babi😊

.
و #مرگ مُردن نیست
و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست!
من مرده گان بی شماری را دیده ام
که راه می رفتند؛
حرف می زدند؛
#سیگار می کشیدند؛
و خیس از #باران
انتظار وُ #تنهایی را درک می کردند .

.
و #مرگ مُردن نیست
و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست!
من مرده گان بی شماری را دیده ام
که راه می رفتند؛
حرف می زدند؛
#سیگار می کشیدند؛
و خیس از #باران
انتظار وُ #تنهایی را درک می کردند .

2,624

0

The end of the page