نیکی پنهان
حضرت امام_رضا ع فرمودند ⏫
.
#نیکی#کار_خیر#نیکی_پنهانی#کار_نیک#نیکوکاری#منت#آزار#اذیت

76

3

@ghalb.sefid.charity

پست های زیبایی دارید

@saye.s.a

که نتأسفاته امروز کم ميبينيم کسي پنهاني کار خير کند.بيشتر ترجيح ميدهند نشان داده شوند.البته هنوز محدود انسانهايي يافت ميشوند که آرامش حقيقي را به رياکاري ترجيح ميدهند

The end of the page