گروه جهادی مردمی میثاق

ما در این استان محرومیت های فراوانی داریم و توجه دولت این سال ها به ما خیلی کم بوده حقیقتا جدی گرفته نمی شویم...
حالا اما یک لطف در حق ما و خانواده های داغدیده بکنید...
مسئولین بی عرضه و بی تفاوتی را که چندین بار خرابی هواپیما را نادیده گرفتند و با جان مردم بازی کردند و آن را هم درباختند بازخواست و وزیر بی لیاقت این دولت پرحرف و کم کار را استیضاح کنید. تقاضای مردم کهگیلویه و بویراحمد از مردم ایران و مام وطن این است... #هواپیما#جانباختگان
#تهران_یاسوج
#وزیر
#سانحه هوایی#سقوط

ما در این استان محرومیت های فراوانی داریم و  توجه دولت این سال ها به ما خیلی کم بوده حقیقتا جدی گرفته نمی شویم...
حالا اما یک لطف در حق ما و خانواده های داغدیده بکنید...
مسئولین بی عرضه  و بی تفاوتی را که چندین بار خرابی هواپیما را نادیده گرفتند و با جان مردم بازی کردند و آن را هم درباختند بازخواست و وزیر بی لیاقت این دولت پرحرف و کم کار را استیضاح کنید.  تقاضای مردم کهگیلویه و بویراحمد از مردم ایران و مام وطن این است... #هواپیما#جانباختگان
#تهران_یاسوج
#وزیر
#سانحه هوایی#سقوط

32

2

@rezamoradi1299

محروميت و مرگ پاياني ندارد پيوند ناگسستني دارند در ادوار تاريخ

@ali.v137701

گفتندازاین نوع هواپیما۸۰۰موردساختند.که حدود۱۵تاش تاالان سقوط کرده و۵۰۰نفر به همین خاطرمردند.نمیدونم چراجلوی ساخت چنین هواپیمایی رانمیگیرند.؟؟چرابازم ازاین نوع هواپیمااستفاده میکنند.؟؟؟

The end of the page