#مـرتضی_فیروزی

Instagram photos and videos

#مـرتضی_فیروزی#ﺧـﻮﺍﻫـَﻤـ#ﻫﻢ#ﺍِﻟَﺎ#ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ#ﻣـﻦ#ﻧـمـﺎﺯ#ﺩﺭﺩمﺭﺍ#ﺯﯾﺒﺎ#ﻧـمـﺎﺯم#ﺳـﻤﺖ#ﺑـﺎﻻﺧــﺮﻩ#ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢﻣﮕﺮ#ﭼﻘـﺪﺭ#نخ#ﺣﺮﮐﺖ#دیوار#پاکت#پشت#بیدار

Hashtags #مـرتضی_فیروزی for Instagram

by @shamileh14


2

by @_tanha_2018_

#لعنت به نبودنت
#لعنت به گریه هام
#لعنت به رفتنت
#لعنت به زجه زدنام
#لعنت به دنیا
#لعنت به تو
#لعنت به
#نبودت
#نبودت
#نبودت

نيـــــمــــﮧ #شبـــــے خواهـــــــــم #رفــــت ،از #دنيايـــــے كـــــﮧ #مال من #نيــــــــست،از، #زمينـــــے كـــــﮧ #بيـــــــهوده #مــــرا بــــﮧ آن #بستـــــــــﮧ اند #دنيــــاوخوشــــے #هايش ارزانـــــے #آدمهایــــے كـــﮧ زير#بـــــاران دم از #دوسـتداشتن میزنند. اما #بـــــاران كــــﮧ #بند آمـــــد اسيـــــر #تمـــــــاشای رنگـــــين #كمان مــــے شوند! ◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈


0

by @_tanha_2018_

#ﺑـﺎﻻﺧــﺮﻩ ﯾﮑـ #ﺭﻭﺯ ﺑـه #ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ ﻣﯿﺮﺳَـﻢ

ﺩﺭ #ﺻـﻒ ِ ﺍﻭﻝ ِ نماﺯ ﺟﻠـﻮﺗـَﺮ ﺍﺯ ﭘﯿـﺶ #ﻧـمـﺎﺯم

ﻭَ #همه ﺑﻪ #ﻣـﻦ ﺍﻗﺘــﺪﺍ #ﺧـﻮﺍﻫَﻨـﺪ ﮐـَﺮﺩ
#ﻧـمـﺎﺯ ﮐِﻪ ﺗـَﻤﺎﻡ #ﺷـوﺩ ﻫـَﻤه به #ﺳـﻤﺖ ـ ﻣـَﻦ

#ﺧﻮﺍﻫﻨـﺪ ﺁﻣـﺪ

#ﭼﻘـﺪﺭ ﻋـَﺰﯾـﺰ #ﺧـﻮﺍﻫـَﻤـ ﺷـٌﺪ

ﺑـﻌـﺪ ﺍَﺯ #ﭼﻨــﺪ ﻗـﺪﻡ ﮐﻪ #ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪ
ﮐﺴﯽ #ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧـﺪ:

#ﺑـﻠﻨـﺪ ﺑــﮕــﻮ
#ﻻ #ﺍِﻟـه #ﺍِﻟَﺎ #ﺍﻟﻠّﻪ ... #ﺩﺭﺩمﺭﺍ ﻻﯾﮏ #ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ #ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ #ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢﻣﮕﺮ ﺩﺭﺩ #ﻫﻢ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟
◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈


0

by @_tanha_2018_

.........................❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣ #شده یک #شب تا سحر #بیدار باشی مثل #من ؟

#دلخوش یک #سایه ی #دیوار باشی مثل #من ؟

#نخ به #نخ #سیگار و هی #پکهای سنگین #پشت هم
#همدم چند #پاکت #سیگار باشی مثل #من؟ ........... ....................................................................................💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
‌۩ #مـرتضی_فیروزی ◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈


0

by @_tanha_2018_

🌸❤ ❤️🍃 مـــــن تــــــو رو 🌸❤
سپـــــردمت دســـــتِ خــدا
🌸❤
بـــــــا یــــــــہ لبخنـــــد و
🌸❤
یــــــــہ فانـــــوس و دعـــــا 🌸❤
دوســـــت دارمـــــ غُصـــــہ
🌸❤
ســـــراغِ تـــــو نـــــیاد
🌸❤
بـــــرسے بـــہ آخــر آسمونــا
💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


0

by @shamileh14

──────────██─── ─────────█▒▒█── ─────────█▒▒█── ─────────█▒▒█── ──────██▒█▒▒█── ────██▒▒██▒▒█── ──██▒▒█▒█████── ─█▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒█─ █▒█▒▒█▒▒███▒▒▒█ ─█▒█▒▒█▒▒█▒█▒▒█ ─█▒█▒▒███▒▒▒▒█─ ──█▒██▒▒▒▒▒▒█── #الہی!

تورابه عظمت وبزرگیت قسم ازگناهان #مابگذر! ‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


0

by @_tanha_2018_

‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴
زندگى غــــم ڪده اى... بيش نبود...‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴
سهم من جز غـــــم و... تشويش نبود...‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴
به ڪدام خاطره اش... خوش باشم...‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴
ڪه ڪدام خاطره اش... نيـــــــش نبود...😔‴‴‴‴‴ ‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴ 💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞 ‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴ ‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴


2

by @shamileh14

ڪسے بے وفا نبود 💜این ما بودیم

ڪہ بے دلیل دل بستیم 💜هیچ نمے گویم

فقط نفرینت میڪنم بہ 💜دوست داشتن

دوست داشتن ڪسے ڪہ 💜دوستت ندارد... ‌ 💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


2

by @_tanha_2018_

...................................................
💔هَِـَِـَِـَِـَِرَِچَِـَِـَِـَِیَِ خَََِِـَِـَِـَِـَِرَِاَِبَِ شََُِِـَِـَِـَِد 💔ََِِدََُِِرََُِِسَِـَِـَِـَِـَِـَِتَِ کَََِِـَِـَِـَِـَِرَِدَََِِیَِم
💔جَِـَِـَِـَِـَِزَِ دََِِِلَََِِـَِـَِـَِمَِوَِن
َِ 💔ََِهَََِِنَِوَِزَِ تَِـَِـَِـَِوَِ کَِاَِرََِِِشَِ مَِـَِـَِـَِـَِوَِنَِدَِیَِمَ💔
💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


1

by @_tanha_2018_

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💔تا تو را حس مے ڪنــم
💔حس مے ڪنم دلواپسم
💔بے پنــاهـم خستــــہ ام
💔بے تو غریبے بے ڪسـم
💔سـر به سوے آسمـــاڹ
💔با اشڪ مے گیرم غمین
💔که خداوندا بگو آیا
💔بہ یارم مے رسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞


0

by @_tanha_2018_

🕊
💔دُچار غَمگــــينے مزمن شُدم 🕊
💔بے هيچْ اشكــــے 🕊
💔بے هيچ بُغضـــے 🕊
💔فقط يِہ نگاه خيره 🕊
💔فقط يِہ سكوت لَعنتــــے ‌💞۩ #مـرتضی_فیروزی ۩💞
‎‌‌‌‌‌


2

The end of the page