عــلــے محترمــے@ali_mohtarami78

..
..
..
..
________خمین________
..
..
..
..
M __❤️

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 . .

از من به تو نصیحت تو زندگی

ضربه ی کسی رو بی جواب نزار

از چپ خوردی از راست بزن .
.
. .
.
.
.
.

#علی_محترمی # #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی،.# علی محترمی # خمین #
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


77

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
یا دوسش نداشته باشین یا یه جوری دوسش داشته باشین که کس دیگه نتونه ! .M&A
.
.
.
.
.
.

#علی_محترمی ##خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300 .
.
.
.
.

SUZUKi 1400cc


6

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
‏وقتی کسی رو دلتون حساب باز کرد حسابشو خالی نکنین ! .
.
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.

#علی_محترمی # #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300
..
.. .. .. پاه قیچی باشد 'SUZUKi 1400 cc سلامتی باوجودا


92

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
حــــــــالِ مـــــَن

حـــالِ اَســـیری اســـت که هِنــــگامِ فـــــَرار

یـــــادَش اُفــــتاد کــــَسی مُنتـــــَظرَش نیســــت
نــــَرَفت ..
.
.
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.
HONDA, CB 1300cc .
.
.
.

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


144

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
- راز خوشبختی چیست استاد !؟ + هرگز با احمق‌ ها بحث نکنیم! - فکر نکنم این راز خوشبختی باشد استاد!
+ " بله ، حق با شما است " .
.
.
.
.
.

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


73

@ali_mohtarami78 .
.
.
.
.
.
.
.

بوسیدن حرام نیست
بلکه از واجبات است
خیلی چیزهارا باید بوسید
و گذاشت کنار.. مانند رفاقت با بعضی رفیق نماها .
.
.
.
.
.
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.
.
HONDA , CB 1300 cc

#علی_محترمی #اراک #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300


44

The end of the page