#puzzle

Instagram photos and videos

#puzzle#art#puzzles#instagram#me#photoedit#design#pics#creative#creativity#artsy#arts#grid#layout#picture#video#pictures#picsart#selfies#collage#creativedesign#creativeart#face#selfie#photoart#photoeffects#photo#france#iyigeceler#instagood#follow4follow#follow#followforfollow#followme#jin#kisiyeozelbaskili

Hashtags #puzzle for Instagram

Hegemonik uygarlık ve modernitenin özgür eş yaşamının inkârı
pahasına gerçekleştiğini çok iyi bilmek gerekir. Dolayısıyla
toplumsal aşkın zorunlu koşulu olan hem yapısal, hem anlaksal
güç dengesi kadınla erkek arasında imkânsız kılındığından aşk
gerçekleşemez. Aşk, anlam enerjisini yitirmiş, köle toplumun
kölece ilişkilerinin anlık olarak üretildiği evlilik koşullarında
gerçekleşemez. Hegemonik ve modern iktidarın ölümcül etkisi,
bu nedenle en çok özgür eş yaşamının olanaksızlığında görülür.
Bu nedenle insanlık tarafından büyülü bir mucize olarak
karşılanan yaşam, bu koşullarda mucizevi, büyüsel değerini
yitirmiş, özellikle kadın tarafından kahırla ve intiharla
karşılanan bir felakete dönüşmüştür. Eş yaşamın bir toplumsal
inşa olduğunu iyi bilmek gerekir. Eril ve dişil kişiler arasında
gerçekleşmez. İnşa edilmiş toplumsal kadınlık ve erkekli
arasında gerçekleştirilir. Hegemonik inşanın her iki cinsi sakat
bıraktığı, aralarındaki ilişkinin bundan etkilendiği, hegemonik
ilişki olarak yansımasını bulduğu iyi bilinmelidir. Hegemonik
ilişkide aşk gelişemez. İnsan aşkında temel şart tarafların denk
özgür iradeleridir. Uygarlık ve modernite hem kurumsal, hem
ideolojik hegemonik yaşamla geçerli kılındığından aşk adına
tarih boyunca hep paradoks içinde kalır. Aşktan çok bahsedilir
ama gerçekleştirilemez. Dünya edebiyatı bir anlamda
gerçekleşmeyen aşkların trajik anlatılarından ibarettir.
Savaşların hep kadın yüzünden çıktığını anlatan destanlar da bu
gerçeğin kanıtıdır. Tüm sanat biçimleri gerçekleşemeyen aşkın
itirafı gibidir. Dinler bile tanrı-tanrıça ilişkilerindeki
gerçekleşmeyen, tek taraflı kalınan arzulardan şiddetle
etkilenen bir nevi en eski sanat eserleridir. Uygarlık
sistemlerinin eş yaşamı “özel yaşam” alanı olarak kutsaması,
toplumsal hakikatin en ters yüz edilmiş bir yargısıdır. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler


0

La pareja perfecta ❤️ 6-6


1

Kadını öncelikle tanımlamak, toplumsal yaşam içindeki rolünü
belirlemek doğru yaşam için esastır. Bu yargıyı biyolojik
özellikleri ve toplumsal statüsü açısından belirtmiyoruz. Varlık
olarak kadın kavramı önemlidir. Kadın tanımlandığı oranda
erkeği tanımlamak olasılık dahiline girer. Erkekten yola çıkarak
kadını ve yaşamı doğru olarak tanımlayamayız. Kadının doğal
varlığı daha merkezi bir konumdadır. Biyolojik açıdan da bu
böyledir. Erkek egemen toplumun kadın statüsünü alabildiğine
düşürmesi ve silikleştirmesi, kadın gerçekliğini kavramamızı
engellememelidir. Yaşamın doğası kadınla daha çok
bağlantılıdır. Kadının toplumsal yaşamdan alabildiğine
dıştalanması bu gerçeği yanlışlamaz, tersine doğrular. Erkeğin
zorbaca yok edici gücü, kadın şahsında aslında yaşama
saldırmaktadır. Toplumsal egemen olarak erkeğin yaşam
düşmanlığı, yok ediciliği, yaşadığı toplumsal gerçekliğiyle
yakından bağlantılıdır. Bu yargımızı evrenselleştirirken enerji-
madde ikilemini esas alabiliriz. Enerji, maddeye göre daha
esastır. Maddenin kendisi yapısallaşmış enerjidir. Enerjiyi
saklamak, varlıksallaştırmak için form kazanmış biçimi oluyor.
Madde bu özelliğiyle enerjiyi kafeslemekte, akışkanlığını
dondurmaktadır. Her madde formunun enerji payı farklıdır.
Zaten bu enerji farklılığı; maddi formların, yapıların farklılığını
belirlemektedir. Kadın maddesindeki, formundaki enerjiyle
erkek maddesindeki enerji farklıdır. Kadında taşınan enerji hem
daha fazla hem de niteliği farklıdır. Bu farklılığı doğuran kadın
formudur. Toplumsal doğada erkek enerjisi iktidar aygıtlarına
dönüştüğünde maddi formlar, biçimler halini alır. Biçimler tüm
evrende soğumuş enerji olarak tutucudur. Toplumda egemen
erkek olmak, iktidar biçimciliği haline gelmektir. Taşıdığı enerji
ağırlıklı olarak form kazanmıştır. Form haline dönüşmeyen
ener ???????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler


0

Day 6: let’s do a puzzle #1000pieces #puzzle #nokids 🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️


0

Kadınla erkek arasındaki ilişkiler kavranmadan hiçbir
toplumsal sorun ne yeterince kavranabilir ne de çözümlenebilir.
Toplumsal sorunların temelinde kadın-erkek ilişkilerindeki
sorunsallık yatar. Hiyerarşik ve uygarlık toplumunda kadına tek
taraflı dayatılan evlilik kurumu; erkek egemenliğini çok yönlü
inşa ederken belki de doğada hiçbir canlının yaşamadığı, yalnız
insan toplumuna özgü bir bağımlılık, kölelik kurumunun da
temeli atılmış demektir. İlk ezen-ezilen toplumsallık, sınıfsallık,
ulusallık statüsü hep bu temel üzerinde yükselir. Her tür kavga
ve savaşların da temelinde bu yatar. Uygarlık tarihi ve en son
aşaması olan kapitalist modernitenin en çok örtbas ettiği, ters
ve olumsuz yansıttığı, bu temeldeki kadının kölelik statüsüne
ilişkin gerçekliktir. Kadının adı uygarlık toplumunda şeytanla
özdeşleştirilmiş iken modernitenin sosyolojisinde
konformizmin en uysal, ücretsiz ev işçiliğinin çocuk annesidir.
Kadın yaşamına binlerce yılda zorba ve sömürgen erkek eliyle-
aklıyla yedirilen kölelik düzeyinin tüm içerik ve biçimleriyle
kavranması gerçekler sosyolojisinin ilk adımı olmalıydı. Çünkü
bu alandaki kölelik, sömürü biçimlenişleri tüm toplumsal
kölelik ve sömürü biçimlerinin prototipidir. Tersi de geçerlidir.
Kadın yaşamına içerilmiş köleliğe, sömürüye karşı özgürlük ve
eşitlik mücadelesi ve bu mücadelenin kazanım düzeyi tüm
toplumsal alanlardaki köleliğe ve sömürüye karşı özgürlük ve
eşitlik mücadelesinin temelidir. Uygarlık tarihinde ve kapitalist
modernitede yürütülen özgürlük ve eşitlik mücadelesinin doğru
temelde gelişememesinin ve güçlü başarıya yol açamamasının
temel nedeni de kadına yaşamda içerilmiş ve biçimlendirilmiş
kölelik ve sömürü kurumlarının, zihniyetlerinin yeterince
kavranamaması ve bunlara yönelik mücadelenin temel
alınamamasıdır. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler


0

Finished. #puzzle #taiwan


0

Daha çok nüfus daha çok sermaye demektir. Ev kadınlığı nüfus
fabrikasıdır. Sisteme çok ihtiyaç duyduğu en değerli malları,
dölleri üretme fabrikası da diyebiliriz. Maalesef tekel egemenlik
altında aile bu duruma sokulmuştur. Tüm zorluklar kadına
malın değeri ise sisteme en değerli hediyedir. Artan nüfus en
çok kadını mahveder. Hanedanlık ideolojisinde de böyledir.
Modernitenin en gözde ideolojisi olarak ailecilik, hanedanlığın
vardığı son aşamadır. Tüm bu hususlar fazlasıyla ulus-
devletçiliğin ideolojisiyle de bütünleşmektedir. Ulus-devlete
sürekli evlat yetiştirmekten daha değerli ne olabilir. Daha çok
ulus-devlet nüfusu daha çok güç demektir. Demek ki nüfus
patlamasının altında sıkı sermaye ve erkek tekellerinin hayati
çıkarları yatmaktadır. Zorluk, kahır, hakaret, acılar suçlamalar
yoksulluk, açlık kadına, keyfi kazancı ise beyine ve
sermayedarınadır. Tarihte günümüzdeki kadar hiçbir çağ kadını
çok yönlü istismar aracı olarak kullanma güç ve deneyimini
göstermemiştir. Kadın ilk ve son sömürge olarak tarihinin en
kritik anını yaşamaktadır.
Halbuki köklü özgürlük eşitlik ve demokratlık yüklü bir
felsefeyle kadınla düzenlenecek yaşam ortaklığı güzelliği iyiliği
ve doğruluğu en mükemmel sağlayabilme yeteneğindedir.
Şahsen kadınla yaşamı mevcut statüler içinde çok sorunlu
olmak kadar çirkin kötü ve yanlış bulurum. Çocukluğumdan
beri cesaretimin en zayıf olduğu bir konudur mevcut statü
altında kadınla yaşamak. Cinsel güdü gibi çok güçlü bir güdüyü
sorgulayacak bir yaşamdır söz konusu olan. Cinsel güdü
yaşamın sürdürülmesinin hatırınadır. Kutsallığı olması gereken
bir doğa harikasıdır. Ama sermaye ve erkek tekeli kadını o denli
kirletmiştir ki bu doğa harikası yetenek, döllük fabrikası gibi en
aşağılamış bir meta üreten kuruma dönüştürülmüştür. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler


0

La pareja perfecta ❤️ 5-6


2

The IMP remake, aka the Fifteen Puzzle
This little guy has eluded me for months but now I've got it and all the fun in the world that comes with it. Endless combination of sequences mean that it can literally never be completed. Hell, they even packed a leather carry bag with it. If only we had no mobile phones to always keep us busy and entertained...
#puzzle #puzzles #puzzlefun #steelpuzzle #theimppuzzle #fifteenpuzzle #brainteaser #metalpuzzle #metalwork #metalworks #metalart


0

Yüzyılımızı da özgür kadın iradesinin yükseleceği bir toplumsal
zaman olarak görmek gerçekçidir. Kadınlar için belki de yüzyıl
gerekebilecek kalıcı kurumlar düşünüp oluşturmak gerekir.
Kadın Özgürlük Partilerine ihtiyaç olabilir. Özgürlüğün temel
ideolojik ve politik ilkelerini sağlayıp pratikleşmesini yürütmek,
denetlemek, bu partilerin hem gerekçeleri hem temel görevleri
olmalıdır.
Kadın kitleleri için özellikle kentlerde düşünülen sığınma evleri
değil özgürlük alanları oluşturmak gerekir. En uygun bir biçim
de özgür Kadın Kültür Parkları olabilir. Ailelerin kız çocuklarını
eğitemedikleri, düzen okullarının da bilinen yapıları nedeniyle
Özgür Kadın Kültür parkları ihtiyaç duyulan, uygun kız çocuklar
ve kadınlar için temelinde eğitim, üretim ve hizmet birimlerini
kapsayacak alanlar olarak çağdaş kadın tapınakları rolünü de
oynayabilir.
Kadınsız yaşanamaz denilir. Ama mevcut kadınla da
yaşanamaz. Gırtlağına kadar köleliğe batmış bir kadınlı-erkekli
ilişki herhalde en çok batıran ilişkidir. O halde kapitalist
sistemin sonul kaosundan gerçek aşklardan beklenen büyük
gücü özgür kadın etrafında yaratarak çıkış yapmak, aşka gönül
vermiş ve baş koymuş gerçek kahramanların en soylu ve kutsal
işlerinden olsa gerek!
Kapitalist modernite tüm liberal süslemelere rağmen eskiden
kalma statüyü özgürce ve eşit kılmadığı gibi ek görevler yükleyip
kadını eskiden daha ağır bir statü altına almıştır. En ucuz işçi ev
işçisi ücretsiz işçi hizmetçilik gibi statüler durumun ağırlaştığını
gösterir. Üstelik en magazinsel reklâm aracı olarak istismarı
daha da derinleştirilmiştir. Bedeni bile en çeşitli istismar aracı
olarak sermayenin vazgeçmediği meta düzeyinde tutulur. Reklâmcılığın sürekli tahrik aracıdır. Özcesi modern kölenin en
verimli temsilcisidir. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler


0

Una manera creativa y diferente de enviar un mensaje especial! ⠀
Ademas es súper divertido 😁👏🏻

📦

Necesitas un regalo para alguien especial? Habla conmigo 🙋🏻‍♀️ ⠀⠀
Info: Direct / whatsapp ⠀⠀
📦
⠀⠀
📦⠀⠀
#regalosunicos #regaloscreativos #regalosconmensajes #regalosadomicilio #rompecabezaspersonalizado
#gifts #puzzle


0

Mevcut kültürle ne kadar iyi niyetli de olunsa, çaba da harcansa,
olgudaki sorun ve ilişki yapısından ötürü anlamlı özgürlükçü bir
çözüm sağlanamaz. En radikal özgürlükçü kimlik, kadına
yaklaşımla veya bir bütün olarak kadın-erkek ilişkilerindeki
düzeni kavrayıp aşmakla mümkündür. Bir yandan baş
bağlamayı gelenekle, pornoyu çağdaşlıkla karıştırarak zırnık
kadar yol alınamayacağını iyi bilmek gerekir. Alandaki kölelik
derinliği kadar özgürlük derinliğini de kavrayıp iradeleştirmek
gereği vardır. Kadın özgürlüğünde, dolayısıyla kendini
özgürleştirmede mesafe alamayanların hiçbir toplumsal ve
siyasal özgürlük alanında çözümleyici ve dönüştürücü
olamayacaklarını anlamaları gerekir. Erkek egemen-köle kadın
ikilemini aşamayan hiçbir özgürlük çabasının gerçek bir özgür
kimlik sağlamayacağını da en temel özgürlük kriteri olarak
almak gerekir. Kadın üzerindeki mülkiyet ve iktidar ilişkisi
yıkılmadan, özgür kadın-erkek ilişkisi gerçekleştirilemez. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler


1

Ṡͤͫ̇ͩͩͣȮͤͫ̇ͩͩͣṀͤͫ̇ͩͩͣȮͤͫ̇ͩͩͣṠͤͫ̇ͩͩͣ Ṗͤͫ̇ͩͩͣȦͤͫ̇ͩͩͣṘͤͫ̇ͩͩͣṪͤͫ̇ͩͩͣĖͤͫ̇ͩͩͣ Ḋͤͫ̇ͩͩͣĖͤͫ̇ͩͩͣ Ȧͤͫ̇ͩͩͣL̇ͤͫ̇ͩͩͣĠͤͫ̇ͩͩͣȮͤͫ̇ͩͩͣ ∞ #algomas#puzzle #pieza #clave #piezaunica #red#rojo#ink#tattoo#tatuaje #radiantcolors #antebrazo#textura#arte#design


0

Sosyal alanda özgürlük açısından en önemli sorun aile ve evlilik
gerçeğidir. Bunlar dipsiz bir kuyu gibi durum arz ederler. Kadın
için kurtuluş gibi gelen bu kurumlar, mevcut toplum
zihniyetiyle bir kafesten diğerine geçmekten başka anlam
içermez. Üstelik diri gençliğini de bir kasap zihniyetine terk
etmek zorunda kalarak. Aileyi üst toplumun -iktidar toplumu-
halk içindeki yansıması, ajan kurumu olarak görmek gerekir.
Erkek toplumdaki iktidarın aile içindeki temsilcisi, yoğunlaşmış
ifadesidir. Kadın evlenirken aslında köleleşiyor. Evlilik kadar
köleleştiren başka kurum tasavvur etmek zordur. Gerçek
anlamda en kapsamlı kölelikler bu kurumla kurulur ve ailede
kökleşerek sürer. Genel anlamda eş olarak beraberliklerden,
ortak yaşamdan bahsetmiyoruz. Bu herkesin özgür ve eşitlik
anlayışına göre anlam kazanabilecek bir husustur. Yerleşmiş
klasik anlamıyla evlilik ve aileden bahsediyoruz. Kadın aleyhine
kesin mülkleşme, tüm siyasal, zihni, sosyal, ekonomik alandan
çekilme, bir daha kolay kolay kendine gelememe anlamını taşır.
Radikal bir sorgulamadan geçirilerek demokratik, özgür, cins
eşitliğini hedefleyen ortak yaşama esasları sağlanmadan
bireysel, güdüsel sıkıntılardan ve geleneksel aile anlayışından
kaynaklanan evlilikler, ilişkiler özgür yaşam yolunda en tehlikeli
sapmalar olarak rol oynayabilir. İhtiyaç bu tür birliklerde değil,
zihniyet, demokratik ve politik alanı çözerek cinsiyet
özgürlüğünü tam sağlamak ve buna uygun ortak yaşam
iradelerini gerçekleştirmektir.
Günümüz dünyasının en çok ağızlarda sakız edilen aşk konusu
tarihin en rezil, içeriksiz dönemini yaşamaktadır. Tarihin hiçbir
döneminde aşk bu denli ayağa düşmedi. Anlık aşklardan
tutalım, açık cinayet yaklaşımlarına kadar en yavan ve tehlikeli
ilişki tarzlarına bile aşk deniliyor. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler


0

CBTIS 36 Graduación 🎓


1

I think I need a jigsaw break. This one went on for far too long. #holdsonpuzzle #jigsawpuzzle #puzzle #1000pieces


0

Mail day!! I just got this Lion King 1000 piece puzzle in the mail. I was feeling like starting a puzzle and found this bad boy online. Can't wait to start it!

#disney #disneycollector #disneycollection #disneypuzzle #puzzle #lionking #lionkingcollector #lionkingcollection


0

Kadın biyolojik farklılığı olan bir cins insan olarak algılamak
toplumsal gerçeklik konusunda körlüğün temel etkenlerinin
başında gelmektedir. Cinsiyet farklılığı kendi başına hiçbir
toplumsal sorun nedeni olamaz. Evrende her zerredeki ikilem
nasıl hiçbir varlıkta sorun olarak ele alınmazsa insan
varlığındaki ikilemde de sorun olarak işlenemez. Varlık neden
ikilemlidir? Sorusuna verilecek cevap ancak felsefi olabilir.
Ontolojik (varlık bilimi) çözümleme bu soruya yanıt arayabilir.
Benim cevabım varlığın ikilem dışında başka tür var oluşu
sağlanamaz. İkilem var oluşun mümkün tarzıdır. Kadın-erkek
mevcut haliyle olmayıp eşeysiz olsalar bile bu ikilemden
kurtulamazlar. Çift cinslilik denilen olay da budur. Şaşırmamak
gerekir fakat ikilemler hep farklı oluşmaya eğilimlidirler
evrensel zekâya kanıt aranacak temel de bu ikilem eğiliminde
aranabilir. İkilemin iki tarafı da ne iyi ne kötüdür. Sadece
farklıdır. Farklı olmak zorundadır. İkilemler aynılaşırsa varoluş
gerçekleşemez. Örneğin iki kadın veya iki erkekle toplumsal
varlığın üreme sorunu çözümlenemez. Dolayısıyla niçin kadın
veya erkek? Sorusunun değeri yoktur. Veya ille cevap
aranacaksa evren böyle oluşmak durumundadır da ondan diye
felsefi bir cevap verilebilir.
Kadın sosyal ilişki yoğunluğu olarak incelemek bu nedenle
sadece anlamlı değil, toplumsal kördüğümleri aşmak açısından
da büyük önem taşır. Erkek egemen bakış bağışıklık kazandığı
için kadına ilişkin körlüğü kırmak bir nevi atomu parçalamak
gibidir. Büyük entelektüel çaba ve egemen erkekliği yıkmayı
gerektirir. Kadın cephesinde ise yıkmak da o denli gerekir. Tüm
özgürlük, eşitlik, demokratik, ahlaki, politik, sınıfsal
mücadelelerin barış veya başarısızlıklarından yaşanan hayal kırıklıkları kırılmayan egemen ilişki biçiminin izlerini taşır. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler


2

Welcome to the Billionaires Club 💰


1

La pareja perfecta ❤️ 4-6


1

La pareja perfecta ❤️ 3-6


1

Felicidades Gustavo 👏🎓


1

Knowledge is power. #puzzle #dontbethisguy #flying


0

💡
Drop a like & comment it below 👇
.
Follow @hi.sherlockk for more cool riddles 🧠
#hisherlock


10

Had a Hull (MA) of a time with some particularly wonderful people this weekend. #badpun #weekendvibes #friends #puzzle #beach


0

Thanks for all the play memories #timmytime #puzzle It’s hard to let you go... but your time has run out. #missingparts #vintagetoys #childhoodmemories #childhood #toys #purging


0

Thanks ya mom Andhika di Bandung.. semoga senang, Dede nya tambah pintar ya😘Tersedia Alas lantai/matras multifungsi sehingga anak bermain dan bereksplorasi dengan aman.
Bisa untuk mempercantik dekorasi kamar anak atau ruang bermain. Sertifikat SNI aman untuk anak & keluarga... Evamat polos @105rb
1.bahan eva sponge
2.uk 60x60cm
3.isi 4 pcs
#evamat #evamats #puzzle #karpetpuzzle #karpetkarakter #matrasanakmurah #matras #matrasbayi #matrasanak #sekolah #anakanak #anak #dolanan #alaslantai #alaslantaianak #alasmainanak #alasmainbayi #babyshop #toko_yes #kadoanak #mainananakmurah #mainananak #jualevamat #jualevamats #tikarevamatic #jualmatrasanakmurah #jualmatrasbayi #jualmatrasanak #matrasyoga #evamatjakarta


0

La pareja perfecta ❤️ 2-6


1

Tomando forma... #puzzle día de relax 😂😀
#quetantoestantito


0

La pareja perfecta ❤️ 1-6


1

Tout est une question de persévérance.
#puzzle4life #passion #cow #puzzle


4

When there’s #thunder, it’s time to pull out the #jigsaw #puzzle. #george had to join in. #cat #atleasthedidnteatit this time


0

The Last Time I Lied by Riley Sager 👀🔪🏕️🛶👯‍♀️🖤😱☠️ was my “Book of the Month” selection for July 2018. It’s sorta a thriller/summer camp slasher. I’m very excited to read this one because the reviews have been top notch. Waiting for nightfall to jump into Camp Nightingale’s mystery. This feels like it’s gonna be a perfect spooky summer read. 📖 #bookofthemonth #botm #thelasttimeilied #rileysager #july#julyreads #summerreads #summercamp #book #books #bookstagram #booksofinstagram #bookphotography #hardback #fireplace #fire #cabin #thriller #spooky#mystery #goodreads #creepy #puzzle #bookworm #reading #read #fiction #camp #camping #murdermystery


0

This is some expert level model shit 😂 #xwingminiatures #xwing #starwars #metal #xwingmodel #puzzle


1

・・・
What an amazing shot! Like if you agree!! Repost-> @kashcuber ・・・
Follow @speedstercommunity for more amazing pictures/videos! ・・・
#speedstacks #rubikscube #rubix #cubing #pieces #puzzle #impossible #fast #gan #valk3 #cups #cupstacking #stack #fast #timer #wow #cool #olympics #competition #justkeepstacking #justkeepcubing (PHOTO HAS BEEN EDITED)


0

The Many Faces & different states thru out the ages..
.
I cut & style my hair myself, i dont trust no one else,
I managed to dye this perfect hair color blonde/white
.
#me #creative #creativity #artsy #arts #art #grid #puzzle #puzzles #layout #design #picture #pictures #pics #picsart #photoedit #photo #photoeffects #photoart #selfie #selfies #creativeart #creativedesign #face #collage #hairstyles #hair #haircolor #hairdo #haircut


0

Day 19 of #dungeondrawingdudes is the : a Stone golem #puzzle ! Took a direction towards Rise of Tiamat with the golem having #dragon #handtype declaring “puzzle” on his chest as a #Tetris style puzzle is arranged next to him for the prospective players to arrange :)
.
.
.
.
Tag your #drawing with the @dnd_daily the next one!
#art #artist #artwork #instaart #draw #story #quest #dnd #dungeonsanddragons #doodle #sketch #ink #fantasy #rpg #illustrator #fun #wip #d20 #digitalpainting #comics #canva #graphicdesign


0

Another top quality item designed and created by Wil Strijbos. The two halves of a steel cube are locked with 4 dovetail arms. It's not difficult at all but as pretty as it can be.
#puzzle #puzzles #puzzlefun #puzzlebox #metalpuzzle #metalwork #metalworks #metalart #metalcube #steelcube #steelpuzzle #wilstrijbos #brainteaser #dovetailpuzzle #dovetailbox


0

Another puzzle done 👍I bought this one from Goodwill and the wrong puzzle was in the box. We figured we'd give out a try and we love it! It's so pretty! #coupleshobby #puzzles #puzzle #puzzledate


1

Love is the quality of attention we pay to things. - J.D. McClatchy#heart #love#attention #vancouver #streetmural #puzzle#missingpiece


0

Why live a life that involves boring tables when beauties like this exist?
@kreoodesign presents this innovative design, focusing on clean angles and precise edges.
The Tangram table makes your home or business a display of modern art like never before.
The most beautiful puzzle you can encounter is available in the US exclusively through The Davani Group.


4

Someone is gonna have a bad time #puzzled #missingpiece #missingpieces #puzzle #puzzles #😠 #thelastpieces


0