Nasim Brise@nasim_brise

▪️Architect living in Germany▪️
▪️🇮🇷🇩🇪▪️
"Have courage to use your own understanding." #Immanuel_Kant

.
#خانه #دوست کجاست؟
نرسيده به درخت،
#كوچه باغي ست كه از #خواب #خدا سبزتر است
و در آن #عشق به اندازه‌ي پرهاي #صداقت آبي است
مي‌روي تا ته آن كوچه كه از پشت #بلوغ، سر به در مي‌آرد،
پس به سمت #گل #تنهايي مي‌پيچي،
دو #قدم مانده به گل ...
#خانه_دوست
#خانه_دوست_کجاست
#سهراب_سپهری
@dr.s.nassiri
@dr.saami


10

Die #Säulen der #Erde von Ken #Follett
Ich habe gelesen, dass man in dem #Buch viel über die #Geschichte und #Architektur von #England lernt. Bin sehr gespannt und neugierig... 1151 Seiten warten auf mich... #kenfollett #diesäulendererde #roman
#thepillarsoftheearth
#کتاب #رمان #ستونهای_زمین از #کن_فالت #کن #فالت
شنیدم که از این کتاب خیلی چیزهای جالب راجع به #تاریخ و #معماری #انگلستان میشه یاد گرفت. پیش به سوی ۱۱۵۱ صفحه کتاب ...


2

افتخار‌میکنم‌به‌بازیکنان‌ایرانم. باعث‌سربلندیمان‌شدن‌و رویایی‌در ذهنمان‌ساختن. به‌تک‌تک‌بازیکنان‌‌فکرمیکنم‌که نماینده‌من نماینده‌تو نماینده‌هشتاد‌میلیون ایران‌زمینم‌بودن. به‌‌زنان‌و‌مردان‌و‌کودکان‌ایرانم‌که‌وضعیت‌کنونی‌صبرشون رو لبریزکرده‌و‌سفره‌هاشون‌رو‌خالی آبشون‌رو ناآشامیدنی‌وهواشون‌ر‌و غیرقابل‌تنفس. به مردم‌سرزمینم‌که‌دیگه‌چیزی‌برای‌باختن‌ندارن و به‌دلار و یورویی‌که‌گرانتر‌میشه و ریالی‌که‌بی‌ارزشتر. به‌تیم‌پرتغال‌واسپانیا‌فکرمیکنم‌به‌شرایط‌کشور و روحیشون. توچه‌شرایطی‌تمرین‌کردن و به‌جام‌جهانی‌رسیدن. با‌چه‌فکرودغدغه‌هایی‌بازیکنان‌این‌دوکشور برای‌بازی‌آماده‌شدن و باچه‌فکرودغدغه‌هایی‌تیم‌ما. باوجود‌همه‌اینها‌چه‌نتیجه‌ای‌گرفتن‌از بازیها. چه‌طور از پس‌این‌همه‌فشار روحی و روانی‌تونستن‌بربیان؟ این‌تیم با‌وجودهمه‌دغدغه‌های‌کشور باید دیروزخبرهای‌اعتراضات‌روهم‌برای‌خودش‌حل‌میکرد‌تا روی بازی‌تمرکزکنه‌و‌نتیجه‌بگیره. واقعا‌چه‌طوربه‌خودم اجازه‌میدم‌که‌انتظار برد داشته‌باشم؟ کدام‌عدالت؟ کدام‌برابری‌حاکمه‌در این‌جام‌جهانی‌؟
تیمی‌که‌حتی‌از نتیجه‌بازیش‌تحلیلهای‌سیاسی‌میشه‌و‌با سیاست‌قاتیش‌میکنیم و راه‌حل‌مشکلات‌کشور را در باخت و پیروزیش‌به‌نفع‌سیاست‌میبینیم. از تیمی‌که‌برخی‌مردم ناراضی‌از وضعیت‌کشورش‌تمام‌تلاشهای‌ماههای‌گذشته‌اش‌را نادیده‌میگیرن و پیش‌خودمیگن‌کاش ببازه‌تا‌مردم‌به‌بدبختیهایشان‌برسن چه‌انتظاری‌میشه‌داشت؟ کجاست‌برابری‌وعدالت؟ مثل‌بچه‌ای‌که‌برای‌امتحانش‌ماهها‌میخونه‌اماچون‌در خانه‌دعواست، پدربیکار و مادر در بیمارستان‌مریض، خانه‌خراب و زلزله‌آمده و برسرمان‌خراب‌شده، برادرانش‌حل‌مشکلات‌بدبختیهایشان رو در رفوزه‌شدنش‌بدونن و آن‌بچه‌باوجودهمه‌اینهابایدتمرکزکنه‌تا نتیجه‌زحماتش‌رو‌ببینه و امتحانش‌روقبول‌بشه. اصلاچه‌معناداره‌که‌تو این‌وضعیت، کشور تیم‌فوتبال‌بفرسته‌به‌جام‌جهانی اصلا‌ما رو چه‌به بردوپیروزی! اصلا آن‌بچه‌را‌چه‌به‌درس‌وامتحان‌و رویا وشادی؟
خجالت‌میکشم از توقعی‌که‌داشتم‌و آن‌توقع‌پیروزی‌من در این‌بی‌عدالتی‌و‌نابرابری‌جام‌جهانیه. دوبازی‌سربلندو پنالتی‌رونالدویی‌رو گرفتیم‌که‌تفاوت‌شرایطش رو با بیرانوند عزیزمون‌که‌با‌همان‌دستهای‌زحمتکشش‌پنالتیش رو گرفت‌میدونیم. آیا‌حق‌بیرانوند‌زحمتکش‌نبودکه‌برای‌بردش دعا‌کنیم‌و رویاش رو سیاسی‌نکنیم؟ آیاحق‌آن‌بچه در آن خانه‌ویرانه‌نیست‌که‌در امتحانش‌قبول‌بشه‌حتی‌اگر پدر‌بیکار و مادر‌مریض‌و‌خانه‌ویرانه‌ست؟ وفکرمیکنم‌به‌کشوری‌که‌درآن حتی هوا و آب‌و درس و ورزش‌و‌جنگل‌و‌کویر و محیط‌زیست‌و‌موی‌سرمن‌و‌هرچیزی‌که‌به‌ذهنم‌میرسه سیاسی‌شده.


6

.
ای #دریغ از تو اگر چون #گل نرقصی با #نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد #آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از #بهار
گر نکوبیم شیشه #غم را به #سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد #رنگ
#شجریان
#فریدون_مشیری
#memories
4. March 2017 #heidelberg


18

.
#روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم . . .
و من آن #روز را #انتظار می کشم
حتی روزی که دیگر نباشم.
#شاملو


2

.
سالي
آری
بي‌گاهان
نوروز
چنين
آغاز خواهد شد
#شاملو
#sauerland #sorpesee


4