#شهداست

Instagram photos and videos

#شهداست#شهدا#اربعین#انقلابی#مردم#احمدی_نژاد#شب#اشرافیت#مذهبی#حزب_الله#امام#ولایت_فقیه#سیاسی#فرمانده#شیطان#نفوذ#انتخابات#خادم_الشهدا#یا_حسین_شهید#هیئت_آل_محمد_ص_بویین_میاندشت

Hashtags #شهداست for Instagram

🔴 فقط حضرت آقا
🔸سالهاست که طیف هایی از امت #حزب_الله تکه کلام " فقط حضرت آقا " را مقابل گرایشهایی که مردم به سمت #احمدی_نژاد نشان میدهند بکار میبرند و با این کلام مردم را از گرایش به احمدی نژاد نهی می کنند
.
🔹شیطان همواره از راه خوب و راهی که قابل #نفوذ در فرد باشد استفاده می کند و راهبرد " فقط حضرت آقا " نیز توسط #شیطان در ذهن طیفهایی از حزب الله جا خوش کرده است و شیطان با این راهبرد توانسته است حزب الله را از داشتن یک #فرمانده در عرصه #سیاسی محروم کند
.
🔸حزب الله نمیتواند شرایط وخیم سیاسی و اقتصادی کشور را منکر شود و از طرفی نه میتواند و نه میخواهد که #ولایت_فقیه را عامل این نابسامانی ها ، که مهمترین آن در عرصه سیاسی تهی شدن نظام اسلامی از ماهیت انقلابی و راه #امام و #شهداست ، معرفی کند
.
🔹اما اگر این شرایط با مدیریت و هدایتهای حضرت آقا بوجود آمده است پس حضرت آقا فاقد شایستگی بوده و میبایست کنار بروند تا حضرت آقایی بیاید که توانایی مدیریت صحیح را دارد و اگر مدیریت سیاسی حزب الله بدست یک فرمانده سیاسیست و نه ولایت فقیه ، پس چرا طیفی از حزب الله تأکید بر سپردن آن به ولایت فقیه دارد؟ .
🔸اینکه عبارت " فقط حضرت آقا " برای برخی جایگاه #انقلابی و #مذهبی و حزب الهی بودن به ارمغان میاورد ، دلیل بر بقای آن در بین امت حزب الله است؟
و آیا امت حزب الله نباید خود را از این عامل برتری یافتن عده ای بر دیگران برهاند؟
.
🔹بر همگان روشن است که ولایت نه میتواند و نه حق دارد که در امور مربوط به انتخابات ، که سرنوشت سازترین تصمیمیست که مردم میگیرند ، وارد شود و از گروهی حمایت کند ، پس مسئولیت شکل گیری وحدت کلمه در بین ملت ایران و امت حزب الله برای دستیابی به یک نتیجه مردمی در #انتخابات به عهده چه جایگاهیست؟
.
🔸#اشرافیت سیاسی و مذهبی در طول گام اول انتخابات صاحب فرمانده بوده و با وجود اقلیت بودن و تنها به پشتوانه فرماندهی و خلاء فرماندهیِ مردمی توانسته پیروز انتخابات شده و نفوذ خود را گسترش داده و دست مردم را از اداره امور کشور تا حدود زیادی کوتاه کند و از طرفی مانع شکل گیری جایگاه فرماندهی برای #مردم شود و تنها در دولت های نهم و دهم مردم صاحب فرمانده شدند و توانستند به صورت محدود تصمیم گیر در پیشرفت کشورشان شوند.

@mojtaba_esfandyar_
#یا_حسین_شهید


34

🔴 فقط حضرت آقا
🔸سالهاست که طیف هایی از امت #حزب_الله تکه کلام " فقط حضرت آقا " را مقابل گرایشهایی که مردم به سمت #احمدی_نژاد نشان میدهند بکار میبرند و با این کلام مردم را از گرایش به احمدی نژاد نهی می کنند
.
🔹شیطان همواره از راه خوب و راهی که قابل #نفوذ در فرد باشد استفاده می کند و راهبرد " فقط حضرت آقا " نیز توسط #شیطان در ذهن طیفهایی از حزب الله جا خوش کرده است و شیطان با این راهبرد توانسته است حزب الله را از داشتن یک #فرمانده در عرصه #سیاسی محروم کند
.
🔸حزب الله نمیتواند شرایط وخیم سیاسی و اقتصادی کشور را منکر شود و از طرفی نه میتواند و نه میخواهد که #ولایت_فقیه را عامل این نابسامانی ها ، که مهمترین آن در عرصه سیاسی تهی شدن نظام اسلامی از ماهیت انقلابی و راه #امام و #شهداست ، معرفی کند
.
🔹اما اگر این شرایط با مدیریت و هدایتهای حضرت آقا بوجود آمده است پس حضرت آقا فاقد شایستگی بوده و میبایست کنار بروند تا حضرت آقایی بیاید که توانایی مدیریت صحیح را دارد و اگر مدیریت سیاسی حزب الله بدست یک فرمانده سیاسیست و نه ولایت فقیه ، پس چرا طیفی از حزب الله تأکید بر سپردن آن به ولایت فقیه دارد؟ .
🔸اینکه عبارت " فقط حضرت آقا " برای برخی جایگاه #انقلابی و #مذهبی و حزب الهی بودن به ارمغان میاورد ، دلیل بر بقای آن در بین امت حزب الله است؟
و آیا امت حزب الله نباید خود را از این عامل برتری یافتن عده ای بر دیگران برهاند؟
.
🔹بر همگان روشن است که ولایت نه میتواند و نه حق دارد که در امور مربوط به انتخابات ، که سرنوشت سازترین تصمیمیست که مردم میگیرند ، وارد شود و از گروهی حمایت کند ، پس مسئولیت شکل گیری وحدت کلمه در بین ملت ایران و امت حزب الله برای دستیابی به یک نتیجه مردمی در #انتخابات به عهده چه جایگاهیست؟
.
🔸#اشرافیت سیاسی و مذهبی در طول گام اول انتخابات صاحب فرمانده بوده و با وجود اقلیت بودن و تنها به پشتوانه فرماندهی و خلاء فرماندهیِ مردمی توانسته پیروز انتخابات شده و نفوذ خود را گسترش داده و دست مردم را از اداره امور کشور تا حدود زیادی کوتاه کند و از طرفی مانع شکل گیری جایگاه فرماندهی برای #مردم شود و تنها در دولت های نهم و دهم مردم صاحب فرمانده شدند و توانستند به صورت محدود تصمیم گیر در پیشرفت کشورشان شوند.
فالوكنيد👇👇👇👇
@m.baniassad


6

🔴 فقط حضرت آقا
🔸سالهاست که طیف هایی از امت #حزب_الله تکه کلام فقط حضرت آقا را مقابل گرایشهایی که مردم به سمت #احمدی_نژاد نشان میدهند بکار میبرند و با این کلام مردم را از گرایش به احمدی نژاد نهی می کنند
.
🔹شیطان همواره از راه خوب و راهی که قابل #نفوذ در فرد باشد استفاده می کند و راهبرد فقط حضرت آقا نیز توسط #شیطان در ذهن طیفهایی از حزب الله جا خوش کرده است و شیطان با این راهبرد توانسته است حزب الله را از داشتن یک #فرمانده در عرصه #سیاسی محروم کند
.
🔸حزب الله نمیتواند شرایط وخیم سیاسی و اقتصادی کشور را منکر شود و از طرفی نه میتواند و نه میخواهد که #ولایت_فقیه را عامل این نابسامانی ها ، که مهمترین آن در عرصه سیاسی تهی شدن نظام اسلامی از ماهیت انقلابی و راه #امام و #شهداست ، معرفی کند
.
🔹اما اگر این شرایط با مدیریت و هدایتهای حضرت آقا بوجود آمده است پس حضرت آقا فاقد شایستگی بوده و میبایست کنار بروند تا حضرت آقایی بیاید که توانایی مدیریت صحیح را دارد و اگر مدیریت سیاسی حزب الله بدست یک فرمانده سیاسیست و نه ولایت فقیه ، پس چرا طیفی از حزب الله تأکید بر سپردن آن به ولایت فقیه دارد؟ .
🔸اینکه عبارت فقط حضرت آقا برای برخی جایگاه #انقلابی و #مذهبی و حزب الهی بودن به ارمغان میاورد ، دلیل بر بقای آن در بین امت حزب الله است؟
و آیا امت حزب الله نباید خود را از این عامل برتری یافتن عده ای بر دیگران برهاند؟
.
🔹بر همگان روشن است که ولایت نه میتواند و نه حق دارد که در امور مربوط به انتخابات ، که سرنوشت سازترین تصمیمیست که مردم میگیرند ، وارد شود و از گروهی حمایت کند ، پس مسئولیت شکل گیری وحدت کلمه در بین ملت ایران و امت حزب الله برای دستیابی به یک نتیجه مردمی در #انتخابات به عهده چه جایگاهیست؟
.
🔸#اشرافیت سیاسی و مذهبی در طول گام اول انتخابات صاحب فرمانده بوده و با وجود اقلیت بودن و تنها به پشتوانه فرماندهی و خلاء فرماندهیِ مردمی توانسته پیروز انتخابات شده و نفوذ خود را گسترش داده و دست مردم را از اداره امور کشور تا حدود زیادی کوتاه کند و از طرفی مانع شکل گیری جایگاه فرماندهی برای #مردم شود و تنها در دولت های نهم و دهم مردم صاحب فرمانده شدند و توانستند به صورت محدود تصمیم گیر در پیشرفت کشورشان شوند.

@mojtaba_esfandyar_
#یا_حسین_شهید


4

🔴 فقط حضرت آقا
🔸سالهاست که طیف هایی از امت #حزب_الله تکه کلام فقط حضرت آقا را مقابل گرایشهایی که مردم به سمت #احمدی_نژاد نشان میدهند بکار میبرند و با این کلام مردم را از گرایش به احمدی نژاد نهی می کنند
.
🔹شیطان همواره از راه خوب و راهی که قابل #نفوذ در فرد باشد استفاده می کند و راهبرد فقط حضرت آقا نیز توسط #شیطان در ذهن طیفهایی از حزب الله جا خوش کرده است و شیطان با این راهبرد توانسته است حزب الله را از داشتن یک #فرمانده در عرصه #سیاسی محروم کند
.
🔸حزب الله نمیتواند شرایط وخیم سیاسی و اقتصادی کشور را منکر شود و از طرفی نه میتواند و نه میخواهد که #ولایت_فقیه را عامل این نابسامانی ها ، که مهمترین آن در عرصه سیاسی تهی شدن نظام اسلامی از ماهیت انقلابی و راه #امام و #شهداست ، معرفی کند
.
🔹اما اگر این شرایط با مدیریت و هدایتهای حضرت آقا بوجود آمده است پس حضرت آقا فاقد شایستگی بوده و میبایست کنار بروند تا حضرت آقایی بیاید که توانایی مدیریت صحیح را دارد و اگر مدیریت سیاسی حزب الله بدست یک فرمانده سیاسیست و نه ولایت فقیه ، پس چرا طیفی از حزب الله تأکید بر سپردن آن به ولایت فقیه دارد؟ .
🔸اینکه عبارت فقط حضرت آقا برای برخی جایگاه #انقلابی و #مذهبی و حزب الهی بودن به ارمغان میاورد ، دلیل بر بقای آن در بین امت حزب الله است؟
و آیا امت حزب الله نباید خود را از این عامل برتری یافتن عده ای بر دیگران برهاند؟
.
🔹بر همگان روشن است که ولایت نه میتواند و نه حق دارد که در امور مربوط به انتخابات ، که سرنوشت سازترین تصمیمیست که مردم میگیرند ، وارد شود و از گروهی حمایت کند ، پس مسئولیت شکل گیری وحدت کلمه در بین ملت ایران و امت حزب الله برای دستیابی به یک نتیجه مردمی در #انتخابات به عهده چه جایگاهیست؟
.
🔸#اشرافیت سیاسی و مذهبی در طول گام اول انتخابات صاحب فرمانده بوده و با وجود اقلیت بودن و تنها به پشتوانه فرماندهی و خلاء فرماندهیِ مردمی توانسته پیروز انتخابات شده و نفوذ خود را گسترش داده و دست مردم را از اداره امور کشور تا حدود زیادی کوتاه کند و از طرفی مانع شکل گیری جایگاه فرماندهی برای #مردم شود و تنها در دولت های نهم و دهم مردم صاحب فرمانده شدند و توانستند به صورت محدود تصمیم گیر در پیشرفت کشورشان شوند.

@mojtaba_esfandyar_
#یا_حسین_شهید


4

🔴 فقط حضرت آقا
🔸سالهاست که طیف هایی از امت #حزب_الله تکه کلام " فقط حضرت آقا " را مقابل گرایشهایی که مردم به سمت #احمدی_نژاد نشان میدهند بکار میبرند و با این کلام مردم را از گرایش به احمدی نژاد نهی می کنند
.
🔹شیطان همواره از راه خوب و راهی که قابل #نفوذ در فرد باشد استفاده می کند و راهبرد " فقط حضرت آقا " نیز توسط #شیطان در ذهن طیفهایی از حزب الله جا خوش کرده است و شیطان با این راهبرد توانسته است حزب الله را از داشتن یک #فرمانده در عرصه #سیاسی محروم کند
.
🔸حزب الله نمیتواند شرایط وخیم سیاسی و اقتصادی کشور را منکر شود و از طرفی نه میتواند و نه میخواهد که #ولایت_فقیه را عامل این نابسامانی ها ، که مهمترین آن در عرصه سیاسی تهی شدن نظام اسلامی از ماهیت انقلابی و راه #امام و #شهداست ، معرفی کند
.
🔹اما اگر این شرایط با مدیریت و هدایتهای حضرت آقا بوجود آمده است پس حضرت آقا فاقد شایستگی بوده و میبایست کنار بروند تا حضرت آقایی بیاید که توانایی مدیریت صحیح را دارد و اگر مدیریت سیاسی حزب الله بدست یک فرمانده سیاسیست و نه ولایت فقیه ، پس چرا طیفی از حزب الله تأکید بر سپردن آن به ولایت فقیه دارد؟ .
🔸اینکه عبارت " فقط حضرت آقا " برای برخی جایگاه #انقلابی و #مذهبی و حزب الهی بودن به ارمغان میاورد ، دلیل بر بقای آن در بین امت حزب الله است؟
و آیا امت حزب الله نباید خود را از این عامل برتری یافتن عده ای بر دیگران برهاند؟
.
🔹بر همگان روشن است که ولایت نه میتواند و نه حق دارد که در امور مربوط به انتخابات ، که سرنوشت سازترین تصمیمیست که مردم میگیرند ، وارد شود و از گروهی حمایت کند ، پس مسئولیت شکل گیری وحدت کلمه در بین ملت ایران و امت حزب الله برای دستیابی به یک نتیجه مردمی در #انتخابات به عهده چه جایگاهیست؟
.
🔸#اشرافیت سیاسی و مذهبی در طول گام اول انتخابات صاحب فرمانده بوده و با وجود اقلیت بودن و تنها به پشتوانه فرماندهی و خلاء فرماندهیِ مردمی توانسته پیروز انتخابات شده و نفوذ خود را گسترش داده و دست مردم را از اداره امور کشور تا حدود زیادی کوتاه کند و از طرفی مانع شکل گیری جایگاه فرماندهی برای #مردم شود و تنها در دولت های نهم و دهم مردم صاحب فرمانده شدند و توانستند به صورت محدود تصمیم گیر در پیشرفت کشورشان شوند.

@mojtaba_esfandyar_
#یا_حسین_شهید


39

بسم الله الرّحمن الرّحیم
.
🔴 فقط حضرت آقا .
🔸سالهاست که طیف هایی از امت #حزب_الله تکه کلام " فقط حضرت آقا " را مقابل گرایشهایی که مردم به سمت #احمدی_نژاد نشان میدهند بکار میبرند و با این کلام مردم را از گرایش به احمدی نژاد نهی می کنند
.
🔹شیطان همواره از راه خوب و راهی که قابل #نفوذ در فرد باشد استفاده می کند و راهبرد " فقط حضرت آقا " نیز توسط #شیطان در ذهن طیفهایی از حزب الله جا خوش کرده است و شیطان با این راهبرد توانسته است حزب الله را از داشتن یک #فرمانده در عرصه #سیاسی محروم کند
.
🔸حزب الله نمیتواند شرایط وخیم سیاسی و اقتصادی کشور را منکر شود و از طرفی نه میتواند و نه میخواهد که #ولایت_فقیه را عامل این نابسامانی ها ، که مهمترین آن در عرصه سیاسی تهی شدن نظام اسلامی از ماهیت انقلابی و راه #امام و #شهداست ، معرفی کند
.
🔹اما اگر این شرایط با مدیریت و هدایتهای حضرت آقا بوجود آمده است پس حضرت آقا فاقد شایستگی بوده و میبایست کنار بروند تا حضرت آقایی بیاید که توانایی مدیریت صحیح را دارد و اگر مدیریت سیاسی حزب الله بدست یک فرمانده سیاسیست و نه ولایت فقیه ، پس چرا طیفی از حزب الله تأکید بر سپردن آن به ولایت فقیه دارد؟ .
🔸اینکه عبارت " فقط حضرت آقا " برای برخی جایگاه #انقلابی و #مذهبی و حزب الهی بودن به ارمغان میاورد ، دلیل بر بقای آن در بین امت حزب الله است؟
و آیا امت حزب الله نباید خود را از این عامل برتری یافتن عده ای بر دیگران برهاند؟
.
🔹بر همگان روشن است که ولایت نه میتواند و نه حق دارد که در امور مربوط به انتخابات ، که سرنوشت سازترین تصمیمیست که مردم میگیرند ، وارد شود و از گروهی حمایت کند ، پس مسئولیت شکل گیری وحدت کلمه در بین ملت ایران و امت حزب الله برای دستیابی به یک نتیجه مردمی در #انتخابات به عهده چه جایگاهیست؟
.
🔸#اشرافیت سیاسی و مذهبی در طول گام اول انتخابات صاحب فرمانده بوده و با وجود اقلیت بودن و تنها به پشتوانه فرماندهی و خلاء فرماندهیِ مردمی توانسته پیروز انتخابات شده و نفوذ خود را گسترش داده و دست مردم را از اداره امور کشور تا حدود زیادی کوتاه کند و از طرفی مانع شکل گیری جایگاه فرماندهی برای #مردم شود و تنها در دولت های نهم و دهم مردم صاحب فرمانده شدند و توانستند به صورت محدود تصمیم گیر در پیشرفت کشورشان شوند.
.
#مجتبیٰ_اسفندیار
@mojtaba_esfandyar_
#یا_حسین_شهید


31

#چفیه #قرمز مختص یک کشور نیست بلکه
جوانان خوزستانی #چفیه_قرمز را برای خوشتیپی می پوشند !!بي احترام به جوانان بی احترامی به #شهداست


4

🌾 مرد خدا 🌾
🌾 مهدی حسن قمی 🌾

توی خیابان زیبا زندگی می کردیم. پدرم یخ فروشی داشت و من هم بعد از چند سال درس خواندن ، مدرسه را رها کرده و به سراغ کار رفتم. برادران من ، همگی مشغول کار بودند.

روزهایی که در خیابان زیبا مشغول به کار بودم ، یک جوان لاغر تَرکه ای را می دیدم که سر به زیر به مدرسه می رفت. اما هیچ صحبتی با او نداشتم.

تا اینکه پای من به زور خانه باز شد. اولین روزهای ورود من بود که دوباره همان جوان را دیدم. آمده بود زور خانه. نمی دانستم که او قبل از من در آنجا رفت و آمد داشته.

مسئول ورزش ، این جوان را به داخل گود دعوت کرد و گفت : آقا ابراهیم ، قهرمان کشتی باشگاه های تهران هستند.

خیلی از او خوشم آمد. قهرمان ورزشی بود و در عین حال ، بسیار سر به زیر و آرام. قبل از اینکه وارد گود شود ، با همه دست داد. حتی با من که در آن زمان نوجوانی بیشتر نبوده و تازه به جمع آن ها وارد شده بودم.
ابراهیم مرا بیشتر از بقیه تحویل گرفت. از آن روز با هم رفیق شدیم. من بیش از او خوشحال بودم. دوستی پیدا کردم که مجموعه کاملی از صفات خوب و انسانی داشت.

روزهای اول با من صحبت می کرد و خیلی از مسائل را برایم توضیح می داد. اینکه با چه کسانی رفیق باشم و از چه کسانی دوری کنم.

نصیحت های او را هنوز به یاد دارم. ما در زور خانه کسانی را داشتیم که بر خلاف ابراهیم ، بسیار آدم های ناشایست بودند.

ابراهیم ویژگی این افراد را برای من توضیح می داد و با توجه به شرایط بد جامعه در آن زمان می گفت : " مهدی ، با کسی رفیق باش که زور تو از او بیشتر باشد. تا نتواند تو را اذیت کند . " من کسی را در منزل نداشتم که برای ما وقت بگذارد و خوب و بد را یاد آوری کند. ابراهیم خیلی برای ما وقت می گذاشت و نصیحت می کرد. بیشتر نصیحت های او هم غیر مستقیم بود. بعد هم ما را به سمت مسجد کشاند.

اوایل زیاد اهل مسجد و ... نبودم. تا ابراهیم می رفت برای وضو ، من هم از مسجد در می رفتم ! اما رفته رفته جاذبه ی شخصیت ابراهیم ما را مسجدی کرد. یعنی به عشق او مسجد می رفتم.

ابراهیم در عین حال که جوانی با ویژگی های منحصر به فرد بود ، کارهایی می کرد که برای ما عجیب بود.

یکبار وارد مسجد شدم. می خواستم به دستشویی بروم. دیدم دو نفر دیگر از زیر زمین برگشتند و گفتند : چاه دستشویی گرفته. برای نماز به خانه می رویم. من هم می خواستم برگردم ، همان موقع ابراهیم رسید.

وقتی ماجرا را شنید ، آستینش را بالا زد و رفت توی زیرزمین. داخل محل دستشویی شد و در را بست !


20

🌾 حق الناس 🌾
🌾 محمد سعید صالح تاش 🌾

منزل ما پشت کلوپ صدری بود. من با عباس هادی همکلاس بودم. در همسایگی ما منزل یک خانواده مهربان و محترم بود که با آن ها رفت و آمد داشتیم. بعد فهمیدم که مادر این خانواده ، خاله ی عباس هادی است.

من و برادرم دو قلو بودیم و به خاطر عباس ، با ابراهیم رفیق شدیم. هر بار که او را می دیدیم با یک مشت پسته و بادام به سراغ ما می آمد. خیلی ما را تحویل می گرفت. بعد متوجه شدم که با همه اینگونه است.

هر کس یکبار با او برخورد داشت ، شیفته اش می شد. الان نزدیک به شصت سال از خدا عمر گرفته ام. از خدا تشکر می کنم که در طول زندگی ، بخصوص در چند سال اول جوانی ما ، یکی از بندگان خوب خودش را در مسیر زندگی ما قرار داد.

باور کنید ما با ابراهیم ، معنی خوب بودن را فهمیدیم. ما با ابراهیم معنای انسانیت را فهمیدیم. تمام زندگی من تحت الشعاع آن چند سال است. فرزندان من بارها خاطرات ابراهیم را از من شنیده اند. من با بسیاری از شهدای محل زندگی کردم. همگی انسان های بزرگی بودند ، اما ابراهیم با هیچکدام قابل مقایسه نیست.

یادم هست با ابراهیم رفتیم کوه ، پای من همان اوایل کار پیچ خورد. ابراهیم من را روی کول خودش کشید و حرکت کرد ! نمی دانید چقدر این مسیر طولانی و سخت بود ، اگر هر کسی جای او بود می گفت : تو بمان تا من برگردم ، اما او ، هم می خواست پاهایش قوی شود و هم نمی خواست رفیق نیمه راه گردد.

یک دماغه ای هست به سمت کولکچال که شیب خیلی تندی دارد ، انسان بدون بار هم خسته می شود. ابراهیم در آن مسیر من را روی دوش خود گرفت و بالا برد. واقعا خجالت کشیدم ، از طرفی به قدرت بدنی او آفرین گفتم ... رفیقی دارم به نام آقای فخاری که در مغازه اش تصویر آقا ابراهیم را نصب کرده. شبیه ماجرای کوهنوردی من ، برای او هم پیش آمد. او عاشق ابراهیم شد.

خلاصه رفاقت ما با ابراهیم توی محل ادامه داشت. آنقدر که تمام فکر و ذکر من و برادرم در منزل ، نام ابراهیم بود. پدر و مادرم نیز او را می شناختند.
خوشحال بودند که پسرانشان با چنین شخصیتی رفت و آمد دارند. به جرئت می گویم که ما دین و اعتقادات را با ابراهیم شناختیم. او زمانی که حدود هفده سال داشت ، آنچنان به مسائل دینی مسلط بود که بزرگترهای ما اینگونه نبودند !

یک روز قرار شد والیبال بازی کنیم ، من کتانی نداشتم. به یکی از رفقای ابراهیم که کتانی چینی قدیمی پایش بود گفتم : کتانی ات را بده به من برم توی زمین. دمپای خودم را به او دادم و کتانی اش را گرفتم. مشغول بازی شدیم. بعد از بازی دیدم که او رفته. من هم به خانه بر گشتم.


25

دلتنگی حد ومرز ندارد
هرجای دنیا هم که باشی
تورا به سمت خود میکشاند
و زمینت میزند وچه زمینی بهتر از
مزار #شهداست... #گلستان_شهدا_اصفهان


0

🎤 #حاج_حسین_یکتا 🌴فرمانده گردانی میگفت: خواب دیدم #امام_عصرو...آقا گفت: لیست گردان و بده. لیست و دادم شروع کردند با خوکار قرمز🖍 زیر بعضی #اسم ها رو خط✍ کشیدن.. 🌴زیر هرررر اسمی خط کشید، تو عملیات، #شهید_شد😭 💥بچه هاااا!
لیست اسم شماها دست #شهداست دارن میبرن پیش #امام_زمان... میگن آقا من ⇜از این دختر⇜از این پسر، خیلییی #راضی ام👌 آقا براش #خوشگل بنویس😍 🌴بعد فکر کن، آقا خودکار سبزشو🖌 ور داره بگه این #سرباز_خودمه💖
بچه هااااا بخر بخره ها!
#مهمونیه😍 بچه ها زود باشین.. 🌹🍃🌹🍃
@mr_msd___09


0

🎤 #حاج_حسین_یکتا 🌴فرمانده گردانی میگفت: خواب دیدم #امام_عصرو...آقا گفت: لیست گردان و بده. لیست و دادم شروع کردند با خوکار قرمز🖍 زیر بعضی #اسم ها رو خط✍ کشیدن.. 🌴زیر هرررر اسمی خط کشید، تو عملیات، #شهید_شد😭 💥بچه هاااا!
لیست اسم شماها دست #شهداست دارن میبرن پیش #امام_زمان... میگن آقا من ⇜از این دختر⇜از این پسر، خیلییی #راضی ام👌 آقا براش #خوشگل بنویس😍 🌴بعد فکر کن، آقا خودکار سبزشو🖌 ور داره بگه این #سرباز_خودمه💖
بچه هااااا بخر بخره ها!
#مهمونیه😍 بچه ها زود باشین.. 🌹🍃🌹🍃


1

🎤 #حاج_حسین_یکتا 🌴فرمانده گردانی میگفت: خواب دیدم #امام_عصرو...آقا گفت: لیست گردان و بده. لیست و دادم شروع کردند با خوکار قرمز🖍 زیر بعضی #اسم ها رو خط✍ کشیدن.. 🌴زیر هرررر اسمی خط کشید، تو عملیات، #شهید_شد😭 💥بچه هاااا!
لیست اسم شماها دست #شهداست دارن میبرن پیش #امام_زمان... میگن آقا من ⇜از این دختر⇜از این پسر، خیلییی #راضی ام👌 آقا براش #خوشگل بنویس😍 🌴بعد فکر کن، آقا خودکار سبزشو🖌 ور داره بگه این #سرباز_خودمه💖
بچه هااااا بخر بخره ها!
#مهمونیه😍 بچه ها زود باشین.. 🌹🍃🌹🍃


2

آنچه مهم است حفظ راه #شهداست،یعنی پاسداری از خون #شهدا،این وظیفه اول ماست. 🌷شهید والامقام حسن دوست محمدی
🌷فرزند : حسین
🌷محل شهادت : خرمشهر
🌷تاریخ شهادت : 1361/02/15
🌷عملیات : ---
🌷محل دفن : گلستان شهدای بویین

#هیئت_آل_محمد_ص_بویین_میاندشت


0

آنچه مهم است حفظ راه #شهداست،یعنی پاسداری از خون #شهدا،این وظیفه اول ماست. 🌹 شهید والا مقام سیف اله دوست محمدی
🌹 فرزند : محمد عبداله
🌹 محل شهادت : شلمچه
🌹 تاریخ شهادت : 1366/01/27
🌹 عملیات : کربلای 5
🌹 محل دفن : تهران

#هیئت_آل_محمد_ص_بویین_میاندشت


0

# رفاقت با #شهدا ء #
# جان هر زنده دلی زنده به جان دگر است #
# من همانم که دلم زنده به یاد #شهداست #
# به یاد #صیاد دل ها # امیر شهید علی صیاد شیرازی #


0

آنچه مهم است حفظ راه #شهداست،یعنی پاسداری از خون #شهدا،این وظیفه اول ماست.
🌹شهید والامقام براتعلی دوست محمدی
🌹فرزند : علی
🌹تاریخ شهادت : 09\01\1362
🌹محل شهادت :کردستان(سقز)
🌹عملیات :
🌹محل دفن : گلستان شهدای بویین
#هیئت_آل_محمد_ص_بویین_میاندشت


1

امنیت ما مدیون #شهداست

#امام_خامنه_ای
#سردار_سلیمانی
#مقاومت
#انقلابی
#جهادی ❤❤❤❤❤❤ هر کجا هستید سرتان سلامت___دلتان شاد___لبتان خندان___ان شاءالله🌷🌷🌷🌷🌷🌷


6

آرامش امروز ما مدیون خون #شهداست
#مزار_شهدای_گمنام #کوه_صفه_اصفهان


11

امروز ٢٢ اسفند روز بزرگداشت #شهداست . اسم این شهید حسن فتاحي (معروف به حسن آمريكايي) متولد ۲۰/ ۰۶/ ۱۳۴۸ است و از بچه های گردان غواصی حضرت یونس لشکر ۱۴ امام حسین (علیه السلام) اصفهان. این آخرین عکس شهیده و ۱۲ سال بعد از شهادت(۱۳۶۵/۱۰/۰۴) از روی پلاک هویت در منطقه "ام الرصاص" شناسایی شد و به وطن بازگشت. درود به شرف اين بزرگ مردان جوان و تمامي جانبازان و آزادگان مدافع ميهن .


0

آنچه مهم است حفظ راه #شهداست،یعنی پاسداری از خون #شهدا،این وظیفه اول ماست. 🌹 شهید والا مقام عباس دوست محمدی 🌹 فرزند : لطف اله
🌹 محل شهادت : بصره
🌹 تاریخ شهادت : 1363/12/22
🌹 محل دفن : گلستان شهدای بویین
#هیئت_آل_محمد_ص_بویین_میاندشت


0

آنچه مهم است حفظ راه #شهداست،یعنی پاسداری از خون #شهدا،این وظیفه اول ماست. 🌹شهید والامقام سبزعلی دوست محمدی
🌹فرزند: علی
🌹تاریخ شهادت : 22\12\1363
🌹محل شهادت : جزیره مجنون
🌹محل دفن :گلستان شهدای بوئین
#هیئت_آل_محمد_ص_بویین_میاندشت


1

بسم رب الشهدا
کپشن حتما مطالعه شود 💥💝💥این قرار نا نوشته ما با #شهداست که راهشان را ادامه دهیم و ایثار و گذشت را از آنان بیاموزیم💥💝💥 🙋به لطف خدا و به قدر بضاعت گرد هم آمدیم تا شاید بتوان دلی😍 را شاد کرده ,نور امید🌠 بر تاریکی نومیدی چیره گردانیم 🙋

به لطف خدا و برکت خون این #شهید بزرگوار و همچنین حمایت های همیشگی شما سروران گرامی توانستیم در این روز های واپسین سال۱۳۹۷ و ایام نزدیک به #عید #بسته_های_حمایتی برای چندین خانواده آماده کنیم و به آنها تحویل دهیم

پ.ن: 🤗شما شاهد گوشه هایی از بسته بندی بسته های حمایتی هستید🤗 💢شکر خدا توانستیم ۳۰ بسته ی حمایتی را آماده و تحویل دهیم 💢 💞💞بسته ها توسط چند تن از اعضای #قرارگاه در #مسجد_اباذر🕌 بسته بندی شده و به دست #نیازمندان واقعی که تحت پوشش قرارگاه هستند رسیده💞💞 😇بسته ها شامل مواد مهم و اساسی هستند که احتمالا خود این خانواده ها در تهیه آنها دچار مشکل هستند😇

مرغ ۱ عدد 🐓
برنج ۳ کیلو 🍛🍛
ماکارونی ۲ عدد🍟🍟
روغن ۲عدد🍾🍾
رب گوجه۱ عدد🍅🍅 شما بزرگواران هم میتونید کمک های خود را به شماره کارت 6037701100835187بنام مهدی صالحی مکاری واریز کنید و در نشاندن گل لبخند بر چهره دیگران سهیم باشید
التماس دعا داریم
#قرارگاه_جهادی_شهید_سلمان_احسانی
#شهید_سلمان_احسانی
#کار_جهادی
#گروه_جهادی
#جهاد
#شهید
#شهادت
#بسته_حمایتی
#عید
#نوروز
#عید_نوروز
#فقر
#محرومیت_زدایی
#نیازمندان
#بهبهان
#مسجد_اباذر
#مسجد_فاطمه_الزهرا


16

🔆 ومادر شهید گفت: شهید به #خواب آن آمده است و گفته است: 💢 برای زمینه سازی #ظهور امام زمان (عج)، تنها شعاردادن کافی نیست❌ باید #حرکت کرد و در #عمل نشان داد. 💢 #شهید_خلیلی در حدود 8 مرتبه به خواب افرادی که کمتر اعتقاد دارند، رفته است و آنها را تغییر داده به طوری که امروزه این افراد #حامیان_محارب هستند. 💢 معتقدم #راه_شهدا روشن ترین مسیری است که خداوند برای نزدیکی💞 و انس بیشتر ما را با ایمان آهار و #امام_زمان (عج) قرار داده است. 💢 در زمان دفاع مقدس ما به دنبال جوانان بودیم تا در جبهه حضور پیدا کنیم اما امروز بیش از 50 تن از #جوانان به من فشار می آورند تا راهی برای آنها ایجاد شود و در حضور جبهه جنگ #سوریه حضور پیدا کنند و این نشان دهنده چراغ هدایت بودن #شهداست 🕊🌹#شهید_رسول_خلیلی 🍃🌸🍃 🌷شادی روح شهدا #صلوات


1

همه ی جهان حجاب دارد:
کره زمین دارای پوشش است…
میوه های تر و تازه دارای پوشش اند…
شمشیر نیز داخل غلافش حفظ میشود…
قلم بدون پوشش جوهرش خشک میشود و فایده اش از بین میرود.
سیب هم اگر پوسته اش گرفته شود و رها شود فاسد میشود…
و……
در تعجبم از مردی که ماشینش را از ترس خط و خش افتادن چادر می پوشاند؛

اما دختر یا همسر و یا خواهر خود را بدون پوشش رها میکند!! بانو!
این چادر تا برسد بدست تو
هم از کوچه های مدینه گذشته
هم از کربلا
هم از بازار شام
هم از میادین جنگ…
چادر وصیت نامه ی #شهداست بر تن تو

چادرت را در آغوش بگیر ،
و بگو برایت از خاطراتش بگوید…
همه را از نزدیک دیده است… 🍀کانال چادر خاکی مادر🍀
@chadore_khaki


1

گروه تفحص سیره شهدای کرمان
#اعزام کاروان راهیان نور
سفر راهیان نور دعوتی از سوی #شهداست و #شهدا باید شما را دعوت کنند.
کسی که به سفر آسمانی می‌رود، نمی‌تواند فکر زمینی داشته باشد ... #حرکت:28 اسفند 6روزه
#هزینه:هرنفر بالای3سال250هزارتومان
#مهلت ثبت نام فقط تا 15اسفند

اقایان:09360167127نامجو
خانمها:09371577706سلطانی

#راهیان_نور
#سفرعشق
#کرمان


6

یک خانمی با گروهش آمده بود سر مزار شهید چمران. حجاب درستی هم نداشت. با او صحبت کردم و مزار #شهیدعلی_خلیلی را نشانش دادم. گفتم #شهید_خلیلی برای دفاع از امثال شما رفتند و درست نیست شما با این پوشش باشید.

آن خانم هم کمی با من بحث کردند و بعد رفتند. بعد از آن چندماهی ایشان را ندیدم.

حدود یک ماه پیش آمد و گفت: من را می شناسی؟ گفتم نه. گفت فلانی هستم که با من سر مزار شهید چمران صحبت کردی!
راستش آنچنان محجبه شده بود که نشناختم.البته من کاری نکردم.

این ها همه برکات #شهداست. شیخ رجبعلی خیاط می گوید: مُعرف خدا باش! نگو فلان کار را من انجام دادم.

حاج اسماعیل دولابی هم می گویند هیچ چیز را به خودت نسبت نده. اگر اینطور بگویی، ظلم کرده ای! اصلاً تمام حرف اولیای خدا همین بوده که حتی برای ثواب هم کاری نکن. ثواب چیه؟! کار فقط برای خدا!

به نقل از خادم الشهدا
#شهیدعلی_خلیلی


0