#donotworshipidols

Instagram photos and videos

#jesusistheonlyway#donotworshipidols#jesusiseverything#Քրիստոս#prayforpersecutedchristians#repentinthenameofjesuschrist#hellisreal#onlyjesussaves#mustbebornagain#jesusourfather#jesustheonlytruth#Յիսուս#jesusthelivingwater#dailybibleverse#JesusisLord#Bible#Armenian#Աստուածաշունչ

Hashtags #donotworshipidols for Instagram

@unitedpursuit ✝️❤️ United Pursuit & Will Reagan - Let You Go "When the way is unclear and the answers illusive
He is different by far than our broken conclusions
You are not the god my pain has conceived
You are deeper and stronger than my eyes can see

Help me let You go
Help me give up control
Of the god I've made You
When my fear has contained You"

#Յիսուս#Քրիստոս#Հայկական#Աւետարան#ՍուրբԳիրք#Աստուածմերհետնէ#Աստուածաշունչ#Armenian#Bible#JesusisLord#dailybibleverse#nameaboveallname#jesusthelivingwater#jesusiseverything#jesustheonlytruth#jesusourfather#mustbebornagain#onlyjesussaves#jesusistheonlyway#hellisreal#repentinthenameofjesuschrist#prayforpersecutedchristians#donotworshipidols#jesusistheonlyway


1

Reckless Love ✝️♥️- Steffany Gretzinger "Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine
And I couldn't earn it, I don't deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God."
#Յիսուս#Քրիստոս#Հայկական#Աւետարան#ՍուրբԳիրք#Աստուածմերհետնէ#Աստուածաշունչ#Armenian#Bible#JesusisLord#dailybibleverse#nameaboveallname#jesusthelivingwater#jesusiseverything#jesustheonlytruth#jesusourfather#mustbebornagain#onlyjesussaves#jesusistheonlyway#hellisreal#repentinthenameofjesuschrist#prayforpersecutedchristians#donotworshipidols#jesusistheonlyway


0

(cont'd) "Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն  Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի:  Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր. եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց:  Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. Ամէն:" ~(Մատթէոս 6:9-13)

#Յիսուս#Քրիստոս#Հայկական#Աւետարան#ՍուրբԳիրք#Աստուածմերհետնէ#Աստուածաշունչ#Armenian#Bible#JesusisLord#dailybibleverse#nameaboveallname#jesusthelivingwater#jesusiseverything#jesustheonlytruth#jesusourfather#mustbebornagain#onlyjesussaves#jesusistheonlyway#hellisreal#repentinthenameofjesuschrist#prayforpersecutedchristians#donotworshipidols#jesusistheonlyway


0

"Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն  Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի:  Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր. եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց:  Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. Ամէն:" ~(Մատթէոս 6:9-13)

#Յիսուս#Քրիստոս#Հայկական#Աւետարան#ՍուրբԳիրք#Աստուածմերհետնէ#Աստուածաշունչ#Armenian#Bible#JesusisLord#dailybibleverse#nameaboveallname#jesusthelivingwater#jesusiseverything#jesustheonlytruth#jesusourfather#mustbebornagain#onlyjesussaves#jesusistheonlyway#hellisreal#repentinthenameofjesuschrist#prayforpersecutedchristians#donotworshipidols#jesusistheonlyway


2

--Exodus 32:19-20 King James Version (KJV)

19 And it came to pass, as soon as he came nigh unto the camp, that he saw the calf, and the dancing: and Moses' anger waxed hot, and he cast the tables out of his hands, and brake them beneath the mount.

20 And he took the calf which they had made, and burnt it in the fire, and ground it to powder, and strawed it upon the water, and made the children of Israel drink of it. --Revelation 21:8 - But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death. Deuteronomy 6:15 King (KJV)

15 (For the Lord thy God is a jealous God among you) lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth.#thosewhowillnotlivebythelawshalldiebythelaw #obeythetencommandments #donotworshipidols #worshiptheonetruelivinggodonly


0

Cory Asbury - Endless Alleluia✝️♥️ "In the morning when I rise to meet You
In the morning when I lift my eyes
You're the only One I wanna cling to
You're the first thought on my mind

Let our voices rise
All creation cries
Singing out an endless alleluia
From this moment on
Join with Heaven's song
Singing out an endless alleluia!"
#Յիսուս#Քրիստոս#Հայկական#Աւետարան#ՍուրբԳիրք#Աստուածմերհետնէ#Աստուածաշունչ#Armenian#Bible#JesusisLord#dailybibleverse#nameaboveallname#jesusthelivingwater#jesusiseverything#jesustheonlytruth#jesusourfather#mustbebornagain#onlyjesussaves#jesusistheonlyway#hellisreal#repentinthenameofjesuschrist#prayforpersecutedchristians#donotworshipidols#jesusistheonlyway


2

Դուն սնունդի աղն ես,

Դուն արեւի լոյսն ես,

Դուն գոհունակութիւնն ես ամէն տեսակ սովի ու ծարավութեան որ կը գտնուի այս աշխարհի վրայ,

Դուն ամէն ինչ ես, իմ Յիսուս Քրիստոս։

#Յիսուս#Քրիստոս#Հայկական#Աւետարան#ՍուրբԳիրք#Աստուածմերհետնէ#Աստուածաշունչ#Armenian#Bible#JesusisLord#dailybibleverse#nameaboveallname#jesusthelivingwater#jesusiseverything#jesustheonlytruth#jesusourfather#mustbebornagain#onlyjesussaves#jesusistheonlyway#hellisreal#repentinthenameofjesuschrist#prayforpersecutedchristians#donotworshipidols#jesusistheonlyway


2

Just a repost reminder from @lorilovesroses •••
"You will be hated by everyone on account of My name, but the one who perseveres to the end will be saved." Mark 13:13
•••
#prophecy #torah #torahislife #torahistruth #thecreator #messiah #ruachhakodesh #ruach #YHWH #YHVH #mashiach #graftedin #ephraim #judah #Jewishtruth #onestick #shalom #ephraimreturning #messianic #hebrewroots #Yehoshua #Israel #obeyTorah #christmaslies #christmasissaturnalia #donotbedeceived #donotworshipidols


5