دلم تنگ است@lovelybay20


0


1


2


4


0


0


1


0

دیری است ندیده ام من الماس تنت
عابــر نشـــدم به کــــوچه یاس تنت
تبریز چـــــرا شده است فصل تن تو
خـــــواهم برسم به بندر عباس تنت


3

اگر خود را برای آینده آماده نسازید...
بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید!


0


0

The end of the page