Ridex Engineer Tel:08104809064

E fi i le fun; Badd bish; am the baddest in the street
O ni ki n so English; bi m’o le so, mo finish
Ahh; ki ni English; s’o le define English? Ahh; English
Emi le define English Edeke, orokoro, t’iya mi o ogbo, ti baba o gbo,
t’on fi tipa-tipa k’o mi
Baby, ye kan’ra mo mi; Edekede, orokoro, t’iya mi o ogbo, ti baba o gbo,
t’on fi tipa-tipa k’o mi; baby, ye kan’ra mo m 🔥🔥🔥🔥🔥🔥#updateios18 @baddosneh @djenimoney @youngjonn

Ibadan Airport clarendon

E fi i le fun; Badd bish; am the baddest in the street
O ni ki n so English; bi m’o le so, mo finish
Ahh; ki ni English; s’o le define English? Ahh; English
Emi le define English Edeke, orokoro, t’iya mi o ogbo, ti baba o gbo,
t’on fi tipa-tipa k’o mi
Baby, ye kan’ra mo mi; Edekede, orokoro, t’iya mi o ogbo, ti baba o gbo,
t’on fi tipa-tipa k’o mi; baby, ye kan’ra mo m 🔥🔥🔥🔥🔥🔥#updateios18 @baddosneh @djenimoney @youngjonn

User in photo

0

The end of the page