#۳تیر

Instagram photos and videos

#۳تیر#سرنگونی_کامل#آخوند_برو_گمشو#جاوید_شاه#iranregimechange#متحد_شویم#rezapahlavi#جام_جهانی#اعتراضات_سراسری#دومینوی_اعتصابات#رو_به_میهن_پشت_به_دشمن#فوری#نافرمانی_مدنی#ایران_را_پس_میگیریم

Hashtags #۳تیر for Instagram

میگن اگه عزیزی جزئی از خاطرات خوب زندگیت شد، برای بودنش ازش تشکر کن… متشکرم که هستین و همیشه محبت و عشقتون را نثار قلبم می کنین. ممنون که در روز تولدم به یادم بودین و محبت همیشگیتونو را از من دریغ نکردین. ممنونتونم.
@morteza.jenic
@arash.hajizadeh.dastjerdi
و مامان و بابا و آریس و آرسن گلمممم .
.
. پ ن : عکس برای دیروزه وقت نشد پست کنم
.
.
. .
.

#تولدم_مبارک #جشن_تولد #عشقم #ممنونتم #خانوادگی #تیرماهی #خاص #happybirthday #birthday #Iran #tabriz #ایران #تبریز #۲۷ #۲۷سالگی #love #تولد #۳تیر


0

#۳تیر 🔴
#تهران
#توپ_تانک_فشفشه_آخوند_باید_کشته_شه
#اتحاد ✊🏼✊🏼✌🏼✌🏼 #بپیوندید مردم ایران🔴#سرنگونی_کامل
#iranregimechange 🔴
FreeIran2018
#متحد_شویم
IRGCTerrorists #rezapahlavi
#جام_جهانی جام_جهانی_2018
#آخوند_برو_گمشو
سرنگونی_کامل
#دشمن_ما_همین_جاست
#رو_به_میهن_پشت_به_دشمن
#فوری #نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیریم از #دشمن_خانگی
#فرقه_تبهکار
اتحاد و همبستگی
#اعتصاب_سراسری
اعتصاب_کامیونداران
اعتصاب_رانندگان_ماشینهای_سنگین
#براندازم
اعتصاب_سراسری_رانندگان
اعتصاب_رانندگان
#اعتصابات_سراسری
کامیونداران ‎#اعتراضات_سراسری
#جاوید_شاه
#دومینوی_اعتصابات
#شاهزاده_برگرد
رضا_پهلوی
#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
رضا_شاه_دوم_پهلوی_سوم
روحت_شاد_رضاشاه
#ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره
سرنکونی جمهوری (اسلامی) به دسته مردم ایران
ما_میتوانیم
نور_بر_تاریکی_پیروز_است ‎ایران_آزاد_فردا ا‎#نوبت_ایران_فرارسیده_است#تظاهرات_سراسری ‎بترسید_بترسید_ما_همه_با_هم_هستیم ‎
#نه_به_حجاب_اجباری


1

#۳تیر 🔴
#تهران
شب۳ تیر تهران تظاهرات تهران
شعار : #توپ_تانک_فشفشه_آخوند_باید_گم_بشه ✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼
🔴#سرنگونی_کامل
#iranregimechange 🔴
FreeIran2018
#متحد_شویم
IRGCTerrorists #rezapahlavi
#جام_جهانی #جام_جهانی_2018
#آخوند_برو_گمشو
#سرنگونی_کامل
#دشمن_ما_همین_جاست
#رو_به_میهن_پشت_به_دشمن
#فوری #نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیریم از #دشمن_خانگی
#فرقه_تبهکار
اتحاد و همبستگی
#اعتصاب_سراسری
اعتصاب_کامیونداران
اعتصاب_رانندگان_ماشینهای_سنگین
#براندازم
اعتصاب_سراسری_رانندگان
اعتصاب_رانندگان
#اعتصابات_سراسری
کامیونداران ‎#اعتراضات_سراسری
#جاوید_شاه
#دومینوی_اعتصابات
#شاهزاده_برگرد
رضا_پهلوی
#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
رضا_شاه_دوم_پهلوی_سوم
روحت_شاد_رضاشاه
#ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره
سرنکونی جمهوری (اسلامی) به دسته مردم ایران
ما_میتوانیم
نور_بر_تاریکی_پیروز_است ‎ایران_آزاد_فردا ا‎#نوبت_ایران_فرارسیده_است#تظاهرات_سراسری ‎بترسید_بترسید_ما_همه_با_هم_هستیم ‎
#نه_به_حجاب_اجباری
#tazahorat_ir


0

#۳تیر 🔴
#تهران
#توپ_تانک_فشفشه_آخوند_باید_کشته_شه
#اتحاد ✊🏼✊🏼✌🏼✌🏼 #بپیوندید مردم ایران🔴#سرنگونی_کامل
#iranregimechange 🔴
FreeIran2018
#متحد_شویم
IRGCTerrorists #rezapahlavi
#جام_جهانی جام_جهانی_2018
#آخوند_برو_گمشو
سرنگونی_کامل
#دشمن_ما_همین_جاست
#رو_به_میهن_پشت_به_دشمن
#فوری #نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیریم از #دشمن_خانگی
#فرقه_تبهکار
اتحاد و همبستگی
#اعتصاب_سراسری
اعتصاب_کامیونداران
اعتصاب_رانندگان_ماشینهای_سنگین
#براندازم
اعتصاب_سراسری_رانندگان
اعتصاب_رانندگان
#اعتصابات_سراسری
کامیونداران ‎#اعتراضات_سراسری
#جاوید_شاه
#دومینوی_اعتصابات
#شاهزاده_برگرد
رضا_پهلوی
#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
رضا_شاه_دوم_پهلوی_سوم
روحت_شاد_رضاشاه
#ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره
سرنکونی جمهوری (اسلامی) به دسته مردم ایران
ما_میتوانیم
نور_بر_تاریکی_پیروز_است ‎ایران_آزاد_فردا ا‎#نوبت_ایران_فرارسیده_است#تظاهرات_سراسری ‎بترسید_بترسید_ما_همه_با_هم_هستیم ‎
#نه_به_حجاب_اجباری


17

#۳تیر 🔴
#تهران
تظاهرات و خیزش و اعتصاب بازار موبایل تهران #انقلاب 🔴#سرنگونی_کامل
#iranregimechange 🔴
FreeIran2018
#متحد_شویم
IRGCTerrorists #rezapahlavi
#جام_جهانی #جام_جهانی_2018
#آخوند_برو_گمشو
سرنگونی_کامل
#دشمن_ما_همین_جاست
#رو_به_میهن_پشت_به_دشمن
#فوری #نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیریم از #دشمن_خانگی
#فرقه_تبهکار
اتحاد و همبستگی
#اعتصاب_سراسری
اعتصاب_کامیونداران
اعتصاب_رانندگان_ماشینهای_سنگین
#براندازم
اعتصاب_سراسری_رانندگان
اعتصاب_رانندگان
#اعتصابات_سراسری
کامیونداران ‎#اعتراضات_سراسری
#جاوید_شاه
#دومینوی_اعتصابات
#شاهزاده_برگرد
رضا_پهلوی
#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
رضا_شاه_دوم_پهلوی_سوم
روحت_شاد_رضاشاه
#ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره
سرنکونی جمهوری (اسلامی) به دسته مردم ایران
ما_میتوانیم
نور_بر_تاریکی_پیروز_است ‎ایران_آزاد_فردا ا‎#نوبت_ایران_فرارسیده_است#تظاهرات_سراسری ‎بترسید_بترسید_ما_همه_با_هم_هستیم ‎
#نه_به_حجاب_اجباری


3

#۳تیر 🔴
#آبادان 🔴#سرنگونی_کامل
#iranregimechange 🔴
FreeIran2018
#متحد_شویم
IRGCTerrorists #rezapahlavi
#جام_جهانی #جام_جهانی_2018
#آخوند_برو_گمشو
#سرنگونی_کامل
#دشمن_ما_همین_جاست
#رو_به_میهن_پشت_به_دشمن
#فوری #نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیریم از #دشمن_خانگی
#فرقه_تبهکار
اتحاد و همبستگی
#اعتصاب_سراسری
اعتصاب_کامیونداران
اعتصاب_رانندگان_ماشینهای_سنگین
#براندازم
اعتصاب_سراسری_رانندگان
اعتصاب_رانندگان
#اعتصابات_سراسری
کامیونداران ‎#اعتراضات_سراسری
#جاوید_شاه
#دومینوی_اعتصابات
#شاهزاده_برگرد
رضا_پهلوی
#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
رضا_شاه_دوم_پهلوی_سوم
روحت_شاد_رضاشاه
#ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره
سرنکونی جمهوری (اسلامی) به دسته مردم ایران
ما_میتوانیم
نور_بر_تاریکی_پیروز_است ‎ایران_آزاد_فردا ا‎#نوبت_ایران_فرارسیده_است#تظاهرات_سراسری ‎بترسید_بترسید_ما_همه_با_هم_هستیم ‎
#نه_به_حجاب_اجباری


6

#۳تیر 🔴
#تهران ✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼شعار : #مرگ_بر_خامنه_ای
شب۳ تیر تهران تظاهرات تهران 🔴#سرنگونی_کامل
#iranregimechange 🔴
FreeIran2018
#متحد_شویم
#IRGCTerrorists #rezapahlavi
#جام_جهانی #جام_جهانی_2018
#آخوند_برو_گمشو
#سرنگونی_کامل
#دشمن_ما_همین_جاست
#رو_به_میهن_پشت_به_دشمن
#فوری #نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیریم از #دشمن_خانگی
#فرقه_تبهکار
اتحاد و همبستگی
#اعتصاب_سراسری
اعتصاب_کامیونداران
اعتصاب_رانندگان_ماشینهای_سنگین
#براندازم
اعتصاب_سراسری_رانندگان
اعتصاب_رانندگان
#اعتصابات_سراسری
کامیونداران ‎#اعتراضات_سراسری
#جاوید_شاه
#دومینوی_اعتصابات
#شاهزاده_برگرد
رضا_پهلوی
#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
رضا_شاه_دوم_پهلوی_سوم
روحت_شاد_رضاشاه
#ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره
سرنکونی جمهوری (اسلامی) به دسته مردم ایران
ما_میتوانیم
نور_بر_تاریکی_پیروز_است ‎ایران_آزاد_فردا ا‎#نوبت_ایران_فرارسیده_است#تظاهرات_سراسری ‎بترسید_بترسید_ما_همه_با_هم_هستیم ‎
#نه_به_حجاب_اجباری


8

#۳تیر 🔴
#تهران
تظاهرات و اعتصاب بازار موبایل تهران و پیوستن بازاریان به اعتصاب ۳ تیر
شعار : #توپ_تانک_فشفشه_آخوند_باید_گم_بشه ✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼
🔴#سرنگونی_کامل
#iranregimechange 🔴
FreeIran2018
#متحد_شویم
IRGCTerrorists #rezapahlavi
#جام_جهانی #جام_جهانی_2018
#آخوند_برو_گمشو
#سرنگونی_کامل
#دشمن_ما_همین_جاست
#رو_به_میهن_پشت_به_دشمن
#فوری #نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیریم از #دشمن_خانگی
#فرقه_تبهکار
اتحاد و همبستگی
#اعتصاب_سراسری
اعتصاب_کامیونداران
اعتصاب_رانندگان_ماشینهای_سنگین
#براندازم
اعتصاب_سراسری_رانندگان
اعتصاب_رانندگان
#اعتصابات_سراسری
کامیونداران ‎#اعتراضات_سراسری
#جاوید_شاه
#دومینوی_اعتصابات
#شاهزاده_برگرد
رضا_پهلوی
#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
رضا_شاه_دوم_پهلوی_سوم
روحت_شاد_رضاشاه
#ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره
سرنکونی جمهوری (اسلامی) به دسته مردم ایران
ما_میتوانیم
نور_بر_تاریکی_پیروز_است ‎ایران_آزاد_فردا ا‎#نوبت_ایران_فرارسیده_است#تظاهرات_سراسری ‎بترسید_بترسید_ما_همه_با_هم_هستیم ‎
#نه_به_حجاب_اجباری


2

#۳تیر 🔴
#تهران
شب۳ تیر تهران تظاهرات تهران
شعار : #توپ_تانک_فشفشه_آخوند_باید_گم_بشه ✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼
🔴#سرنگونی_کامل
#iranregimechange 🔴
FreeIran2018
#متحد_شویم
IRGCTerrorists #rezapahlavi
#جام_جهانی #جام_جهانی_2018
#آخوند_برو_گمشو
#سرنگونی_کامل
#دشمن_ما_همین_جاست
#رو_به_میهن_پشت_به_دشمن
#فوری #نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیریم از #دشمن_خانگی
#فرقه_تبهکار
اتحاد و همبستگی
#اعتصاب_سراسری
اعتصاب_کامیونداران
اعتصاب_رانندگان_ماشینهای_سنگین
#براندازم
اعتصاب_سراسری_رانندگان
اعتصاب_رانندگان
#اعتصابات_سراسری
کامیونداران ‎#اعتراضات_سراسری
#جاوید_شاه
#دومینوی_اعتصابات
#شاهزاده_برگرد
رضا_پهلوی
#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
رضا_شاه_دوم_پهلوی_سوم
روحت_شاد_رضاشاه
#ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره
سرنکونی جمهوری (اسلامی) به دسته مردم ایران
ما_میتوانیم
نور_بر_تاریکی_پیروز_است ‎ایران_آزاد_فردا ا‎#نوبت_ایران_فرارسیده_است#تظاهرات_سراسری ‎بترسید_بترسید_ما_همه_با_هم_هستیم ‎
#نه_به_حجاب_اجباری


56

#۳تیر 🔴
#تهران ✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼شعار : #مرگ_بر_خامنه_ای
شب۳ تیر تهران تظاهرات تهران 🔴#سرنگونی_کامل
#iranregimechange 🔴
FreeIran2018
#متحد_شویم
#IRGCTerrorists #rezapahlavi
#جام_جهانی #جام_جهانی_2018
#آخوند_برو_گمشو
#سرنگونی_کامل
#دشمن_ما_همین_جاست
#رو_به_میهن_پشت_به_دشمن
#فوری #نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیریم از #دشمن_خانگی
#فرقه_تبهکار
اتحاد و همبستگی
#اعتصاب_سراسری
اعتصاب_کامیونداران
اعتصاب_رانندگان_ماشینهای_سنگین
#براندازم
اعتصاب_سراسری_رانندگان
اعتصاب_رانندگان
#اعتصابات_سراسری
کامیونداران ‎#اعتراضات_سراسری
#جاوید_شاه
#دومینوی_اعتصابات
#شاهزاده_برگرد
رضا_پهلوی
#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
رضا_شاه_دوم_پهلوی_سوم
روحت_شاد_رضاشاه
#ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره
سرنکونی جمهوری (اسلامی) به دسته مردم ایران
ما_میتوانیم
نور_بر_تاریکی_پیروز_است ‎ایران_آزاد_فردا ا‎#نوبت_ایران_فرارسیده_است#تظاهرات_سراسری ‎بترسید_بترسید_ما_همه_با_هم_هستیم ‎
#نه_به_حجاب_اجباری


7

#۳تیر 🔴
#تهران
۳ تیر تهران تظاهرات تهران 🔴#سرنگونی_کامل
#iranregimechange 🔴
#FreeIran2018
#متحد_شویم
#IRGCTerrorists #rezapahlavi
#جام_جهانی #جام_جهانی_2018
#آخوند_برو_گمشو
#سرنگونی_کامل
#دشمن_ما_همین_جاست
#رو_به_میهن_پشت_به_دشمن
#فوری #نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیریم از #دشمن_خانگی
#فرقه_تبهکار
اتحاد و همبستگی
#اعتصاب_سراسری
اعتصاب_کامیونداران
اعتصاب_رانندگان_ماشینهای_سنگین
#براندازم
اعتصاب_سراسری_رانندگان
اعتصاب_رانندگان
#اعتصابات_سراسری
کامیونداران ‎#اعتراضات_سراسری
#جاوید_شاه
#دومینوی_اعتصابات
#شاهزاده_برگرد
رضا_پهلوی
#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
رضا_شاه_دوم_پهلوی_سوم
روحت_شاد_رضاشاه
#ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره
سرنکونی جمهوری (اسلامی) به دسته مردم ایران
ما_میتوانیم
نور_بر_تاریکی_پیروز_است ‎ایران_آزاد_فردا ا‎#نوبت_ایران_فرارسیده_است#تظاهرات_سراسری ‎بترسید_بترسید_ما_همه_با_هم_هستیم ‎
#نه_به_حجاب_اجباری


6

خب بالاخره روزی که منتظرش نبودم رسید...!امروز من با دهه‌ای از زندگیم که بهترین و بدترین لحظه‌هامو تجربه کردم خداحافظی میکنم،انتظارشو نداشتم اینقدر زود بگذره و یه جورایی فکر میکردم خیلی راه دارم تا برسم به اخرش،اما خیلی زودتر چیزی که فکرشو میکردم تموم شد.نمیتونم بگم از تک تک لحظه‌هام تو بهترین سال های عمرم استفاده کردم یا تونستم با دلی شاد و پر انرژی مسیر و طی کنم و به آرزوهام و رویاهام برسم ، الان که نگاه میکنم بهش نمیدونم لحظه‌های خوب و موفقیت‌ها بیشتر بوده یا لحظه‌های بد و شکست‌ها!هر دو در کنار هم بوده و فکر میکنم مهم‌ترین چیزی که تونستم تو این سال‌ها یاد بگیرم همین بوده!زندگی هیچ وقت خوب یا بد مطلق نیست ، همه چیز در کنار همه!وقتی اینو درک کردم تونستم راحت‌تر با لحظه‌های سخت زندگی کنار بیام!
تو این سال‌ها شکست‌ها و آدم ها درس‌هایی بهم یاد دادن که فکر میکنم فقط باید خودت لمسش کنی تا بفهمی!متاسفانه فهمیدنشون خیلی آسون نیست و گاهی خیلی دردناک هستن و حتی شاید زخم‌هایی رو دلت بذاره که نتونی فراموششون کنی!اما زندگی همینه نه فقط برای من و شما،همه‌جا و برای همه همینه!
تو این سال‌ها یادگرفتم که از هر کسی حتی نزدیک‌ترین افراد زندگیت باید انتظار هر کار و هر حرفی رو داشته باشی!
و نباید برای هیچ چیزی از کسی انتظار داشته باشی حتی همون نزدیکترین آدم های زندگیت!
خوشبختی و بدبختی دیگران فقط ماله دیگران نیست،ممکنه هر لحظه برای خودمون هم پیش بیاد!
هرچقدر هم تلاش کنیم، قدر یه سری از آدم ها و لحظه‌ها رو وقتی میدونیم که از دست بدیمشون!
و امسال با شروع دهه جدید زندگیم،تولدم از همیشه متفاوت‌تره... و من سعی میکنم با امید بیشتر مسیر رو ادامه بدم!
#۳تیر


67

.
همونجور که پارسال هم گفتم من روزِ تولدم بی اعصاب ترین و بیحالترینم. ولی امسال با مسیجایی که گرفتم کلی منُ خوشحال کرد و امیدوارتر به جلو بردنِ این زندگی که تموم کردنِ هرروزش خودش کُلیه!!!!توو یه سال گذشته خیلیا رو شناختم یه سری کارامُ کنار گذاشتم شاید خیلی کم بودن ولی خوب بودن برام!!! مرسی از همه ی اونایی که با تلفن،مسیج تبریک گفتن 🙏 باشم و بشه جبران کنم توو خوشیاتون. کلی بوس به همه تون عزیزایِ دلم😘😘 خیلی عزیز دلین بخدا♥️♥️ اسم نمیبرم چون ممکنه جا بمونن😌 .راستی برا همتون کلی آرزوهای خوب کردم،برآورده میشن حتما😉😉
.
پینوشت :سلام۲۹ سالگی 🙌😌روزای خوبی داشته باش لطفا😊😊🙏
پینوشت تر: یادگاریای هموطنای جان روو #سی و سه پل😐و عکس جا مونده از#اصفهان
پینوشت تر۲:امروز تولد یک سالگیِ ُندِلی جانم هم هس!!!😍یه سریا با ُندِلی آشنا هستن😁😁
.
۲۹#سالگی #۳تیر
#بقولِ_یه_عزیزی_مهربونا_تیر_بدنیا_می_آیند


31

تولدت مبارک بهترین
با آرزوی سلامتی ، موفقیت و درخشش بیشتر 🎈🎂🎉🎊 @farzadfarzin1
#فرزاد_فرزین #فرزادفرزین #تولدت_مبارک #تولد #۳تیر #۳_تیر #تیر
#farzadfarzin1 #farzadfarzin #farzad_farzin #happy_birthday #3tir #3_tir


7

#summer#travel#sea#Beach#womens#women
#تابستان
#یکشنبه#۳تیر#۱۳۹۷🐶
من فکر میکنم خداوند قبل از خلقت زن‌ها
دست‌هایش را با بهار نارنج شسته،
بعد تمام گل‌های بهشت را بوییده،
نشسته خوش آب‌و‌هوا ترین نقطه‌ی آسمان
و در حالی که دم‌نوش مهتاب ‌و انجیر می‌نوشیده و به الزام وجود عشق و وجود یک نگهبان تمام وقت برای آن و به سفیر زیبایی تمام بهشت در زمین و نیاز تمام غنچه‌های روییده و نروئیده و آدم‌ها‌ی به دنیا آمده و نیامده به معجزه‌ای به‌نام مادر خواهر دختر،فکر میکرده طرح وجود "زن" به دلش افتاده... بعد در حالی که دست‌هایش بوی بهارنارنج میداده و نفسش بوی مهتاب‌ و انجیر میداده زن را خلق کرده،بعد با خودش گفته:این همان شعبه‌ی سیار بهشت است روی زمین،همان نگهبانِ تمام وقتِ نازک اما سرسخت "عشق"... خدا دیگر خیالش راحت شد،نه دیگر مردی برای رفتن به سرکار خواب میماند،نه طفلی بی‌آغوش میماند،نه دلی از مهر دور میماند،نه کار عشق لحظه‌ای لنگ میماند،نه دنیا لحظه‌ای از زیبایی و معجزه وا می‌ماند.....


11

کپشن اول : از سال نود و هفت بهارش گذشت بهاری که واسه من پر از لحظه های خوب و بد بود پر از گریه و خنده پر از تجربه های خوب و بد ، دیدن و پیدا کردن دوستای جدید ، تجربه کردن کاری که دوست دارم و در کنارش لحظه هایی که میخواستم همکارامو خفه کنم و روزایی که کلی کنارشون خندیدم بهار امسال با حس و حال خیلیییی بد شروع شد ولی هر روزی که گذشت برام یه درس جدید بود روزایی که باعث شدن من قوی تر و بزرگ تر از دیروز بشم و الهام و بیشتر بشناسم از همه مهم تر معجزه ای که همیشه منتظرش بودم اتفاق افتاد یه معجزه ی شیرین که با همه ی وجودم باورش کردم و کلی واسم به یاد موندیه
کپشن دوم : اخیییییش بلاخره همین روزاس که بعد دو سه ماه دوری دوباره برگردم به شهر رویایی خودم میگنا از هر چی دور بمونی قدرشو بیشتر میدونی اخ که چقدر دلم واسه صبحایی که بدون روسری با چشمای پف کرده میرم خونه ی خالم و مهمون نسکافه و محبتش میشم تنگ شده واسه شنای خیس ساحل و هوای دم کرده ی بلوار و ارامش غروب خورشید و ماهی سفید و خیلی چیزای دیگه آخیییییش که دلتنگیام داره تموم میشه آخیش آخیش آخیش
#۳تیر #تابستون #آخیش #بندرانزلی #بندرپهلوی #تجربه_کردن #یاد_گرفتن #بزرگ_شدن #خود_شناسی #حال_خوب #باریستا #دلتنگی #بلاخره_میام_انزلی #کپشن #روزنوشت #الهام_داره_بزرگ_میشه #معجزه #عشق #شب_بیست_ویکم_رمضان #شروع_جدید


0

بهترین😍عشق ترین 😍بهترین صدای دنیا😍بهتریننننننی توووو💓💓
تولدت مبارککککککک عشق ترین سلطان💋💋💓💓💓💞💓💞💓💞💓🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎁🎁🎁🎁🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊#فرزاد_فرزین #۳تیر#تولدت_مبارک


0

✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
My birthday... 24th of June 1995...
Iran Tehran
۳ تیر ۱۳۷۴ ...
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
@prince_of_nibiru
#newpost
#iran
#tehran
#24thjune
#birthday
#1995
#۳تیر
#۱۳۷۴


0

تولدت مبارک باشه زیبا ترین بهانه برای ادامه زنـــــ❤️ـــدگی❤️💘
زادروزت مبارک فرزاد عزیزم❤️❤️ #فرزاد_فرزین
#تولد
#۳تیر
@farzadfarzin1
@farzadfarzin1
@farzadfarzin1
#farzadfarzin1
#niloofarzin20


1

#3_تیر
امروز خورشید شادمانه ترین
طلوعش را خواهد کرد

و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت

قلب ها به مناسبت آمدنت
خوشامد خواهند گفت

فرشته ی آسمانی سالروز زمینی
شدنت مبارک❤️🎉🌈🎈😘😍👏 #تولدت_مبارک #فرزادفرزین #خواننده #پاپ #بهترین #خاص #۳تیر #سالروز_زمینی_شدنت_مبارک


1

لطفا دوستای تیرماهیتونو تگ کنید زیر همین پست میخوایم ببینیم پرچممون چقدر بالاست؟
دوستانی هم که خودشون تیرماهی هستن زیر همین پست تو کامنت اعلام کنن لطفا✋ تولدتون مبارک❤️
#پرچم_تیر_ماهیا_بالاست😊🌹🎉👏✌️ #پرچم_تیر_ماهی_ها_بالاست😉
#تیر
#تیر_ماهی
#۳تیر
#تولدمه
#تولدم_مبارک
#تولدتون_مبارک
#تیر_ماهی_خاص
#تیر_ماهی_ام
#النازشاکردوست


87

فال #روزانه صوتی #۲تیر و #۳تیر
#دی #بهمن #اسفند *ورق بزنید + دوستاتونو تگ کنید


11

فال #روزانه صوتی #۲تیر و #۳تیر
#مهر #آبان #آذر *ورق بزنید + دوستاتونو تگ کنید


4

فال #روزانه صوتی #۲تیر و #۳تیر
#تیر #مرداد #شهریور *ورق بزنید +دوستاتونو تگ کنید


4

فال #روزانه صوتی #۲تیر و #۳تیر

#فروردین #اردیبهشت #خرداد *ورق بزنید +دوستاتونو تگ کنید


4

مناجات شیطان با خدا در ماه رمضان
من به که پناه ببرم؟

خدایا خسته ام. خسته ام از رمضان، ماه میهمانی بندگان. ماه عذاب شیطان. میزبانی تو از بندگان تمام کاسبی ما را خراب کرد. جبارا! اگر راه ندارد که مهمانی را کنسل گردانی، اقلا مثل این مهمانی باکلاسها مردم را فقط با بانو دعوت میکردی دیگر بچه ها مهمانی نمی آمدند.

قهارا! مرا ببخش اگر برای مناجات صِدایم گرفته. دیشب تا سحر داشتم برای یکی لالایی میخواندم که سحری خواب بماند. مثل اینکه خیلی خوب خواندم الان ساعت شش عصر هست و هنوز بیدار نشده. دیگر نیازی به سحری ندارد. شکرت ای جبار که سرکارمان گذاشته ای هزاران بار.

مهیمنا! ملت سحری میخورند تا میام گولشان بزنم میخوابند تا عصر. مذللا! تابستانیه باید مگس بپرانیم؟
منتقما! دیشب دعا کردم کاری کن روزه دارها روزه گرفتن را از یاد ببرند. چرا چپکی اجابت میکنی! که به جای روزه گرفتن، روزه یادشان برود. یعنی دو تا لیوان آب یخ و سه تا زولبیا کنجدی و یک پرس چلو کباب اضافه از افطاری دیشب که خورد تازه یادش می افتد که روزه بوده. شدید العقابا! سریع الحسابا! داشتیم؟

مضل الکافرینا! من در این ماه دست از سر بندگانت برداشتم ولی بعضی ها دست از سرم برنمیدارند. خواب هم بمانم، اول صبح نان به دست میایند بیدارم میکنند با هم صبحانه بزنیم. البته عاشق رمضان هم هستند ولی در حد زولبیا و ربنای شجریان. یا مالک الجهنم! اینها کلاس ندارند شرکت کنم؟

شدید النقماتا! بعضی از این روزه خوارها یک جوری به سفره افطار حمله میکنند انگار یک ماه است چیزی نخوردند. اینها را من هم میترسم. یا خیر المرهوبین! حفظم کن من را یک وقت نخورند.
#سایت_راه_راه #۳تیر


4

#۳تیر #فرزادفرزین #♋️
خب اینم از طرحِ گرافیکیِ من برای تولد فرزاد 😅🎨✌️امیدوارم خوب شده باشه 😅.
سی و ششمین تولد فرزاد رو تبریک میگم 😍(البته بیشتر بهش بیستو شش میخوره ماشالا!). ایشالا صدسال زنده و سلامت باشه و برامون بخونه و ما با صداش و اهنگاش خاطره بسازیم. 🎵🎁🎤♋️💙💎🎂🌈🎊🌌🎀🎆🎉💜@farzadfarzin1
Anahi👈
#farzadfarzin1#showmanclub1
#graphic #fans #hbd🎉 #tir#♋️#🎂


19

.
افرادی مدعی ادب و احترام به رئیس جمهور شدند که روزگاری در روزنامه های خود برای رئیس جمهور (سابق) سم می کشیدند و عکس او را آتش می زدند.

پ ن:
آنموقع ها! احمدی نژاد عجب اجنبه ای داشت
_ ضمن گرامیداشت سوم تیر، این پست را در حمایت از هیچ شخص خاصی نپندارید!

#احمدی_نژاد #احمدی_نژاد_دات_آی_آر #روحانی #سوم_تیر #۳تیر


1

.
تولدم مبارک
من باز بغض میکنم که یک سال پیرتر شدم😐
#۳تیر#24jun#تولدم_مبارک


15

🎁🎉🎈🎂🎁🎉🎈🎂🎁🎉🎈🎂🎁🎉🎈🎂🎁🎉🎈🎂🎁🎉🎈🎂🎁🎉🎈🎂🎁🎉🎈🎂🎁🎉🎈🎂🎁🎉🎈🎂🎁🎉🎈🎂🎁🎉🎈🎂
مرسی که به دنیا اومدی بهترین خواننده دنیا😍😁😘تولد سی و شیش سالگیت مبارک😁😘امیدوارم مثل همیشه بدرخشی و هرروز شاهد موفقیت های بیشتری از تو باشیم❤️❤️❤️
@farzadfarzin1
پ ن١:هرکاری کردم نشد فیلمو رو زودتر بزارم😆البته الانم که خیلی دیر نیست😉سه ساعت تاخیر داره کلن
پ ن۲:لایو دیشب عالی بود😁😍سی و چنددیقه کنار تو بودن هرچند مجازی خیلی حس خوبیه😁😍مخصوصن که اییین همه خبر بود هم شنیدیم ازت😁😍❤️
مرسی که هستی بهترین💙💛💜
@farzadfarzin1
#تولد
#تولدت_مبارک
#فرزاد
#فرزاد_فرزین
#۳تیر


5

.
متولدین #سوم_تیر
#۳تیر
#حساس
#جذاب
#آرام * #تولدت_مبارک * 👇
T.me/Happybirthdaytext


16

سلام دنیا🎆
#تولد #۳تیر


18

هر سال روز تولدت که میرسه...
نمیدونی یک سال بزرگتر شدی یا یک سال پیرتر
نمیدونی خوشحال باشی یا ناراحت
نمیدونی حسرت روزای از دست رفته رو بخوری یا چشم انتظار آینده باشی
اما وقتی به یک سال قبل نگاه میکنی میبینی آدم ها ، لحظه ها ، خنده ها و خیلی چیزا رو از دست دادی و شاید اندک تجربه ای بدست اوردی!کاش میشد تو اوج خنده های کودکی باقی موند!


38

.
.
.
هیچی دیگه نصفه شبی خواستم بگم من از اینا خیلی دوست دارم
.
.
خیییلی اتفاقی هم تولدم نزدیکه
.
.
این که میگم نزدیکه یه ماه و خورده ای مونده هاا
.
.
همچین ادم هولیم من
.
.
من مانده ام در روز میلادم
با شمع هایی که نمی میرند
بغض غریبی دارم امّا نه!
باید بخندم !
عکس می گیرند ..
.
.
.
یاسر قنبرلو .
.
#۳تیر
#۴۸یا #۱۴۸


33

The end of the page