#مـرتضی_فیروزی

Instagram photos and videos

#مـرتضی_فیروزی#لعنت#من#آخه#نبودت#نخ#سیگار#ﺍ#مرتضی_فیروزی#بـــــاران#دم#هايش#كمان#تمـــــــاشای#بند#دوسـتداشتن#آدمهایــــے#بستـــــــــﮧ#دنيــــاوخوشــــے#ﺭﻭﺯ#مــــرا

Hashtags #مـرتضی_فیروزی for Instagram

ما از حیوونا هم کمتریم ،،،،،میگن طوطی بدجور به قفس یا اشیانش غرور ،غیرت داره ،خیلی به لونش عادت داره ،،،،فقط ببین چجور اعتراض میکنه ،،،،ما از حیوونا کمتریم ،حتی حق به زبون اوردن حقمونو نداریم ،،،،، ◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
#مرتضی_فیروزی❤️👌


3

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#آمدی آن #دم به #دیدارم که #دیگر دیر #بود

#گفتی از ماندن #ولی رفتن مرا #تقدیر بود

#تو می آیی به #بالینم ولی آن #دم که در #خاکم

#صدایم میکنی #اما در #آغوش #کفن #خوابم ‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞❶❶
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#مرتضی_فیروزی❤️👌❷❷ ‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴


2

█████████▉▊▋▌▍ ‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞 ▎▏
■□■□■□■□■□■□■□ ■

رفت و گفت :

خدا نگهدارت

گفتم برو ولی

اگر سر راهت
خدا را دیدی

بگو : دل شکسته

نگهدار نمی خواهد... █████████▉▊▋▌▍▎▏
■□■□■□■□■□■□■□ ‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞 ■


3

.........................❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣ #شده یک #شب تا سحر #بیدار باشی مثل #من ؟

#دلخوش یک #سایه ی #دیوار باشی مثل #من ؟

#نخ به #نخ #سیگار و هی #پکهای سنگین #پشت هم
#همدم چند #پاکت #سیگار باشی مثل #من؟ ........... ....................................................................................💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
‌۩ #مـرتضی_فیروزی ◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈


0

≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤
-
#کجا #میری؟

#زود برمیگردم، #نگران نباش

#میدونم زود #برمیگردی، ولی #آخه... #آخه چی؟ -ولی
#آخه این #خیابون یه #طرفه ست، بری
#دیگه رفتی!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#شـــــــــــــــــــــــاه من یه دوربرگردان بزن با ولیعهدت وبرگرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈


0

🌸❤ ❤️🍃 مـــــن تــــــو رو 🌸❤
سپـــــردمت دســـــتِ خــدا
🌸❤
بـــــــا یــــــــہ لبخنـــــد و
🌸❤
یــــــــہ فانـــــوس و دعـــــا 🌸❤
دوســـــت دارمـــــ غُصـــــہ
🌸❤
ســـــراغِ تـــــو نـــــیاد
🌸❤
بـــــرسے بـــہ آخــر آسمونــا
💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


0

هرگز ،
دل یه دختر نشکون ،
یا هرگز حسرت به دل دختر نزار ،
چون درجواب خوبیهات ، مادر خوب و
باغیرتی برای بچه هات میشه ، 💜💜😘😘 💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۹ ماه در شکمش
۲ سال در دامنشو
یک عمر در زندگیش،

چیز دیگری نداردبرای اثبات محبتش،
بهشت که هیچ،

همه‌ی آن چه که هست راباید

زیر قدمهای مادر بزاری❤
️ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


5

💜 ∞ همیشه تا ابد ∞ 💜


4

پـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜ۪۪ٜؒؔـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ‌ົ້ـණฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ่ิื้ิـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜ۪۪ٜؒؔـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـادشـٍٍٍۘۘۘۘۘ͜͡ـٍٰٰٖٖٖٓـٍٍۘۘۘۘۘـ়ـٍٍٍٍٰٰٰٖٖۘۘۘۘ͜͡ـٍٰٖٖۘۘۘۘۘـٍٍٍٍۘۘۘۘۘـٍٍٍٍٰٰٖٖۘۘ͜͡ـٰٖٖٖٖۘۘاه منٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ ٕٕٕ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💔تا تو را حس مے ڪنــم
💔حس مے ڪنم دلواپسم
💔بے پنــاهـم خستــــہ ام
💔بے تو غریبے بے ڪسـم
💔سـر به سوے آسمـــاڹ
💔با اشڪ مے گیرم غمین
💔که خداوندا بگو آیا
💔بہ یارم مے رسم
💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


6

ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💚دردِ عشقی در دلم دارم ،
💚 نمیداند کسی
💚همچو ابری اشک میبارم،
💚نمیداند کسی
💚داغِ هجرانی‌که دراین سینه‌دارم‌
💚 روزو شب
💚میدهد هر لحظه آزارم ،
💚نمیداند کسی
💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


2

‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴
زندگى غــــم ڪده اى... بيش نبود...‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴
سهم من جز غـــــم و... تشويش نبود...‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴
به ڪدام خاطره اش... خوش باشم...‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴
ڪه ڪدام خاطره اش... نيـــــــش نبود...😔‴‴‴‴‴ ‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴ 💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞 ‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴ ‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴


2

■□■□■□■□■□ ■□■□■□■□■□ #دلــــــــــم❤️ #بــه-بهانه
#ندیدنت گریست... #بگذار بگرید و #بداند هر چه خواست

#همیشـــــــــــــــــه نیستـــــــ . 😔✌️
■□■□■□■□■□
■□■□■□■□■□ ‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


0

💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


2

...................................................
💔هَِـَِـَِـَِـَِرَِچَِـَِـَِـَِیَِ خَََِِـَِـَِـَِـَِرَِاَِبَِ شََُِِـَِـَِـَِد 💔ََِِدََُِِرََُِِسَِـَِـَِـَِـَِـَِتَِ کَََِِـَِـَِـَِـَِرَِدَََِِیَِم
💔جَِـَِـَِـَِـَِزَِ دََِِِلَََِِـَِـَِـَِمَِوَِن
َِ 💔ََِهَََِِنَِوَِزَِ تَِـَِـَِـَِوَِ کَِاَِرََِِِشَِ مَِـَِـَِـَِـَِوَِنَِدَِیَِمَ💔
💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💔کــــــاش هیچ وقــــــت
💔عاشـــــق نمیشــــــــدم
💔کـــــه الان اواره کوچـــــــه هاے
💔خــــــاطراتت شـــــــــــم!!!
💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💔تا تو را حس مے ڪنــم
💔حس مے ڪنم دلواپسم
💔بے پنــاهـم خستــــہ ام
💔بے تو غریبے بے ڪسـم
💔سـر به سوے آسمـــاڹ
💔با اشڪ مے گیرم غمین
💔که خداوندا بگو آیا
💔بہ یارم مے رسم
💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌ــــــــ
💔در عهــد و وفــا چنانـکه
دلـدار منست 💔
💔خون باریـدن بروز و شب
کار منست 💔
💔او یار دگـــر کــرده و
فــارغ شسته 💔
💔من شسته چو ابلهان که او
یار منست 💔
💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


1

چقدر ناراحت کنندست 💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


8

☑️
🔳🔜گاه میتوان ☑️
🔳🔜تمام زندگی ☑️
🔳🔜رادر آغوش گرفت… ☑️
🔳🔜فقط کافیست… ☑️
🔳🔜تمام زندگیت... ☑️
🔳🔜یک نفر باشد!........................................
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💔تا تو را حس مے ڪنــم
💔حس مے ڪنم دلواپسم
💔بے پنــاهـم خستــــہ ام
💔بے تو غریبے بے ڪسـم
💔سـر به سوے آسمـــاڹ
💔با اشڪ مے گیرم غمین
💔که خداوندا بگو آیا
💔بہ یارم مے رسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


0

‌ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ💔ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــــی گــــــــنـــــــــاه

امــــا هـــــــــمــــــــــیـــــشــــــه مـــــــــحــــــــــکــــــــوم😔❤️ زمــــــــین جای قشنگی نیست

برای تو که پــــــــــاکی😞❤️ 💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ💔ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشکاتو بمیرم ،


0

🕊
💔دُچار غَمگــــينے مزمن شُدم 🕊
💔بے هيچْ اشكــــے 🕊
💔بے هيچ بُغضـــے 🕊
💔فقط يِہ نگاه خيره 🕊
💔فقط يِہ سكوت لَعنتــــے ‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
‎‌‌‌‌‌


2

#لعنت به نبودنت
#لعنت به گریه هام
#لعنت به رفتنت
#لعنت به زجه زدنام
#لعنت به دنیا
#لعنت به تو
#لعنت به
#نبودت
#نبودت
#نبودت

نيـــــمــــﮧ #شبـــــے خواهـــــــــم #رفــــت ،از #دنيايـــــے كـــــﮧ #مال من #نيــــــــست،از، #زمينـــــے كـــــﮧ #بيـــــــهوده #مــــرا بــــﮧ آن #بستـــــــــﮧ اند #دنيــــاوخوشــــے #هايش ارزانـــــے #آدمهایــــے كـــﮧ زير#بـــــاران دم از #دوسـتداشتن میزنند. اما #بـــــاران كــــﮧ #بند آمـــــد اسيـــــر #تمـــــــاشای رنگـــــين #كمان مــــے شوند! ◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈


0

#ﺑـﺎﻻﺧــﺮﻩ ﯾﮑـ #ﺭﻭﺯ ﺑـه #ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ ﻣﯿﺮﺳَـﻢ

ﺩﺭ #ﺻـﻒ ِ ﺍﻭﻝ ِ نماﺯ ﺟﻠـﻮﺗـَﺮ ﺍﺯ ﭘﯿـﺶ #ﻧـمـﺎﺯم

ﻭَ #همه ﺑﻪ #ﻣـﻦ ﺍﻗﺘــﺪﺍ #ﺧـﻮﺍﻫَﻨـﺪ ﮐـَﺮﺩ
#ﻧـمـﺎﺯ ﮐِﻪ ﺗـَﻤﺎﻡ #ﺷـوﺩ ﻫـَﻤه به #ﺳـﻤﺖ ـ ﻣـَﻦ

#ﺧﻮﺍﻫﻨـﺪ ﺁﻣـﺪ

#ﭼﻘـﺪﺭ ﻋـَﺰﯾـﺰ #ﺧـﻮﺍﻫـَﻤـ ﺷـٌﺪ

ﺑـﻌـﺪ ﺍَﺯ #ﭼﻨــﺪ ﻗـﺪﻡ ﮐﻪ #ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪ
ﮐﺴﯽ #ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧـﺪ:

#ﺑـﻠﻨـﺪ ﺑــﮕــﻮ
#ﻻ #ﺍِﻟـه #ﺍِﻟَﺎ #ﺍﻟﻠّﻪ ... #ﺩﺭﺩمﺭﺍ ﻻﯾﮏ #ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ #ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ #ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢﻣﮕﺮ ﺩﺭﺩ #ﻫﻢ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟
◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈


0

The end of the page