Княжево София

Instagram photos and videos

Като ще свършва лятото, поне да е с красив залез ...


0


0

Ден #7 МЕЧТИ И ЦЕЛИ ✍👩‍💻✍
№ 1: Какъв тип мечта? 🥇Робърт Орбън казва: Винаги помнете, че има само два вида хора: Реалисти и мечтатели. Реалистите знаят къде отиват. Мечтателите вече са били там."" Дори да сме от мечтателите, хубаво е да знаем какво седи между нас и мечтата, и какво трябва да правим за осъществяването й с постоянство. Нека се замислим какво стои между мен и моята визия за бъдещето. И е важно да осъзнаем разликата между фантазирането и фокусирането върху реалната мечта. Тази мечта, която ни кара да действаме и мислим с фокус и дисциплина.Мечта, която ни държи будни. Отдаваме й енергията и страстта си. Упражнението за днес: Напишете мечта, която ви вдъхновяваи вълнува. Сега си помислете дали сърцето ви бие по-силно ❤ пулса ви се усилва и въображението ви чупи прегради🧠 Напишете всички действия, които ще предприемете за случването й и се ангажирайте с тях✍✍✍. Мечтайте смело!💭🍀🌍
.
Day # 7 DREAMS AND GOALS✍👩‍💻✍
№ 1: What type of dream🥇 Robert Orban says: Always remember that there are only two types of people: Realists and Dreamers. Realists know where they are going. The dreamers were already there. Even if we are dreamers, it's nice to know what sits between us and the dream, and what we need to do to keep it real. Let's think about what lies between me and my vision for the future. And it's important to realize the difference between fantasizing and focusing on a real dream. That dream makes us act and think with focus and discipline. A dream keeps us awake. We give her energy and passion. Today's Exercise: Write a dream that inspires you. Now think about your heart is beating stronger❤ your heart rate is up, and your imagination is breaking the walls🧠 Write down all the actions you will take to make it happen and commit to them✍✍✍. Dream big!💭🍀🌍


2


2


0

Мечтите се сбъдват. Ако я нямаше тази възможност, природата нямаше да ни подтиква да ги имаме”
Птичка от рая..30х24 см маслени бои върху платно ..
Нова !
Ако я искате пишете на лични !


1


0

Не перестаю удивляться красотой такой... настоящая живая... болгарская...09.2019.. #mobilography #българияпрезмоитеочи #българия


0

Готов за 2 ри клас!


0

На добър час, шушка ❤️


0

Ти би могъл да ме накараш да повярвам. Дано поне ти успееш. #благодаря ❣️#pomeranian #pom #pomeranianpuppy #pomeran #pomeranianinstagram #pomeranianworld #puppy #puppylove


1

Ден #5 Нов поглед към света 😎
Работя върху личностното си израстване от известно време. Чета книги📚, препоръчани и проверени във времето. Слушам лекции 💿 на изключително успели световни лидери. Срещам се и се обграждам с хора, на които се възхищавам и следвам🎓. И правя това всеки ден. Но понякога, съсредоточена в процеса, не виждам промяната👩‍💻. И съм се питала: защо правя това, има ли смисъл? И когато погледна сина си и си спомням дните, когато беше малък, ми се струва, че е порастнал за дни. Променил се е много. И се променя. Така е и с личностното ни израстване. Ако сме постоянни и търпеливи, в един момент ще се погледнем в огледалото и ще преживеем миг на просветление. И ще разберем: струвало си е. Упражнението за днес е: В коя сфера на вашия живот, в която сте се отдали на процес на израстване, сте готови да преживеете такъв момент на просветление?🧠👀
.
.
Day#5 A New Look at the World 😎
I've been working on my personal growth for a while. I read books, recommended and time-tested 📚. I listen to speeches by exceptionally successful world leaders 💿. I meet and surround myself with people I admire and follow 🎓 And I do it every day. But sometimes focused on the process I don't see the change👩‍💻 And I was wondering: why am I doing this, does it make sense? And when I look at my son and remember the days when he was a little boy, I think he grew up in days. He has changed a lot. And it changes. And so is our personal growth. If we are persistent and patient, at some point we will look in the mirror and experience a moment of enlightenment. And we'll find out: it's worth it. The exercise for today is: In what area of ​​your life have you grown into a growing process, are you ready to experience such a moment of enlightenment? 👀🧠


1


0


0

Tek Experts Bulgaria is supporting the #WorldCleanupDay! Let's give good example to the young generation 💚🌏 #togetherwecandoit #TekExpertsBulgaria


0

Рижо.


0

😍💋🌍❣️🔐


4

Следобедът на едно цвете..30х25 см маслени бои върху платно..


1

Ден #4 Първосигнална или осъзната реакция 😀🤣😍🤔🤨😥😫
Какво ме води по-често: емоцията или осъзнаването кое е правилно да направя? Аз като уважаваща себе си жена, не мога да не призная, че често емоцията ме е подвеждала и съм действала първосигнално. По пътя на промяната искам да се науча да вземам решенията на основата на това, какво знам, а не на база на емоциите ми в момента. И никой не е казал, че е лесно. Но това е въпрос на избор дали ще позволя емоциите да контролират живота ми. Прочетох някъде три съвета, които следвам: Не обещавам, когато съм щастлива! Не отговарям, когато съм ядосана! Не решавам, когато съм тъжна! И да, вярвам, че можем да се научим да избираме осъзнатата, а не емоционалната реакция. Ето и упражнението за днес: Какво позитивно решение може да вземете днес, без да позволите на емоциите ви да се намесват в този процес? Моето е: Да приемам, че може да не успея да свърша всички задачи и да си благодаря за всичко свършено🙏✍👏
.
.
Day#4 Initial or conscious reaction😉😋😀😍😍🤔🤨😥😫
What drives me more often: emotion or awareness, what is the right thing to do? As a self-respecting woman, I cannot but admit that often emotions have misled me and acted in the first place. In the path of change, I want to learn to make decisions based on what I know, not based on my emotions at the moment. And no one said it was easy. But it's a matter of choosing whether to allow emotions to control my life. I have read three tips somewhere: I do not promise when I am happy! I don't answer when I'm angry! I don't decide when I'm sad! And yes, I believe we can learn to choose the conscious not the emotional response. Here is the exercise for today: What positive decision can you make today without letting your emotions interfere with the process? Mine is to accept that I may not be able to complete all the tasks and thank myself for everything that is done 🙏✍👏


1


2

Ден #3 Тъмната стая
""Страхът е тъмната стая, в която се проявяват негативи"".
Чували ли сте твърдението, че Страховете са само в главите ни? Да. Но е лесно да каже и не толкова лесно да се осъзнае. Случвало ми се е негативни преживявания да се отпечатат в съзнанието ми и проектират сраховете ми в неща и събития, които меже да ми се случат. Истината е, че негативни преживявания ще ни се случват. C'est la vie, както казват французите. Но ние избираме как да реагираме на тях. Ако позволим на мислите ни да се фокусират върху негативния аспект, съзнанието ни ще се превърне в "Тъмната стая". Но ако целенасочено изберем да насочваме мислите си към красиви, положителни, вдъхновяващи преживявания от собствения ни живот, негативите не могат да се проявят на светлина.
Упражнението за вас днес е:👩‍💻 Напишете ⬇️ пет +++++ неща, върху които можете да се фокусирате днес.🧠
Моите са: успешните ми срещи вчера, удовлетворение от добре свършената работа, благодарност за здравето ми 😊🥳
.
.
Day # 3 The Dark Room
Fear is the dark room where the negatives manifest. Have you heard the statement that Fears are only in our heads? Yes. But it is easy to say and not so easy to realize. It has happened to me that negative experiences imprinted in my mind and project my fears into things and events that may happen to me. The truth is: negative experiences will happen to us. C'est la vie, as the French say. But we choose how we respond to them. If we allow our thoughts to focus on the negative aspect, our consciousness will turn into the "Dark Room". But if we purposefully choose to direct our thoughts to beautiful, positive, inspiring experiences from our own lives, the negatives cannot manifest in light.
The exercise for you today is: Write 👩‍💻 down ⬇️five +++++ things you can focus on today.🧠
Mine are: my successful meetings yesterday, satisfaction with my job well done, gratitude for my health🥳😊❤


1

септември 2019..Във виното, там има истина!... чудно вино е от прекрасен град Бяла #mobilоgraphy #българияпрезмоитеочи #byala #вино #българия


0

Лунна тишина..25х30 см маслени бои върху платно рамкирана..
Нова !
На витрината за продажба !
Може да е ваша !


1

"Ден#2 Позитивни утвърждения
Аз от доста време изпитвам върху себе си силата на позитивните утвърждения. Правя го сутрин, като част от моите сутрешни занимания. Така моят ден е зареден с положителна енергия. Позитивните утвърждения се пишат в сегашно време и утвърдителна форма. Може да е нещо, което искате да бъдете в бъдеще, но го заявете така, сякаш вече сте. Нали знаете: всяка лъжа, казана достатъчно брой пъти, става истина.
Аз ви насърчавам да започнете писането на вашите позитивни утвърждения и да го превърнете в редовен процес. Замислете се за всички области от живота ви, в които искате положителна промяна, и започнете днес. Аз ще ви напиша някои от моите най-силни утвърждения. А упражнението за вас днес е да напишете вашето първо позитивно утвърждение. Повтаряйте го колкото пъти искате през деня и аз ви обещавам, че след няколко дни ще усетите мощната му сила.
Всеки ден аз ставам все по-добра и по-добра във всичко, което правя!🦸‍♀️
Аз съм търпелива и подкрепяща майка.👩‍👦
Аз съм вдъхновяващ лидер 💎
.
"Day # 2 Positive Affirmations
I have for a long time felt the power of positive affirmations. I do it as part of my morning activities. So my day is filled with positive energy. Positive affirmations are written in the present tense and affirmative. It may be something you want to be in the future, but state it as if you already are. You know: every lie told enough times becomes true.
I encourage you to start writing your affirmations and make it a regular process. Think about all the areas of your life you want positive change and start today. I will write you some of my strongest affirmations. And the exercise for you today is to write your first positive affirmation. Repeat it as many times as you want during the day and I promise you in a few days you will feel the power.
Every day, I get better and better at everything I do!🦸‍♀️
I am a patient and supportive mother.👩‍👦
I am an inspirational leader."💎


1

Back in the day when sci-fi was just a toddler. Colossal work, no doubt about that.
#readingtime📖 #readabook #hgwells #waroftheworlds #bookworm #bookaddict


2