مهدی

؛
#وصیت_نامه
سر قبری و سنگ قبر برایم نسازید و قبر بسیار ساده و گلی با یک تکه حلبی کوچک نباتی بگذارید تا یادتان همیشه باشد که هنوز در در حلبی آباد ها و روستاهای دور افتاده مان مادران و خواهران و برادران و پدران مان حسرت غذای روزانه را می کشند

#شهید_مهندس_فتحعلی_زاده

#شهید
#پابرهنگان #فقر #زاغه_نشینان #پابرهنگان_انقلاب #مستضعفین #محرومان #شهید_دادگان #کوخ_نشینان #کاخ_نشینان #مردم #ملت #امام #محرومیت #اشرافیت #ضعیف #اسلام_آمریکایی #ساده_زیستی #اشرافی_گری #نهضت_خمینی
#شهیدانه_لرستان

؛
#وصیت_نامه
سر قبری و سنگ قبر برایم نسازید و قبر بسیار ساده و گلی با یک تکه حلبی کوچک نباتی بگذارید تا یادتان همیشه  باشد که هنوز در در حلبی آباد ها و روستاهای دور افتاده مان مادران و خواهران و برادران و پدران مان حسرت غذای روزانه را می کشند

#شهید_مهندس_فتحعلی_زاده

#شهید
#پابرهنگان #فقر #زاغه_نشینان #پابرهنگان_انقلاب #مستضعفین #محرومان #شهید_دادگان #کوخ_نشینان #کاخ_نشینان #مردم #ملت #امام #محرومیت #اشرافیت #ضعیف #اسلام_آمریکایی  #ساده_زیستی #اشرافی_گری #نهضت_خمینی
#شهیدانه_لرستان

1

The end of the page