همایون ابابکری

محروم شیخ عبدل خدا بهشت نصیبت کنه ان شاءالله

normal

محروم شیخ عبدل خدا بهشت نصیبت کنه ان شاءالله

12

البلوشی

شه عبدل خدارحمتش کنه

همایون ابابکری

@a.tazikeh نه شرمنده نمی شناختم

حاج نبی خان

الله جنت والفردوس نصیبش کند

A.Tazikeh

همایون شما پسر کی هستین منو شناختی

mojib hoot3400

الله جنت فردوس نصیبا بکنتی

hakim baloch

الله جای جنت فردوس بکنت امین ی رب العالمین

Loading...
The end of the page