#انقلاب_برای_آزادی

Instagram photos and videos

#انقلاب_برای_آزادی#مردم_ایران#آزادی_خواهی_پوشش#نه_به_اسلام#ایران_آزاد#مبارزه_با_فساد#آتئیست#زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید#نه_به_رهبر_ضد_مردم#نه_به_حجاب_اجبارى#ظلم_بس_است#مردم_گرسنه_هستند

Hashtags #انقلاب_برای_آزادی for Instagram

🖤🖤🖤 ✒✒✊✊✊ ◻


وقتی پرده های ترس فرو میریزد ؛ افشای هویت یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات سال 96

#ﻋﻤﺎﺭ_ﻓﻼﺣﯽ_ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺘﻮﻟﺪ 25 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ 1366 ﺩﺭ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ 96 ﺍﺳﺖ . ﺍﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻫﻢ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ 1396 ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺠﯿﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻧﻬﺎ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﻣﺎﺩﺭ #ﺳﯿﻨﺎ_ﻗﻨﺒﺮﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻋﻤﺎﺭ ﻓﻼﺣﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﻧﯿﺰ ﺳﮑﻮﺗﺶ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯿﻨﮋﺍﺩ ﮔﻔﺖ: ((ﻋﻤﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻧﺪ. اﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﺭ ﺗﯿﺮ ﺧﻮﺭﺩ ﻫﻢ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ‏( 1397 ‏) ﻧﯿﺰ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ)). ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺩﺭ ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﻨﯿﻒ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﺗﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ.
ﭘﯿﮑﺮ ﻋﻤﺎﺭ ﻓﻼﺣﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻪ 12 ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

پ.ن : ﺍﺯ ﻋﻤﺎﺭ ﻓﻼﺣﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯿﻨﮋﺍﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
Milad.D

@for_awareness_and_freedom
@unitednations
@unicef
@tavaana
@golrokh.iraee
@arash_sadeghi65
@atenadaemi
@farhad.meysami
@atheismcampaign

#انسانیت #مردم_ایران #نه_به_کودک_آزاری #نه_به_حجاب_اجبارى #نه_به_رهبر_ضد_مردم #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #مطالعه #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #ظلم_بس_است #ایران_آزاد #مردم_گرسنه_هستند #حقیقت #نه_به_خشونت_علیه_زنان #صدای_مردم #صدای_حق #صدای_ایران #نه_به_اسلام #اعتراضات_مردمی #زن_ایرانی #انقلاب_برای_آزادی #ایستاده_مردن #نه_به_پلیس_ضدشورش
#نه_به_سپاه_پاسدارن_و_بسیج #دختران_خیابان_انقلاب
#مبارزه_سیاسی
#Freedom


1

در تاریخ ایران دو نوع انقلاب دیدیم #انقلاب سفید شاه..که در آن اراضی قابل کشت به کشاورزان داده شد که مالک زمین خود باشند.و انقلاب دوم انقلاب سیاه بوده و هست..که چهل سال مردم را به بردگی و ظلم کشاند و خاک و اب ایران را به حراج گذاشت#انقلاب۵۷#انقلاب_سفید#انقلاب_برای_آزادی#انقلاب_سیاه#شاهزاده_رضا_پهلوی#شهبانو_فرح#اعتراضات_سراسری#اعتصابات_سراسری#جنش_فیروزه_ای#جنبش_غیرت#ازادی


1

دودرسی‌که‌ازجلیقه‌زردها‌بایدیادگرفت
۱-تظاهرات‌جلیقه‌زردها‌توسط‌یک‌کمپین‌اینترنتی‌که‌دراعتراض‌به‌افزایش‌قیمت‌
سوخت‌توسط‌یک‌زن‌‌راننده‌شکل‌گرفت.ماهم‌بایدیادبگیریم‌ازطریق‌دعوت‌
اینترنتی‌حتی‌اگررهبرواحزاب‌نباشد،تظاهرات‌براه‌اندازیم!
۲-قانونی‌درفرانسه‌هست‌مبنی‌بروجود‌داشتن‌جلیقه‌زرد‌درماشین.فرانسوی‌ها‌با
استفاده‌ازامکانی‌که‌این‌قانون‌فراهم‌کرده‌نام‌ولباس‌متحداشکلی‌برای‌جنبش‌خود
برگزیدن.ماهم‌باید‌یادبگیریم‌ازامکاناتی‌که‌قانون‌برایمان‌فراهم‌میکند‌درشکل‌
گیری‌تظاهرات‌هاوجنبش‌هایمان‌استفاده‌کنیم!
#جلیقه_زردها
#سرنگونی_فضای_باز_سیاسی_بوجود_میاورد
#انقلاب_برای_آزادی
#دیکتاتوری
#آزادی
#انقلاب
#تظاهرات
#جنبش
#حمید_زارعی_فعال_سیاسی_مذهبی


1

🖤🖤🖤
◾ ◾صدای زنان قربانی تجاوز و آزار جنسی و حقوقی باشیم

ﺟﺴﺪ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﺍﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ . ﯾﮏ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺩﻭﯾﭽﻪﻭﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﮒ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺟﺴﻢ ﺑﯽﺟﺎﻥ #ﺯﻫﺮﺍ_ﻧﻮﯾﺪﭘﻮﺭ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻋﻮﺍﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﺯ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ۹۷ ‏( ﺷﺸﻢ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ‏) ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ
ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻮﯾﺪﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺳﺎﻝ ۹۳ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﯼ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻠﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﯾﺪﭘﻮﺭ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۹۷ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ، ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻠﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﯼ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .
ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﯼ ﻫﻢﺍﮐﻨﻮﻥ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺭﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻗﺎﯾﻘﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.


ممنون از جمهوری اسلامی که حداقل چهره واقعی خود و نمایندگانش را به حقیقی ترین صورت ممکن نمایان میکنید و تاسف برای من و مردمم که اینها را میدانیم و فقط تماشا میکنیم مبادا جان به لجن کشیده مان و متهفنمان خط و خَشی بردارد ؛ کار از داستان های دینی و موجودی ساختگی به اسم خدا گذشته مشکل ما انسان است که یافت نمیشود وگرنه تا دلتان بخواهد خدا هست یکی همین مردک متجاوز سلمان خدادادی که خدایی میکند و خدای او خامنه ای که با دستی چلاغ بر اینها خدایی میکند.

پ.ن: صفحه آموزشکده جامعه مدنی "توانا" را فالو کنید تا بجای جُک ها و ویدیوهای بی مصرف کمی درک و منش سیاسی و وظایفتان نسبت به جامعه و کشورتان را بالا ببرید
با سپاس
@tavaana

اُمید به داشتن شعور ؛ آگاهی و بعد از آزادی برای ایران عزیز
Milad.D

@for_awareness_and_freedom
@unitednations
@unicef
@tavaana
@golrokh.iraee
@arash_sadeghi65
@atenadaemi
@farhad.meysami
@atheismcampaign
#انسانیت #نه_به_تجاوز_جنسی #مردم_ایران #نه_به_کودک_آزاری #نه_به_بیشعوری #نه_به_حجاب_اجبارى #نه_به_رهبر_ضد_مردم #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #مطالعه #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #ظلم_بس_است #ایران_آزاد #مردم_گرسنه_هستند #حقیقت #نه_به_خشونت_علیه_زنان #صدای_مردم #صدای_حق #صدای_ایران #نه_به_اسلام #اعتراضات_مردمی #زن_ایرانی #انقلاب_برای_آزادی #ایستاده_مردن #نه_به_پلیس_ضدشورش
#نه_به_سپاه_پاسدارن_و_بسیج #دختران_خیابان_انقلاب
#Freedom


0

میدانید چرا تظاهرات‌‌جلیقه‌زردها‌درفرانسه‌به‌پیروزی‌میرسد‌ولی‌تظاهرات‌های‌ما‌
درایران‌سرکوب‌میشود‌وشکست‌میخورد؟
زیراآنها‌برخلاف‌ما‌جواب‌قهرضدانقلابی‌پلیس‌راباقهرانقلابی‌جواب‌میدهند‌ولی‌ما
درایران‌هنگام‌تظاهرات‌عکس‌خامنه‌ای‌رادرکنارمطالباتمان‌قرارمیدهیم‌ودربرابر
سرکوب‌پلیس‌فرارمیکنیم‌وشعارهای‌تند‌نمیدهیم‌ودرنهایت‌متفرق‌میشویم‌
وبه‌جای‌پیگیری‌مستمر‌خواسته‌هایمان‌به‌خانه‌برمیگردیم!
جهت‌به‌نتیجه‌رسیدن‌تظاهرات‌ها‌بایدیادبگیریم‌سرکوب‌پلیس‌ونیروهای‌امنیتی‌را
باقهرانقلابی‌پاسخ‌دهیم‌وتظاهرات‌راتاپیروزی‌انقلاب‌ادامه‌دهیم!
#قهر_انقلابی
#سرکوب
#قهر_ضد_انقلابی_را_با_قهر_انقلابی_پاسخ_دهیم
#جلیقه_زردها
#انقلاب
#انقلاب_برای_آزادی
#سرنگونی_فضای_باز_سیاسی_بوجود_میاورد
#آزادی
#حمید_زارعی_فعال_سیاسی_مذهبی


2

❄🌨🌤🖤🖤🖤
◻تقدیم به تمام کسانی که جانشان را برای آگاهی مَردم و رسیدن به آزادی دادند:

_برای تمام زندانیان سیاسی که روزهای تلخ و دشواری را در زندانها سپری میکنند

_برای تمام جوانانی که به خیابان ها رفتند تا حق خود را به صورت مسالمت آمیز بگیرند و دیگر هیچ وقت برنگشتند

_برای آزادی خواهانی که برای آزادی سر و دل به چوبه دار سپردند

_برای بغض مادرها و خواهریمان و پی پولی و شرمندگی مردها و جوانانی که در اوج روزهای جوانی پیر شدند

_برای دانش جویان و دانش آموزانی که قربانی ظلم شدند

_برای امثال من که خواستیم بال آزادی باشیم و خود زندانی قفس شدیم

_برای پرنده که هیچ کجا برایش آسمان نمیشود

_برای آزادی ؛ آزادی ؛ آزادی✌
و تمام مردم ایران که دلشان دریای خون است... 🖤🖤🖤

اَخوی برادر نَکُش ؛ نَزَن ؛ دُزدی نَکُن
اُمید به آگاهی و آزادی ایران زیبا
Milad.D
پ.ن
موسیقی: پس از باران_فریدون پور رضا
ویدیو : از نیک یوسف
@for_awareness_and_freedom
@unitednations
@unicef
@tavaana
@golrokh.iraee
@arash_sadeghi65
@atenadaemi
@farhad.meysami
@nik_yousefi
@atheismcampaign
@iranian_atheism
#انسانیت #ایران #مردم_ایران #نه_به_کودک_آزاری #نه_به_حجاب_اجبارى #جملات_ناب #آزادی_آگاهی #نه_به_رهبر_ضد_مردم #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #مطالعه #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #ظلم_بس_است #ایران_آزاد #مردم_گرسنه_هستند #حقیقت #نه_به_خشونت_علیه_زنان #صدای_مردم #صدای_حق #صدای_ایران #نه_به_اسلام #اعتراضات_مردمی #زن_ایرانی #انقلاب_برای_آزادی #ایستاده_مردن #نه_به_پلیس_ضدشورش
#نه_به_سپاه_پاسدارن_و_بسیج #دختران_خیابان_انقلاب
#Freedom


5

❄🌨✌✊👍
◻برای ویدا موحد که تابو شکنی کرد:

ﻭﯾﺪﺍ ﻣﻮﺣﺪ ‏معرﻭﻑ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ، ﻧﺎﻡ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ۶ ﺩﯼ ۱۳۹۶ ‏( ۲۷ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۷ ‏) ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ۱۳۹۶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﺻﺎﻝ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‏دﺭ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﺎﺩﯾﻦ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺳﻔﯿﺪﺭﻧﮕﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺏ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩ
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۸ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭﯼ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ. ﻭﯼ ﺩﺭ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻭﯾﺪﺍ ﻣﻮﺣﺪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶ ﺁﺯﺍد ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ‏
ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻭﯼ ﺁﻏﺎﺯﮔﺮ ﭘﻮﯾﺶ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪ ﮐﻪ ‏« ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ‏» ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۹ ﺑﻬﻤﻦ ۹۶ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺵ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺏ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ‏

ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎ ۱۲ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۶ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۲۹ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﺪﺍ ﻣﻮﺣﺪ، ﻧﺮﮔﺲ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺍﻋﻈﻢ ﺟﻨﮕﺮﻭﯼ، ﺷﺎﭘﺮﮎ ﺷﺠﺮﯼﺯﺍﺩﻩ، ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪﺍﺭﯼ، ﻫﻤﺮﺍﺯ ﺻﺎﺩﻗﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ

اُمید به آکاهی و آزادی مردم ایران
Milad.D

@for_awareness_and_freedom
@unitednations
@unicef
@tavaana
@golrokh.iraee
@arash_sadeghi65
@atenadaemi
@farhad.meysami
#انسانیت #ایران #مردم_ایران #نه_به_کودک_آزاری #نه_به_حجاب_اجبارى #جملات_ناب #نه_به_رهبر_ضد_مردم #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #مطالعه #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #ظلم_بس_است #ایران_آزاد #مردم_گرسنه_هستند #حقیقت #نه_به_خشونت_علیه_زنان #صدای_مردم #صدای_حق #صدای_ایران #نه_به_اسلام #اعتراضات_مردمی #زن_ایرانی #انقلاب_برای_آزادی #ویدا_موحد #ایستاده_مردن #زنان_برانداز #نه_به_پلیس_ضدشورش #نه_سپاه_خائن_نه_جمهوری_اسلامی
#دختران_خیابان_انقلاب


16

ده دقیقه تفکر،لطفا ورق بزنید🙏 . . . .
.
.
"حقیقتی که در تاریکی از گفتن آن هراس داشتید،روزی در روشنایی ها شنیده خواهد شد و ایمانی را که در خلوت خانه ها آموختید،روزی بر پشت بامها فریاد خواهند زد" "انجیل"

سکانسی دیدنی و پرمعنا از فیلم برجسته "اشباح گویا" محصول سال دو هزار و شش میلادی

اثر ماندگار "میلوش فورمن" با فیلمنامه "ژان کلود کاریر" و بازی به یاد ماندنی "خاویر باردم" و "ناتالی پورتمن" .
.
تصویری واقعی از فجایعی که اروپا زیر فشار کلیسا و حاکمیت (مثلا) دینی تجربه کرد! .

پ.ن: اگه به دیالوگ ها توجه بفرمایید متوجه این واقعیت میشید که "تاریخ نیست،جز تکرار وقایع گذشته" . ... .
.
.
#حکومت_دینی #مامردم #واتیکان #دیکتاتوری_مذهبی #واقعیت_تلخ #حقیقت #تاریخ_ادیان #مسیحیت #بیداری #انقلاب_برای_آزادی
#سکانس_ماندگار #دین #آزادی #فیلمهای_ماندگار #ولایت_فقیه #انسانیت #فیلم_عالی #مردم_ایران #اسلام #هالیوود #فیلم_تاریخی
#آگاهی_ملی #انقلاب۵۷ #میلوش_فورمن #ناتالی_پورتمن #خاویر_باردم #انقلاب_بیداری #کریسمس #هنر_هفتم #آدمیت


10

آنانی که با مشتهایه گره کرده انقلاب میکنند روزی با مشتهایه باز گدایی میکنند#انقلاب_برای_آزادی #انقلاب جهل#ایران_ را پس میگیریم


2

جامعه‌‌منتظر‌این‌نمی‌ماند‌که‌اصلاحطلبان‌یک‌روزی‌به‌خودشان‌بیایند‌وتصمیم‌
بگیرند‌آیا‌میخواهند‌درقافله‌محافظه‌کاری‌بمانند‌یا‌میخواهند‌ازاین‌قافله‌خارج‌
شوند‌ومتناسب‌به‌نیازهای‌جامعه‌روبه‌تحول‌وتغییربیاورند.

همانطوری که برادر‌میرحسین‌اشاره‌کرده‌است‌جامعه‌منتظراصلاحطلبانی‌که
‌همیشه‌روشهای‌تکراری‌وشکست‌خورده‌رابرای‌تغییر‌پیش‌میگرند،نمی‌ماند
وراه‌خودرابوسیله‌انقلاب‌تاسرنگونی‌رژیم‌پیش‌میبرد
#میر_محمود_موسوی
#میرحسین_موسوی
#میرحسینی_ام
#سرنگونی_فضای_باز_سیاسی_بوجود_میاورد
#انقلاب_برای_آزادی
#اصلاحطلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا


2

همان‌طوری‌که‌وزیراطلاعات‌رژیم‌لومیده،وحشت‌رژیم‌ازاتحاداپوزیسیون‌است!
وتنهاراهی‌که‌باعث‌سرنگونی‌رژیم‌وپیروزی‌انقلاب‌میشه‌اتحاداپوزیسیون‌است
مساله‌ای‌که‌به‌دلایل‌مختلف‌خود‌اپوزیسیون‌رژیم‌‌بهش‌توجه‌نمیکنه‌وبه‌همین‌دلیل
عمررژیم‌به‌درازا‌میکشه.امیدوارم‌اپوزیسیون‌به‌مساله‌وحدت‌توجه‌کرده‌وباوحدت‌عمل‌رژیم‌راسرنگون‌کنند!
#وحدت_اپوزیسیون_باعث_سرنگونی_رژیم_میشود
#سرنگونی_فضای_باز_سیاسی_بوجود_میاورد
#سرنگونی
#انقلاب_برای_آزادی
#اصلاحطلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست
#حمید_زارعی_فعال_سیاسی_مذهبی


1

🌱🌲
روز جهانی مهاجرت 18 دسامبر را با تمام انسان هایی که از درد و ظلم و دیکتاتوری ها فرار میکنند و خانه به دوش میشوند و برای آزادی و زندگی بهتر تمام مشکلات مهاجرت و غربت را به دوش‌ میکشند ؛ همدرد میشوم.
کلمات از شرح درد مهاجرین عاجز و ناتوان هستند.

بابت کم شعوری این موجود بی وجودِ پوچ و خالی از انسانیت و شعور از دوستان افغان ؛عمیقا معذرت خواهی میکنم و صمیمانه درد آنها را با تمام قلبم درد میکنم.❤❤ ◻
به اُمید درمان این بیماران ناعلاج و آگاهی و آزادی برای مردم ایران
Milad.D

@for_awareness_and_freedom
@atheismcampaign
@iranian_atheism
@usadarfarsi
@tavaana
@unitednations
@unicef
#انسانیت #مهاجرت #ایران #مردم_ایران #نه_به_کودک_آزاری #نه_به_حجاب_اجبارى #جملات_ناب #نه_به_رهبر_ضد_مردم #استیوهاوکینگ #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #مطالعه #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #ظلم_بس_است #ایران_آزاد #مردم_گرسنه_هستند #حقیقت #نه_به_خشونت_علیه_زنان #صدای_مردم #صدای_حق #صدای_ایران #نه_به_اسلام #اعتراضات_مردمی #نه_به_تروریست_اسلامی #زن_ایرانی #انقلاب_برای_آزادی #ایستاده_مردن #نه_به_پلیس_ضدشورش #نه_سپاه_خائن_نه_جمهوری_اسلامی


17

🌱🌲✌
◻◻
صدای زندانیان سیاسی گمنام باشیم

ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﯿﺜﻤﯽ ‏( ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۴۹ ‏) ﭘﺰﺷﮏ، ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺩﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺷﻤﺴﯽ ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۴ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ‏
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۹ ﻣﺮﺩﺍﺩ ۱۳۹۷ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﯼ ‏( ﺑﺞﺳﯿﻨﻪ ‏) ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺏ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ۱۰ ﻣﺮﺩﺍﺩ ۱۳۹۷ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﺶ، ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻧﺎﺭﻭﺍ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍﯼ ﺗﺮ ﺯﺩﻩﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺍﺯﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ۱۳۹۷ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍﯼ ﺧﺸﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯽﻗﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﺭﺿﺎ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺭﻓﻊِ ﺍﺣﻀﺎﺭ ، ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﮊﯾﻼ ﻣﮑﻮﻧﺪﯼ ﻭ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻓﺮﻫﺎﺩﭘﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
دلیل اعتصاب غذای فرهاد میثمی از زبان خودش:
ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏﺍﻡ ﺣﻔﻆ ﺷﺄﻥ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻧﺎﺭﻭﺍ، ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻭﮐﻼﯼ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻢ.

اُمید به صبح آگاهی و آزادی ایران
Milad.D

@farhad.meysami
@for_awareness_and_freedom
@tavaana
@atheismcampaign
@iranian_atheism
@golrokh.iraee
@arash_sadeghi65
@atenadaemi
@unitednations
@unitednationshumanrights
@unicef
#انسانیت #اعتصاب_غذا #ایران #مردم_ایران #نه_به_کودک_آزاری #نه_به_حجاب_اجبارى #جملات_ناب #نه_به_رهبر_ضد_مردم #زندانیان_سیاسی_گمنام #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #مطالعه #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #ظلم_بس_است #ایران_آزاد #مردم_گرسنه_هستند #حقیقت #نه_به_خشونت_علیه_زنان #صدای_مردم #صدای_حق #صدای_ایران #نه_به_اسلام #اعتراضات_مردمی #نه_به_تروریست_اسلامی #زن_ایرانی #انقلاب_برای_آزادی #حقوق_بشر #نه_به_پلیس_ضدشورش #نه_سپاه_خائن_نه_جمهوری_اسلامی


0

شواهدنشون‌میده‌میخوان‌ظریف‌رو‌به‌عرصه‌انتخابات‌ریاست‌جمهوری‌آینده
بکشند‌وازاین‌کاردو‌هدف‌دارند.
۱میزان‌مشارکت‌رو‌بالاببرندوانتخابات‌رو‌پرشور‌وآزادجلوه‌بدهند.

۲اگرنظرخامنه‌ای‌تااون‌موقع‌برنگشت‌وظریف‌هم‌برنده‌انتخابات‌شد،
رییس‌جمهورش‌‌کنندتاهم‌مشکلات‌بین‌المللی‌نظام‌رو‌حل‌کند.وهم‌نیروی‌مخالفینی‌
که‌به‌اصلاح‌نظام‌امیددارند‌رااستحاله‌کنند‌که‌به‌سرنگونی‌نظام‌منجرنشود‌ودرواقع‌
رژیم‌رادربرابر‌سرنگونی‌نجات‌دهند!
بنده‌ازهمین‌الان‌هشدارداده‌وازهمه‌مبارزین‌ودوستان‌می‌خواهم‌باتحریم‌انتخابات‌وفعالیت‌درراستای‌انقلاب‌وسرنگونی‌رژیم‌قدم‌بردارند‌تاعمررژیم‌به‌درازانکشد‌وبه
آزادی‌برسیم!
#محمد_جواد_ظریف
#ظریف
#ظریف_را_میخواهند_رییس‌جمهور_کنند
#انتخابات_۱۴۰۰
#سرنگونی_فضای_باز_سیاسی_بوجود_میاورد
#انقلاب
#انقلاب_برای_آزادی
#حمید_زارعی_فعال_سیاسی_مذهبی


11

👍⚘🌱🌲 🖤
◻برای وحید صیادی نصیری ؛
زندانی گمنام سیاسی که پس از مرگ نامش مطرح شد ؛ برای نهال نو پا آگاهی و آزادی در ایران و برای آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی که روزهای تاریکی را میگذرانند ، لطفا کمی در طی طریق راه و تفکر این هموطنان و جوانان مطالعه کنید تا متوجه شوید آزادی چه مقدار ضروری و حیاتی است ؛ انسان بدون آزادی برده ای بیش نیست ؛ بردگی اصلا برازنده انسان و انسانیت نیست

راهش پر رهرو و یادش جاودان
Milad.D

پ.ن ویدیو از صفحه ؛ توانا آموزشکده جامعه مدنی

@for_awareness_and_freedom
@tavaana
@atheismcampaign
@iranian_atheism
@golrokh.iraee
@arash_sadeghi65
@atenadaemi
@unitednations
@unitednationshumanrights
@unicef
#انسانیت #ریچارد_داوکینز #ایران #مردم_ایران #نه_به_کودک_آزاری #نه_به_حجاب_اجبارى #جملات_ناب #نه_به_رهبر_ضد_مردم #استیوهاوکینگ #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #مطالعه #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #ظلم_بس_است #ایران_آزاد #مردم_گرسنه_هستند #حقیقت #نه_به_خشونت_علیه_زنان #صدای_مردم #صدای_حق #صدای_ایران #نه_به_اسلام #اعتراضات_مردمی #نه_به_تروریست_اسلامی #زن_ایرانی #انقلاب_برای_آزادی #حقوق_بشر #نه_به_پلیس_ضدشورش #نه_سپاه_خائن_نه_جمهوری_اسلامی


4

🖤🖤 ◻
ﻭﺣﯿﺪ ﺻﯿﺎﺩﯼ ﻧﺼﯿﺮﯼ ، ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ سیاسی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍﯼ ۶۰ ﺭﻭﺯﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺖ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﺍﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﺁﺏ ﻧﺒﻮﺩ .
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺼﯿﺮﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻃﯽ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﻓﻮﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺧﺒﺮﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﻭﺣﯿﺪ ﺻﯿﺎﺩﯼ ﻧﺼﯿﺮﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ۲۱ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ۶۰ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺖ .
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺼﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﺍﻧﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ “ ﻭﺣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺍﺯ ﺣﺒﺲ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﻢ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻗﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

یادش گرامی و
راهش همچنان سبز و پر رهرو باد
Milad.D

@for_awareness_and_freedom
@atheismcampaign
@iranian_atheism
@golrokh.iraee
@arash_sadeghi65
@atenadaemi
@unitednations
@unitednationshumanrights
@unicef
@tavaana
#انسانیت #ریچارد_داوکینز #ایران #مردم_ایران #نه_به_کودک_آزاری #نه_به_حجاب_اجبارى #جملات_ناب #نه_به_رهبر_ضد_مردم #استیوهاوکینگ #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #مطالعه #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #ظلم_بس_است #ایران_آزاد #مردم_گرسنه_هستند #حقیقت #نه_به_خشونت_علیه_زنان #صدای_مردم #صدای_حق #صدای_ایران #نه_به_اسلام #اعتراضات_مردمی #نه_به_تروریست_اسلامی #زن_ایرانی #انقلاب_برای_آزادی #حقوق_بشر #نه_به_پلیس_ضدشورش #نه_سپاه_خائن_نه_جمهوری_اسلامی


1

.
.
1⃣باز معذرت میخوام از این الفاظ استفاده کردم ، از دوستان هم کمک خواستم ی واژه ی مودبانه تر سراغ داشتند بهم بگن در آخر به جایی نرسیدیم !علی ای حال در بحثهای علمی لاجرم باید گفت .
2⃣در این باره پست مفیدی خواهیم داشت .
3⃣منظور از دیه ی کامل ،#دیه ی #مرد است .
4⃣سوال مطرح شده در عنوان پوستر ، به تقلید از به اصطلاح #شبهات وام گرفته شده،تلف کننده مرد باشد یا #زن فرقی در ضمان ندارد .
5⃣چند پست دیگر در این باره خواهیم داشت .
6⃣ در نشر پستها همراهی کنید تا عده ی بیشتری از فریبخوردگان و مغرضان ببینند ! .
.
.
.
.
.
#رهبری #انقلاب_برای_انقلاب #اسلام
.
.
.
.
#انقلاب_برای_آزادی #رفراندوم #آزادی #دموکراسی #مهناز_افشار #پرستو_صالحی #مسبح_علینژاد #مصیح_پولینژاد #شاهزاده #رضا_دیبا #رضا_پهلوی #کانادا #شاهین_نجفی #امیر_تتلو #حجاب_اجباری #دخترانه #حجاب #دیه_ی_زن #ترانه_علیدوستی ###


20

🌏🌎🌍🌱🌲🌄 ✌


برای هفتادمین سالروز بیانیه حقوق بشر ؛ در جهانی بدون حقوق بشر

انسان آزاد است با هر رنگ پوست ؛ زبان ؛نژاد و دین و عقاید هم چنین گرایشات سیاسی و مذهبی و ... زندگی کند ؛ همانگونه که آزاد به دنیا آمده ؛ هیچ مسئله و موضوعی مهم تر از ارزش های انسانی و اخلاقی در جهان نیست.

برای مردم کشورم که شاهد نقص آشکار حقوق انسانی هستند.

اُمید به آگاهی و آزادی بشر
Milad.D

@for_awareness_and_freedom
@atheismcampaign
@iranian_atheism
@golrokh.iraee
@arash_sadeghi65
@atenadaemi
@unitednations
@unitednationshumanrights
@unicef
#انسانیت #ریچارد_داوکینز #ایران #مردم_ایران #نه_به_کودک_آزاری #نه_به_حجاب_اجبارى #جملات_ناب #نه_به_رهبر_ضد_مردم #استیوهاوکینگ #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #مطالعه #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #ظلم_بس_است #ایران_آزاد #مردم_گرسنه_هستند #حقیقت #نه_به_خشونت_علیه_زنان #صدای_مردم #صدای_حق #صدای_ایران #نه_به_اسلام #اعتراضات_مردمی #نه_به_تروریست_اسلامی #زن_ایرانی #انقلاب_برای_آزادی #حقوق_بشر #نه_به_پلیس_ضدشورش #نه_سپاه_خائن_نه_جمهوری_اسلامی


10

بنده هیییییییییچ صحبتی ندارم... 😑😐😑#انقلاب_برای_آزادی #اگر_فرانسه


9

🌱✒✌
29 نوامبر روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر
زنان زیادی در ایران فراتر از همنوعان خود تفکر میکنند و در پی حق آزادی که مهم ترین اصل انسانی است در تلاش و تکاپو هستند و خود ، خانواده و زندگیشان را وقف آگاهی و آزادی مردان ؛ زنان و کودکان ایران کرده اند ؛ برخی از آنها در این راه جانشان را از دست دادند مثل ندا آقا سلطان و هزاران زن دیگر اما هم اکنون بسیاری از زنان به جرم فعالیت برای آگاهی و آزادی مردم ایران در زندان به سر میبرند:
گلرخ ایرایی ؛ آتنا دائمی و خیلی زنان دیگر...
شکنجه روحی و جسمی میشوند
تهدید میشوند
متاسفانه گاهی مورد سو استفاده قرار میگیرند و
هزاران ظلمی که به آنها میشود ؛ اما برخلاف خصلت ها و ظرایف زنانه بسیار مقاوم و ثابت قدم در راهشان هستند

اُمید به اینکه راهشان پُر رهرو باد

با عشق فراوان تقدیم به زنان آگاه و آزاد سرزمینم که در حال مبارزه هستند ؛ هیچ دیکتاتور و قدرتی نمیتواند مانع وَزِش طوفان شود ؛ شما بی شک طوفان به پا خواهید کرد و مردم را از مرگ تدریحی نجات خواهید داد

Milad.Dana
@for_awareness_and_freedom
@atenadaemi
@golrokh.iraee
#ایران #مردم_ایران #نه_جمهوری_اسلامی_اجباری #نه_به_حجاب_اجبارى #نه_به_رهبر_ضد_مردم #دختران_خیابان_انقلاب #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #ایران_آزاد #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #ظلم_بس_است #مردم_گرسنه_هستند #طنز_تلخ_سیاسی_اجتماعی #نه_به_خشونت_علیه_زنان #صدای_مردم #صدای_حق #رامین_حسین_پناهی_آتنا_دایمی #نه_به_اسلام #زن_ایرانی_برانداز #انقلاب_برای_آزادی #ایستاده_مردن #نه_به_پلیس_ضدشورش #نه_به_اعدام #نه_به_سپاه_پاسداران #اعتراضات_اعتصاب_مردمی #دیکتاتور #لقمان_زانیار_مرادی_ندا_آقا_سلطان_گلرخ_ایرایی_آرش_صادقی
#اعتراضات_سراسری_اصفهان_تهران_شیراز_خوزستان_رشت_مشهد_کازرون_قزوین_قم #ابی


16

سالروز در خون خفتن داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری توسط عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻓﺮﻭﻫﺮ ‏( ۷ ﺩﯼ ۱۳۰۷ – ۱ ﺁﺫﺭ ۱۳۷۷ ‏) ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰﺏ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﮐﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻬﺪﯼ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ۱۳۷۷ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﯼ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ
ﻗﺘﻞﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩﺍﯼ ﺗﺮﻭﺭ ﺷﺪ . ﻭﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۶ ﺗﺎ ۱۳۵۸ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۸ ﺍﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۷۷ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻓﺮﻭﻫﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ‏« ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﺪﯼ، ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺪﺍﯾﺖ، ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺯﺍﺩﻩ، ﭘﻼﮎ ۱۸ ‏»ﻃﯽ ﻗﺘﻞﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩﺍﯼ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ .
ﻗﺎﺗﻼﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ - ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺮﺑﻪ ‏« ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ‏» ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ‏« ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮔﺮﺩﻥ، ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻥﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﭼﺎﻗﻮ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﺟﺴﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ» .
ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﻓﺮﻭﻫﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﺍﻭ ﺍﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏《ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﺮﻭﻫﺮ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ، ﺍﻭﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻣﺪﻥ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ ۶۰ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﺷﺪ》

Milad.D
@for_awareness_and_freedom
#ایران #مردم_ایران #نه_جمهوری_اسلامی_اجباری #نه_به_حجاب_اجبارى #نه_به_رهبر_ضد_مردم #دختران_خیابان_انقلاب #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #ایران_آزاد #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #ظلم_بس_است #مردم_گرسنه_هستند #طنز_تلخ_سیاسی_اجتماعی #نه_به_خشونت_علیه_زنان #صدای_مردم #صدای_حق #رامین_حسین_پناهی_سهیل_عربی_آتنا_دائمی #نه_به_اسلام #انقلاب_برای_آزادی #ایستاده_مردن #نه_به_پلیس_ضدشورش #نه_به_اعدام #نه_به_سپاه_پاسداران #اعتراضات_اعتصاب_مردمی #دیکتاتور #لقمان_زانیار_مرادی_ندا_آقا_سلطان_گلرخ_ایرایی_آرش_صادقی
#اعتراضات_سراسری_اصفهان_تهران_شیراز_خوزستان_رشت_مشهد_کازرون_قزوین_قم #داریوش_فروهر_پروانه_فروهر #قتل_های_زنجیره_ای


19

سالروز در خون خفتن داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری توسط عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻓﺮﻭﻫﺮ ‏( ۷ ﺩﯼ ۱۳۰۷ – ۱ ﺁﺫﺭ ۱۳۷۷ ‏) ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰﺏ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﮐﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻬﺪﯼ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ۱۳۷۷ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﯼ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ
ﻗﺘﻞﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩﺍﯼ ﺗﺮﻭﺭ ﺷﺪ . ﻭﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۶ ﺗﺎ ۱۳۵۸ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۸ ﺍﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۷۷ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻓﺮﻭﻫﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ‏« ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﺪﯼ، ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺪﺍﯾﺖ، ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺯﺍﺩﻩ، ﭘﻼﮎ ۱۸ ‏»ﻃﯽ ﻗﺘﻞﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩﺍﯼ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ .
ﻗﺎﺗﻼﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ - ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺮﺑﻪ ‏« ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ‏» ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ‏« ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮔﺮﺩﻥ، ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻥﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﭼﺎﻗﻮ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﺟﺴﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ» .
ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﻓﺮﻭﻫﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﺍﻭ ﺍﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏《ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﺮﻭﻫﺮ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ، ﺍﻭﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻣﺪﻥ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ ۶۰ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﺷﺪ》

Milad.D
@for_awareness_and_freedom
#ایران #مردم_ایران #نه_جمهوری_اسلامی_اجباری #نه_به_حجاب_اجبارى #نه_به_رهبر_ضد_مردم #دختران_خیابان_انقلاب #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #ایران_آزاد #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #ظلم_بس_است #مردم_گرسنه_هستند #طنز_تلخ_سیاسی_اجتماعی #نه_به_خشونت_علیه_زنان #صدای_مردم #صدای_حق #رامین_حسین_پناهی_سهیل_عربی_آتنا_دائمی #نه_به_اسلام #انقلاب_برای_آزادی #ایستاده_مردن #نه_به_پلیس_ضدشورش #نه_به_اعدام #نه_به_سپاه_پاسداران #اعتراضات_اعتصاب_مردمی #دیکتاتور #لقمان_زانیار_مرادی_ندا_آقا_سلطان_گلرخ_ایرایی_آرش_صادقی
#اعتراضات_سراسری_اصفهان_تهران_شیراز_خوزستان_رشت_مشهد_کازرون_قزوین_قم #داریوش_فروهر_پروانه_فروهر #قتل_های_زنجیره_ای


1

⛅☀️✌ ✊
یک روز همه چیز شروع میشود:
همانطور که روزی جوخه اعدام فرمان آتش میدهد روزی هم آتش ؛ نفس جوخه اعدام را میگیرد ؛
همانطور که طناب های دار به دور هم گره خورده اند روزی هم تمام طناب های دار از فرط احساس گناه پوسیده و پاره میشوند ؛
تفنگ ها جایشان را با اعدامیان سیاسی و آزادی در گورستان ها عوض میکنند ؛
صندلی های شکنجه از سنگینی بار اعترافات اجباری شکسته خواهند شد ؛
دیوار های بلند و درهای نفوذ ناپذیر زندان های سیاسی از هم دریده میشوند و این پرندگان در قفس بازهم به آسمان آبی خوشرنگ آزادی پر خواهند کشید.

تقدیم به تمام کسانی که در راه آزادی ؛ آگاهی و مبارزه برای همنوعان خود در این راه جان باختند ؛ مانند: #ندا_آقا_سلطان ، #ستار_بهشتی ، #لقمان_زانیار_مرادی #رامین_حسین_پناهی و هزاران جوان آزادی خواه دیگر و هم چنین پرندگان در قفس #آرش_صادقی و همسرش #گلرخ_ایرایی ، #آتنا_دائمی و #سهیل_عربی و هزاران هزار زندانی سیاسی که به جرم آگاهی در زندان های جمهوری کثیف اسلامی گرفتار هستند.

اُمید به آگاهی‌ ، آزادی و شادی ایران عزیزم✌✌✌ ☀️ 🌱

Milad.Dana ✒✒✒ 🌱🌲


@for_awareness_and_freedom ness_and_freedom
@shahinnajafi
@atheismcampaign
@iranian_atheism
@golrokh.iraee
@atenadaemi
@arash_sadeghi65

#ایران #نه_جمهوری_اسلامی_اجباری #نه_به_حجاب_اجبارى #نه_به_رهبر_ضد_مردم #دختران_خیابان_انقلاب #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #ایران_آزاد #آزادی_خواهی_پوشش #مبارزه_با_فساد #آتئیست #صدای_مردم #صدای_حق #نه_به_اسلام #انقلاب_برای_آزادی #ایستاده_مردن #نه_به_پلیس_ضدشورش #نه_به_اعدام #نه_به_سپاه_پاسداران #اعتراضات_اعتصاب_مردمی #دیکتاتور #شاهین_نجفی #انقلاب_برای_آزادی
#Freedom


3