شناسایی و دستگیری عاملین #آزار و #اذیت #گونه #گوزن_زرد #ایرانی #میانرود#دزفول

34

3

@myanroud_13

میانرودیا فالو کنید

@y.ghanbarzadeh

تضاد انسان با خودش ، خدا، طبیعت و گیاهان ، حیوانات و دیگر انسان ها از روی جهل است انسانی که معرفت کسب کند همه ذرات هستی را مخلوق خدا و تکه ای از وجود خود میداند و نه تنها به آنها آسیب نمیزند بلکه پاسدار آنان نیز میشود

The end of the page