haji@haji328


80


20


15

چرا رفتی به زندان ای بقایی
قدبم تر یار مابی بار مایی


10

درود بر حشت شعیبی


11

The end of the page