه و ماجرای فیضیه قم مقایسه نماییم و... البته این فرد به کشور بلژیک پناهنده شد و ریز اظهارات و امضا ایشان ذیل صورت جلسات دال بر ابطال این ادعا می باشد .
🔴ایا میدانید که هیچ دانشجو در کوی و حوالی کوی در روز های ۱۷ ۱٨ و ۱۹ و روزهای بعد کشته نشده است مرحوم ابراهیم نژاد سرباز سپاه در میدان انقلاب و در روز ۲۰ و با سلاح غیر سازمانی کشته که در چندین مرجع قضایی از جمله دادسرای نظامی دادگستری و دادگاه انقلاب شعبه سوم رسیدگی که برابر تحقیق و حکم صادره این موضوع هیچ ربطی به نیروی پلیس نداشته البته در سایت شخصی خانواده ایشان هم از دو نفر افراد به عنوان شهروند و متهم شکایت نمودند ..... .
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری #زیباکلام


4

گربه سوار خر شده
عاقبت مردم سرزمینی که خواندن کتاب و مجله و روزنامه را رها کنند و دو دستی بچسبند به گوشی موبایل همین میشود.😂😂😂 در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دیگرحتی سگ صاحبش را هم نمی شناسد و کلی اخبار و تحلیل های دروغین منتشر می شود و توسط عده ای بی مغز بازنشر می شود و بعدش تکذیب می شود و تکذیبیه هم دوباره توسط عده ای دیگر دوباره تکذیب می شود و مردم با خودشان می گویند کسی میدونه چی شده که در پاسخ مردم عزیز ایران باید بگوییم: گربه سوار خر شده:
😂😂😂 شما حساب کن جنبش های اجتماعی و اعتراضات خیابانی در سال 1378و با اعتراض به توقیف روزنامه سلام شروع شد و آن موقع هیچ احدی حتی جرات نمی کرد که این حرکت های اعتراضی را منتسب به آمریکا و اسرائیل کند اما بعد از شیوع فضای مجازی حتی حرکت های اعتراضی مردم در خصوص گرانی تخم مرغ را هم به آمریکا و اسرائیل نسبت می دهند و در نطفه خفه اش می کنند.
هر روز در یک شهر تجمعات اعتراضی بی هدف برپا می شود و فردا فراموش می شود و به هیچ نتیجه ای نمی رسد و حاکمیت هم علیرغم مشاهده این همه اعتارض حتی یک قدم هم عقب نشینی نمی کند و حتی یک درصد از مطالبات معترضان را پیگیری نمی کند.(دقت کنید که رهبر معظم انقلاب بعد از اعتراضات گسترده دی ماه 96 در اولین حضور رسانه ای خود با جمعی از خانواده های شهدا نشستی برگزار می کند و در انتهای این نشست تنها یک جمله در خصوص همین اعتراضات می فرمایند: پاسخ این معترضین را بعدا خواهیم داد) یعنی اینکه صبر می کنیم تا به مرور زمان بخورد و به فراموشی سپرده شود و این باز هم یعنی اینکه مردم اینقدر درگیر مشکلات هستند که رفته رفته خسته می شوند و بی خیال می شوند و یا اینکه یک اتفاق دیگری می افتد و مردم سرگرم آن می شوند.
دخترکی در اینستاگرام رقصیده و بعد دستگیر و فیلم اعترافاتش پخش شده و بعد از آن هر کسی بسته به منافع و تفکرات خودش آن را تحلیل و منتسب به یک قضیه می کند و بالاخره در نهایت معلوم نمی شود که قضیه چیست.
ادامه در کامنت اول
#مائده_هژبری
#دروغ_مجازی
#نشریات
#مجله
#روزنامه
#18_تیر
#کوی_دانشگاه
#روزنامه_سلام
#ریش_تراش


4

.
🔴دو مرحله ترور سردار نظري توسط منافقين جنايتكاربه دستور نفوذي هاي داخلي بعد از شهادت امير سپهبد صياد شيرازي .
🔴چرا رسانه ملي بعد از گذشته دو دهه در برنامه زنده با حضور كار شناسان انهم جهت تنوير افكار عمومي ورفع ابهامات و.... گفتگویی با سردار نظری را در دستور كار قرار نمي دهد ؟! . .
🔴چرافيلم گزارش قرائت شده كميسيون اصل ٩٠ مجلس شوراي اسلامي راكه در صحن علني مجلس بعد از هشت سال تحقيق وتفحص تهيه گرديد را پخش نمي كند؟.
🔴چرا نامه عذر خواهي اقاي خاتمي رئيس جمهور وقت از سردار نظري را با اطلاع مردم نمي رساند؟
🔴عامل كشف، مقابله وخنثي سازي براندازي وكودتاء توسط برخي از دولتمردان بر عليه مردم وحاكميت ترور وبه ياري خداوند ودعا مردم جان سالم بدر برد .
🔴به راستي چه كس يا كساني ، چه گروه يا سازماني در داخل و خارج از كشور از اين عمليات ترور و حذف سردار نظري بهره مي بردند ؟!؟!؟!؟
🔴ايا اين سوء قصد بخاطر ان نبود كه سردار نظري را مانع جدي در رسيدن به اهداف پليد خود مي ديدند ؟؟؟
🔴ايا اقدامات ايشان و پرسنل پليس باعث عقيم ماندن اهداف انها نشد؟؟؟؟ .
.
❎البته گزارشات كتبي موجود است كه به صراحت به اين موضوع اشاره مي كنند پيش بيني همه چيز را كرده بوديم به جز حضور و مقاومت ايشان .... .
🌹گر نگهدار من ان است كه من مي دانم .
شيشه را در بغل سنگ نگه مي دارد🌹
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری


0

sardarnazarii.
✅دو دهه سكوت، اماده گفتمان و مناظره ايم
لطفا رسانه ملي به وظيفه ذاتي در راستای تنوير افكار عمومي و رفع ابهامات در خصوص براندازي ١٧ و ۱۸ ماه ۷۸ عمل کند
.اقدامات تروريستي ،دو مرحله ادم و گروگانگيريي
.
.
کتاب :..برای تاریخ
تالیف و ناشر ؛ فرهاد نظری .
.
تناقض در گفتار
فراموش نمی کنم که شما در ارتباط با عدم رضایت خود از حکم دادگاه در شهریور 79 پرسش ظریف و آگاهانه ای مطرح نمودید که : «را جع به کوی دانشگاه من فقط یک سؤال می کنم که آیا تیر اندازی شده و آیا یک نفر کشته شده است؟همین را پیگیری کنیم که ایا تیراندازی از کجا و چگونه بوده است؟»
در استان همدان شما فرمودید:
«کدام افتخار بالاتر از اینکه در شهری مثل تهران آشوب و بلوایی چنین، بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی نیروی انتظامی و پاسداران برقراری نظم فرو نشانده می شود.»
آیا می دانید دستور عدم تیراندازی و استفاده از قانون به کارگیری سلاح توسط این جانب به کلیه پرسنل پلیس ابلاغ شد تا مبادا خون بی گناهی ریخته شود، و تاوان ان را با پیکرهایی خونین پرداختیم و از لطف و عنایت مردم نیز بهره مند گشتیم.
حال با جرأت عرض می کنم که خیر از اسلحه پلیسی حتی یک گلوله شلیک نشد و کسی نیز بالطبع کشته نگردید.
اما در روزهای بعد در شورشهای خیابانی یک سرباز وظیفه مرحوم ابراهیم نزاد کشته شد که عکس وی در صحنه های برخورد و درگیری روزهای بعد در صفحه اول بعضی از روزنامه ها به چاپ رسید. و من نیز می پرسم که چرا؟ به دست چه کسانی؟ و با چه هدفی این فرد کشته شد؟
در توضیح پرسش شما باید عرض کنم که :
1. مرحوم ابراهیم نژاد اصلاً دانشجو نبوده است. حال در میان دانشجویان چرا به دنبال وی می گشتند و چرا مسئولین محترم دانشگاه سنگ او را به سینه می زدند، بماند.
2. وی 48 ساعت بعد از شروع واقعه کوی آن هم نه در کوی و نه در هفدهم بلکه دو روز بعد کشته شد.
3. مقتول با اسلحه کالیبر 9 کشته شده بود و سلاح ارائه شده توسط متولیان کوی 45 میلیمتری بود، و توضیحاً اینکه جزو سلاحهای سازمانی پلیس نیست.
4. اسلحه ارائه شده که در محوطه کوی پیدا شده بود، بعد از اینکه مدتها منفی نگه داشته شد هرگز برای انگشت نگاری به اداره آگاهی آورده نشده ، چرا؟!
5. این جانب به مح اظلاع کشته شدن این تظاهر کننده طی نامه رسمی 127/ 1086/ 101 مورخ 20تیر 78 باقید فوریت دستور تشکیل هیئت کارشناسی مجرب را برا شناسایی و دستگیری قاتل و یا قاتلین به اداره آگاهی تهران بزرگ صادر نمودم.
.
#اغتشاشات #کوی_دانشگاه #ناجا #هجده_تیر #هجده_تير #هجده_تير_٧٨ #روزنامه_سلام #تاجزاده #زيباكلام #اصلاحات#خبرفوری #خبرفوری


0

sardarnazarii.
✅دو دهه سكوت، اماده گفتمان و مناظره ايم
لطفا رسانه ملي به وظيفه ذاتي در راستای تنوير افكار عمومي و رفع ابهامات در خصوص براندازي ١٧ و ۱۸ ماه ۷۸ عمل کند
.اقدامات تروريستي ،دو مرحله ادم و گروگانگيريي
.
.
کتاب :..برای تاریخ
تالیف و ناشر ؛ فرهاد نظری .
.
تناقض در گفتار
فراموش نمی کنم که شما در ارتباط با عدم رضایت خود از حکم دادگاه در شهریور 79 پرسش ظریف و آگاهانه ای مطرح نمودید که : «را جع به کوی دانشگاه من فقط یک سؤال می کنم که آیا تیر اندازی شده و آیا یک نفر کشته شده است؟همین را پیگیری کنیم که ایا تیراندازی از کجا و چگونه بوده است؟»
در استان همدان شما فرمودید:
«کدام افتخار بالاتر از اینکه در شهری مثل تهران آشوب و بلوایی چنین، بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی نیروی انتظامی و پاسداران برقراری نظم فرو نشانده می شود.»
آیا می دانید دستور عدم تیراندازی و استفاده از قانون به کارگیری سلاح توسط این جانب به کلیه پرسنل پلیس ابلاغ شد تا مبادا خون بی گناهی ریخته شود، و تاوان ان را با پیکرهایی خونین پرداختیم و از لطف و عنایت مردم نیز بهره مند گشتیم.
حال با جرأت عرض می کنم که خیر از اسلحه پلیسی حتی یک گلوله شلیک نشد و کسی نیز بالطبع کشته نگردید.
اما در روزهای بعد در شورشهای خیابانی یک سرباز وظیفه مرحوم ابراهیم نزاد کشته شد که عکس وی در صحنه های برخورد و درگیری روزهای بعد در صفحه اول بعضی از روزنامه ها به چاپ رسید. و من نیز می پرسم که چرا؟ به دست چه کسانی؟ و با چه هدفی این فرد کشته شد؟
در توضیح پرسش شما باید عرض کنم که :
1. مرحوم ابراهیم نژاد اصلاً دانشجو نبوده است. حال در میان دانشجویان چرا به دنبال وی می گشتند و چرا مسئولین محترم دانشگاه سنگ او را به سینه می زدند، بماند.
2. وی 48 ساعت بعد از شروع واقعه کوی آن هم نه در کوی و نه در هفدهم بلکه دو روز بعد کشته شد.
3. مقتول با اسلحه کالیبر 9 کشته شده بود و سلاح ارائه شده توسط متولیان کوی 45 میلیمتری بود، و توضیحاً اینکه جزو سلاحهای سازمانی پلیس نیست.
4. اسلحه ارائه شده که در محوطه کوی پیدا شده بود، بعد از اینکه مدتها منفی نگه داشته شد هرگز برای انگشت نگاری به اداره آگاهی آورده نشده ، چرا؟!
5. این جانب به مح اظلاع کشته شدن این تظاهر کننده طی نامه رسمی 127/ 1086/ 101 مورخ 20تیر 78 باقید فوریت دستور تشکیل هیئت کارشناسی مجرب را برا شناسایی و دستگیری قاتل و یا قاتلین به اداره آگاهی تهران بزرگ صادر نمودم.
.
#اغتشاشات #کوی_دانشگاه #ناجا #هجده_تیر #هجده_تير #هجده_تير_٧٨ #روزنامه_سلام #تاجزاده #زيباكلام #اصلاحات#خبرفوری #خبرفوری


3

.
🔴دو مرحله ترور سردار نظري توسط منافقين جنايتكاربه دستور نفوذي هاي داخلي بعد از شهادت امير سپهبد صياد شيرازي .
🔴چرا رسانه ملي بعد از گذشته دو دهه در برنامه زنده با حضور كار شناسان انهم جهت تنوير افكار عمومي ورفع ابهامات و.... گفتگویی با سردار نظری را در دستور كار قرار نمي دهد ؟! . .
🔴چرافيلم گزارش قرائت شده كميسيون اصل ٩٠ مجلس شوراي اسلامي راكه در صحن علني مجلس بعد از هشت سال تحقيق وتفحص تهيه گرديد را پخش نمي كند؟.
🔴چرا نامه عذر خواهي اقاي خاتمي رئيس جمهور وقت از سردار نظري را با اطلاع مردم نمي رساند؟
🔴عامل كشف، مقابله وخنثي سازي براندازي وكودتاء توسط برخي از دولتمردان بر عليه مردم وحاكميت ترور وبه ياري خداوند ودعا مردم جان سالم بدر برد .
🔴به راستي چه كس يا كساني ، چه گروه يا سازماني در داخل و خارج از كشور از اين عمليات ترور و حذف سردار نظري بهره مي بردند ؟!؟!؟!؟
🔴ايا اين سوء قصد بخاطر ان نبود كه سردار نظري را مانع جدي در رسيدن به اهداف پليد خود مي ديدند ؟؟؟
🔴ايا اقدامات ايشان و پرسنل پليس باعث عقيم ماندن اهداف انها نشد؟؟؟؟ .
.
❎البته گزارشات كتبي موجود است كه به صراحت به اين موضوع اشاره مي كنند پيش بيني همه چيز را كرده بوديم به جز حضور و مقاومت ايشان .... .
🌹گر نگهدار من ان است كه من مي دانم .
شيشه را در بغل سنگ نگه مي دارد🌹
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری #زیباکلام


7

به یاد #18تیر که #کوی_دانشگاه به خون نشست و شد نقطه ی عطفی در مبارزات #دانشجوئی ایران، دانشجویانی که همیشه پیش قراولان جنبش آزادیخواهانه بوده اند
#سعیدزینالی #سعید_زینالی_کجاست ؟ #عزت_الله_ابراهیم_نژاد #فرشته_علیزاده #تامی_حامی_فر #اکبرمحمدی #کشته_شدگان #راه #آزادی در #کوی_دانشگاه #مورخ #18تیر78 #جنبش_دانشجوئی #مبارزات_دانشجوئی #مبارزات_حق_طلبانه #مبارزات_آزادیخواهانه
شعر #فروغ_فرخزاد برای آنان که در راه #میهن و #آزادی جان دادند
سلام ماهی ها ... سلام ماهی ها
سلام قرمزها ، سبز ها ، طلایی ها
به من بگویید ، آیا در آن اتاق بلور
که مثل مردمک چشم مرده ها سرد است
و مثل آخر شبهای شهر ، بسته و خلوت
صدای نی لبکی را شنیده اید
که از دیار پری های ترس و تنهایی
به سوی اعتماد آجری خوابگاه ها ،
و لای لای کوکی ساعت ها ،
و هسته های شیشه ای نور - پیش می آید ؟
و همچنان که پیش می آید ،
ستاره های اکلیلی ، از آسمان به خاک می افتند
و قلب های کوچک بازیگوش
از حس گریه می ترکند


7

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

حتی اگر عکس مرا هم آتش زدند....
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۱ تیرماه ۱۳۷۸، و در کشاکش آشوب‌افکنی ضدانقلاب در خیابان های تهران، سخنرانی تاریخی‌ای در حسینیه امام خمینی ایراد می‌کنند. ‌
یکی از سرفصلهای مهم این سخنرانی، دعوت حزب‌الله و نیروهای خودی، به #صبر_انقلابی است. رهبرانقلاب، ضمن تقبیح حرکتهای بی‌انضباط و خودسرانه در حمله به #کوی_دانشگاه، ولو به نام دفاع از ولایت (فیلم دوم)، از مردم میخواهند که خشم خود را برای مواقع مبارزه با #دشمن نگه دارند.
#وحدت_ملی #وفاق_اجتماعی #آرامش_امت


0

.
.
.
چند نفر به یک نفر !
ما هم خدایی داریم ...
..ادامه در پست بعد
ایا میدانید : پلیس به اتهامی محاکمه گردید که جرم نبود و اگر طبق قانون به وظیفه ذاتی خود عمل نمی کرد محکوم به انفصال از خدمت و محاکمه می شد .
.
ایا میدانید : با ساخت سناریویی مضحک بنام سرقت ریش تراس دسته دوم با مبلغ چند هزار تومان را پروند سازی نمودند تا اذهان مردم را از پیگیری سیکل قضایی پرونده منحرف نمایند .
ایا میدانید : در زمان حمله علیه پلیس تنها سکاندار کشتی هدایت ولایت فقیه و رهبر انقلاب را هدف گیری نموده بودند و در ان ایام سربازی گمنام همانند سردار نظری با تدبیر مهار و مقاومت مورد حجمه اتهامات و تیرو ترکش قلمها و روزنامه های زنجیره ای واقع شد و کمتر مسٸولی وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمود و امروز مدعیان دفاع از انقلاب می باشند .
در ان مقطع مسٸولین سیاسی وقت و برخی فرماندهان مافوق تر از سردار نظری در میدان حضور داشتند که باید پاسخ گو می بودند ولی شاید بنا بر مصلحت در رسیدگی پرونده نامی از انها تعمدا برده نشد و همچنین مقرر گردید اقدامات مجرمانه دانشجو نمایان قبل از ۱٨ تیر (۱۶و۱۷)مورد بررسی قرار نگیرد و به دست فراموشی سپرده شود سند رسمی موجود است با امضا اقای ابطحی رٸیس دفتر و معاون حقوقی رٸیس جمهور وقت (اقای خاتمی ) که به صراحت می نویسند..... بنا به همین دلیل به سردار فرهاد نظری ظلم شده است ..
.
ایا میدانید : از سوی اغتشاشگران تروریست نقابدار به سمت پلیس با سلاح گرم تیر اندازی می شد و حتی در فیلم صدا و سیما نارنجک جنگی چهل تیکه و بمب اتشزا و سلاح سرد .....مشاهده و بکار گیری می گردیده .
ایا میداید : در روز ۱٨ تیر محل نماز جمعه و میعادگاه دانشگاه به اتش کشیده شد و در برخی مساجد شهر ضمن تخریب، قران خدا را اتش زدند ، چادر از سر زنان محجبه کشیدند، و برخی از مردم رهگذر را به جرم داشتن محاسن بدون گناه به وسیله چاقو و قمه و سنگ مجروح و ضرب و شتم نمودند.
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری


0

.
.
.
چند نفر به یک نفر !
ما هم خدایی داریم ...
..ادامه در پست بعد
ایا میدانید : پلیس به اتهامی محاکمه گردید که جرم نبود و اگر طبق قانون به وظیفه ذاتی خود عمل نمی کرد محکوم به انفصال از خدمت و محاکمه می شد .
.
ایا میدانید : با ساخت سناریویی مضحک بنام سرقت ریش تراس دسته دوم با مبلغ چند هزار تومان را پروند سازی نمودند تا اذهان مردم را از پیگیری سیکل قضایی پرونده منحرف نمایند .
ایا میدانید : در زمان حمله علیه پلیس تنها سکاندار کشتی هدایت ولایت فقیه و رهبر انقلاب را هدف گیری نموده بودند و در ان ایام سربازی گمنام همانند سردار نظری با تدبیر مهار و مقاومت مورد حجمه اتهامات و تیرو ترکش قلمها و روزنامه های زنجیره ای واقع شد و کمتر مسٸولی وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمود و امروز مدعیان دفاع از انقلاب می باشند .
در ان مقطع مسٸولین سیاسی وقت و برخی فرماندهان مافوق تر از سردار نظری در میدان حضور داشتند که باید پاسخ گو می بودند ولی شاید بنا بر مصلحت در رسیدگی پرونده نامی از انها تعمدا برده نشد و همچنین مقرر گردید اقدامات مجرمانه دانشجو نمایان قبل از ۱٨ تیر (۱۶و۱۷)مورد بررسی قرار نگیرد و به دست فراموشی سپرده شود سند رسمی موجود است با امضا اقای ابطحی رٸیس دفتر و معاون حقوقی رٸیس جمهور وقت (اقای خاتمی ) که به صراحت می نویسند..... بنا به همین دلیل به سردار فرهاد نظری ظلم شده است ..
.
ایا میدانید : از سوی اغتشاشگران تروریست نقابدار به سمت پلیس با سلاح گرم تیر اندازی می شد و حتی در فیلم صدا و سیما نارنجک جنگی چهل تیکه و بمب اتشزا و سلاح سرد .....مشاهده و بکار گیری می گردیده .
ایا میداید : در روز ۱٨ تیر محل نماز جمعه و میعادگاه دانشگاه به اتش کشیده شد و در برخی مساجد شهر ضمن تخریب، قران خدا را اتش زدند ، چادر از سر زنان محجبه کشیدند، و برخی از مردم رهگذر را به جرم داشتن محاسن بدون گناه به وسیله چاقو و قمه و سنگ مجروح و ضرب و شتم نمودند.
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری


0

.
.
.
چند نفر به یک نفر !
ما هم خدایی داریم ...
..ادامه در پست بعد
ایا میدانید : پلیس به اتهامی محاکمه گردید که جرم نبود و اگر طبق قانون به وظیفه ذاتی خود عمل نمی کرد محکوم به انفصال از خدمت و محاکمه می شد .
.
ایا میدانید : با ساخت سناریویی مضحک بنام سرقت ریش تراس دسته دوم با مبلغ چند هزار تومان را پروند سازی نمودند تا اذهان مردم را از پیگیری سیکل قضایی پرونده منحرف نمایند .
ایا میدانید : در زمان حمله علیه پلیس تنها سکاندار کشتی هدایت ولایت فقیه و رهبر انقلاب را هدف گیری نموده بودند و در ان ایام سربازی گمنام همانند سردار نظری با تدبیر مهار و مقاومت مورد حجمه اتهامات و تیرو ترکش قلمها و روزنامه های زنجیره ای واقع شد و کمتر مسٸولی وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمود و امروز مدعیان دفاع از انقلاب می باشند .
در ان مقطع مسٸولین سیاسی وقت و برخی فرماندهان مافوق تر از سردار نظری در میدان حضور داشتند که باید پاسخ گو می بودند ولی شاید بنا بر مصلحت در رسیدگی پرونده نامی از انها تعمدا برده نشد و همچنین مقرر گردید اقدامات مجرمانه دانشجو نمایان قبل از ۱٨ تیر (۱۶و۱۷)مورد بررسی قرار نگیرد و به دست فراموشی سپرده شود سند رسمی موجود است با امضا اقای ابطحی رٸیس دفتر و معاون حقوقی رٸیس جمهور وقت (اقای خاتمی ) که به صراحت می نویسند..... بنا به همین دلیل به سردار فرهاد نظری ظلم شده است ..
.
ایا میدانید : از سوی اغتشاشگران تروریست نقابدار به سمت پلیس با سلاح گرم تیر اندازی می شد و حتی در فیلم صدا و سیما نارنجک جنگی چهل تیکه و بمب اتشزا و سلاح سرد .....مشاهده و بکار گیری می گردیده .
ایا میداید : در روز ۱٨ تیر محل نماز جمعه و میعادگاه دانشگاه به اتش کشیده شد و در برخی مساجد شهر ضمن تخریب، قران خدا را اتش زدند ، چادر از سر زنان محجبه کشیدند، و برخی از مردم رهگذر را به جرم داشتن محاسن بدون گناه به وسیله چاقو و قمه و سنگ مجروح و ضرب و شتم نمودند.
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری


1

.
.
.
چند نفر به یک نفر !
ما هم خدایی داریم ...
..ادامه در پست بعد
ایا میدانید : پلیس به اتهامی محاکمه گردید که جرم نبود و اگر طبق قانون به وظیفه ذاتی خود عمل نمی کرد محکوم به انفصال از خدمت و محاکمه می شد .
.
ایا میدانید : با ساخت سناریویی مضحک بنام سرقت ریش تراس دسته دوم با مبلغ چند هزار تومان را پروند سازی نمودند تا اذهان مردم را از پیگیری سیکل قضایی پرونده منحرف نمایند .
ایا میدانید : در زمان حمله علیه پلیس تنها سکاندار کشتی هدایت ولایت فقیه و رهبر انقلاب را هدف گیری نموده بودند و در ان ایام سربازی گمنام همانند سردار نظری با تدبیر مهار و مقاومت مورد حجمه اتهامات و تیرو ترکش قلمها و روزنامه های زنجیره ای واقع شد و کمتر مسٸولی وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمود و امروز مدعیان دفاع از انقلاب می باشند .
در ان مقطع مسٸولین سیاسی وقت و برخی فرماندهان مافوق تر از سردار نظری در میدان حضور داشتند که باید پاسخ گو می بودند ولی شاید بنا بر مصلحت در رسیدگی پرونده نامی از انها تعمدا برده نشد و همچنین مقرر گردید اقدامات مجرمانه دانشجو نمایان قبل از ۱٨ تیر (۱۶و۱۷)مورد بررسی قرار نگیرد و به دست فراموشی سپرده شود سند رسمی موجود است با امضا اقای ابطحی رٸیس دفتر و معاون حقوقی رٸیس جمهور وقت (اقای خاتمی ) که به صراحت می نویسند..... بنا به همین دلیل به سردار فرهاد نظری ظلم شده است ..
.
ایا میدانید : از سوی اغتشاشگران تروریست نقابدار به سمت پلیس با سلاح گرم تیر اندازی می شد و حتی در فیلم صدا و سیما نارنجک جنگی چهل تیکه و بمب اتشزا و سلاح سرد .....مشاهده و بکار گیری می گردیده .
ایا میداید : در روز ۱٨ تیر محل نماز جمعه و میعادگاه دانشگاه به اتش کشیده شد و در برخی مساجد شهر ضمن تخریب، قران خدا را اتش زدند ، چادر از سر زنان محجبه کشیدند، و برخی از مردم رهگذر را به جرم داشتن محاسن بدون گناه به وسیله چاقو و قمه و سنگ مجروح و ضرب و شتم نمودند.
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری


1

.
.
.اقدامات تروريستي ازجمله دو مرحله ادم ربايي وگروگانگيري توسط گروهكهاي داخلي وبه كمك دانشجو نمايان با هدايت ودستور برخي از دولتمردان و٠٠٠در ١٧ و١٨ تيرماه ٧٨ در داخل كوي دانشكاه
چند نفر به یک نفر !
ما هم خدایی داریم ...
..ادامه در پست بعد
ایا میدانید : پلیس به اتهامی محاکمه گردید که جرم نبود و اگر طبق قانون به وظیفه ذاتی خود عمل نمی کرد محکوم به انفصال از خدمت و محاکمه می شد .
.
ایا میدانید : با ساخت سناریویی مضحک بنام سرقت ریش تراس دسته دوم با مبلغ چند هزار تومان را پروند سازی نمودند تا اذهان مردم را از پیگیری سیکل قضایی پرونده منحرف نمایند .
ایا میدانید : در زمان حمله علیه پلیس تنها سکاندار کشتی هدایت ولایت فقیه و رهبر انقلاب را هدف گیری نموده بودند و در ان ایام سربازی گمنام همانند سردار نظری با تدبیر مهار و مقاومت مورد حجمه اتهامات و تیرو ترکش قلمها و روزنامه های زنجیره ای واقع شد و کمتر مسٸولی وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمود و امروز مدعیان دفاع از انقلاب می باشند .
در ان مقطع مسٸولین سیاسی وقت و برخی فرماندهان مافوق تر از سردار نظری در میدان حضور داشتند که باید پاسخ گو می بودند ولی شاید بنا بر مصلحت در رسیدگی پرونده نامی از انها تعمدا برده نشد و همچنین مقرر گردید اقدامات مجرمانه دانشجو نمایان قبل از ۱٨ تیر (۱۶و۱۷)مورد بررسی قرار نگیرد و به دست فراموشی سپرده شود سند رسمی موجود است با امضا اقای ابطحی رٸیس دفتر و معاون حقوقی رٸیس جمهور وقت (اقای خاتمی ) که به صراحت می نویسند..... بنا به همین دلیل به سردار فرهاد نظری ظلم شده است ..
.
ایا میدانید : از سوی اغتشاشگران تروریست نقابدار به سمت پلیس با سلاح گرم تیر اندازی می شد و حتی در فیلم صدا و سیما نارنجک جنگی چهل تیکه و بمب اتشزا و سلاح سرد .....مشاهده و بکار گیری می گردیده .
ایا میداید : در روز ۱٨ تیر محل نماز جمعه و میعادگاه دانشگاه به اتش کشیده شد و در برخی مساجد شهر ضمن تخریب، قران خدا را اتش زدند ، چادر از سر زنان محجبه کشیدند، و برخی از مردم رهگذر را به جرم داشتن محاسن بدون گناه به وسیله چاقو و قمه و سنگ مجروح و ضرب و شتم نمودند.
.
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری


3

.
✅دو دهه سكوت، اماده گفتمان و مناظره ايم
لطفا رسانه ملي به وظيفه ذاتي در راستای تنوير افكار عمومي و رفع ابهامات در خصوص براندازي ١٧ و ۱۸ ماه ۷۸ عمل کند
.اقدامات تروريستي ،دو مرحله ادم و گروگانگيريي
.
کتاب «...برای تاریخ »
ناشر و تالیف : سردار فرهاد نظری .
.
🔴عدالت برای همه .
من نیز در محضر روحانیونی چون شما اموختم که تمامی احاد جامعه ازادند و « صلح بر پایه عدالت و برای همه می باشد »
ایا پیام و صحبتهای ارام بخش شما را شنیدند وقتی که فرمودید : « همه ارام و قانونی پیش بروید »
با انجا که بیان فرمودید : همه برای دست یابی به امنیت و ارامش و همدلی مسئولیم »
شایان ذکر است برخی از مسئولین که خود را منتصب به حضرتعالی می دانند ، بعضا عملکرد شان مغایر با منویات و بیانات شما می باشد ، مثلا جناب اقای تاج زاده معاون وزیر کشور و مسئول کمیته دانشجویی که حکم انتصاب ایشان از طریق جناب عالی صادر شده است ، با توجه به بروز حوادثی در قبل می بایست بر اورد لازم و پیش بینی برخورد با چنین جریانات انحرافی را می نمودند و تدابیر مقتضی را می اندیشیدند و قس علی هذا . در حالی که حضور غیر مسئولانه و سخنرانی ایشان در جلوی کوی دانشگاه و وزرات کشور نه تنها به ارامش و امنیت در کشور منجر نشد بلکه در تحریک احساسات ان جوانان بر شور بی نقش هم نبود .
اما سوال این است
ایا کسی از حضور ایشان در جمع نقابداران و اغتشاشگران تا جایی که نامبرده را جهت ملاقات با پلیس اسکورت نمودند ، توضیحی خواست !؟
چرا برابر ماده ۱۰ قانون احزاب بالاخص در ان ایام عمل نشد و کسی هم پاسخگو نبود ؟!
#كوي_دانشگاه#دانشجو#پليس#امنييت#رهبري#روحاني#ارت #اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری


3

.
.
✅دو دهه سكوت، اماده گفتمان و مناظره ايم
لطفا رسانه ملي به وظيفه ذاتي در راستای تنوير افكار عمومي و رفع ابهامات در خصوص براندازي ١٧ و ۱۸ ماه ۷۸ عمل کند
.اقدامات تروريستي ،دو مرحله ادم و گروگانگيريي
.
.
کتاب :..برای تاریخ
تالیف و ناشر ؛ فرهاد نظری .
.
تعارض به ارزشها
لیله المبیت
آقای رئیس جمهور
چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
در مثال مناقشه نیست، اما برای نزدیک ساختن ذهن شما به حقایق بیشتر در آن حادثه نگاهتان را به تاریکی فلسفه «لیله المبیت» دعوت می نمایم.
آری، ناکسان در اجرای منویات خویش هرکس و هر طایفه ای به ضربتی خود را شریک نمود تا مجرا و مجری خاصی نداشته باشد،تا کسی مؤاخذه نشود، تا هرکس هرچه توان دارد بی خوف خطر و ترس از رسوایی به قبضه تیغ منتقل نماید.
هرچند از تیغ عناد به خصم ولایت از نیام کشیده شد، اما الحمدلله چون به حریم حرم یار راه نیافتند فرق ما را شکافتند.
خدا می داند که در همان شب حادثه بارها به خود گفتم: «رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق».
دام بسیطی برای ما گسترده بودند از پس و پیش،یکی به سنگ و اتش، یکی به طعنه و نیش، و دیگری به زخم زبان و ان یک فحاشی عیان. چنان جهنمی پیش پای ما انداختند و چنان نمایشنامه ای پرداختند که نه تاب ماندنمان بود و نه پای گریز، نه گوش پند نیوش بود و نه زبان خیر خیز.
به گفته آن پیشگو وابسته به ملی گراها که چند ماه قبل از حادثه اعلام نمود:«بادبانها را محکم کنید طوفانی در راه است.»
.
#اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری


0

.
.
✅دو دهه سكوت، اماده گفتمان و مناظره ايم
لطفا رسانه ملي به وظيفه ذاتي در راستای تنوير افكار عمومي و رفع ابهامات در خصوص براندازي ١٧ و ۱۸ ماه ۷۸ عمل کند
.اقدامات تروريستي ،دو مرحله ادم و گروگانگيريي
.
.
کتاب :..برای تاریخ
تالیف و ناشر ؛ فرهاد نظری .
.
تعارض به ارزشها
لیله المبیت
آقای رئیس جمهور
چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
در مثال مناقشه نیست، اما برای نزدیک ساختن ذهن شما به حقایق بیشتر در آن حادثه نگاهتان را به تاریکی فلسفه «لیله المبیت» دعوت می نمایم.
آری، ناکسان در اجرای منویات خویش هرکس و هر طایفه ای به ضربتی خود را شریک نمود تا مجرا و مجری خاصی نداشته باشد،تا کسی مؤاخذه نشود، تا هرکس هرچه توان دارد بی خوف خطر و ترس از رسوایی به قبضه تیغ منتقل نماید.
هرچند از تیغ عناد به خصم ولایت از نیام کشیده شد، اما الحمدلله چون به حریم حرم یار راه نیافتند فرق ما را شکافتند.
خدا می داند که در همان شب حادثه بارها به خود گفتم: «رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق».
دام بسیطی برای ما گسترده بودند از پس و پیش،یکی به سنگ و اتش، یکی به طعنه و نیش، و دیگری به زخم زبان و ان یک فحاشی عیان. چنان جهنمی پیش پای ما انداختند و چنان نمایشنامه ای پرداختند که نه تاب ماندنمان بود و نه پای گریز، نه گوش پند نیوش بود و نه زبان خیر خیز.
به گفته آن پیشگو وابسته به ملی گراها که چند ماه قبل از حادثه اعلام نمود:«بادبانها را محکم کنید طوفانی در راه است.»
.
#اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری


3

.
.
✅دو دهه سكوت، اماده گفتمان و مناظره ايم
لطفا رسانه ملي به وظيفه ذاتي در راستای تنوير افكار عمومي و رفع ابهامات در خصوص براندازي ١٧ و ۱۸ ماه ۷۸ عمل کند
.اقدامات تروريستي ،دو مرحله ادم و گروگانگيريي
.
.
کتاب :..برای تاریخ
تالیف و ناشر ؛ فرهاد نظری .
.
تعارض به ارزشها
لیله المبیت
آقای رئیس جمهور
چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
در مثال مناقشه نیست، اما برای نزدیک ساختن ذهن شما به حقایق بیشتر در آن حادثه نگاهتان را به تاریکی فلسفه «لیله المبیت» دعوت می نمایم.
آری، ناکسان در اجرای منویات خویش هرکس و هر طایفه ای به ضربتی خود را شریک نمود تا مجرا و مجری خاصی نداشته باشد،تا کسی مؤاخذه نشود، تا هرکس هرچه توان دارد بی خوف خطر و ترس از رسوایی به قبضه تیغ منتقل نماید.
هرچند از تیغ عناد به خصم ولایت از نیام کشیده شد، اما الحمدلله چون به حریم حرم یار راه نیافتند فرق ما را شکافتند.
خدا می داند که در همان شب حادثه بارها به خود گفتم: «رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق».
دام بسیطی برای ما گسترده بودند از پس و پیش،یکی به سنگ و اتش، یکی به طعنه و نیش، و دیگری به زخم زبان و ان یک فحاشی عیان. چنان جهنمی پیش پای ما انداختند و چنان نمایشنامه ای پرداختند که نه تاب ماندنمان بود و نه پای گریز، نه گوش پند نیوش بود و نه زبان خیر خیز.
به گفته آن پیشگو وابسته به ملی گراها که چند ماه قبل از حادثه اعلام نمود:«بادبانها را محکم کنید طوفانی در راه است.»
.
#اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری


0

.
.
✅دو دهه سكوت، اماده گفتمان و مناظره ايم
لطفا رسانه ملي به وظيفه ذاتي در راستای تنوير افكار عمومي و رفع ابهامات در خصوص براندازي ١٧ و ۱۸ ماه ۷۸ عمل کند
.اقدامات تروريستي ،دو مرحله ادم و گروگانگيريي
.
.
کتاب :..برای تاریخ
تالیف و ناشر ؛ فرهاد نظری .
.
تعارض به ارزشها
لیله المبیت
آقای رئیس جمهور
چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
در مثال مناقشه نیست، اما برای نزدیک ساختن ذهن شما به حقایق بیشتر در آن حادثه نگاهتان را به تاریکی فلسفه «لیله المبیت» دعوت می نمایم.
آری، ناکسان در اجرای منویات خویش هرکس و هر طایفه ای به ضربتی خود را شریک نمود تا مجرا و مجری خاصی نداشته باشد،تا کسی مؤاخذه نشود، تا هرکس هرچه توان دارد بی خوف خطر و ترس از رسوایی به قبضه تیغ منتقل نماید.
هرچند از تیغ عناد به خصم ولایت از نیام کشیده شد، اما الحمدلله چون به حریم حرم یار راه نیافتند فرق ما را شکافتند.
خدا می داند که در همان شب حادثه بارها به خود گفتم: «رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق».
دام بسیطی برای ما گسترده بودند از پس و پیش،یکی به سنگ و اتش، یکی به طعنه و نیش، و دیگری به زخم زبان و ان یک فحاشی عیان. چنان جهنمی پیش پای ما انداختند و چنان نمایشنامه ای پرداختند که نه تاب ماندنمان بود و نه پای گریز، نه گوش پند نیوش بود و نه زبان خیر خیز.
به گفته آن پیشگو وابسته به ملی گراها که چند ماه قبل از حادثه اعلام نمود:«بادبانها را محکم کنید طوفانی در راه است.»
.
#اغتشاشات #کوی_دانشگاه #پليس#رهبري #روحاني #ارتش #سپاه #سردار #سيدمحمدخاتمي #خميني #خامنه_اي #شهدا #نهاجا #ناجا #روزنامه_سلام #بسيج #هجده_تیر #هجده_تير #١٨تير#تاجزاده#خبرفوری


0

حتی اگر عکس مرا هم آتش زدند....
۰-
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۱ تیرماه ۱۳۷۸، و در کشاکش آشوب‌افکنی ضدانقلاب در خیابان‌های تهران، سخنرانی تاریخی‌ای در حسینیه امام خمینی ایراد می‌کنند.
۰- ‌
یکی از سرفصل‌های مهم این سخنرانی، دعوت حزب‌الله و نیروهای خودی، به #صبر_انقلابی است. رهبرانقلاب، ضمن تقبیح حرکت‌های بی‌انضباط و خودسرانه در حمله به #کوی_دانشگاه، ولو به نام دفاع از ولایت (فیلم دوم)، از مردم می‌خواهند که خشم خود را برای مواقع مبارزه با #دشمن نگه دارند.
۰-
#وحدت_ملی #وفاق_اجتماعی #آرامش_امت #کوی_دانشگاه
#فتنه۷۸


0

حتی اگر عکس مرا هم آتش زدند....
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۱ تیرماه ۱۳۷۸، و در کشاکش آشوب‌افکنی ضدانقلاب در خیابان های تهران، سخنرانی تاریخی‌ای در حسینیه امام خمینی ایراد می‌کنند. ‌
یکی از سرفصلهای مهم این سخنرانی، دعوت حزب‌الله و نیروهای خودی، به #صبر_انقلابی است. رهبرانقلاب، ضمن تقبیح حرکتهای بی‌انضباط و خودسرانه در حمله به #کوی_دانشگاه، ولو به نام دفاع از ولایت (فیلم دوم)، از مردم میخواهند که خشم خود را برای مواقع مبارزه با #دشمن نگه دارند.
#وحدت_ملی #وفاق_اجتماعی #آرامش_امت


204

‌ ‌ روبرویت #گلوله و باتوم ،
پشتِ سر #خنجر ِ رفیقانت 
توی دنیای دوست داشتنی ،
بهترین دوست ، #دشمنت باشد
چمدانی نشسته بر دوشَت ،
زخمهایی به #قلب ِ مغلوبت
پرتگاهی به نامِ #آزادی ،
مقصدِ راه آهنت باشد
خسته از #انقلاب و آزادی ،
فندکی درمیاوری شاید ،
" هجده تیرِ " بی سرانجامی ،
توی #سیگار ِ بهمنت باشد... #سید_مهدی_موسوی
#هجده_تیر
#کوی_دانشگاه


0

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#دیکشنری#زبان_انگلیسی


2

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#پزشکی#فارماکولوژی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#پزشکی#فارماکولوژی


1

جهت دریافت کتاب یا مقالات درخواستی خود لینک یا عنوان آن را برای ما ارسال کنید تا در صورت وجود نسخه الکترونیک (Ebook) ، از آرشیو یا سایت انتشارات آن سفارش داده شود.جهت ارسال درخواست ها یا دریافت نسخه کامل کتاب های معرفی شده از طریق ادمین تلگرام اقدام نمایید.

@cafeketab.official #کتاب #کتاب_خوب #علم #دانشجو #دانش #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #کتاب_علمی #کتاب_تخصصی #دانلود_کتاب #کتاب_دانشگاهی #رزومه #اپلای #ترجمه #ترجمه_کتاب #کتاب_انگلیسی#دانشگاه_تهران #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_اصفهان#کتاب_لاتین#دانشگاه_تبریز #دانشگاه_مشهد #کوی_دانشگاه #دانشگاه_امیرکبیر#دانشگاه_صنعتی_شریف#دانشگاه_هنر#نقاشی#نمایشگاه_کتاب#پزشکی#فارماکولوژی


1


3

آزادی بوی خون میده
#هیجده_تیر #کوی_دانشگاه


0