a_m_i_r 1980

👉part2 👈
#قیصر
#بهروزوثوقی
#ناصرملکمطیعی
#پوری_بنایی
✨✨✨✨✨#دهه_شصت
آن که امروز را از دست می دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست 👉
👇👇👇👇
#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد

147

1

@babaak913

نکته خیلی مهمی دراین فیلم هست، چیست؟57حتمآرخ میدادناگزیر...

The end of the page