#واهشته

Instagram photos and videos

#واهشته#نمایشنامه_خوانی#قابیل#واه#نمایش#جشنواره_مهرگان#واگذار_شده#زورواژه#teater#ویدا_گوهری#جشنواره_نمایشنامه_خوانی#خانه_نمایش_مهرگان#ت#ترک_کردن#واهشتن#متروک#ه#واهليدن

Hashtags #واهشته for Instagram

.بزودی..... 🎭🎭نمایشنامه خوانی [ #واهشته ]

نویسندگان : رضا آتشی-- ویدا گوهری
کارگردان : ویدا گوهری
نقش خوانان :
میلاد محمدزاده ، کیانوش جواداسلامی، الهه بنی هاشمی ، محمدرضا حزینی ، رضا آتشی
#خانه_نمایش_مهرگان
#نمایشنامه_خوانی ، #واهشته #قابیل #teater, #واهِشته #ویدا_گوهری ، #جشنواره_نمایشنامه_خوانی


2

.بزودی..... .
🎭🎭نمایشنامه خوانی [ #واهشته ]

نویسندگان : رضا آتشی-- ویدا گوهری
کارگردان : ویدا گوهری
نقش خوانان :
میلاد محمدزاده ، کیانوش جواداسلامی، الهه بنی هاشمی ، محمدرضا حزینی ، رضا آتشی
#خانه_نمایش_مهرگان
#نمایشنامه_خوانی ، #واهشته #قابیل #teater, #واهِشته #ویدا_گوهری ، #جشنواره_نمایشنامه_خوانی


8

#واهشته
نویسندگان: رضا آتشی_ ویدا گوهری

این قصه برای تو و این پیرمرد شیرینه... چون جای من نیستین، چون قابیل خونه نیستین

#نمایشنامه_خوانی #جشنواره_مهرگان #نمایش #قابیل #واهشته #واگذار_شده

@navaabolghasem_official


6

#واهشته
نویسندگان: رضا آتشی_ ویدا گوهری

این قصه برای تو و این پیرمرد شیرینه... چون جای من نیستین، چون قابیل خونه نیستین

#نمایشنامه_خوانی #جشنواره_مهرگان #نمایش #قابیل #واهشته #واگذار_شده 📷: @navaabolghasem_official


2

#واهشته
نویسندگان: رضا آتشی_ ویدا گوهری

این قصه برای تو و این پیرمرد شیرینه... چون جای من نیستین، چون قابیل خونه نیستین

#نمایشنامه_خوانی #جشنواره_مهرگان #نمایش #قابیل #واهشته #واگذار_شده

عکاس: نوا ابوالقاسم

#تئاتر
#نمایش
#بازیگر


0

#واهِشته
نویسندگان: رضا آتشی-ویداگوهری

این قصه برای تو و این پیرمرد شیرینه ...چون جای من نیستین ،چون قابیل خونه نیستین

#نمایشنامه_خوانی #جشنواره_مهرگان #نمایش #قابیل #واهشته #واگذار_شده

Photo : @nava_abolghasem


8

🎭#واهِشته
نویسندگان: رضا آتشی-ویداگوهری

این قصه برای تو و این پیرمرد شیرینه ...چون جای من نیستین ،چون قابیل خونه نیستین

#نمایشنامه_خوانی #جشنواره_مهرگان #نمایش #قابیل #واهشته #واگذار_شده

Photo : @navaabolghasem_official


9

بیایید به جای #زورواژه ی َرک بگوییم #واهِلِش و به جای #ترک_کردن بگوییم #واهشتن! به جای #متروک هم بگوییم #واهشته! #هشتن یا #هلیدن به آرِشِ (معنای) #اجازه دادن است. پس به جای زورواژه‌ی اجازه نیز بگوییم ِلِش!


0

به جای #زورواژه ی #متروک بگوییم #واهشته و به جای #ترک_کردن بگوییم #واهِشتَن یا #واهلیدن!


0

به جاى #زورواژه ى عربى َرك بگوييم #واهشتن (#واهليدن) و به جاى #متروك بگوييم #واهشته!


0

The end of the page