بَـعــد از مَـرگ ؛ آزادی

آخـہ ایـن چـہ شـهـریـہ حـاڪـمـش دزدَ؛وڪیلـش دزدَ ؛ سـیـدش دزدَ؛ پـولِ آدمـو مـیـخـورن بـعـد دسـت بـہ دسـت هـم مـیـدن آدمـو تـو مـردم خـوارو ذلیل مـیـڪـنـن
آخـہ چــــــــــــرا ؟؟؟؟؟؟؟؟ +تـو حـوالـشـنـو بـده بـہ تـیـغ بـرهـنـہ ی حـضـرت عـبـاس 😕
-خـدا😏 هـی پـیـغـمـبـر😏 ؛ واگـذارشـون ڪـن بـہ تـیـغ بـرهـنـہ ی حـضـرت عـبـاس
بـرای چـہ ؟؟؟
مـگـہ مـن خـودم چِـمَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#بهروزوثوقی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـمـیـشـہ سـعـی ڪـنـیـن حـقـتـونـو خـودتـون بـگـیـرین
حـق گـرفـتـنـیـہ
حـق مـیـمـونـہ
نـاحـقـہ ڪـہ رفـتـنـیـہ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پس بـا ایـن اوصـاف نـتـیـجـہ مـیـگـیـریـم ڪـہ آدم بـایـد حـقـشـو بـگـیـره
حـق گـرفـتـنـیـہ ؛ نـہ دادنـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( #داریوش_اقبالی #dariush_eghbali )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#حق

290

0

The end of the page