روز #بزرگداشت #حضرت #خيام #شادباش 
#ايران و #ستارگان #جاويدان #خرد و #دانش و #معرفت 
#پاسداران #آتش #علم در خلال #تاريكي #زمانه ها 
#روشنگران #طريقت #آدميت

43

1

@dr.rezajf

پست هاى خوبى دارين👌🏻👌🏻👍🏻👍🏻

The end of the page