#knowledgeiswealth

Instagram photos and videos

#knowledgeiswealth#knowledgeispower#knowledgeiskey#knowledge#knowledgesociety#knowledgesharing#GoalDigger#knowledgeofself#33#777#1111#MasterTeacher#HoustonTx#houston#houstonlife#MyTImeTellsMyStory#womenempowerment#WomensEmpowerment#WomensEmpowermentFoundation#bossbabe#bosslady#BodsUp#GirlPower#WEF#MyTIme

Hashtags #knowledgeiswealth for Instagram


1

મિસાલ પ્રકલ્પનો હેતુ એવા યુવાનો, બાળકો, શિક્ષકો, અને નાગરીકોને શોધવાનો છે કે જે સમાજના કલ્યાણ અર્થે વિચારી શકે. આવા લોકોને માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહન આપી તૈયાર કરવામાં આવે છે જેથી સમાજને મદદરૂપ થવામાં તેઓ પોતે ઉદાહરણ રૂપ બની શકે અને અન્યને પણ માર્ગદર્શન આપી શકે. અમારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ આમાં ભાગ લઈને શાળાને ગૌરવ અપાવ્યું હતું. #Surat #education #School #socialactivity #knowledgeiswealth #knowledgispower #knowledge


0

Just a reminder that no disease can exist in an alkaline environment.


3

Wisdom of the day #knowledgeiswealth 👌🏼🙏🏽🙏🏽🙏🏽


3

Hit my DM, quit playing yourself. 🤦🏻‍♀️😂
Comment “Credit” & let’s get you right!

I want to help #100 people start their journey to financial success. So, today ONLY we have a special promo going on until midnight. If not now, then when?! DM or text “CREDIT” to 520.208.5223 to take advantage of this opportunity & y’all have a #blessed day!


3

🚨🗣️TONIGHT IS THE NIGHT❗️❗️❗️❗️I can’t wait to see all the lil princesses.... We’re going to have so much fun..... The Main Focus is teaching the babies affirmations tonight... 🚨
.
. .
.
I AM Beautiful
I AM A Queen
I AM Smart
.
#WEF #womenempowerment #WomensEmpowerment #WomensEmpowermentFoundation #bossbabe #bosslady #BodsUp bosslife #GoalDigger #MyTIme #MyTImeTellsMyStory #HoustonTx #houstonlife #houston #knowledgeispower #knowledgeiswealth #MasterTeacher #1111 #777 #33 #GirlPower #Back2School


1

I’m getting ready for tomorrow!!! Are you?!! 😬😃
.
I’ll be streaming live tomorrow with @anabelles.home for those who are getting ready for real estate investing. Our special guest will be @rvciccarelli who will share his expertise with us! Go to the link in my bio for more details!! DON’T MISS IT: Tomorrow Saturday at 10:30 am streaming Live through IG and FB. 🙌🏽🤗
.
📸 @lifepetalspd


3

⚘WORD OF ADVICE!
SALES...is NOT the enemy!
We as a people are buying all of the time. Sales is merely a transaction for goods and services. However, there is a negative stigma attached to the concept of sales that can hurt many small businesses, and self-employed individuals.
This can hurt our economy so I am encouraging a change. 🤓✊🏽👌🏽 A change in the language. Not every salesperson is out to scam you or rip you off. However, they do exist. With that said, consider this: the BEST way to safe guard yourself as a SMART CONSUMER from being scammed or ripped off...is to EDUCATE yourself on what it is you are buying BEFORE you buy it. 🤑

Ask more questions, do your research and then FOLLOW UP with the person that tried to sell you the product or service and then ask even more questions until it makes sense. Versus writing them off as a scam artist or having a closed mind to their opportunity saying it's not for you before really truly knowing.🤓 We miss so many blessings that way. 🙏🏽👼 We as a people must be accountable for our own actions. No one can make you "buy" anything which in a sense proves "sales" isn't the enemy. Lack of education however IS! There are some decent, well-rounded people with integrity out here in the world trying to make a living providing some authentic services and products. Let's not stigmatize them all with the same labels.
Go educate yourself and then make an informed decision vs just assuming the worst of the person or their opportunity because that's easier. 😉#SaidInLove
Let's Do Something Great Together!👑 ☆Stay Motivated, Stay Encouraged, and Stay Blessed!☆ #SupportSmallBusinesses
#EducateAndLiberate
#KnowledgeIsWealth
#KnowledgeIsFreedom
#LevelUp
#NextLevelLifeCoach
#ConcreteRoseLife.com


0

Oh my my my. Doesn’t that look yummy!!!! .
.
According to the Global Burden of Disease study funded by Bill and Melinda Gates foundation involving over 500 researchers from over 3000 institutions. This study allows us to answer questions like how many people does soda kill per year (right under 300k) .
.
Ok ok that’s a lot of people I get it. But this is the real kicker. .
.
👉🏼processed meats 👈🏼
.
.
Bacon, bologna, deli meats, all those kills............ wait for it.......................800,000 people per year
Worldwide that’s 4x more people than people who died from Illicit DRUG USE! 😱😱😱😱😱😱😱 saaaaaayyyy. What?
Yes!!! 🤔 maybe we should start a war on food and end the war on drugs. Just a thought. .
But wait....
You can combat some of your bad eating habits by eating more vegetables.
The study also found that by eating more vegetables potentially 1.7 million lives could be saved.
So I’m not here to tell you to go vegan and never eat processed meats again. But the next time you have a hot dog. Think about going for those sliced carrots instead of those potato chips.
Credit to: How Not To Die by Michael Greger, MD @nutrition_facts_org


1

Gotta get those late night (or early morning) studies in 😅


5

Китайцы построили самую большую в мире дамбу😱🌊

Дамба «Три ущелья» является единственным чудом инженерной мысли на этой планете, заслуживающим называться «умопомрачительным». Самая большая плотина же построена, создав резервуар размером с Королевство Бахрейн, сдерживая 39,3 кубических километров воды. Но почему же она «умопомрачительная»? Плотина настолько большая, что ее строительство замедлило вращение всей планеты.🌎💫

Немного науки: то что называется моментом инерции, описывает, как быстро объект может вращаться вокруг своей оси. Если объект шире, он может вращаться менее быстро. Если поднять речную воду на 175 метров в воздух, то можно будет влиять на момент инерции для всей планеты. Конечный результат? Сама Земля замедляется.

Теперь, следует отметить, что эффект будет микроскопический. Как и дамба Три Ущелья добавляет только 0,06 микросекунды к длине дня. Но можно смотреть на это с другой стороны: Плотина является настолько большой, что добавляет измеримое количество к длине каждого дня!✨🙈😁

#koshkalera #learningtime #learningforlife #learning #надоверии9 #knowledgepower #knowledgelife #knowledgeiseverything #knowledgeislife #knowledgesociety #knowledgeiswealth #knowledgesharing #knowledgeable #knowledgeiskey #knowledgeispower #educationcomesfirst #educative #educated #educational #educate #educationtime #educations #educationisamust #educationforlife #educationsystem #educationcity #educationisthekey #educationgoals #educationispower #educationiskey


50

Nice !


1

Ladies!! Remember this simple rule when it comes to caring for your investment. Be sure to avoid alcohol based products and harsh shampoos. These items can dry your extensions out, causing them to become harder to maintain. It can cause breakage, shedding and tangling, all of the things we dread! 🤦🏾‍♀️ Proper care will ensure that you are getting the complete value out of your purchase. So be sure to show those tresses some love! 😍 This goes for your natural hair as well.
#thepolishedbrand #polishedextensions #themoreyouknow #hairlover #haircaretips
#haircareroutine #haircare #naturalhair #extensions #protectivestyling #value #quality #bundles #knowledgeiswealth #makeitlast #selfcare


1

Point blank period


1

Flashback 2 to teaching 10 years ago


1

Happy 72nd Independence day Insta Family. My son is quite inquisitive like any 9 years old would be. He has a bag of questions and can pop up with any question anytime. As a mother, I try to answer them as much as I can but i am clueless too.
.
On this Independence Day, I was excited to have @ekdali123 educational posters. These posters came at the perfect time when I could explain the story of "Our Freedom Struggle" through the set of two posters.
.
Why did I like @Ekdali123 Posters?
.
65% of the people in this world are visual learners. Our brains understand visual knowledge 60,000 times faster than any text. Hence, posters are a great way for children to learn and understand.
.
✔️ Bright and Vibrant
✔️ Easy Recall
✔️ Comes with a timeline
✔️ Great for learning and understanding
✔️ Easy to grasp
✔️ Visual aids Improves learning by 400%
.
Search for a variety of educational posters and buy your set from :
goo.gl/KB5AFx
.
.
.
.
.
.
#indianindependence #indianindependenceday #IndianIndependenceMovement #learning #learningisfun #learningthroughplay #learningenglish #learningbydoing #learningtofly #learnings knowledge #knowledgeispower #knowledgeofself #knowledgeiskey #knowledgesociety #Hppy15august #bekindnbefree #knowledgesharing #KnowledgeIsWealth #knowledgeisfree #knowledgefactory #India #indian #indiapictures #indianblogger #bangalore #bengaluru


21


3


2


1


1


1


5


2


1

You’re WORDS our ENERGY that CREATES your REALITY choose them WISELY


6

Always a great opportunity to learn and get many takeaways from @allencress_ifbbpro who completely changed my perspective on health & fitness. Our curiosity begins to grow over the years as we try to improve and expand our knowledge to better ourselves and be the best we can be as fitness professionals. Invest in knowledge as it’s one of the greatest wealth.

#teamMPT #health #fitness #education #knowledgeiswealth


4

Just like the cloud is just a form of water untill it rains to become water,knowledge is an asset but u really need to Apply some action on it
Double tap if u like,share and dont forget to follow us for more posts
#knowledgeiswealth #cloud #rains #information #Applicate #peiceofpaper #enthusiast #psychology
#Enthusiasmzone #life #funda


0

Life Rules, Rinse & Repeat. #notsocommonsense #lifehacks #knowledgeiswealth


1

New read thanks to the husband. My passion for knowledge never stops. My goals are just an accomplishment away. #reading #forex #knowledge #knowledgeispower #knowledgeiskey #knowledgeiswealth #forextrader


1

💚У всех людей, которые любят читать и читают 24/7 есть книга с которой началась их читательская история. Так вот у меня этой книгой стала книга „Гарри Поттер и Дары Смерти“
Не спрашивайте почему я начала читать с последней книги(я отказываюсь считать Проклятое Дитя официальным продолжением, для меня это неплохой фанфик и не более того), а не с первой. Так получилось.
💚 После прочтения Даров Смерти, я ещё больше влюбилась в эту историю и захотела прочитать все книги. Скажу честно полностью прочитала всю историю я только в этом году, но некоторые книги мне полюбились настолько, что я успела их перечитать несколько раз.
💚 Любимой книгой из всей серии я могу однозначно выделить „Гарри Поттер и Принц-Полукровка“. Я не могу дать ответ, почему именно эта книга - просто пришлась мне по душе, самая близкая к моему сердцу история. Когда я читала книгу, я уже наизусть знала историю, но как будто впервые „видела“ её. Только в книге я смогла понять и прочувствовать все переживания персонажей, всю трагичность ситуации. Кто знает историю (особенно в книжной версии) тот поймёт, о чем я. 💚 Но несмотря на всю мою любовь к принцу полукровке и всему циклу произведений о Гарри Поттере я хочу сказать и про огромные минусы, упущения, если можно так сказать. Если Дамблдор знал, что всё равно умрёт в конце года, почему было не раскрыть Гарри все карты, чтобы он ЗНАЛ что делать, а не потратил уйму времени непонятно на что? К чему все эти недосказанности? В некоторых местах всех книг идёт полное отсутствие логики... Думаю как-нибудь потом сделаю отдельный пост о моём „Поттероманском негодовании“, в котором я всё подробно объясню, а то я уже чувствую эти гневные комментарии и сообщения по типу: „Да ты ничего не читала, в 7 книге Дамблдор раскаялся, Гарри и сам о всём догадался и тд“ Ребят есть миллион таких спорных моментов в произведении и каждый всё равно останется со своим мнением
💚 В общем я хотела сказать, что после прочтения Гарри Поттера, во мне проснулся читательский интерес, и теперь я читаю произведения разных авторов, которые пришлись мне по душе. Я считаю, что каждый может подобрать себе что-то, главное начать с правильной книги💚📚


2

I love this whole #growingcannabis thing and how much I’ve learned so far. #cannabiscommunity #novicegrower #growyourownmedicine #knowledgeiswealth I couldn’t help myself, had to do a little #defoliation and get some light into the shadows . #makesmefeelbetter and so does #smokingthanksgivingturkeybags while I’m in the #garden #garden_styles #ledgrown @platinumled and @horticulturelightinggroup #sizzurp #godbudxogkush #strawberryxozkush #criticalcure #cbd #cbdflowers


2

A resinero from the San Antonio de Flores Cooperativo in Honduras empties his morning’s collection. 📸: @lyle_milke
.
.
.
We had the opportunity to speak with the newly appointed Director of the Honduran Institute of Forest Conservation, Ingeniero Arnaldo Bueso, this past week. We wanted to ask him about changes to the agency’s approach to managing economic activity on national forest land after members of his team met with Mexican community forest engineer and advocate, David Romero, this past spring. The Institute faces criticism over illegal logging, political favoritism, and widespread poverty in community’s that have rights to national forest land.
.
.
.
Ing. Bueso’s response was that, after meeting wit David, the Institute has decided to designate 42,000 hectares of Honduran forest to resineros between 2018 and 2021 - a meaningful commitment from an agency with close ties to the timber industry. For rural Honduran communities who saw 300,000 hectares of forest disappear between 2016 and 2017, and lack sustainable economic opportunities at home, Ing. Bueso’s commitment signifies a step in the right direction.


1

S/0 to @raspy_rawls ✊🏾#ReadALoudChallenge sitting in the office before a meeting ( P.S. I BECAME A PERSON WHO ENJOYS A GOOD BOOK WHEN I WENT TO JAIL ) they fucked up then period


11

Qatar National Library has lately become my favourite place to read, explore as well as work, great environment & greatest resources for knowledge of centuries. This is just an amazing place, these photos will not show much of the greatness of this place, every person residing or visiting Qatar should visit this unique mixture of books, DVDs, work stations, reading lounges, meeting/discussion rooms, seminar & workshop arenas, children's library, exhibition areas, cafeterias and marvellous architecture.

Visit soon! @qatarnationallibrary

#Knowledge #Education #Qatar #QatarFoundation #Qatar2022 #KnowledgeBuildingNations #Universities #EducationCity #Doha #Reading #KnowledgeisWealth #Hangout #Books #Read #LoveBooks #LoveKnowledge #EducationisaWeapon #Booksaretheweapon #EndWars #SocialResponsibility ##LoveHumanity #Dubai #Oman #GCC #Arab #US #Singapore #Malaysia #SolankiPeace #Mission20


1

When antigens (foreign susbstance that invades the body) are detected, several cells work together to recognize them and respond.
_______________________________

These cells triggers the lymphocytes to produce antibodies. These antibodies stay in the body so that if a person's immune system encounters that antigens again, the antibodies are there to do their job. So if a person gets sick with a certain disease like chicken pox, that person usually won't get sick from it again.
________________________________

Although antibodies can detect an antigen and lock unto it, they cannot destroy the antigen. That is where T Cells come in. T cells are called killer cells because they destroy antigens that have been tagged by antibodies and also destroy infected cells.
_________________________________

All theses specialized cells and parts of the immune system offer the body protection against disease. This protection is called IMMUNITY.
_________________________________
BRAIN TEASER:
If we have antibodies that fight the organisms that causes malaria, why then do we take drugs to treat malaria and why does it reoccur frequently unlike chickenpox???? Comment your answers!!!.... #smartparents #vitabloomcereals #abujabusinesshub1 #abujamums #lagosmums #healthybabies #healthyeating #knowledgeiswealth
#stayfit #healthybabies #kidshealth


4

Learn how to become a risk taker. Train for your success. Comment 3 if you're interested or DM me directly.
#Forex #ForeignExchange #WorkFromYourPhone #WorkFromYourLaptop #AnywhereInTheWorld
#Invest #Entrpreneur #KnowledgeIsWealth #Money #GoalDigger #RiskTaker #Wealth #FinancialFreedom


1

Presentation time with #Sandos and #healthy sandwiches from Whole Foods Market! We've got something in the works with this great resort in Mexico that we are excited to share!! Stay tuned ;) #officemeetings #msdweddings #growing #travelexperts #romancetravels #knowledgeiswealth #partnership #wholefoods


0

👑 KXO KIDS

Wealth if you use it, comes to an end.
Learning if you use it, increases.

Vibe on our 🛍️ website
www.krwnxociety.com
shop@krwnxociety.com


1

There is a big difference between Full spectrum CBD oil and oil made from isolate. Full spectrum oil contains other cannabinoids and terpenes which work together in synergy to give you the desired ‘Entourage effect’ follow the link to read more about the entourage effect https://theherbkingdom.com/hello-world/ 💚 #theherbkingdom #cbdoil #cbduk #ukcbd #fullspectrum #entourageeffect #isolate #cbdisolate #cannabidiol #knowledgeispower #knowledgeiswealth #cbdcommunity #heretohelp #doyourresearch #cbd #cannabiscommunity #cannafam #cannabis #hemp #healthylifestyle #healthylife #healthyliving #cannabinoids #terpenes #goldenoil #wellness #wellbeing #organic #foodsupplement #alternative


6