علي سيزر@7gxna

‏أنا صالح ولكن لا يعني بأني ملاك ، أنا أُخطئ ولكن لا يعني بأني شيطان .. أنا بشر
l am good but it does not mean that I am an angel, I am wrong but it

4 posts 1,120 followers 1,025 following

The end of the page