Mohammad 2000@m.tabatabayi73

😔😔😔


7

😭😭😭😢😢😢


0

دریاچه چیتگر تهران


5

دنیا نه خوشبخت است، نه بدبخت
دنیا همان چیزی می‌شود كه ما می‌بینیم.
دنیا بینش ماست
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود.

هر آدمی آفریننده‌ی دنیای خویش است.


0

❤️بخشش

دیگران راببخش
حتی وقتی متاسف نیستند
بگذارحق با انها باشد....
اگر این چیزیست که به آن نیازمندند برایشان مهر بفرست وخاموششان کن خودت را به کوته فکری گره نزن؛
این سلامت روانت را از تو میگیرد

بودا


0

#فقیر 🌺🍃💦 فقیری به ثروتمندی گفت:
اگر من در خانه ی تو بمیرم،
با من چه می کنی؟
ثروتمند گفت:
تو را کفن میکنم و به گور می سپارم.
فقیر گفت:
امروز که هنوز هم زنده ام، مرا پیراهن بپوشان، و چون مُردم، بی کفن مرا به خاک بسپار ....! حکایت بالا حکایت بسیاری از ماست؛
که تا زنده ایم قدر یکدیگر را نمیدانیم ولی بعد از مردن، میخواهیم برای یکدیگر سنگ تمام بگذاریم.


0

The end of the page