#magasinart

Instagram photos and videos

#artmag#art#paint#magasinart#طراح#sketching#painting#artist#خطخطی#artistic#portrait#portraitdrawing#disigner#instadrawing#rando#فیگوراتیو#sketch#figuredrawing#drawing#اسکیس#پیشطرح#sketchbook#draw#paints#figurative#نقاشی#اتود#سیاقلم#عکاسی_هنری#photography

Hashtags #magasinart for Instagram

در هرم سهمگین نفسهایت
آهی پیداست که می جنباند
پرده ها را با نوازش دستهایت
سایه ها با پرده ها می رقصند
و بی پرده می خوانند از عشقت
با آهنگ سنگین باد که می ورزند.
متنو عکس خودم 97.3.21
طراحی و سایه 97.3.20 my work.
#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم#photography#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook# #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #rando #art #artist#painting #paint #paints


12

My work 97.3.20
برای تو می سرایم
ای ته نشین شده عشق
برای تو که خود منی
در روزگار بسی سختی
ای خود من که تکرار منی
دستهای کوچکت را باز کن
و در آغوش بگیر مادر را
با زمزمه های آهنگین او
در این زمانه آشفته بازار
دنیایت زیرو رو خواهد شد

#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم#photography#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook# #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #rando #art #artist#painting #paint #paints


3

زمان آهسته می راند
زمان آهسته می راند
در امتداد خسته روز
و چشمهای منتظر من
با طرحی از تو
دوخته به پنجره اتاق
آنچنان که می پندارم
تو در هن هن غبار الود
پشت نفسهای من پنهانی.
متن و عکس خودم 97.3.13

#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم#photography#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook# #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #rando #art #artist#painting #paint #paint


2

باران موهایت را شانه می کرد
و تو از پیچ کوچه می گذشتی
و گردباد کوچکی که گم شده بود
زیر پاهایت له میشد و تو می رفتی
فارغ از هر توفان و بارانی که بود.
متن و عکس خودم 97.3.9

#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم#photography#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook# #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #rando #art #artist#painting #paint #paints


4

یاسدیقیم ببنک گولردیر هر دن ده بیر سعزیلتی
او داکی جنت یعلری دیر
سسین اوزاکدان آز بلیدی
یل سسووی نجه گیزددیر
بیزه مانع اولان کیمدی
تکجه او بیر یلدی کی یلدیر ... جنگل فندقلو عکس و متن خودم
97.3.7

#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم#photography#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook# #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #rando #art #artist#painting #paint #paints


6

My work
97.2.5 تو خود درختی در فصلی از سالها که بهار است
با گل های ریز و نجیب پنهان در زیر برگهایت شبنم ها لیز می خورند از روی گل برگهایت و می چکند به پیشانیه وسیع من، که زیر سایه ات دراز کشیده ام.
#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم#photography#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook# #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #rando #art #artist#painting #paint #paints


2

تو خود درختی در فصلی از سالها که بهار است
با گل های ریز و نجیب پنهان در زیر برگهایت شبنم ها لیز می خورند از روی گل برگهایت و می چکند به پیشانیه وسیع من، که زیر سایه ات دراز کشیده ام.
کار امروزم 97.2.5
#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم#photography#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook# #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #rando #art #artist#painting #paint #paints


1

من مرده ای بیش نیستم زمانی که به جای سلام سر تکان می دهی و گیسوانت چه وفادار است ، برایم هنوز می رقصند با نوای باد که می وزد.
کار دیروزم 97.1.30متن و عکس و طرح خودم

#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم#photography#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook# #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #rando #art #artist#painting #paint #paints


4

پشت پنجره، منم که یخ زده ام
تو آن طرف پنجره افتاب میگیری
میان هرم ولرم دستانمان
جایی هست برای رویش یک عشق.
.متن و عکس و طرح خودم.

#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints


1

آنچنان از تو دورم که گویی در عمق پیچیده شب به وقت قدیم
با نوای خواب آور جیر جیرکان مست
زمزمه ات و صوت زدن هایت را
در لابه لای افکارم می پندارم.
من تو را میبینم و می دانمت
در شیشه های خیس پنجره ، که دست باران به آن خورده ،
در خود باران در چمن زارها و هن هن خنده های عمیق
. متن و عکس و طرح خودم .
#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints


10

کار امروزم 97.1.26
می پنداشتم زمان که پیش برود
دنیای من وتو پس می رود ، چنین نشد و دلم هست که می رود
در پی اندیشه، یک سلام غرق شود.
متن و عکس و طرح خودم.:) #طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints


0

پنجره چشمان تو می کشد و می برد مرا ،
و من در مسیر این کشیدن ها چشمانت را می کشم... متن و عکس از خودم.
#طراح #خطخطی #اسکیس #پنجره #پیشطرح #چهره #فیگوراتیو#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints


2

کار امروزم .97.1.21
چه بحرانی است در میان شب و روز دنبال تو گشتن
و زیر لب آواز دوران بلوغ را سر دادن
با ملودی امید و ایمان و کمی هیجان
من صوت میزنم .و می شکافم زمان را.... متن و عکس از خودم.

#طراح #خطخطی #اسکیس #پنجره #پیشطرح #چهره #فیگوراتیو#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints


10

بی صدا و با ذهن با تو سخن ها گفتم ،ای من.
چه دچاریست که تو شدی هم صحبتم ، که گرفتار من شدی و خویشتن خویش. عکس و متن خودم.

#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints


7

طراحی روی برچسب فرش. با مداد گراف.
کار امروزم 96.12.20
از دست هیچ کس کاری ساخته نیست ، وقتی آسمان قصد باریدن دارد. عباس کیارستمی.

#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints #painted


3