#حسین_الهی_قمشه_ای

Instagram photos and videos

#حسین_الهی_قمشه_ای#قمشه_ای#Official#Ghomshei#Drelahighomshei#Instagram#دکتر_الهی_قمشه_ای#اینستاگرام#در_صحبت_حافظ#In_the_Realm_of_Hafez#کرامت_موسیقی#الهی_قمشه_ای#عشق#مولانا#In_the_Realm_of_the_Quran#حافظ#در_صحبت_قرآن

Hashtags #حسین_الهی_قمشه_ای for Instagram

🔹
🔹
🔹
"مردم چشم"🔹
🔹
ماجرا كم كن و بازا كه مرا مردم چشم 
خرقه از سر بدر آورد و به شكرانه بسوخت

يعني من به همت مردمك چشم به ديدار تو رسيدم
و خرقۀ خود بينى از سر بدر آوردم و به شكرانۀ اين ديدار،
خرقه را در آتش افكندم
و جان نثار تو كردم ونثار جان،
بهترين شكرانه ديدار است:
جان به شكرانه كنم صرف، گر آن دانه دُر
صدف ديدۀ حافظ شود آرامگهش
🔹
□ ابن فارض در مطلع قصیده "تائیه کبری"،
قصیده ای بلند که قوافی آن همه تای دو نقطه است
به تصویر شراب خوردن از دست مردم چشم اشاره کرده است:
سقتنی حمیّا الحب راحة مقلتی
و کـأسی محیّا من عن الحسن جلّتِ
جوش و خروش عشق، مرا شراب نوشانید
از کف دست مردمک چشمم
که از مرتبه حسن و جمال برتر است.

برگرفته از کتاب "در صحبت حافظ"
نوشته و نقاشی: حسین الهی قمشه ای
#مردم_چشم #در_صحبت_حافظ #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#The_People_and_Looking_Pupil #In_Realm_of_Hafez #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


38

.
به زندگی فکر کن !
ولی برای زندگی غصه نخور .
دیدن حقیقت است ،
ولی درست دیدن، فضلیت .
ادب خرجی ندارد.
ولی همه چیز را میخرد .

مهربان باش و دوست بدار و عاشق باش.
شاید فردایی نباشد .
شاید فردایی باشد ! اما عزیزی نباشد... ❤️❤️❤️ @nedaa.nk
#دکتر#الهی #قمشه_ای
#حسین_الهی_قمشه_ای


2

🔹
🔹
🔹
"شعر آشنا"🔹
🔹
شرط رسیدن شعر به مقام آشنایی و محرمیّت
و راه یافتن به حرمسرای همگان
این است که از پس پردۀ مستوران حرم غیب
و کروبیانِ عالم بالا فرود آمده باشد،
مانند شعر حافظ که فرمود:
🔹
ساکنان حرمِ ستر و عفاف ملکوت
با من راه نشین بادۀ مستانه زدند
🔹
و مانند شعر نظامی
که محصول بریدن برج کواکب و گشودنِ ستر ملائک است
چنانکه در دیباچه خسرو و شیرین فرماید:
🔹
در آن دوران که من در بسته بودم
سخن با آسمان پیوسته بودم
گهی برج کواکب می بریدم
گهی سِتر ملاک می دریدم
🔹
و در سطح جهانی جان میلتون در آغاز بهشت گمشده
و دانته در دیباچۀ دوزخ و برزخ و بهشت؛
در هر سه دفتر خود را در حضور الهگان مقدس شعر و موسیقی یافته
و از ایشان در آفرینش آن حماسه های بزرگ
با عباراتی شکوهمند و شور آفرین مدد گرفته اند.
🔹
میلتون در دیباچه بهشت گمشده
خطاب به "موزه" الهۀ شعر گفته است:

ای روح روشن الهی مرا تعلیم کن:
آنچه را که در من تاریک و مه آلود است
به نور معرفت خویش روشن گردان
و آنچه را که در من پست و فرو افتاده است
تعالی بخش
تا من بتوانم در جان این سرود
مشیت ازلی پروردگار را به بیان آورم
و کارهای خداوندی را توجیه کنم
و در دل مردمان شیرین گردانم.
🔹
شاعرانی که به چنین پیوند های قدسی راه نیافته
و خواسته اند به همّت سخندانی
و هیمنۀ فصاحت و بلاغت
و شوق شهرت شاعری و رویای نام آوری
به حلقۀ دلهای مردمان راه یابند
چون حلقه بر دروازۀ مقصود باز مانده اند
و از ایشان جز صوت و صدایی و کوس و درایی باز نمانده است
و هر چند که به غوغا و غلغله
و حضور مستمر در محفل این و آن
و کتاب فلان و بهمان
پنج روزی بر کرسی شاعری بنشینند
اما چون به راستی معاملتی با فرشتگان آسمان و زمین ندارند
شعرشان از دیوان ها به دل ها نمی آید
بلکه بتدریج با فرو نشستن جاذبۀ نو آوری های بی مایه
از حلقه آشنایی خارج می شود.
🔹
دگری همین حکایت بکند که من ولیکن
چو معاملت ندارد سخن آشنا نباشد
سعدی
🔹
بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از یار آشنا سخن آشنا شنید
حافظ
🔹
برگرفته از پیشگفتار کتاب "گنجینه آشنا"
به قلم حسین الهی قمشه ای
تصویر: الهگان هنر و دانش
#سخن_آشنا #گنجینه_آشنا #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Familiar_Speech #A_Treasury_of_the_Familiar #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


59

🔹
🔹
🔹
"غلغله ای برپا کنید"🔹
🔹
خیز و در کاسۀ زر آبِ طربناک انداز
پیش تر زان که شود کاسۀ سر خاک انداز

بار دیگر دعوت مشفقانۀ حافظ را می شنویم که برخیزید و آن شراب پاک و آب طربناک را بنوشید، پیش از آن که فرصت فوت شود. تا کی خاموشی و بی شر و شور چون اشباح مردگان می روید و می آیید!

تا چند چون یخ فسرده بودن
در آب چو موش مرده بودن!
نظامی

اکنون که روزگار حیات و سرخوشی است، بر صحنۀ این جهان شگفت غلغله ای برپا کنید از عشق و دلداگی و هنگامه ای از شادی و نشاط در کوچه و بازار بگردید و نشان دهید که از عاشقان زیبایی و خوبی هستید و نشان دهید که با دیو و دَد هم عنان نیستید و زندگی تان در خور و خواب و خشم و شهوت خلاصه نمی شود.

برگرفته از کتاب "در صحبت حافظ"
به قلم حسین الهی قمشه ای
#غلغله #در_صحبت_حافظ #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Clamour #In_the_Realm_of_Hafez #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


74

🔹
🔹
🔹
"کیمیای محبت"🔹
🔹
از محبت تلخها شیرین شود
از محبت مسها زرین شود
از محبت دُردها صافی شود
از محبت دَردها شافی شود
از محبت خارها گل می شود
از محبت سرکه ها مُل می شود
از محبت نار نوری می شود
از محبت دیو حوری می شود
از محبت‌ حُزن‌ شادی ‌می شود
از محبت‌ غول ‌هادی‌ می شود
این محبت خود نتیجۀ دانش است
کی گزافه بر چنین تختی نشست
مثنوی مولوی 🔹
"The Alchemy of Love"
Through love bitter things seem sweet,
Through love bits of copper are made gold.
Through love dregs taste like pure wine,
Through love pains are as healing balms.
Through love thorns become roses,
And through love vinegar becomes sweet wine.
Through love burning fire is pleasing light,
Through love the Devil becomes a Houri.
Through love grief is as joy,
Through love Ghouls turn into angels.
This love is but the offspring of knowledge,
No vain claimant would take seat on such a Throne.
Translated by Reynold A.Nicholson

برگرفته از کتاب "بررسی آثار ترجمه شده اسلامی"
تالیف حسین الهی قمشه ای
#کیمیای_محبت #مولانا #رینولد_نیکلسون #بررسی_آثار_ترجمه_شده_اسلامی #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#The_Alchemy_of_Love #Mawlana #Reynold_Nicholson #A_Study_of_Islamic_Texts_in_English_Translation #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


86

"ای محبوب"🔹
🔹
بشنو ای محبوب
که من حقیقت جهانم
و مرکز دایرۀ وجودم
من ادراک را در تو آفریدم تا آئینۀ دیدار من باشد
اگر مرا نظاره کنی، مرا و خود را خواهی یافت
و اگر خود را نظاره کنی، مرا و خود را گم خواهی کرد
ای محبوب!
چه بسیار که تو را خواندم
و تو آوای من نشنیدی
پس خود را چون عطر دلاویزی در فضای عالم پخش کردم
و مشام جان تو آن را احساس نکرد
پس خود را بر خوان هستی طعامی خوش و مائده ای شیرین ساختم
و تو از آن تناول نکردی
چرا نمی توانی به من دست یابی
چرا نمی توانی در لمس اشیاء مرا احساس کنی
و در شمامۀ گل سرخ مرا ببویی
چرا آخر چرا؟
"محی الدین ابن عربی"
ترجمه حسین الهی قمشه ای
برگرفته از کتاب "کیمیا-2"

#محبوب #ابن_عربی #کیمیا۲ #حسین_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Beloved #Ibn_Arabi #Kimia2 #DrElahiGhomshei #Ghomshei #Instagram #Official


2

#هوالسلام

ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد
چو شنید نیکبختی ز تو سرسری سلامی

همه خلق در کشاکش
تو خراب و مست و دلخوش
همه را نظاره می‌کن هله از کنار بامی

سایه سلام الهی همان مقام امن است

مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق
گرت مدام میسر شود زهی توفیق

به حقیقت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
یک نسیم قدسی است که دایما در عالم می وزد

و نفس حیات بخشی است
که همه عالم به آن زنده اند
و این نسیم سَریان عشق الهی در کل کائنات است

چون کائنات جمله به بوی تو زنده‌اند
ای آفتاب سایه ز ما برمدار هم

اِنَّ لِرَبِّکُمْ فِی أَیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتٌ
أَلا فَتَعَرّضُوا لَها
گفت پیغامبر که نفحت های حق
اندرین ایام می‌آرد سبق

گوش و هُش دارید این اوقات را
در ربایید این چنین نفحات را

نفحه آمد مر شما را دید و رفت
هر که را می‌خواست جان بخشید و رفت

نسیم الهی می وزد و پریشانی ها را می زداید
و علی الدوام فیض تازه ای به جهان می رسد

ای روی درکشیده به بازار آمده
خلقی بدین طلسم گرفتار آمده

و دمی جلوه نمود و عالم را پر از هیاهو کرد
سپس نهان شد تا هرکس گمانی برد

عاشق شدن کنار زدن همین نقاب هستی است
عشق مشاهده جلوه های حضرت حق
از پس نقاب عالم است

این عالم کارگاه صنع الهی است
خداوند کارگاه آفرینش را برای عشق آفرید

عالم همه عاشقند و معشوقند
هش دار دار که غیر از این نپنداری

این همه شگفتی برای اعجاب است
هرچه بیشتر به این عالم نظر کنید بیشتر متحیر می شوید

گروهی آن قدر شیفته قرآن شدند که تنها
به قرآن نظر کردند
حال آنکه قرآن می گوید بروید و بیابید
می گوید به عالم نگاه کن به درخت به مورچه
به کوه به خورشید نگاه کن
ثواب این است که قرآن را بخوانی و سپس بدانی که کجا بروی و چکار کنی
نه اینکه از آن یک بت بسازی
بلکه مقدمه ای است برای حرکت
و برای خواندن کتاب آفرینش

شهریست پرظریفان و از هر طرف نگاری
یاران صلای عشق است گر می‌کنید کاری

دین ما عشق است و کار ما عاشقی

#مولانا #حافظ #عطار #حکیم_قمشه_ای #حسین_الهی_قمشه_ای #الهی_قمشه_ای #سلام #نفحه #فیض #مقام_امن #عاشق #عشق #قرآن #کتاب_آفرینش #دین_عشق


49

#الهی_قمشه_ای
در قیامت، چون نماز‌ها را بیارند، در ترازو نهند، و روزه‌ها را و صدقه‌ها را همچنین، اما، چون محبت را بیارند، محبت در ترازو نگنجد. پس اصل محبت است. اکنون، چون در خود محبت می‌بینی، آن را بیفزای تا افزون شود؛ چون سرمایه در خود دیدی و آن طلب است، آن را به طلب بیفزای، که فی الحرکات برکات و اگر نیفزایی، سرمایه از تو برود. کم از زمین نیستی، زمین را به حرکات و گردانیدن به بیل دگرگون می‌گردانند و نبات می‌دهد؛ و، چون ترک کنند، سخت می‌شود. پس، چون در خود طلب دیدی، می‌آی و می‌رو و مگو که در این رفتن چه فایده. تو می‌رو، فایده خود ظاهر گردد. رفتن مردی سوی دکان فایده اش جز عرض حاجت نیست، حق تعالی روزی می‌دهد؛ که اگر به خانه بنشیند آن دعوی استغناست، روزی فرو نیاید.

حسین الهی قمشه‌ای / در صحبت مولانا

#در_میان_کتابها #پیج_کتاب #کتاب #حسین_الهی_قمشه_ای


32

🔹
🔹
🔹
"فرازهایی از کلام استاد"🔹
🔹
اگر پرسند كه امروز در جهان خرابات مغان كجاست، و آن جام كه نوشيدنش آدمي را جمشيد و سليمان مي كند چگونه حاصل مي شود، پاسخ اين است كه امروز خرابات همان قلمرو زرين ادبيات و هنر است و آن جام را از دست ساقياني چون حافظ و سعدي و مولانا و شكسپير و هوگو و تاگور كه از مغبچگان ميخانه هاي زنجيره اي عشقند مي توان گرفت و به روي نازنيناني چون ميرعماد و بهزاد و ميكل آنژ و رافائل و موزارت و بتهون نوشيد.
(در صحبت حافظ)
🔹🔹
#فرازهایی_از_کلام_استاد #در_صحبت_حافظ #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام #نقل_قول #شراب_روحانی
#Drelahighomshei #Ghomshei #Quotation #Instagram #Official #The_Spiritual_Wine #In_the_Realm_of_Hafez


0

🔹
🔹
🔹
"فرازهایی از کلام استاد"🔹
🔹
اگر پرسند كه امروز در جهان خرابات مغان كجاست، و آن جام كه نوشيدنش آدمي را جمشيد و سليمان مي كند چگونه حاصل مي شود، پاسخ اين است كه امروز خرابات همان قلمرو زرين ادبيات و هنر است و آن جام را از دست ساقياني چون حافظ و سعدي و مولانا و شكسپير و هوگو و تاگور كه از مغبچگان ميخانه هاي زنجيره اي عشقند مي توان گرفت و به روي نازنيناني چون ميرعماد و بهزاد و ميكل آنژ و رافائل و موزارت و بتهون نوشيد.
(در صحبت حافظ)
🔹🔹
#فرازهایی_از_کلام_استاد #در_صحبت_حافظ #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام #نقل_قول #شراب_روحانی
#Drelahighomshei #Ghomshei #Quotation #Instagram #Official #The_Spiritual_Wine #In_the_Realm_of_Hafez


85

موسیقی بما خبر #جاودانگی می دهد ومهمترین کرامتش #خبرجاودانگی است....موسیقی بما تضمین میدهد که بعدازمرگ ،ادامه خواهیم داشت ....طوری نخواهیم شد!
#حسین_الهی_قمشه_ای
#کرامت_موسیقی


0

موسیقی بما خبر #جاودانگی می دهد ومهمترین کرامتش #خبرجاودانگی است....موسیقی بما تضمین میدهد که بعدازمرگ ،ادامه خواهیم داشت ....طوری نخواهیم شد!
#حسین_الهی_قمشه_ای
#کرامت_موسیقی


7

#دکتر_الهی_قمشه_ای

#حسین_الهی_قمشه_ای
#کرامت_موسیقی

موسیقی به ما خبر #جاودانگی میدهد و تضمین میدهد که بعد از مرگ ، ادامه خواهیم داشت....#دکتر_قمشه_ای
.
.
چقدر جوانانمان را به شنیدن موسیقیهای خوب ،عادت میدهیم؟!....


0

#دکتر_الهی_قمشه_ای

#حسین_الهی_قمشه_ای
#کرامت_موسیقی

موسیقی به ما خبر #جاودانگی میدهد و مهمترین کرامتش#خبر_جاودانگی است..... موسیقی به ما ، تضمین میدهد که بعد از مرگ ، ادامه خواهیم داشت.... طوری نخواهیم شد ! #دکتر_قمشه_ای
.
.

برای دختر من ، موسیقی خوب و قوی ، مثل قرص آرامش بخش ، عمل میکند....همان گونه که برای پدر خدابیامرزم ، چنین بود.
چقدر جوانانمان را به شنیدن موسیقیهای خوب ،عادت میدهیم؟!.... در نه ماه بارداری ام و پس از تولد دخترم ، فقط موسیقیهای باخ ،شوپن ،شوبرت ، موتسارت ، بزرگان موسیقی ایران و جهان را گوش میکردم.... یا موسیقی فیلمهایی چون #پاپیون
#فهرست_شیندلر
#روزی_روزگاری_آمریکا و.... با این موسیقیها دخترم را در کالسکه اش ، میگرداندم.... دور اتاقهای کوچکمان... .
.
و اکنون افتخار میکنم او در بیست و یک سالگی ،
#جان_اتمن ، #هانس_زیمر ، " سازنده ی موسیقی فیلم " آخرین سامورایی و موسیقی بزرگان دیگر را پیدا میکند و گوش میکند ، و البته دهها موسیقی بهتر که من نامشان را نمیدانم !

موسیقی اصیل و #ترانه های زیبا مثل ترانه های #اردلان_سرفراز ، #شهیار_قنبری ،#سیمین_بهبهانی#دکتر_قیصر_امین_پور عزیز که زمان ،به قدر کافی، فرصتش نداد و خیلی از بزرگان حتی اشعار #مولانا ..... ویژگی
درمان و شفا بخشی دارند و #ترانه و ملودی قوی ، واقعا بر فشار خون و امواج مغز ، اثر میگذارد.

افسوس از موسیقیهای بازاری امروز که نام موسیقی و
ترانه سرایی را خراب کرده اند !
.
.
.
من در موسیقی ،همه چیز گوش میدهم ، اما بعد ، به درد نخورها را بار دوم گوش نمیدهم ، پاک میکنم و دور میریزم !...
. .

فرصت زندگی محدود است و موسیقیهای خوب ،مثل آثار #دیوید_گرت ، و #جان_ویلیامز.... حال مرا برای نوشتن و #زیستن ، مساعدتر میکنند. .

#چیستایثربی
#چیستا_یثربی
#چیستا
لطفا در #استوری من ،اکنون ، موسیقی فیلم " فهرست شیندلر " را گوش کنید.کاملتر آن اینجا و در کانال هم می آید.
.
#chista_yasrebi#writer#screenwriter
#playwright#psychologist .
.
@chista_yasrebi.2 پیج دوم.من #خصوصی


156

#Repost @wheat_spirit
• • •
#کوی_وحدت

لطف تو از حد برون حُسن تو بی منتهاست
نیش تو
نوش روان
درد تو درمان ماست

عشق تو
بر تخت دل
حاکم کشور گشای
مِهر تو بر مُلک جان والی فرمانرواست

هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می‌شود
دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند
مشمئز می‌گردد

سلامی چو بوی خوش آشنایی
بِدان مردم دیده بر روشنایی

رفیقان چنان عهد صحبت شکستند
که گویی نبوده ا‌ست خود آشنایی

راه ها مختلف است اما مقصد یکی است
در راه اختلاف است چون رسیدند یکدل می شوند

تجلّی خداوند در پرده است اما
قیامت ظهور رب العالمین، پادشاه یکتاست
آنجا که فرمود وَجَاءَ رَبُّك
پروردگار جهانیان
در حضور کثیر مخلوقات که
صف در صف ایستاده اند بر تخت فرمانروایی جلوس می کند
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

ربوبیّت اللَّه اکنون برای هرکس پیدا نیست
امروز حجاب است و حاجِب
مگر عارف را که در حق ایشان قیامت ظاهر و حاضر باشد

به سوی باغ وحدت رو کزو شادی همی روید
که هر جزوت شود خندان
اگر در خود حزینی تو

از باغ وحدت آمدیم
لباسی به عاریه تن کردیم و شهرتی یافتیم
و یکدیگر را دیگری خطاب کردیم
آنجا هیچ مرزی نبود
از یک پدر و مادر مطهر
اینک در محنت کده عالم محتاج یکدیگر آمدیم
غافل از اهریمن
که بذر عداوت را در قلب های ما نهان کرد

یک گُهر بودیم همچون آفتاب
بی گره بودیم و صافی همچو آب

روزی بیاید و آن روز دور نباشد
که آدمیان بدین نگاه در هم بنگرند
و آنچه فرشتگان را در پیش آدم به سجود آورد
در دیده یکدیگر ببینند
و با هم مهربان شوند

الهی
به میخانه وحدتم راه ده
دل زنده و جان آگاه ده

بیا ساقیا می به گردش درآر
که دلگیرم از گردش روزگار

از آن می که گر عکسش افتد بجان
توانی بجان دید حق را عیان

می ای از منی و تویی گشته پاک
شود جان، چکد قطره‌ای گر به خاک

نماز ار نه از روی مستی کنی
به مسجددرون بت‌پرستی کنی

زمر ۴۵، فجر ۲۲
#فیه_ما_فیه #عبیدزاکانی #حافظ #مولانا #کیمیا #حسین_الهی_قمشه_ای #آرتیمانی #عشق #یگانه #وحدت #قیامت #حجاب #Repost @wheat_spirit
• • •
#کوی_وحدت


5

🔹
🔹
🔹
"شید و زرق"🔹
🔹
حافظ به حقِّ قرآن کز شید و زرق باز آی
باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد

بسیار ساده اندیشند کسانی که برای رسیدن به عیش و عشرتی و مال و ثروتی یا جاه و قدرتی جامۀ زرق و ریا می پوشند و دل خوش دارند که به پیروزی رسیده اند در حالی که هیچ راهی برای عشرت نزدیک تر از ترک ریا و سالوس و فریب نیست زیرا نفْسِ آدمی چون بالذّات از زرق و ریا بیزار است در مصاحبت این بیزاری روحش فرسوده و افسرده می شود و هیچ لذتی با این افسردگی سازگار نیست و هیچ گوی عیشی با آن نمی توان زد.

برگرفته از کتاب "در صحبت حافظ"
به قلم حسین الهی قمشه ای
#شید_و_زرق #در_صحبت_حافظ #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Hypocrisy #In_the_Realm_of_Hafez #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


0

(ورق بزنید)

از #سقراط پرسیدند:
کی ظلم و جور از عالم بر می افتد و عدالت حاکم می شود.
سقراط گفت:
#عدالت زمانی حاکم می شود که وقتی ظلمی بر کسی وارد می شود آنها که ظلم بر ایشان وارد نشده همان قدر متغیّر و رنجیده شوند که شخصِ ستم دیده.

برگرفته از کتاب " در صحبت قرآن "
#حسین_الهی_قمشه_ای ♋️


24

@drelahighomshei
🔹
"پروین و هفت خواهران ثریا"🔹
🔹
اگر در آسمان دنیا پروین نام هفت ستاره است
که در صورت فلکی ثور جای دارند
و ایشان را هفت خواهران ثریا خوانند
ما را در خطۀ شعر پروینی است که گوییم:

آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق
خرمن مه به جوی خوشۀ پروین به دو جو

او چون مادری مشفق مهمانان را
بر خوان کرامت خود می نشاند:
طعامِ اصلی بر سفرۀ او عشق به بشریت
و همدردی با آلام بشری است
همراه با چاشنی شیرین از
قصه های طنز آمیز و عبرت آموز
گاه در قصایدی گران آهنگ
پندهای گران سنگ می دهد
وغصه های سنگین عالم فرودین را
بر دل ها سبک می کند که:

ای دل عبث مخور غم دنیا را
فکرت مکن نیامده فردا را
این دشت خوابگاه شهیدان است
فرصت شمار گاهِ تماشا را
🔹
و گاه قصه می گوید از قاضی ظالم پیشه ای
که دزد ضعیفی را محاکمه می کند
یا محتسبی مست غرور و جاه
که با میخوارۀ معرفت آموزی در افتاده است؛
ودر هر دو داستان شما را می خنداند
از آن که نشان می دهد رفتار این هر دو
تا چه اندازه نامعقول و ناموزون است
و گاه نیز به قصه غصۀ محرومان
و ستمدیدگان می پردازد
و چنان نقاشی سوکمندی از حال آشفته
و خاطر آزردۀ ایشان بر می کشد
که دل ها را آب می کند
و گلابی از دیده ها می افشاند
و زمانی دیگر قصۀ شگفتِ موسای نوزاد را
که مادرش به فرمان خدا او را در صندوقی نهاد
و به آب خروشان نیل سپرد؛
با چنان اقتدار و بی خیالی
در قالب مثنوی به نظم در آورده
که بیان شیر صولت مولانا
را در خاطر زنده می کند؛
از جمله آنجا که خداوند مادر موسي
را تسلی می دهد و می فرماید:
کشتی بی ناخدایِ فرزندت
اینک در فرمان خدای جهان است:

ما گرفتیم آنچه را انداختی
دست حق را دیدی و نشناختی

شادروان ملک الشعرای بهار
در مقدمۀ پر شور و حالی که
بر دیوان پروین اعتصامی نوشته
احساس خود را از آشناییِ نخستین
با اشعار پروین چنین آورده است:

در این روزها یکی از دوستان گلدسته ای
از ازهار نو شکفته بدستم داد
و منتی بر گردنم نهاد.
دست از آن رنگین گشت
و دامنم مشک آگین؛
و بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.
🔹
برگرفته از پیشگفتار کتاب "گنجینه آشنا"
به قلم حسین الهی قمشه ای
#پروین_اعتصامی #گنجینه_آشنا #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Parvin_Etesami #A_Treasury_of_the_Familiar #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


3

🔹
🔹
🔹
"پروین و هفت خواهران ثریا"🔹
🔹
اگر در آسمان دنیا پروین نام هفت ستاره است
که در صورت فلکی ثور جای دارند
و ایشان را هفت خواهران ثریا خوانند
ما را در خطۀ شعر پروینی است که گوییم:

آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق
خرمن مه به جوی خوشۀ پروین به دو جو

او چون مادری مشفق مهمانان را
بر خوان کرامت خود می نشاند:
طعامِ اصلی بر سفرۀ او عشق به بشریت
و همدردی با آلام بشری است
همراه با چاشنی شیرین از
قصه های طنز آمیز و عبرت آموز
گاه در قصایدی گران آهنگ
پندهای گران سنگ می دهد
وغصه های سنگین عالم فرودین را
بر دل ها سبک می کند که:

ای دل عبث مخور غم دنیا را
فکرت مکن نیامده فردا را
این دشت خوابگاه شهیدان است
فرصت شمار گاهِ تماشا را
🔹
و گاه قصه می گوید از قاضی ظالم پیشه ای
که دزد ضعیفی را محاکمه می کند
یا محتسبی مست غرور و جاه
که با میخوارۀ معرفت آموزی در افتاده است؛
ودر هر دو داستان شما را می خنداند
از آن که نشان می دهد رفتار این هر دو
تا چه اندازه نامعقول و ناموزون است
و گاه نیز به قصه غصۀ محرومان
و ستمدیدگان می پردازد
و چنان نقاشی سوکمندی از حال آشفته
و خاطر آزردۀ ایشان بر می کشد
که دل ها را آب می کند
و گلابی از دیده ها می افشاند
و زمانی دیگر قصۀ شگفتِ موسای نوزاد را
که مادرش به فرمان خدا او را در صندوقی نهاد
و به آب خروشان نیل سپرد؛
با چنان اقتدار و بی خیالی
در قالب مثنوی به نظم در آورده
که بیان شیر صولت مولانا
را در خاطر زنده می کند؛
از جمله آنجا که خداوند مادر موسي
را تسلی می دهد و می فرماید:
کشتی بی ناخدایِ فرزندت
اینک در فرمان خدای جهان است:

ما گرفتیم آنچه را انداختی
دست حق را دیدی و نشناختی

شادروان ملک الشعرای بهار
در مقدمۀ پر شور و حالی که
بر دیوان پروین اعتصامی نوشته
احساس خود را از آشناییِ نخستین
با اشعار پروین چنین آورده است:

در این روزها یکی از دوستان گلدسته ای
از ازهار نو شکفته بدستم داد
و منتی بر گردنم نهاد.
دست از آن رنگین گشت
و دامنم مشک آگین؛
و بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.
🔹
برگرفته از پیشگفتار کتاب "گنجینه آشنا"
به قلم حسین الهی قمشه ای
#پروین_اعتصامی #گنجینه_آشنا #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Parvin_Etesami #A_Treasury_of_the_Familiar #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


74

🔹
🔹
🔹
"ریا"🔹
🔹
زاهد و عُجب و نماز و من و مستیّ و نیاز
تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد

دین فروشانی که زهد و نماز و تسبیح و طیلسان را متاع دکان خویش کرده اند، به سبب همان خود بینی که در ایشان هست، از هر زهد و پرهیز که به ریا می کنند و از هر نماز و نیاز که به جای می آورند بیشتر به خود مغرور می شوند و این خود عین کفر و شرک است.

برگرفته از کتاب "در صحبت حافظ"
به قلم حسین الهی قمشه ای
نقاشی اثر James Tissot
#ریا #در_صحبت_حافظ #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Hypocrisy #In_the_Realm_of_Hafez #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


94

.
#ن_والقلم
.
تصویر یک :جناب #ناصر_شکوری دایی بزرگ من ، مرد دانشی و عاشقی که هیچ گاه اهل تظاهر و تریبون و #قلم_فروشی نبود:بزرگی از #ولایت_عشق که از سال های پیش از انقلاب از رادیکال ترین جوانان شاعر بود،چنان که در ده شب شعر #انستیتو_گوته در اعتراض به عدم شعرخوانی #احمد_شاملو در شبی که پیام شاملو پخش شد و دیگر نشست ها تا حضور در مطبوعات آن روز سپس حضور در جریان معترض سیاسی پیش از انقلاب و بعد همراهی کوتاه مدت با جریان حوزه و کناره گیری در همان اوایل و سال ها حضور پر رنگ به عنوان محقق و ناشر در سالیان متمادی_چنان که به سبب همکاری با ایشان در همان سال ها افتخار مصاحبت با بزرگانی مثل #سیروس_طاهباز ، #آیدین_آغداشلو #غلامحسین_امیرخانی ، #جلیل_رسولی #حسین_الهی_قمشه_ای ، #قیصر_امین_پور و... در سن کم را داشتم_و در نهایت نسخه و کتاب شناس و قرآن پژوهی اصل و کم نظیر که عمری را به خدمت همراه با شوق به فرهنگ و هنر این سرا سپری کرد و می کند در هفته ی گذشته سوگوار از دست دادن مادر خانم محترمش شد،تسلیت به او که چون جان دوست دارمش و آرزوی بهترین ها برای خانواده اش
.
تصویر دو :جناب #جمال_بیگ که چه می شود گفت از پاکی و مهربانی اش:دانشی ، فروتن،رفیق و ناب ،به سبب حضور و فعالیت سالیان در خطه ی بزرگ پرور جنوب خیلی سال نیست که لذت رفاقت با برادر بزرگم را داشته ام،گرچه در همین مدت به این که در فضای مسموم این روزها بسیارانی هستند که مثل بنده ی کمترین به رفاقت ایمان دارند امیدوارترم کرده... آقا جمال عزیز هم در غم از دست دادن خواهر محترمش سوگوار شد ؛ با آرزوی سلامتی و صبر برای ایشان و آرامش برای آن سفر کرده ..
.
کی از راه رسیده ای مرگ
چرا دیر نمی کنی
چرا دیر نمی شود...
.
#احسان_هاشمی
#مرگ_از_مدام / ۱۳۷۹
.
#روز_قلم
#مرگ_پایان_کبوتر_نیست
.


23

🔹🔹🔹
"پرسشهای متداول"🔹
🔹
🔹️سوال : چگونه مى توان ره صد ساله را يك شبه رفت؟🔹
🔸️پاسخ : گاه پيش مى آيد كه آدمى به فيض الهى در يك ديدار با اهل دل با نوشيدن يك جرعه از شراب حكمت بناگاه از شر نفس كافر دل خلاصى مى يابد و به تعبير روانشناسان امروز از غولى به نام ego رها مى شود.
طى مكان ببين و زمان در سلوك شعر
كاين طفل يك شبه ره صدساله مى رود
حافظ طفل يك شبه نوزاد عشق است كه هر چند تازه به دنيا آمده چون عيسی در مهد سخن مى گويد و مردمان را مژده سعادت مى دهد.🔸
#پرسشهای_متداول #سوال #پاسخ #کیمیای_روحانی #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Drelahighomshei #Ghomshei #Question #Answer #The_Spiritual_Alchemy #FAQ #Instagram #Official


96

. از #سقراط پرسیدند: کی ظلم و جور از عالم بر می افتد و عدالت حاکم می شود. سقراط گفت: عدالت زمانی حاکم می شود که وقتی ظلمی بر کسی وارد می شود آنها که ظلم بر ایشان وارد نشده همان قدر متغیّر و رنجیده شوند که شخصِ ستم دیده.

برگرفته از کتاب " در صحبت قرآن " .

دکتر #حسین_الهی_قمشه_ای .

#چیستایثربی#چیستا
#چیستا_یثربی
#ظلم
#ظلم_ستیزی
#عدالت
#اپرا
#سارا_برایتمن
#آندره_بوچلی

#chista_yasrebi#writer

@chista_yasrebi.2پیج دوم


93

#Repost @drelahighomshei with @get_repost
・・・
🔹
🔹
🔹
"در صحبت بزرگان"🔹
🔹
گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس
خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس
سنگِ دل را سُرمه کن در آسیای رنج و درد
دیده را زین سُرمه بینا کن کمال این است و بس
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرشِ رب
در درونِ اهلِ دل جا کن کمال این است و بس
هر دو عالم را به نامت یک معمّا کرده اند
ای پسر حلِ معمّا کن کمال این است و بس
دل چو سنگِ خاره شد ای پور عمران با عصا
چشمه ها زین سنگِ خارا کن کمال این است و بس
پندِ من بشنو، به جز با نفسِ شومِ بد سرشت
با همه عالم مدارا کن کمال این است و بس
ای معلم زاده از آدم اگر داری نژاد
چون پدر تعلیم اسما کن کمال این است و بس
کوریِ چشمِ عدو را روی در رویِ "حبیب"
خاکِ ره بر فرقِ اعدا کن کمال این است و بس
حبیب خراسانی
🔹🔹
#در_صحبت_بزرگان #حبیب_خراسانی #انسان_کامل #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Habib_Khorasani #The_Perfect_Man #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


0

🔹
🔹
🔹
"در صحبت بزرگان"🔹
🔹
گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس
خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس
سنگِ دل را سُرمه کن در آسیای رنج و درد
دیده را زین سُرمه بینا کن کمال این است و بس
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرشِ رب
در درونِ اهلِ دل جا کن کمال این است و بس
هر دو عالم را به نامت یک معمّا کرده اند
ای پسر حلِ معمّا کن کمال این است و بس
دل چو سنگِ خاره شد ای پور عمران با عصا
چشمه ها زین سنگِ خارا کن کمال این است و بس
پندِ من بشنو، به جز با نفسِ شومِ بد سرشت
با همه عالم مدارا کن کمال این است و بس
ای معلم زاده از آدم اگر داری نژاد
چون پدر تعلیم اسما کن کمال این است و بس
کوریِ چشمِ عدو را روی در رویِ "حبیب"
خاکِ ره بر فرقِ اعدا کن کمال این است و بس
حبیب خراسانی
🔹🔹
#در_صحبت_بزرگان #حبیب_خراسانی #انسان_کامل #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Habib_Khorasani #The_Perfect_Man #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


95

😔 من کلا ادم سیاسی نیستم ، تفکر. و علم سیاست را هم ندارم اما واقعا دلم بدرد میاد. از این همه ظلم ، در طول تاریخ هیچوقت ظلم پایدار نبوده
" در برافتادن ظلم "

از #سقراط پرسیدند:
کی ظلم و جور از عالم بر می افتد و عدالت حاکم می شود.
سقراط گفت:
#عدالت زمانی حاکم می شود که وقتی ظلمی بر کسی وارد می شود آنها که ظلم بر ایشان وارد نشده همان قدر متغیّر و رنجیده شوند که شخصِ ستم دیده.
برگرفته از کتاب " در صحبت قرآن "
#حسین_الهی_قمشه_ای ♋️
#خرمشهر#خرمشهر_خونین_شهر
#خرمشهرها_در_پیش_است #ظلم_بس_است #روحانی_برو


5

#متن_اخلاقی ✅ " در برافتادن ظلم "

از سقراط پرسیدند: کی ظلم و جور از عالم بر می افتد و عدالت حاکم می شود. سقراط گفت: عدالت زمانی حاکم می شود که وقتی ظلمی بر کسی وارد می شود آنها که ظلم بر ایشان وارد نشده همان قدر متغیّر و رنجیده شوند که شخصِ ستم دیده.

برگرفته از کتاب " در صحبت قرآن "
به قلم حسین الهی قمشه ای
نقاشی مرگ سقراط اثر ژاک لوئی دیوید
#حسین_الهی_قمشه_ای 🆔 : @UnlimitedHuman


0

دکتر الهی قمشه ای

افتخار داشتم در کنار جناب دکتر الهی قمشه ای در بازارچه خیریه ایی که بنفع کودکان بیمار و بی سرپرست توسط مؤسسه خیریه جوانه (سرکار خانم مهران) در فرهنگسرای ملل برگزار گردید، همراه باشم.

#الهی قمشه ای#شیشه #ایده #کسب_و_کار #تکنیک_رنگ #جواهرکاری_ظروف#خیریه جوانه #شمع #ویترای #تکنیک #ایدههای_هنری #تکنیک_برتر #سفارش #حسین_الهی_قمشه_ای #ویترای #کارهای_هنری #هنرهای_دستی #اشتغال_زایی #شیشه_تزیینی #پروردگار #اموزش #کادویی🎁 #هنر_دست #خلاقیت #سفارش #ایده_نو #ویترای_روی_شیشه #اشتغال_زنان #کسب #ایده_های_خلاقانه #کادو_خاص
#drelahighomshei
..
🌺@Gandum__gallery🌺


1

.
آرزوهاتو بغل کن//آرزوهات هه چیتن
.
خدا از دهنت بشنوه
.
#الهی_قمشه_ای #حسین_الهی_قمشه_ای #آرزو #ارزو #سرگذشت .
.
#elahighomshei #elahi_ghomshei hi#hosseinelahighomshei #arezou #sargozasht #chronicle


0

🔹
🔹
🔹
"ماهیت ناشناخته جوهر تغییر"🔹
🔹
همه چیزها دگرگون می شوند
اهتزاز نغمه موسیقی را نمی توان در زنجیر کرد
خطوط چهره زیبایی رنگ می بازد
و شفاف نمی ماند
لبه تیز آتش زنه مدور می شود
و دیگر جرقه نمی زند
خانه محبوب ساکنانش را از دست می دهد
و در غبار غفلت و فراموشی روی پنهان می کند
و ارکانش به ذرات پراکنده ای بدل می گردد
که روزگاری مایه شکوه آن بود.
🔹
آری همۀ چیزها دگرگون می شوند
اما، از میان همین همنوازی سیار
بناگاه آوای ماندگاری بر می خیزد
و زخمه تازه ای به گوش می رسد که زمان را انکار می کند
و از آسمان می خواهد که سرودی از آن اقلیم ناشناخته سر دهد
سرودی زیبا و لایزال
اما همچنان در پرده ابهام
و همچنان گریزنده از فهم و درک آدمیان.
ایندیا راسل 🔹
"The Unknowable Essence of Change"
All things change, the note cannot be held
The lineaments of beauty fade and blur
The flint edge rounds
The loved home loses its inhabitants,
Falls into neglect
And disintegrates
Into the particles that once made up its glory.
🔹
All things change;
Yet from this moving symphony
There suddenly arises an abiding tone,
A time-denying note, which
Quires to Heaven singing of realms unknown,
Beautiful and everlasting but, as yet, uncomprehended.
India Russell
🔹
□ خانم ایندیا راسل شاعر خوش طبع انگلیسی است
که اندیشه های افلاطونی در سر دارد،
و تلاش می کند فروغ روحانی و معنوی را در چشمها زنده کند.
و اخگری از آتش جاودانه الهی را در دلها بیفروزد
مجموعه ای از اشعار الهی او با عنوان "شهر فرنگ" (Kaleidoscope) به طبع رسیده است‌.
🔹
شعر از ایندیا راسل
ترجمه و توضیح: حسین الهی قمشه ای
www.drelahighomshei.com
🔹🔹
#ماهیت_ناشناخته_جوهر_تغییر #ایندیا_راسل #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#The_Unknowable_Essence_of_Change #India_Russell #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


76

.
«در برافتادن ظلم»

از #سقراط پرسیدند:
کی #ظلم و جور از عالم بر می افتد و #عدالت حاکم می شود؟

سقراط گفت:
عدالت زمانی حاکم می شود که وقتی ظلمی بر کسی وارد می شود آنها که ظلم بر ایشان وارد نشده همان قدر متغیّر و رنجیده شوند که شخصِ ستم دیده.

برگرفته از کتاب «در صحبت قرآن»
#حسین_الهی_قمشه_ای
.


4

⭐️
برای کسی که دوستت دارد ؛

زندگی باش ...
نه زنگِ تفریح ... #حسین_الهی_قمشه_ای


0

شگفتا از مردمی که با وسواس تمام مراقب ادای کلمات و حرکات در نماز خو د هستند و جای گذاشتن دست و انگشت و جزئیات سجده و تشهد و قیام و قعود مراقبت تمام دارند اما در قضاوت به کمترین شبهه و گمانی دربارۀ مردم قضاوت و حتی عمل می کنند. زهی کفر پنهان در لباس دین:

به ریا وضو گرفتن همه بود شست و شویی
من و دست بی وضویی که نریزد آبرویی برگرفته از کتاب «در صحبت #قران »
به قلم #حسین_الهی_قمشه_ای #نهج_البلاغه.................. . people who observe obsessively with the words and movements in their prayers and the care of the hands and the fingers and the details of prostrate and the uprising, but judge and even judge the least doubt about people. They do. The guise of hidden blasphemy in religion. #elahi_ghomshei #nahjulbalagha


1

🔹
🔹
🔹
"قضاوت بر مبنای گمان"🔹
🔹
شگفتا از مردمی که با وسواس تمام مراقب ادای کلمات و حرکات در نماز خود هستند و جای گذاشتن دست و انگشت و جزئیات سجده و تشهد و قیام و قعود مراقبت تمام دارند اما در قضاوت به کمترین شبهه و گمانی دربارۀ مردم قضاوت و حتی عمل می کنند. زهی کفر پنهان در لباس دین:

به ریا وضو گرفتن همه بود شست و شویی
من و دست بی وضویی که نریزد آبرویی
پریش

برگرفته از کتاب "در صحبت قرآن"
به قلم حسین الهی قمشه ای
#قضاوت #در_صحبت_قرآن #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Judging #In_the_Realm_of_the_Quran #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


111

#کوی_وحدت

لطف تو از حد برون حُسن تو بی منتهاست
نیش تو
نوش روان
درد تو درمان ماست

عشق تو
بر تخت دل
حاکم کشور گشای
مِهر تو بر مُلک جان والی فرمانرواست

هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می‌شود
دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند
مشمئز می‌گردد

سلامی چو بوی خوش آشنایی
بِدان مردم دیده بر روشنایی

رفیقان چنان عهد صحبت شکستند
که گویی نبوده ا‌ست خود آشنایی

راه ها مختلف است اما مقصد یکی است
در راه اختلاف است چون رسیدند یکدل می شوند

تجلّی خداوند در پرده است اما
قیامت ظهور رب العالمین، پادشاه یکتاست
آنجا که فرمود وَجَاءَ رَبُّك
پروردگار جهانیان
در حضور کثیر مخلوقات که
صف در صف ایستاده اند بر تخت فرمانروایی جلوس می کند
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

ربوبیّت اللَّه اکنون برای هرکس پیدا نیست
امروز حجاب است و حاجِب
مگر عارف را که در حق ایشان قیامت ظاهر و حاضر باشد

به سوی باغ وحدت رو کزو شادی همی روید
که هر جزوت شود خندان
اگر در خود حزینی تو

از باغ وحدت آمدیم
لباسی به عاریه تن کردیم و شهرتی یافتیم
و یکدیگر را دیگری خطاب کردیم
آنجا هیچ مرزی نبود
از یک پدر و مادر مطهر
اینک در محنت کده عالم محتاج یکدیگر آمدیم
غافل از اهریمن
که بذر عداوت را در قلب های ما نهان کرد

یک گُهر بودیم همچون آفتاب
بی گره بودیم و صافی همچو آب

روزی بیاید و آن روز دور نباشد
که آدمیان بدین نگاه در هم بنگرند
و آنچه فرشتگان را در پیش آدم به سجود آورد
در دیده یکدیگر ببینند
و با هم مهربان شوند

الهی
به میخانه وحدتم راه ده
دل زنده و جان آگاه ده

بیا ساقیا می به گردش درآر
که دلگیرم از گردش روزگار

از آن می که گر عکسش افتد بجان
توانی بجان دید حق را عیان

می ای از منی و تویی گشته پاک
شود جان، چکد قطره‌ای گر به خاک

نماز ار نه از روی مستی کنی
به مسجددرون بت‌پرستی کنی

زمر ۴۵، فجر ۲۲
#فیه_ما_فیه #عبیدزاکانی #حافظ #مولانا #کیمیا #حسین_الهی_قمشه_ای #آرتیمانی #عشق #یگانه #وحدت #قیامت #حجاب


2

#کوی_وحدت

لطف تو از حد برون حُسن تو بی منتهاست
نیش تو
نوش روان
درد تو درمان ماست

عشق تو
بر تخت دل
حاکم کشور گشای
مِهر تو بر مُلک جان والی فرمانرواست

هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می‌شود
دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند
مشمئز می‌گردد

سلامی چو بوی خوش آشنایی
بِدان مردم دیده بر روشنایی

رفیقان چنان عهد صحبت شکستند
که گویی نبوده ا‌ست خود آشنایی

راه ها مختلف است اما مقصد یکی است
در راه اختلاف است چون رسیدند یکدل می شوند

تجلّی خداوند در پرده است اما
قیامت ظهور رب العالمین، پادشاه یکتاست
آنجا که فرمود وَجَاءَ رَبُّك
پروردگار جهانیان
در حضور کثیر مخلوقات که
صف در صف ایستاده اند بر تخت فرمانروایی جلوس می کند
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

ربوبیّت اللَّه اکنون برای هرکس پیدا نیست
امروز حجاب است و حاجِب
مگر عارف را که در حق ایشان قیامت ظاهر و حاضر باشد

به سوی باغ وحدت رو کزو شادی همی روید
که هر جزوت شود خندان
اگر در خود حزینی تو

از باغ وحدت آمدیم
لباسی به عاریه تن کردیم و شهرتی یافتیم
و یکدیگر را دیگری خطاب کردیم
آنجا هیچ مرزی نبود
از یک پدر و مادر مطهر
اینک در محنت کده عالم محتاج یکدیگر آمدیم
غافل از اهریمن
که بذر عداوت را در قلب های ما نهان کرد

یک گُهر بودیم همچون آفتاب
بی گره بودیم و صافی همچو آب

روزی بیاید و آن روز دور نباشد
که آدمیان بدین نگاه در هم بنگرند
و آنچه فرشتگان را در پیش آدم به سجود آورد
در دیده یکدیگر ببینند
و با هم مهربان شوند

الهی
به میخانه وحدتم راه ده
دل زنده و جان آگاه ده

بیا ساقیا می به گردش درآر
که دلگیرم از گردش روزگار

از آن می که گر عکسش افتد بجان
توانی بجان دید حق را عیان

می ای از منی و تویی گشته پاک
شود جان، چکد قطره‌ای گر به خاک

نماز ار نه از روی مستی کنی
به مسجددرون بت‌پرستی کنی

زمر ۴۵، فجر ۲۲
#فیه_ما_فیه #عبیدزاکانی #حافظ #مولانا #کیمیا #حسین_الهی_قمشه_ای #آرتیمانی #عشق #یگانه #وحدت #قیامت #حجاب


54

⭐️
برای کسی که دوستت دارد ؛

زندگی باش ...
نه زنگِ تفریح ... #حسین_الهی_قمشه_ای


0

__________
.
"یکدلی"
.
معروف‌ترین دیالوگ فیلم «نجات سرباز رایان» آنجا شکل می‌گیرد که فرمانده می‌گوید «نترسین، برید جلو، خدا با ماست» و سرباز می‌گوید «اگه خدا با ماست، پس کی با اوناست که دارن ما رو تیکه پاره می‌کنن.» این تکه درخشان، وسط بازی با اسپانیا مرتب توی سرم می‌چرخید با هر پاسی، حمله‌ای، یکی و دویی. آن لحظه، همه‌مان داشتیم دعا می‌کردیم و التماس می‌کردیم به خدا و مقدسات را قسم می‌دادیم که گل نخوریم؛ اما خوردیم.
ما خوب بودیم انصافن. می‌جنگیدیم با قلب‌مان که تندتند می‌کوبید، به پیکه لایی می‌زدیم و با هر سانتر، می‌پریدیم هوا و خودمان را پرت می‌کردیم جلوی شوت‌ها و می‌گفتیم آخ.
بعد توپ‌هامان که توی گل نمی‌رفت، یا گل‌مان که بعد آن همه خوشحالی، آفساید شد، با خودمان ‌گفتیم اگر خدا با ماست، پس کی با آن‌هاست؟ حالا که بازی تمام شده، شاید لازم‌ست یکبار با خودمان صادق باشیم. ما درخشان بودیم بی‌تردید، قوی، با ایمان، می‌توانیم باد بیندازیم به غبغب‌مان، بگوییم این باخت چیزی از ارزش‌های ما کم نمی‌کند. می‌توانیم روز‌ها ببالیم به سیوهای بیرانوند، جنگ‌های امید و سعید و درخشش مجید در خط دفاعی. می‌توانیم حسرت سایش توپ به پیشانی طارمی را بخوریم تا سال‌ها، و شانس را بهانه کنیم.
اما یادمان نرود خدای ما، خدای همه آدم‌هاست. خدای نوح، موسی و عیسی. و خدای کسانی که بیشتر تلاش می‌کنند، با برنامه ترند و متحدتر. یادمان بماند که ما نیاز داریم یک‌دل‌تر باشیم. انگار که هر روز بازی داریم با اسپانیا. شانه به شانه هم، خودمان را، جامعه‌مان را، اقتصادمان را بسازیم، از نو. انقدر دور افتاده نمانیم از هم. ما به یکدیگر نیاز داریم. مثل امشب. مثل هر شب دیگری. که یدالله مع الجماعه...
.
.
👤 مرتضی_برزگر#
.
_____________
.
برای همه سختی نوشتند ،
برای ما سختیِ بیشتر !
این شد که تمام نمی شود گرفتاری ها …
.
#هژیر_نوشت .
_____________
.
برای کسی که دوستت دارد ؛
.
زندگی باش ...
نه زنگِ تفریح ...
.
#حسین_الهی_قمشه_ای
.
____________
.#همراهتیم
#photography #photo #photos #picture #pictures #pic #pics #snapshot #art #beautiful #instagood #picoftheday #photooftheday #color #all shots #exposure #composition #focus #capture #moment


7

⭐️
برای کسی که دوستت دارد ؛

زندگی باش ...
نه زنگِ تفریح ... #حسین_الهی_قمشه_ای


0

🔹
🔹
🔹
"فرازهایی از کلام استاد"🔹
🔹
حقا که در زمان برسد مژده امان
گر سالکی به عهد امانت وفا کند
اگر سالكِ راه عشق به عهد الهي و وظيفه انساني خويش وفا كند همان دم مژده امان از خوف آينده و حزن گذشته او را در آغوش مي گيرد زيرا وقتي او به وعده خويش عمل كرد بي گمان خداوند نيز از وعده خود عدول نخواهد كرد.
(در صحبت حافظ)
🔹🔹
#فرازهایی_از_کلام_استاد #در_صحبت_حافظ #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام #نقل_قول #عهد_متقابل
#Drelahighomshei #Ghomshei #Quotation #Instagram #Official #Reciprocal_Promise #In_the_Realm_of_Hafez


80

🔹
🔹
🔹
هدیه سریال طنز آشنا به مناسبت جام جهانی... این داستان... “تب فوتبال”... نویسنده: عزیز نسین... با روایت جذابِ دکتر الهی قمشه ای
🔸️(لطفا ورق بزنید)🔸
🏆🏆🏆🏆
هم اکنون عضو اپلیکیشن “طنز آشنا” شوید و از تماشای ویدیوهای جدید لذت ببرید.
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
www.TanzeAshena.ir
🔹🔹
#تب_فوتبال #طنز_آشنا #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #شاهد #قمشه_ای #اینستاگرام
#Football_Fever #Tanzeashena #Drelahighomshei #Shahed #Ghomshei #Instagram #Official


127

🔹
🔹
🔹
"حضور استاد در خیریه جوانه"🔹
🔹
استاد الهی قمشه ای با نیکوکاران و دوستداران ادبیات، هنر و عرفان دیدار و گفتگو کردند. بازارچه خیریه جوانه روزهای ۵شنبه و جمعه از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب در فرهنگسرای ملل واقع در پارک قیطریه دایر است و استاد در وقت آزاد خود شرکت خواهند کرد. آثار مکتوب و صوتی، تصویری ایشان نیز عرضه می شود.
🔹🔹
#خیریه_جوانه #دیدار #دوستداران #کتاب #آثار_صوتی_و_تصویری #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Javaneh_Charity #Meeting #Followers #Book #CD #DVD #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


173

🔹
🔹
🔹
"شرکت در بازارچه خیریه"🔹
🔹
مؤسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای از تاریخ ۹۷/۳/۳۰ لغایت ۹۷/۴/۱ در بازارچه خیریه جوانه به نفع کودکان بیمار و بی سرپرست شرکت و آثار مکتوب و صوتی و تصویری استاد الهی قمشه ای را عرضه می کند.

زمان: ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب
مکان: فرهنگسرای ملل(امیر کبیر)، پارک قیطریه
تلفن خیریه: ۲۲۵۶۵۵۸۱
🔹🔹
#خیریه_جوانه #کتاب #آثار_صوتی_و_تصویری #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Javaneh_Charity #Book #CD #DVD #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


68

🔹
🔹
🔹
"اگر این شراب خام است..."🔹
🔹
دوش ازین غصه نخفتم که فقیهی می گفت
حافظ ار باده خورَد جای شکایت باشد

این خود غصه ای بزرگ است که دانایان قومی نام فقیه بر خود نهند اما چنان در پوستۀ فقاهت مانده باشند که عارفانی چون حافظ را از تحصیل و عرضۀ شراب معرفت منع کنند و حوزۀ تدریس ایشان را فرو بندند. بی گمان شِکوِۀ حافظ این نیست که چرا فقیه زمان باده خواری امثال او را بر نمی تابد و خرده می گیرد زیرا ناپسندی خمر و مستی نزد فقیه کاملاً طبیعی است و هیچ کس از آن تعجب نمی کند و آن را غصه ای بزرگ نمی داند، بلکه غصه و غمخواری از تعارض اصحاب صورت و معناست چنان که سعدی فرمود:
برو ای فقیهِ دانا به خدای بخش ما را
تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی

و این بیت در همان غزل نورانی سعدی است که از خمار مستی ازلی و الهی سخن می گوید:
همه عمر برندارم سر ازین خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

از این رو پاسخ آن فقیه همان است که حافظ در بیت دیگری آورده است:
اگر این شراب خام است اگر آن فقیه پخته
به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی

برگرفته از کتاب "در صحبت حافظ"
به قلم حسین الهی قمشه ای
#شراب_خام #در_صحبت_حافظ #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Fresh_Wine #In_the_Realm_of_Hafez #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


0

🔹
🔹
🔹
"اگر این شراب خام است..."🔹
🔹
دوش ازین غصه نخفتم که فقیهی می گفت
حافظ ار باده خورَد جای شکایت باشد

این خود غصه ای بزرگ است که دانایان قومی نام فقیه بر خود نهند اما چنان در پوستۀ فقاهت مانده باشند که عارفانی چون حافظ را از تحصیل و عرضۀ شراب معرفت منع کنند و حوزۀ تدریس ایشان را فرو بندند. بی گمان شِکوِۀ حافظ این نیست که چرا فقیه زمان باده خواری امثال او را بر نمی تابد و خرده می گیرد زیرا ناپسندی خمر و مستی نزد فقیه کاملاً طبیعی است و هیچ کس از آن تعجب نمی کند و آن را غصه ای بزرگ نمی داند، بلکه غصه و غمخواری از تعارض اصحاب صورت و معناست چنان که سعدی فرمود:
برو ای فقیهِ دانا به خدای بخش ما را
تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی

و این بیت در همان غزل نورانی سعدی است که از خمار مستی ازلی و الهی سخن می گوید:
همه عمر برندارم سر ازین خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

از این رو پاسخ آن فقیه همان است که حافظ در بیت دیگری آورده است:
اگر این شراب خام است اگر آن فقیه پخته
به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی

برگرفته از کتاب "در صحبت حافظ"
به قلم حسین الهی قمشه ای
#شراب_خام #در_صحبت_حافظ #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Fresh_Wine #In_the_Realm_of_Hafez #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


91

@drelahighomshei
در مدح راستی و درستی
اولین تصاویری که از ایشان دارم مربوط به سال های دور کودکی ست. زمانی که صرفا به جهت علاقه پدر به ناچار مجبور به تماشای سخنانش بودم. همانند هر کودک دیگری از سخنانی که در ظرف ادراکم نمی گنجید گریزان بودم پس طبیعی بود که در آن ایام دل خوشی از او نداشته باشم😂
این روز ها در آستانه ٢٣ سالگی ام با افتخار می گویم که حتی یک مسابقه #فوتبال را هم به طور کامل ندیده ام اما تا جایی که دلم خواسته از بیانات ستارگان تارک #سخنوری بهره جسته ام. حضور چنین چهره هایی در زندگی ام مرا به #بیان علاقه مند کرد. با همه وجودم از خداوند تبارک و تعالی بار ها خواسته که در فرصتی با دکتر مصاحبت و مصاحبه ای داشته باشم.💖🌹🌹
پینوشت: ایشون همشهری مون هستند😎
#الهی_قمشه_ای #قمشه #شهرضا #حسین_الهی_قمشه_ای #مهدی_الهی_قمشه_ای #مهدیه_الهی_قمشه_ای #دروغ #وعده #روحانی#حسن_روحانی #کلید


1

#رمضان رفت و رهی دور گرفت اندر بر
خنک آن کو #رمضان را به سزا برد به سر
#رمضان گر بشد از راه فراز آمد عید
عید فرخنده ز ماه رمضان فرخ تر
تدین لی الدنیا بل السبغة العلی
بل الافق الاعلی اذا جاش خاطری
اصوم عن الفحشاء جهرا و خفیه
عفافا و افطاری بتقدیس فاطری

گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست
از می کنند روزه گشا طالبان یار

#حسین_الهی_قمشه_ای #حافظ #خیام_نیشابوری #فرخی #امید_به_رحمت_خدا #عید_فطر #آرامش


6

#Repost @drelahighomshei with @get_repost
・・・
🔹
🔹
🔹
"فقدان دلایل کافی"🔹
🔹
بسیاری از منکران الهیت به راستی منکر آفریدگار جهان نیستند بلکه گویند جهان را طراحی و نقاشی است. اما به آنچه اصحاب شریعت و متولّیان دینی از کشیشان و راهبان و خاخام ها و دیگر متولیان مذاهب در اثبات ماهیتی به نام خدا آورده اند ایمان ندارند و آن خدای مورد معرفی ایشان را منکرند و گویند این خدا ساختۀ ذهن بشر است و راست می گویند و چه بهتر که به چنین خدایی ایمان نداشته باشند.

معروف است که در شب تولد نود سالگی برتراند راسل بانویی به او گفت "شما که عمرتان نزدیک به پایان است اگر پس از مرگ دیدید که جهان دیگری و خدایی هست چه خواهید گفت؟" راسل گفت: "اگر خداوند از من بپرسد به چه دلیل به الهیت و مسیحیت ایمان نیاوردی، خواهم گفت:
Lack of sufficient evidence
یعنی فقدان دلایل کافی"

برگرفته از کتاب "در صحبت قرآن"
به قلم حسین الهی قمشه ای
پرترۀ برتراند راسل
#فقدان_ دلایل_کافی #در_صحبت_قرآن #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Lack_of_Sufficient_Evidence #In_the_Realm_of_the_Quran #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


0

🔹
🔹
🔹
"عید فرخنده"🔹
🔹
رمضان رفت و رهی دور گرفت اندر بر
خنک آن کو رمضان را به سزا برد به سر
🔹
رمضان گر بشد از راه فراز آمد عید
عید فرخنده ز ماه رمضان فرخ تر
فرخی
🔹
در پایان ماه فرخنده رمضان
که ضیافتی از مائده های آسمانی و زمینی است
شایسته است که
از خوان کرامت عمر خیام،
شاعر قدسی و پاکیزه خوی
و رند سرافراز و بلند پرواز نیشابور
که از بلندی چون ستاره صبح
بر همه جهانیان هویداست
مائده ای بر سفره افطار پاکان روزه دار بنهیم
که هم شهد و هم شراب است
و هم حکمت و هم کتاب برای اصحاب معنا:
🔹
تدین لی الدنیا بل السبغة العلی
بل الافق الاعلی اذا جاش خاطری
اصوم عن الفحشاء جهرا و خفیه
عفافا و افطاری بتقدیس فاطری
🔹
هر زمان که کبوتر همت من اوج گیرد
تمامی دنیای دون
بلکه هفت آسمان و هفت گردون
بلکه افق اعلای کمال
همه در پیش روی من سر می نهند
من به خاطر نزاهت و پاکیزگی روزه می گیرم
از هر کار زشت چه آشکار و چه پنهان
و افطار می کنم
با تقدیس و تسبیح آفریدگار خویش
از اشعار عربی خیام
🔹
گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست
از می کنند روزه گشا طالبان یار
حافظ
🔹
ترجمه و توضیح: حسین الهی قمشه ای
تصویر: مینیاتور ایرانی قدیمی از کتاب مرقع گلشن
www.drelahighomshei.com
🔹🔹
#عید_فطر #خیام #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Eid_al_fitr #Khayyam #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


93

@drelahighomshei 🔹
🔹
🔹
"فقدان دلایل کافی"🔹
🔹
بسیاری از منکران الهیت به راستی منکر آفریدگار جهان نیستند بلکه گویند جهان را طراحی و نقاشی است. اما به آنچه اصحاب شریعت و متولّیان دینی از کشیشان و راهبان و خاخام ها و دیگر متولیان مذاهب در اثبات ماهیتی به نام خدا آورده اند ایمان ندارند و آن خدای مورد معرفی ایشان را منکرند و گویند این خدا ساختۀ ذهن بشر است و راست می گویند و چه بهتر که به چنین خدایی ایمان نداشته باشند.

معروف است که در شب تولد نود سالگی برتراند راسل بانویی به او گفت "شما که عمرتان نزدیک به پایان است اگر پس از مرگ دیدید که جهان دیگری و خدایی هست چه خواهید گفت؟" راسل گفت: "اگر خداوند از من بپرسد به چه دلیل به الهیت و مسیحیت ایمان نیاوردی، خواهم گفت:
Lack of sufficient evidence
یعنی فقدان دلایل کافی"

برگرفته از کتاب "در صحبت قرآن"
به قلم حسین الهی قمشه ای
پرترۀ برتراند راسل
#فقدان_ دلایل_کافی #در_صحبت_قرآن #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Lack_of_Sufficient_Evidence #In_the_Realm_of_the_Quran #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


4

🔹
🔹
🔹
"فقدان دلایل کافی"🔹
🔹
بسیاری از منکران الهیت به راستی منکر آفریدگار جهان نیستند بلکه گویند جهان را طراحی و نقاشی است. اما به آنچه اصحاب شریعت و متولّیان دینی از کشیشان و راهبان و خاخام ها و دیگر متولیان مذاهب در اثبات ماهیتی به نام خدا آورده اند ایمان ندارند و آن خدای مورد معرفی ایشان را منکرند و گویند این خدا ساختۀ ذهن بشر است و راست می گویند و چه بهتر که به چنین خدایی ایمان نداشته باشند.

معروف است که در شب تولد نود سالگی برتراند راسل بانویی به او گفت "شما که عمرتان نزدیک به پایان است اگر پس از مرگ دیدید که جهان دیگری و خدایی هست چه خواهید گفت؟" راسل گفت: "اگر خداوند از من بپرسد به چه دلیل به الهیت و مسیحیت ایمان نیاوردی، خواهم گفت:
Lack of sufficient evidence
یعنی فقدان دلایل کافی"

برگرفته از کتاب "در صحبت قرآن"
به قلم حسین الهی قمشه ای
پرترۀ برتراند راسل
#فقدان_ دلایل_کافی #در_صحبت_قرآن #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Lack_of_Sufficient_Evidence #In_the_Realm_of_the_Quran #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


125

🌸⚪️🌸🔴DrElahiGhomshei
🔼#Amirhajiakhoondzadeh
🔼#Amirmohammadshakeri
🔼#Greeneye
🔼#Businessman
🔼#Commerce
■King Genius RadioJavan Business Beautiful Love Happy Art Artist Photo Photograpy Model Luxury Relaxing Nostalgia Tanin Nostalgic Ghadimi Caltex Caltexrecords
■Sparsanik Pan_flute Piano Violin Musician Classic_music Singer Music Audio
✔️#followme
#iran
• • • • • • • • • • • • • • • • #2018 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
🔹⚫️🔸سخنرانی در باب کرامات موسیقی
■کنسرت ویدئو_کلیپ #سخنران #سخنرانی
■موسیقی_سنتی موسیقی_کلاسیک #موسیقی_ایران
#هنر #هنرمند عشق ترانه
■فرهاد داریوش ابی محسن_چاوشی گوگوش
🔼ناصر_چشم_آذر ماکان_بند شادمهر_عقیلی
🔼فریدن_فروغی خشایار_اعتمادی ماکان_بند
■آهنگساز #خواننده شاعر #موسیقی
■شور اصفهان سنتور نی دف ساز آواز تنبک
🔼دف نی کمانچه سه_تار کیبورد گیتار ویولن
🔼پن_فلوت پن_پایپ فلوت پیانو
■فارسی ترکی آذربایجان کوردستان #ایران تهران
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Repost • • • • • 🔴@drelahighomshei
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
🔹️ "سخنرانی در فرهنگسرای ارسباران ۱"
🔹️ عنوان سخنرانی: #کرامت_موسیقی
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
به کانال رسمی تلگرام استاد نیز مراجعه کنید:
telegram.me/drelahighomshei
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
#دکتر_الهی_قمشه_ای #روح #ابدیت #آرامش #فرهنگسرای_ارسباران # فرهنگ_شریف #حسین_الهی_قمشه_ای # قمشه_ای # اینستاگرام
• • • • • • • • • • • • • • •
#Lecture #The_munificence_of_music #Arasbaran_Cultural_Center #Farhang_Sharif #Drelahighomshei #Ghomshei # Instagram #Official


0

#Repost drelahighomshei
• • • • •
🔹
🔹
🔹
"انتقام روزه گیری"🔹
🔹
روایت شیرین دکتر الهی قمشه ای از مثنوی معنوی با عنوان "انتقام روزه گیری" را ببینید و لذت ببرید. 🎉🎉 عید فطر مبارک 🎉🎉 لينك دانلود مجموعه انیمیشن های "طنز آشنا" 👇👇👇
http://tanzeashena.ir
#روزه #عید_فطر #طنز_آشنا #حسین_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای
#Fast #Eid_al_Fitr #Tanzeashena #Drelahighomshei #Shahed #Ghomshei #Instagram #Official
#polo
#levis
#zara


0

🌸⚪️🌸🔴DrElahiGhomshei
🔼#Amirhajiakhoondzadeh
🔼#Amirmohammadshakeri
🔼#Greeneye
🔼#Businessman
🔼#Commerce
■King Genius RadioJavan Business Beautiful #Love Happy Art Artist Photo Photograpy Model Luxury Relaxing Nostalgia Tanin Nostalgic Ghadimi Caltex Caltexrecords
■Sparsanik Pan_flute Piano Violin Musician Classic_music Singer Music Audio
✔️#followme
#iran
• • • • • • • • • • • • • • • • #2018 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
🔹⚫️🔸سخنرانی در باب کرامات موسیقی ■کنسرت ویدئو_کلیپ #سخنران #سخنرانی
■موسیقی_سنتی موسیقی_کلاسیک #موسیقی_ایران
#هنر #هنرمند عشق ترانه
■فرهاد داریوش ابی محسن_چاوشی گوگوش
🔼ناصر_چشم_آذر ماکان_بند شادمهر_عقیلی
🔼فریدن_فروغی خشایار_اعتمادی ماکان_بند
■آهنگساز #خواننده شاعر #موسیقی
■شور اصفهان سنتور نی دف ساز آواز تنبک
🔼دف نی کمانچه سه_تار کیبورد گیتار ویولن
🔼پن_فلوت پن_پایپ فلوت پیانو
■فارسی ترکی آذربایجان کوردستان #ایران تهران
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Repost • • • • • 🔴@drelahighomshei
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 🔹️ "سخنرانی در فرهنگسرای ارسباران ۱" 🔹️ عنوان سخنرانی: #کرامت_موسیقی
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
به کانال رسمی تلگرام استاد نیز مراجعه کنید:
telegram.me/drelahighomshei
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
#سخنرانی #کرامت_موسیقی #فرهنگسرای_ارسباران #فرهنگ_شریف #حسین_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای # اینستاگرام
#Lecture #The_munificence_of_music #Arasbaran_Cultural_Center #Farhang_Sharif #Drelahighomshei #Ghomshei # Instagram #Official


0

🔹
🔹
🔹
"کبر و نخوت"🔹
🔹
مکن به چشمِ حقارت نگاه در منِ مست
که آبروی شریعت به این قدَر نرود

هیچ کس رانشاید که در دیگری نظر به تحقیر کند و بر او کبر و نخوت فروشد، بخصوص که شخص را گناهی نباشد که شرافت نفْس و اصول مسلم اخلاقی را زیر پا نهاده باشد. اگر شیخ شهر ریاکاری کند، آن مایۀ ریختن آبروی شریعت است، اما مستی آن رند شرابخوار چنین نیست. امروز نیز آنها که به طور کلی بر همۀ ادیان خرده می گیرند نمی گویند که ما از دین می گریزیم زیرا بعضی از پیروان آن دین شراب می نوشند و شهوت می رانند؛ اما مکرر می شنویم که می گویند اینها اهل ظلم و غارتند، اینها به حقوق مردمان تجاوز می کنند و دروغ می گویند. پس چگونه توانند ما را دعوت کنند.
در حدیث است که از پیامبر اکرم پرسیدند آیا مؤمن شراب می خورد؟ فرمودند ممکن است. پرسیدند مؤمن شهوت بی شریعت می راند؟ فرمودند ممکن است. اما وقتی پرسیدند که آیا مؤمن دروغ می گوید؟ فرمودند مؤمن دروغ نمی گوید.

برگرفته از کتاب "در صحبت حافظ"
به قلم حسین الهی قمشه ای
نگارگری برگرفته از کتاب بوستان سعدی
#کبر_و نخوت #در_صحبت_حافظ #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Arrogance #In_the_Realm_of_Hafez #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


1

🔹
🔹
🔹
"کبر و نخوت"🔹
🔹
مکن به چشمِ حقارت نگاه در منِ مست
که آبروی شریعت به این قدَر نرود

هیچ کس رانشاید که در دیگری نظر به تحقیر کند و بر او کبر و نخوت فروشد، بخصوص که شخص را گناهی نباشد که شرافت نفْس و اصول مسلم اخلاقی را زیر پا نهاده باشد. اگر شیخ شهر ریاکاری کند، آن مایۀ ریختن آبروی شریعت است، اما مستی آن رند شرابخوار چنین نیست. امروز نیز آنها که به طور کلی بر همۀ ادیان خرده می گیرند نمی گویند که ما از دین می گریزیم زیرا بعضی از پیروان آن دین شراب می نوشند و شهوت می رانند؛ اما مکرر می شنویم که می گویند اینها اهل ظلم و غارتند، اینها به حقوق مردمان تجاوز می کنند و دروغ می گویند. پس چگونه توانند ما را دعوت کنند.
در حدیث است که از پیامبر اکرم پرسیدند آیا مؤمن شراب می خورد؟ فرمودند ممکن است. پرسیدند مؤمن شهوت بی شریعت می راند؟ فرمودند ممکن است. اما وقتی پرسیدند که آیا مؤمن دروغ می گوید؟ فرمودند مؤمن دروغ نمی گوید.

برگرفته از کتاب "در صحبت حافظ"
به قلم حسین الهی قمشه ای
نگارگری برگرفته از کتاب بوستان سعدی
#کبر_و_نخوت #در_صحبت_حافظ #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Arrogance #In_the_Realm_of_Hafez #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


88

- وقتی نمی‌بخشید
- وقتی به کاری که دوست ندارید ادامه می‌دهید
- وقتی وقتتان را تلف می‌کنید - وقتی از خودتان مراقبت نمی‌کنید - وقتی از همه چیز شکایت می‌کنید - وقتی با پشیمانی و افسوس زندگی می‌کنید - وقتی شریک نادرستی برای زندگی‌تان انتخاب می کنید
- وقتی خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید - وقتی فکر می‌کنید پول برایتان خوشبختی می‌آورد
- وقتی شکرگزار و قدرشناس نیستید - وقتی در روابط اشتباه می‌مانید
- وقتی بدبین و منفی‌گرا هستید
- وقتی با یک دروغ زندگی می‌کنید
- وقتی درمورد همه چیز نگرانید قدم به قدم به نابودی روح و روان خودتان نزدیک تر می شوید

#حسین_الهی_قمشه_ای

شاید چوپان این گله از من و خیلیا استرس کمتر و أرامش بیشتری داشته باشه.
🙂
@DrAltafi


18

✨يکي از شاگردان مرحوم #شيخ_انصاری میگويد: .
💠 در زماني که در نجف در محضر شيخ به #تحصيل
#علوم_اسلامي اشتغال داشتم يک #شب شيطان را در #خواب ديدم که بندها و طنابهاي متعددي در دست داشت. .
❓از شيطان پرسيدم: اين بندها براي چيست؟ .
💥پاسخ داد: اينها را به گردن #مردم مي افکنم و آنها را به سوي خويش مي کشانم و به دام مي اندازم. روز گذشته يکي از اين طنابهاي محکم را به گردن شيخ مرتضي انصاري انداختم و او را از اتاقش تا اواسط کوچه اي که منزل شيخ در آنجا قرار دارد کشيدم ولي افسوس که عليرغم تلاشهاي زيادم شيخ از قيد رها شد و رفت. .
❗️وقتي از خواب بيدار شدم در تعبير آن به فکر فرو رفتم.
پيش خود گفتم: خوب است تعبير اين رؤيا را از خود شيخ بپرسم. از اين رو به حضور معظم له مشرف شده و ماجراي خواب خود را تعريف کردم. .
⚫️ شيخ فرمود: آن ملعون ( #شيطان) ديروز مي خواست مرا فريب دهد ولي به لطف پروردگار از دامش گريختم. .
👈جريان از اين قرار بود که ديروز من پولي نداشتم و اتفاقا" چيزي در منزل لازم شد که بايد آنرا تهيه مي کردم. با خود گفتم: يک ريال از مال #امام_زمان ( عج) در نزدم موجود است وهنوز وقت مصرفش فرا نرسيده است. آنرا به عنوان قرض برمي دارم و ان شاءالله بعدا ادا مي کنم. يک ريال را برداشتم و از منزل خارج شدم. همين که خواستم جنس مورد احتياج را خريداري کنم با خود گفتم: از کجا معلوم که من بتوانم اين #قرض را بعدا" ادا کنم؟ .
در همين انديشه و ترديد بودم که ناگهان تصميم قطعي گرفته و از خريد آن جنس صرف نظر نمودم و به منزل بازگشتم و آن يک ريال را سرجاي خود گذاشتم. .
.

اگر می گویند ذکر بگویید ،
منظور این نیست که
یک #تسبیح دستمون بگیریم
و بگوییم: #یا_الله ، #یا_رحمان ، #یا_رحیم و … ،اسم ببریم! اینها #ذکر نیست. .
ذکر اینست که او
در کل زندگی ما حضور داشته باشه. .
اگر یک اسم #خدا جمیل است،
پس باید در #معماریمان باشد،
در #رفتارهایمان باشد،
در لباسمون باشد
در #ظاهر و #باطنمون باید باشد،
درصحبت کردنمون باید باشد.
کو #جمیل!؟ که تو می گویی من ذاکرم!
هر کس #ذاکر نباشد به #اسماء_الله
زندگیش سخت می شود،
معیشتش تنگ می شود . .
🔹دکتر #حسین_الهی_قمشه_ای
.
#اللهم_صلی_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم
#الهی_العفو
التماس دعا
#اللهم_صلی_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم


3

🔹
🔹
🔹
"در صحبت بزرگان"🔹
🔹
یکی از علمای راسخ را پرسیدند که چه گویی در نان وقف. گفت: اگر از بهر جمعیت خاطر و فراغ عبادت می ستانند حلال است و اگر مجموع از بهر نان نشینند حرام.
نان از برای کنج عبادت گرفته اند
صاحبدلان، نه کنج عبادت برای نان
سعدی
🔹
They asked a certain wise man, what his opinion was of consecrated bread. He replied, "If they receive it in order to compose their minds, and to promote their devotions, it is lawful, but, if they want nothing but bread, it is illegal."
Men of piety receive bread to enjoy religious retirement,
But enter not into the cell of devotion for the sake of obtaining bread.
Saadi, Translated by Edward Rehatsek

برگرفته از کتاب "بررسی آثار ترجمه شده اسلامی"
تألیف حسین الهی قمشه ای
#در_صحبت_بزرگان #سعدی #نان_وقف #بررسی_آثار_ترجمه_شده_اسلامی #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Saadi #Consecrated_Bread #A_Study_of_Islamic_Texts_in _English  #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


65

#محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند
و #عشق خاص تر از محبت است
زیرا که همه عشقی محبت باشد، اما همه محبتی عشق نباشد
و محبت خاص تر از #معرفت است
زیرا که هر محبتی معرفت باشد، اما همه معرفتی محبت نباشد.
پس اول پایه معرفت باشد و دوم پایه محبت و سوم پایه عشق.
و به #عالم عشق که بالای همه است نتوان رسیدن،
تا از معرفت و محبت دو پایۀ #نردبان نسازد.
و معنی ُطوَتیْنِ_وَقَد_وَصَلْت این است.
#سهروردی، #مجموعه_آثار
برگرفته از #کتاب_متون_عرفانی_به_زبان_فارسی "
#حسین_الهی_قمشه_ای
#کوکی_تم_دار
#کوکی_دندونی
#نادین_کوک
#بیسکییت
#nadincook
#likeforlike
#likeforfollow
#cookies
#first_thooth_party


0

انسانها معمولا ما را تشویق می‌کنند که به بهای از دست دادن کنجکاوی، احتیاط را بر گزینیم و به قیمت از دست دادن ماجراجویی، به امنیت متوسل شویم، از مجهولات بپرهیزیم و پا به وادی ناشناخته ها نگذاریم. ولی به این حقیقت توجه کنیم که زندگی که در آن لذت کشف کردن نباشد، حتما طعمی امتحان شده دارد و تکراریست... بروید و عالمهای ناشناخته را در وادی #علم، #هنر و #موسیقی کشف کنید و لذت ببرید. ‌  #الهی_قمشه_ای

#سخن_ناب #گزین_گویه #حسین_الهی_قمشه_ای #سخن_بزرگان #جملات_کوتاه #بریده #جملات_ناب


0

🔹
🔹
🔹
"کتمان نام معشوق"🔹
🔹
... و زلیخا نیز به روایت مولانا، از بیم نامحرمان، نام یوسف را در نام ها پنهان کرده بود، سخنان پراکنده می گفت، اما دل با یکی جمع داشت:

آن زلیخا از سپندان تا به عود
نام جمله چیز یوسف کرده بود
نام او در نامها مکتوم کرد
محرمان را سرّ آن معلوم کرد
گر بگفتی "موم ز آتش نرم شد"
این بُدی کان "آن یار با ما گرم شد"
ور بگفتی "مَه برآمد بنگرید"
ور بگفتی "سبز شد آن شاخ بید"
ور بگفتی "چه همایون است بخت"
ور بگفتی "که بر افشانید رخت"
ور بگفتی "هست نانها بی‌نمک"
ور بگفتی "عکس می‌گردد فلک"
صد هزاران نام گر بر هم زدی
قصد او و خواه او یوسف بُدی
تشنگیش از نام او ساکن شدی
نام یوسف شربتِ باطن شدی
وقت سرما بودی او را پوستین
این کند با دوست نام دوست این

و توان گفت که حتی کلمات آشنایی چون ایزد و رحمان و الله و سبحان نیز پرده ای است تا بیگانگان گمان برند حافظ در همان سوداها و خیالات ایشان است، چنان که حافظِ مصریان، ابن فارض، در قصیدۀ معروفِ "تائیۀ کبری" فرمود:

فاَوهمتُ صَحبی انّ شُرب شرابهم
به سرَّ سِرّی فی انتشائی بنَظرةٍ
پس یاران خویش را به گمان انداختم
که وجد و نشاط و شور و مستی من که از نظارۀ معشوق است
نیز از همان شراب باشد که ایشان نوشیده اند.

برگرفته از کتاب "در صحبت حافظ"
به قلم حسین الهی قمشه ای
#کتمان_نام_معشوق #در_صحبت_حافظ #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Hiding_the_Beloveds_Name #In_the_Realm_of_Hafez #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


75

🔹
🔹
🔹
"تعمیم عرفانی شب قدر"🔹
🔹
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
یا رب این تاثیر دولت از کدامین کوکب است
حافظ

سخن این است که باید هر شبی را قدر دانست
و تبدیل به یک شب نورانی کرد
زیرا خداوند از شب و روز بیرون است
و سرّ آنکه فرموده است
قرآن را در ماه رمضان نازل کردیم این است
که وقتی انسان مدام نظر به طعام خاکی و نیاز جسمانی دارد،
آمادگی برای دریافت مائدۀ آسمانی ندارد
اما وقتی دهان از این لقمه های خاکی بست لقمانی می شود
که از لقمه های افلاکی حکمت نصیب می‌گیرد
و به طور کلی باید گفت حال خوش روزه
یعنی فراغت از نیاز های جسمانی
بهترین زمان دریافت وحی و الهام است.
به خصوص روزه از سخن می تواند گوش جان را
در شنیدن پیامهای غیبی یاری کند.
در چنین حالی است که فرشتگان بر آدمی نازل می شوند
و بر حسب استعداد و قابلیت هر کس
برای او ارمغان هایی از اندیشه های بدیع، شعر ها و موسیقی ها،
نقش ها و صورت ها و الهامات و بشارتها می آورند
و عاشقان را برات آزادی می بخشند.

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
حافظ

یک دو نظر کردم از چهار جوانب
قدر وجود مرا برات برآمد
دیوان شمس

تو لیلة القبری برو، تا لیلة القدری شوی
چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو
دیوان شمس

ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی
هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی
جامی

برگرفته از کتاب "در صحبت قرآن"
به قلم حسین الهی قمشه ای
نقاشی اثر Megan Duncanson
#شب_قدر #در_صحبت_قرآن #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Laylat_al_Qadr #In_the_Realm_of_the_Quran #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


0

#🌷❤️❤️❤️🌷
.. "معرفت، محبت، عشق"

محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند
و عشق خاص تر از محبت است
زیرا که همه عشقی محبت باشد، اما همه محبتی عشق نباشد
و محبت خاص تر از معرفت است
زیرا که هر محبتی معرفت باشد، اما همه معرفتی محبت نباشد.
پس اول پایه معرفت باشد و دوم پایه محبت و سوم پایه عشق.
و به عالم عشق که بالای همه است نتوان رسیدن،
تا از معرفت و محبت دو پایۀ نردبان نسازد.
و معنی خُطوَتیْنِ وَ قَد وَصَلْت این است.
سهروردی، مجموعه آثار

این محبت هم نتیجۀ دانش است
کی گزافه بر چنین تختی نشست
دانش ناقص کجا این عشق زاد
عشق زاید ناقص، اما بر جماد
مولانا

در تک آن راه دو منزل شدم
تا به یکی تک به در دل شدم
نظامی

برگرفته از کتاب "متون عرفانی به زبان فارسی"
تألیف و خوشنویسی: حسین الهی قمشه ای
#معرفت #محبت #عشق #متون_عرفانی_به_زبان_فارسی #حسین_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Knowledge #Affection #Love #Mystical_Passages #Persian #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official


4

"شب قدر"
.
نی قافیه و وزن و نه اعجاز و جناسی
دارد چه اثر ذکر و دعا بهر معاصی

هیچست اگر شب به سحر ذکر بگویی
قدری که در آن قدر خدا را نشناسی

قرآن به سر و دست و به گفتار نیرزد
چون نسخه که گیری تو ز داروگر و آسی

تا بهر عمل نسخه به درمان نگماری
هرگز نکند چاره به صد گونه تواصی

برخیز و یکی از همه اذکار به ره گیر
ای ساده اگر خود به ره ات چاره شناسی

#ع_ص_ساده

#قدر #شب_قدر #عمل_به_قرآن #قرآن #دعا #اذکار #ذکر #خدا #عارفانه #شعر #الهی_قمشه_ای #حسین_الهی_قمشه_ای

لغتنامه:
معاصی : ج معصیت، گناهان.
آسی : پزشک.
تواصی: به یکدیگر اندرز دادن و سفارش کردن.

پی‌نوشت:
انشاالله که خدا خودش همه رو هدایت کنه، حتی اونایی رو که دست به دامن کسای دیگه بجز خودش میشن. 🙏


11

" #درخت و #شعر "

گمان دارم که هرگز نخواهم خواند
شعری که به زیبایی یک درخت باشد
درختی که دهان گرسنه اش را
بر پستان مادر خاک نهاده و شهد و شیر می نوشد؛
درختی که تمام روز خدا را می نگرد
و دستهای پر برگش را به نیایش بر می آورد؛
درختی که می تواند در تابستان
آشیان یک قناری را در گیسوان خود جای دهد؛
درختی که برف را در آغوش می گیرد
و با باران پیوندی پاک و دوستانه دارد؛
آخر شعر حرف و صوت را نادانی چون من می سراید
اما شعر درخت، اثر طبع خداست.

شعر از #جویس_کیلمر
ترجمه #حسین_الهی_قمشه_ای

برگرفته از #کتاب " #در_قلمرو_زرین "


0

" در صحبت بزرگان "

از شیخ سؤال کردند که: از خلق به حق چند راه است؟
گفت: به یک روایت هزار راه است.
و به روایتی دیگر، به عدد هر ذره ای از موجودات، راهی است به حق.
اما هیچ راه نزدیک تر و بهتر و سبک تر از آن نیست که
راحتی به کسی رسد و ما بدین راه رفتیم، و همه را بدین وصیت می کنیم.
#محمد_بن_منّور

کانال رسمی #حسین_الهی_قمشه_ای
@drelahighomshei

http://www.drelahighomshei.com/img/miniators/arabi.jpg


0

⭐️
برای کسی که دوستت دارد ؛

زندگی باش...
نه زنگِ تفریح...
#حسین_الهی_قمشه_ای
.
📷#مونا_اخوان


43