sepahvand_massage_therapy

...
#اورژانس_اجتماعی چه خدماتی به مردم میدهد!؟ 🔹 اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌هایی است که برای حل مشکلات مردم توسط دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی در حال اجراست. این برنامه تلفیقی از مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی(‌مرکز اورژانس اجتماعی)، خط تلفن 123، تیم سیار اورژانس و پایگاه خدمات اجتماعی است که در مرحله اول با هدف توانمندسازی اجتماع محور در سکونت‌گاه‌های غیررسمی تدوین شده است.

کنترل  و کاهش بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، جایگزینی مداخلات روانی و اجتماعی به جای مداخلات انتظامی و قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای توانمندی افراد در معرض آسیب نیز اهداف این طرح است.

گروه‌های هدف این برنامه نیز زوجین متقاضی #طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد، #زنان و #دختران آسیب‌دیده اجتماعی، #کودکان کار و خیابان، همسران و کودکان #آزار دیده، #دختران و #پسران فراری از منزل و سایر افرادی هستند که به هر دلیل در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند. خدمات تخصصی این برنامه نیز خدمات مددکاری، #روانشناسی، تربیتی، #حقوقی، فرهنگی، آموزشی است.

شما میتوانید در مورد تنبیه نامتعارف کودکان و همچنین همسر آزاری با #سامانه123 تماس بگیرید.

لطفا اطلاع رسانی کنید.

#اورژانس#اورژانس_اجتماعی#بهزیستی#بحران#خانوادگی#طلاق#زنان#دختران#کودکان#کودک_آزاری
#پسران #فراری#روانشناسی_ تربیتی#حقوق#فرهنگی#آموزشی#همسر_آزاری#تنبیه

...
#اورژانس_اجتماعی چه خدماتی به مردم میدهد!؟ 🔹 اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌هایی است که برای حل مشکلات مردم توسط دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی در حال اجراست. این برنامه تلفیقی از مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی(‌مرکز اورژانس اجتماعی)، خط تلفن 123، تیم سیار اورژانس و پایگاه خدمات اجتماعی است که در مرحله اول با هدف توانمندسازی اجتماع محور در سکونت‌گاه‌های غیررسمی تدوین شده است.

کنترل  و کاهش بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، جایگزینی مداخلات روانی و اجتماعی به جای مداخلات انتظامی و قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای توانمندی افراد در معرض آسیب نیز اهداف این طرح است.

گروه‌های هدف این برنامه نیز زوجین متقاضی #طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد، #زنان و #دختران آسیب‌دیده اجتماعی، #کودکان کار و خیابان، همسران و کودکان #آزار دیده، #دختران و #پسران فراری از منزل و سایر افرادی هستند که به هر دلیل در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند. خدمات تخصصی این برنامه نیز خدمات مددکاری، #روانشناسی، تربیتی، #حقوقی، فرهنگی، آموزشی است.

شما میتوانید در مورد تنبیه نامتعارف کودکان و همچنین همسر آزاری با #سامانه123 تماس بگیرید.

لطفا اطلاع رسانی کنید.

#اورژانس#اورژانس_اجتماعی#بهزیستی#بحران#خانوادگی#طلاق#زنان#دختران#کودکان#کودک_آزاری
#پسران #فراری#روانشناسی_ تربیتی#حقوق#فرهنگی#آموزشی#همسر_آزاری#تنبیه

46

5

@abbasalipour

عالیه🙂👍

The end of the page