chemical_eng.research@chemical_eng.research

پروژه های تحقیقاتی_پایان نامه_نرم افزارهای مرتبط مهندسی شیمی بامهندسان ارشدشیمی:سمیع پور_رمضانی. 09013636965

#بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی
#روز مهندس مبارک😍😍💐💐💐 #زندگانی #به #سبک #مهندسی در فشار ثابت _دمای ۲۵ درجه ی سانتیگراد😉🤠
Yes it's #engireer's day
#engineeringlife


3

صدها اندوه و افسوس برای از دست دادن استاد گرانبها در عرصه ی مهندسی شیمی.
#دکتر منوچهر نیک آذر
جایگاهتان همچون افکار و اهدافتان ابدی و نورانی
#قطره ایم #در #برابر #دریایی #چون #شما .
استاد روحتان قرین آرامش🙏💔


2

The end of the page