#artistry

Instagram photos and videos

#artistry#art#artist#artwork#makeup#sketch#photography#amway#beautiful#ช#makeupartist#photoshoot#instaart#love#instagood#drawing#arts#beauty#photographer#Artistry#instagram#fashion#creativity#fashionphotography#photooftheday#illustration#follow#drawings#artistsoninstagram#nutrilite#inspiration#ARTISTRY

Hashtags #artistry for Instagram

Here is the before and after of her wedding day look 😍
She looked absolutely breathtaking 🎆 I am so excited to share the professionals soon !!! __________________________________
Makeup, Hairstyling and Spray Tan done by me : @niqueonfleek_pro @lolla_visser 💁🏼‍♀️
#bridallook #weddingbells #weddingdaymakeup #makeupartist #hairstylist #ghd #artistry #tannedskin #weddingtan #gobrown #spraytan #bronzedskin #glowingbride #niqueonfleek


0

The artist @davidallee makes a mean iced cortado, replete with coffee ice cubes and oat milk. When we get to opening the espresso shop, he’s first hire.
#espresso #cortado
.
.
.
.
#icedcortado #coffeemagic #photographer #artistry #davidallee #photoartist #baristagram #baristadaily #baristalife #morningespresso #cafelife #espressoing #oatmilk #realestateagent #coffeelove #coffeemaker #brokerbydesign


0

s̴̡̬̥̮̬̅̈́ͣͤ̅͑͗͐̈́͊̽̊̊̓̇̐͒̀͌̇̌̽̄̽̏̌͛̔̅̅̉̒̊̆͗͊͒͋̽̀̀̌̓̏̋̃̂̅̈͂̐̽͑͐̈́̓͊̑̊̈́̿̓͌̂̒͂͘͘͘͝͝͝͠͝͝͝ w̧͛̀ͦ̍̿̏́͒ͩ̕p̷̛̛͊̈́͆̽̽̒̀̐̀͂̌͋̐̅̍͆͗͑͌̆̈́̂͐̃̌̐́͌̋͊̽͒̒̐̇̀̔̓̆̀̅̈́̇̾̃̄̊̔̈̓̐͌̈̆̓̔̿̆̒̈́̅̐͆̏̔̿̂̃̄̃͆͂̆̏̇̀̀̄̍͌̇̇͐̈́̀̓̀̀̀̌̃̆͂̅̀̓̆̏͊̃̐̾͘̚̕̕̚͝͝͝͠͝͠͠ḧ̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈ }} between worlds ‘
- ḧ̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈ r̸̸̸̸̸̸̸̡̡̬̥̮̬̤̣̬̥̮̬̤͑̉͆ͧͮͩ̓ͧ̒͒̉̎̂̊͆͑͐̊̓̊̅ͭ͗̐̄̏̾̄͊ͭͥ̐ͭ͊͐̉͗ͪ͐͊̽ͮ͑ͬͨͤ͒ͦ̿̈̽ͭͤ̃͌͂̅̄ͨ̐̐ͮͭͪ̈̑͐ͥ̊ͮͩ͋͐̿ͭ̅̈́ͣͤ͐̿ͭ̅̈́ͣͤ k̼̠͓͕̲̘̓ͧͬͪ͂̓ͧ̄̈̓̔ͮ̇̿ͭ̚͜͜͡ l̴̅͑͗͐̈́͊̽̊̊̓̇̐͒̀͌̇̌̽̄̽̏̌͛̔̅̅̉̒̊̆͗͊͒͋̽̀̀̌̓̏̋̃̂̅̈͂̐̽͑͐̈́̓͊̑̊̈́̿̓͌̂̒͂̅͆̏͗́̈́͑̋̂̐͋̓͌̅̀͋̂̋͛̏́͑́̉̂̍̈́͊͊͘͘͘̕͝͝͝͠͝͝͝͝͝͠ #a a̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̓ͧͬͪ͂̓ͧ̄̈̓̔ͮ̇̿ͭ̚#s̴̡̬̥̮̬̅̈́ͣͤ̅͑͗͐̈́͊̽̊̊̓̇̐͒̀͌̇̌̽̄̽̏̌͛̔̅̅̉̒̊̆͗͊͒͋̽̀̀̌̓̏̋̃̂̅̈͂̐̽͑͐̈́̓͊̑̊̈́̿̓͘͘͘͝͝͝͠͝ p̷̛̛͊̈́͆̽̽̒̀̐̀͂̌͋̐̅̍͆͗͑͌̆̈́̂͐̃̌̐́͌̋͊̽͒̒̐̇̀̔̓̆̀̅̈́̇̾̃̄̊̔̈̓̐͌̈̆̓̔̿̆̒̈́̅̐͆̏̔̿̂̃̄̃͆͂̆̏̇̀̀̄̍͌̇̇͐̈́̀̓̀̀̀̌̃̆͂̅̀̓̆̏͊̃̐̾͘̚̕̕̚͝͝͝͠͝͠͠ f̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸ v̸̼̠͓͕̲̘̰̪͔̘̯̦̲̓ͧͬͪ͂̓ͧ̄̈̓̔ͮ̇̿ͭ̚͘ ï͂͑̉͆ͧͮͩ̓ͧ̒͒̉̎̂̊͆͑͐̊̓̊̅ͭ͗̐̄̏̾̄͊ͭͥ̐ͭ͊͐̉͗ͪ͐͊̽ͮ͑ͬͨͤ͒ͦ̿̈̽ͭͤ̃͌͂̅̄ͨ̐̐ͮͭͪ̈̑͐ͥ̊ͮͩ͋ͫ͂̇̐ͣ͒̊̅ͥ̓͐ j̵̢̧̨̻͍̭̩̀̉̈͠ p̷̛͊̈́͆̽̽̒̀̐̀͂̌͋̐̅̍͆͗͑͌̆̈́̂͐̃̌̐́͌̋͊̽͒̒̐̇̀̔̓̆̀̅̈́̇̾̃̄̊̔̈̓̐͌̈̆̓̔̿̆̒̈́̅̐͆̏̔̿̂̃̄̃͆͂̆͘̚̕͝͝͝͠͝ ō̈́̏̀́́͊̂͌̽̉͗̒̊͋̎̄͌̽͛̿̆͑̃̐̋̑͂͘͠͠ s̴̡̬̥̮̬̅̈́ͣͤ̅͑͗͐̈́͊̽̊̊̓̇̐͒̀͌̇̌̽̄̽̏̌͛̔̅̅̉̒̊̆͗͊͒͋̽̀̀̌̓̏̋̃̂̅̈͂̐̽͑͐̈́̓͊̑̊̈́̿͘͘͘͝͝͝͠͝ #therandomworksandhappeningsof #nunanphilip #keepyourglorygoldandglitter g̊̆̅ͧ͒̏̔̉͂̇ͤͫ͑̓̿̀͏̊̆͠ #photography#art#artistry #energy #lifeforce #of#light s̴̡̬̥̮̬̅̈́ͣͤ̅͑͗͐̈́͊̽̊̊̓̇̐͒̀͌̇̌̽̄̽̏̌͛̔̅̅̉̒̊̆͗͊͒͋̽̀̀̌̓̏̋̃̂̅̈͂̐̽͑͐̈́̓͊̑̊̈́̿̓͌̂̒͂͘͘͘͝͝͝͠͝͝͝ #flowers #and#thebetween b̈͂͑̉͆ͧͮͩ̓ͧ̒͒̉̎̂̊͆͑͐̊̓̊̅ͭ͗̐̄̏̾̄͊ͭͥ̐ͭ͊͐̉͗ͪ͐͊̽ͮ͑ͬͨͤ͒ͦ̿̈̽ͭͤ̃͌͂̅̄ͨ̐̐ͮͭͪ̈̑͐ͥ b̈͂͑̉͆ͧͮͩ̓ͧ̒͒̉̎̂̊͆͑͐̊̓̊̅ͭ͗̐̄̏̾̄͊ͭͥ̐ͭ͊͐̉͗ͪ͐͊̽ͮ͑ͬͨͤ͒ͦ̿̈̽ͭͤ̃ #manchesterphotographer
#manchesterartist w͛̀ͦ̍̿̏́͒ͩ a̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̓ͧͬͪ͂̓ͧ̄̈̓̔ͮ̚ #s#a #木 #flowerstagram #beautiful n̸̸̸̸̸̸̸̸̸̡̡̬̥̮̬̤̣̬̥̮̬̤͐̿ͭ̅̈́ͣͤ͐̿ͭ̅̈́ͣͤ#nature#natural#naturephotography #naturelovers
#love
s̴̡̬̥̮̬̅̈́ͣͤ̅͑͗͐̈́͊̽̊̊̓̇̐͒̀͌̇̌̽̄̽̏̌͛̔̅̅̉̒̊̆͗͊͒͋̽̀̀̌̓̏̋̃̂̅̈͂̐̽͑͐̈́̓͊̑̊̈́̿̓͌̂̒͂͘͘͘͝͝͝͠͝͝͝ w̧͛̀ͦ̍̿̏́͒ͩ̕p̷̛̛͊̈́͆̽̽̒̀̐̀͂̌͋̐̅̍͆͗͑͌̆̈́̂͐̃̌̐́͌̋͊̽͒̒̐̇̀̔̓̆̀̅̈́̇̾̃̄̊̔̈̓̐͌̈̆̓̔̿̆̒̈́̅̐͆̏̔̿̂̃̄̃͆͂̆̏̇̀̀̄̍͌̇̇͐̈́̀̓̀̀̀̌̃̆͂̅̀̓̆̏͊̃̐̾͘̚̕̕̚͝͝͝͠͝͠͠ḧ̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̤̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈ b̈͂͑̉͆ͧͮͩ̓ͧ̒͒̉̎̂̊͆͑͐̊̓̊̅ͭ͗̐̄̏̾̄͊ͭͥ̐ͭ͊͐̉͗ͪ͐͊̽ͮ͑ͬͨͤ͒ͦ̿̈̽ͭͤ̃b̈͂͑̉͆ͧͮͩ̓ͧ̒͒̉̎̂̊͆͑͐̊̓̊̅ͭ͗̐̄̏̾̄͊ͭͥ̐ͭ͊͐̉͗ͪ͐͊̽ͮ͑ͬͨͤ͒ͦ̿̈̽ͭͤ̃͌͂̅̄ͨ̐̐ͮͭͪ̈̑͐ͥ m̓̚͜͜͡ between worlds


0

mixed media / 80 x 53 M canvas
@fineart.zoey


1

Женщина! В ней красота, харизма, индивидуальность...
Важно это замечать и подчеркивать!
Семинар "Путь к сияющему лицу"! На этом семинаре каждая из участниц познакомилась с новыми технологиями по уходу за лицом, каждая леди имела возможность задавать вопросы и получать на них ответы😊
А у вас есть вопросы? Пишите! И мы сделаем все возможное, чтобы ваше лицо засияло!!!!
.
.
.
.
#Лицо #Красота #ПравильныйУход ПрофессиональныйУход #Релакс #Семинар #artistry #Dermasonic #НовыеТехнологии #НовоеВиденье #НовыйВзгляд #ПутькСияющемуЛицу #Молодость #Естественность #Лифтинг #СкульптурноГлубокотканныйЛифтинг #НовоеЛицо


0

.
요즘 매일 들고다니는
김효석 박사님의 OBM설득마케팅
결국은 행동심리학, 소비심리학을 잘 알아야한다.
이게 나쁜게 아니라 좋은 제품이라면 많이 팔아야한다.

남을 설득하려면 먼저 자기부터 감동하고
자기를 설득하는데부터 시작해야한다.
-토마스 칼라일-

#아티스트리맨 #클럽아티스트리맨
#클럽아티스트리맨_시즌7 #아티스트리
#Artistry #artistry_man #그루밍
#남성폼클렌징 #Xsenergy #Xs에너지드링크

#쇼호스트학원 #설득박사 #명강사 #소통
#김효석아카데미 #OBM설득마케팅 #스피치


0

어제 주문_오늘 도착
기사님 날아오셨나요..?
아티스트리 딥 클렌진 솔루션 프로모션 😘😘 #artistry #amway #아이앤립리무버 #클렌징워터 #클렌징폼 #프로모션 #클렌징_디바이스 #7월19일_선착순 #암웨이_트윈스


0

Красавец #мухомор для @artforplanet #лесной_марафон #artforplanet #mk_Katya
А вы знали, что мухоморы могут быть сьедобны (и не один раз)?
Правильная и тщательная обработка гриба выводит яды и тогда его можно употребить в пищу. Честно, я не рискнула бы, тем не менее, находятся мастера готовки и мастера поедания. А еще из мухоморов делают всякие средства народной медицины.


2

LẠI LÀ CỤC CƯNG ĐÃ QUAY TRỞ LẠIIII

Em serum đặc trị này có cách sử dụng rất đặc biệt, lúc mở ra các bạn thay nắp bột vào và ấn nhẹ để bột hoà tan vào dung dịch, lắc đều trong 30s rồi thay lại chiếc vòi kia để lấy serum ạ.
Mọi người thường nghĩ rằng việc kiểm soát da dầu thì không cần bổ sung VitC. Tuy nhiên, sự thật là tinh chất từ VitC sẽ giúp chống Oxi hoá, tăng sức đề kháng cho da. Đặc biệt, Artistry VitC là sự kết hợp kết hợp hoàn hảo từ vitamin C tinh khiết & chiết xuất Acerola Cherry – có hàm lượng Vitamin C cao gấp nhiều lần so với các loại cam chanh thông thường.
Ngoài ra chai serum này còn có thêm tác động kép từ phân tử HA – thành phần vàng của skincare, hỗ trợ hầu như toàn bộ các vấn đề về da mất nước và sần sùi do bị tổn thương và kích ứng.
TR ƠI BÊN NGOÀI TIÊM 3 LẦN HA LÀ 20 TRIỆU MÀ MỖI LẦN TIÊM VỀ SAU 4 NGÀY MỚI PHỤC HỒI DA.
EM NÀY LÀ THẤM SÂU DÔ BÊN TRONG DA LUÔN NÊN AI MÀ DÙNG THỬ SẼ BIẾTTTTT LÀ DA ẨM SUỐT NGÀY, TRẮNG SÁNGGG DA VÀ SIÊUUUU MƯỢTTTTT 🤟🏻🤟🏻 #demynguyen #thesecretnation #lyup #VitaminCplusHA #artistry #CHA #organicskincare #skincare #Startup #BeautyCareer #withDemyNguyen #Amway #Amwayvietnam


0

Speel jij op 17 november in het voorprogramma van Sjaak tijdens 'Talent Meets Talent' in de Hall Of Fame, Tilburg? Check nú de link in onze bio en schrijf je in! 💪🏻💪🏻💪🏻


1

www.amwayurunleri.net


1

Komu daje w kość, kompletnie deszczowa pogoda ?

Kraków absolutnie pływa od rana 😂
Ale taki dzień to bardzo dobry czas, na poczytania wartościowych treści 😍

Dzisiaj na blogu pojawia się post : 👇🏻👇🏻👇🏻
5 podstaw pielęgnacji , które powinien znać każdy ! 👉🏻 LINK W BIO ❗️ Obalamy mity, tłumaczymy czym się sugerować przy wyborze kosmetyków. Niestety.. pseudo "naturalnych" kosmetyków i pseudo ekspertów, które się znają na temacie, niestety JEST CORAZ WIĘCEJ 😱

Wpadajcie na bloga o 15:00.
I koniecznie dajcie znać, czy artykuł się przydał 😍

#water #cosmetics #cosmetology #new #post #blog #blogger #pielegnacja #pielegnacjatwarzy #kosmetykinaturalne #kosmetyki #skinny #beauty #woman #polishgirl #artykuł #obalamymity #mobline #konsultacje #markaonline #artistry #artistrypolska


0

Attitude Lipstick Travel Pack, having 6 bestselling shades with attached mirror to make it even simpler for you to apply lipstick on the go.
Comes in 3 beautiful shades of Matte Strawberry Rush, Roasty Red, Rasberry Crush and 3 beautiful shades of Creme Seductive Red, Passionate Pink, Mischievous Wine.
#100% product satisfaction
#1 month money back challenge (t&c apply)
Price: INR 850 only
#Amway#Attitude#artistry#Nutrilite#beauty#care#quality#product#satisfaction
Dm for more info
COD available in mangalore


0

www.amwayurunleri.net


1

Artistry oli üks brände, kellest ma olin varem ainult põgusalt kuulnud. Natuke rohkem uurides, avastasin, et neil on nii palju põnevaid tooteid, nii ilusad pakendid ning natuke krõbedam, kuid igati väärt hind ⚜️. Kes mind vähegi tunnevad, teavad kuidas ma janunen uue kosmeetika katsetamise järgi ning koostöö pakkumisel Amwayga, ei kahelnud ma sekundikski 😍. Olen avastanud enda jaoks nii multifunktsionaalse särapuudri paleti, mille pigmendist olen ma vaimustuses! Lisaks sellele, et see näeb äge välja on see ka väga hügieeniline ning praktiliselt pisike, mis aga ei tähendaks, et toodet seal vähe oleks. Mitte, et sellest vähe oleks! Nende Hydra-V jumestuskreem on ideaalne suveks, mille katvust saab ise üles ehitada. Mina olen lummatud ning ma ei jõua ära oodata, et saaks juba edasi katsetada! ❤️ #amway #artistry #artistrycosmetics #instablogger #makeuplover #addicted


0

👩🏻🎨💙


2

Drippin in MELANIN 🙌🏾 Makeup @flawlessbeautefactory
Photography @fireshone
Model @kimberleylouisee_


1

Would anyone be able to identity this berry for me’ I found it while walking through our bush near a deer track! Super cool looking berry and leaf growth!
And super fun to paint 🌿
Ten points to whoever gets it!

Edit: after further inspection I think it’s a seed pod, but still no identity
#art #arts #artist #artistry #artofinstagram #instaart #watercolour #leaf #newzealand #kiwi #berry #berries #bush #earth #nature #natural #colour #colourful #green #illustration #illustrate #illustrator


1

"Bloom where you are planted." 🌹🌺🌼🌻🌸 Another commissioned work done 😊

Artwork made using @fabercastellphils Watercolour Pencils, Waterbrush and A3 Vellum Board

ref. fr. : @clairestewartart 😊


1

Weekends like these get u through the week ! 😎 #artistry #besties #chritinanovelli #hyderabad


0

Super talent! Incredible biro drawing done by @sojiyoloye Check him out for your portraits!
#biros #birosketch #pen #pensketch #supertalent #supertalented #artist #artistry #portrait #portraitdrawing


1

🥀🌹 Made it with watercolors
Loving the results.
What do you think?
(my cat loves to see me painting) 😏
@nighamsart
Medium: watercolors

#watercolorartist #watercolors #watercolorpainting #watercolorsarelove #watercolorillustration #nighamsart #art #artoftheday #artislife #artislove #artist #artistsoninstagram #artworks #my_artwork #artistry #art_collective #instaart

Follow me for more

@nighamsart


12

Say good bye sama jerawat dan warisannya ( bekasnya). Finally lembutnya, bersihnya , kenyalnya kini telah kembali seperti masa masa bayi dulu. Xixixixixi.
Ngomong ngomong tentang bayi, saya dulu memilih merawat kulit pakai perlengkapan bayi seperti bedak bayi, sabun bayi, dsb. Dalilnya adalah " apapun untuk bayi, pasti kandungannya nggak mainstream. Jadi aman buat kulitku " . Sampai makin tua tetep kekeuh pakai yg seba bayi itu tadi. Anehnya, kok jerawat tambah gampang muncul yah? Kok komedo makin banyak yah? Apalagi yang putih putih tuh. Kok aku tambah buluk yah? Dari masalah komedo yang numpuk inilah dalil diatas tidak berlaku, lalu saya cari cari informasi dan mulai merawat Kulit yang benar, aman, sesuai dengan kebutuhan.. #skincareyangtepat
#artistry
#top5skincare
#skincareaman #skincarerecommended #skincarepasuruan #skincaresurabaya #skincarebatu #skincareprobolinggo #skincarebanyuwangi #acnecare #kulitsehat #kulitcantik


0

🏊🏻‍♀️


4

👇read💚
.
They say eyes are the windows to the soul
.
Whatever was said to you in life, good or bad, has sculpted you inner soul
.
Take a closer look. A real look into someones eyes, can tell you a story. Today we have the problem that we do talk, recognize emotions and feel others less than ever
.
Communication has changed over the years. It has changed how we behave and interact with our friends,family and partner
.
Thats why if you talk to someone, try to lay down that phone and dont just look half a second in their eyes but instead take a closer look into the mirror of their soul
.
If you ask them a simple but very powerful question like "how are you?", try to feel their emotions and feel with them. Dont just listen. Everyone has more to say than "im fine". But nobody wants to open themselves immediately even after years of friendship.
.
If they are not strong enough, be stronger for them
.
.
.
.
💚🧡👉@bruno_aturo
#bruno_aturo_4art


4

缺陷中的魅力,自信的魄力。
#ARTISTRY #气垫粉底


0

ARTISTRY ™️ Multi-Protect SPF 30 schützt nicht nur vor schädlichen UV-Strahlen, sondern spendet auch Feuchtigkeit und pflegt Ihre Haut.

#artistry #essentialbyartistry #multiprotect #lotion #sonnenschutz #lichtschutzfaktor30 #pflege #gesichtspflege #gesichtsschutz #sommer #cocosöl #amway

Preis und Verfügbarkeit gerne auf Anfrage.


0

表参道、icecreamland✖️artistry studioのコラボブースへ。渡辺さんから、夏色の発色が綺麗な新色リップのレクチャー等もしてもらい💄これから試すのが楽しみ💋💋💋今日は、ありがとうございました!

#表参道 #artistry #icecreamland


2

感謝顧客的支持👍🏻❤️看到有營養Promotions立馬和我預訂👍🏻
而且也用了RM59就買到了價值300++的30公分附蒸鍋的炒菜鍋
非常值得購買👍🏻因為顧客很愛下廚房❤️
#chefologyswiss#Amway#Promotions#johor#Artistry#XSticket#Fighting


0

Dont forget #WhippedCream this weekend 🖤 at #Artistry if anyone needs tickets hit up @itsjoeyouknow #artistryhnl


1

Один внешний вид этого тюбика уже вселяет уверенность в себя! Воспользовавшись им, ты будешь весь день выглядеть безупречно.
BB Крем с SPF 35 ARTISTRY EXACT FIT позволяет добиться идеальной кожи буквально за минуту и, как бонус — увлажнение и защита от солнца!

#ARTISTRY #красота #макияж #мейкап #makeup #essentialsbyartistry  #львівграм #lvivgram #lvivingram #lviving #західнаукраїна #odessa_photo #odessaphoto #odessa_foto #odessafoto #винница #вінниця #vinnitsa #vinnytsia  #typicalvinytsya #vinnitsa #kharkov_ukraine #kharkovworld #kharkov_photo #харьков #харків #harkiv #harkov #kh #kharkivlook


0

Индустрия красоты – это постоянно меняющаяся сфера, которая становится все более инновационной. Самые модные тенденции – это не обязательно новые продукты и ингредиенты, а, например, специальные инструменты, которые повышают эффективность этих продуктов и ингредиентов. Благодаря невероятному ARTISTRY Dermasonic – прибору по уходу за кожей лица бренд ARTISTRY идет в ногу с новейшими косметологическими трендами.

#ARTISTRY #DERMASONIC #аппаратпоуходузакожей #уходзакожей #красиваякожа #красотакожи #здороваякожа #красота
#dagestan #dagestan_inside #dagestaninside #dagestan_islam #dagestan_tut  #instadagestan #vscodagestan #dagestan_inst #tutdagestan


1

Мой пропуск в мир красоты #Artistry. Пришла пора сказать слова благодарности👏🏻). Молчать больше не хочу и не могу🗣️👩🏻👧🏻👱🏻‍♀️. Это по меньшей мере - не честно. Благодаря этой косметике я уже 8 лет не была в кабинете косметолога. Я пользуюсь #Артистри с ноября 2008 года и ещё ни разу она меня не разочаровала. Постоянные новинки, ребрендинг, инновационные продукты. Я так этим вдохновлена-что могу поделиться с каждым. #намженщинам #девочкиэтодлянас #брендкрасоты #девочкиэтолюбят #beauty #красотаэтосила #luxury #premium #woman #prestige


1

✨ Doen ✨ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ 👇🏻@browsbycharm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #browsbycharm #charmed #eyebrows #instagram #asian #beauty #makeup #beautiful #eyes #brows #instabrows #artistry #tweezerman #thread #browartistry #browartist #likeforlikes #likeforfollow #instagram #instalike #instagood #love #passion #manila #philippines #artist #artistsoninstagram #eyebrowthreading #eyebrowsonfleek


0

Как защитить кожу лица от солнца ☀️!

Где-то в 11 лет у меня очень сильно обгорели щёки и нос, с тех пор у меня появились веснушки😄.
И если не наносить хороший защитный крем на кожу лица, веснушки начинают усиливаться и становятся ещё более выраженными😔.

Многие средства от загара не подходят под макияж, они делают кожу лоснящейся, порой даже липкий эффект создают, что не очень приятно.

После долгих поисков, я всё-таки нашла как себя защитить и при этом не испытывать всех этих неудобств💁‍♀️!

🌸Решила вам рассказать о средстве, которое меня спасает даже в сильнейшую жару.
Оно было проверено мной даже при 40 градусах, когда ездила на отдых🏖️.

👉В премиальной косметике нашла ARTISTRY IDEAL RADIANCE с солнцезащитным фильтром SPF 50.

Его преимущества:
🔸Отлично впитывается;
🔸Не создаёт жирного блеска;
🔸Прекрасная основа под макияж;
🔸Предотвращает появление тёмных пятен и выравнивает тон лица.

🌸И порадовало, что в составе используются натуральные ингредиенты, обладающие успокаивающими и защитными свойствами: герань, маргаритка, жасмин, софора японская (цветки дерева, похожего на акацию).

Нанося его смело теперь могу выходить на солнышко😃☀️.
А вы как-то защищаете лицо в эту жаркую погоду😎?

#защитаотсолнца #уходзакожей #профессиональнаякосметика #мойвыбор #полезности_foryou #мойвыбор #советую #красотаиздоровье #уходзасобой #artistry


1

Stunning as alway.

#men #guys #women
#ช่างแต่งหน้า #ช่างแต่งหน้ารับปริญญา #ช่างแต่งหน้าเวดดิ้ง #ช่างแต่งหน้าเจ้าสาว #ช่างแต่งหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาว #เวดดิ้ง #พรีเวดดิ้ง #แต่งหน้า #ช่างแต่งหน้าแฟชั่น #แต่งหน้าแฟชั่น #งานรับปริญญา #makeupartist #wedding #prewedding #fashion makeup #fashion beauty #art #rehearselday #bridemakeup #bridehair #stylist #hairstylist #dressstylist #beauty #flawless #artistry #inspiration #makeupandhairbybom+


0

POLITICS!


7

TMNT!


1

STOP SHOOTING PEOPLE


2