Niloo@niloo.hosseinzade

Art in the world and Iran
Channel in Telegram
Telegram.me/NilooArt
i'm married
همراهان گرامی در مورد قیمت تابلوها اطلاعات ندارم"

http://Telegram.me/NilooArt

#رنج#جوانی #اینده#تنها#دروغ#کلاهبرداری#قانون#ایران#دهه شصت#زندگی#بیگناه#مردم خسته#حکومت #دولت_حرف #

باﯾﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﻧﺠﻬﺎﯼِ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﻫﻪ ﯼ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺼﺘﯽ
ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﻧﯿﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻧﺪ .
ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ۱۳ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻭ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﮊﯾﺮ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﺭﺵ ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﻭ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎﯼ
ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺁﻫﻨﮕﺮﺍﻥ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻟﯽ
ﻭ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥِ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯾﺎ ﺑﻮﺩ
ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ، ﮐﺎﺭ
ﺧﺎﻧﻪ،
ﻣﺎﺷﯿﻦ،
ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪ، ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ
ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﯾﻨﺪﺍﺭ
ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ
ﻭﻟﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ی ﺍﯾﻨﻬﺎ ﮔﺮﯾﺰﺍﻥ است ،
ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻣﺎﻥ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮﯼ بعضیها ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺖ
ﻣﯽﺍﯾﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﻫﻪ ﯼ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺼﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ها، ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺷﻐﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﻣﺒﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﻭﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺷﻨﯿﺪ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ
ﮐﯽ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ
ﺟﻮﺍﻥ
ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ
ﻭ ﻣﻮﻫﺎﯼِ ﺳﺮﺵ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﮔﺮﺍﯾﯿﺪ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺶ ﮔﻢ ﺷﺪ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺭﻧﮓ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮﺩ .
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺭﻭﯼ ﺷﻠﻮﺍﺭ
ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﻭ ﻟﻌﻦ ﻭﻧﻔﺮﯾﻦ
ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩ ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺁﻣﻮﺧﺖ در حالیکه دین یعنی مهربانی.

ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ، ﭼﻮﻥ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ریختن ﺁﺑﺮﻭ شد

ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺖ، ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺘﻤﺎﻥ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ

ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡِ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ
ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و نسلی کتابخوان را تربیت کنند که پای حق و حقوقشان بایستند

#ناشناس


3

#انسان#زیبایی#زندگی#life#lady#pretty#

آدم‌هایی که وسط مهمانی یک دفعه روی یک نفر زوم می‌کنند، شکارش می‌کنند و می‌گویند "فلانی، چاق شدی." دقیقا دنبال چه هستند؟
آنها با اعلام بلند این جمله‌ی خبری می‌خواهند به چه برسند؟ توقع دارند چاق صید شده، به خاک بیفتد و بگوید "بله سرورم همین طور است، مرا عفو کنید"؟
یا با گفتن این جمله سعی دارند به او درس زندگی بدهند؟
مثلا فکر می‌کنند چاق صید شده به محض تمام شدن جمله، گرمکن بر تن می‌دود توی جاده تندرستی و کلاغ پر سوار تاکسی می‌شود و سبزیجات آبپزش را در حین شنای سوئدی می‌خورد و دیگر موقع انجام امور بانکی توی شعبه‌ هم طناب می‌زند و دیگر چک‌هایش را نمی‌خواباند بلکه به آنها تمرین دراز نشست می‌دهد؟

جالب اینجاست که گوینده‌ همیشه این جمله را با نفس حبس شده در سینه ادا می‌کند و سعی دارد تا دقایقی برجستگی شکمش را مخفی کند. یعنی فلانی، فقط تو چاقی، من خوبم. یاد بگیر.
جمله‌ی "فلانی، چاق شدی" درست مثل این است که وسط مهمانی زل بزنی توی صورت کسی و بگویی "فلانی، زشت شدی." یا "فلانی، بو می‌دی." پرسش اصلی این است که آیا این دوستان فکر می‌کنند طرف پیش از این به چاقی خود پی نبرده؟ خودش را توی آینه ندیده؟ دچار افسردگی پس از ملاقات با چربی‌های اضافه‌ نشده؟ برای رهایی از چاقی برنامه نریخته؟ با خودش قرار "رژیم و ورزش از شنبه" نگذاشته؟ یا شاید هم این دوستان خود را در نقش کریستف کلمب و کاشف قاره‌ای گوشتی می‌بینند.
دست از سر دیگران برداریم. خبرهای ناامیدکننده‌ای که قطعا خودشان قبلا شنیده‌اند را به سمع و نظرشان نرسانیم. چشم‌هایمان را باز کنیم و خوبی‌ها را ببینیم.
"فلانی، زیبا شدی. خوش تیپ شدی. ژاکت قشنگی پوشیدی.چه عطر خوبی زدی.قشنگ حرف می‌زنی. بانمکی. خاطرات خنده‌داری تعریف می‌کنی. صدای قشنگی داری. مهربانی، صادقی، خوش سلیقه‌ای..." آنالی اکبری


6

#جوانی#زندگی #ارزو#عمر#اینستاگرام

_پدیده ی شاخ های اینستاگرام!

اگر اهل اینستاگرام باشید احتمالاً پیج تیمارستان را می شناسید.
این پیج شما را با افرادی آشنا می کند که اغلب دچار اختلال شخصیت خودشیفته، نمایشی(هیستریونیک) یا مرزی و یا ترکیبی از این سه هستند.
خودشیفته ها سعی دارند خود را افرادی ثروتمند و یا به قول خودشان لاکچری معرفی کنند
از مهمانی ها و رستوران ها و ماشین های شان فیلم می گیرند و به مخاطبان خود القاء می کنند که در شرایطی رویایی زندگی می کنند
که در مخیله بیننده هم نمی‌گنجد( البته با قطعیت می توان گفت اغلب این افراد متعلق به طبقات بالای اجتماع نیستند و آنها صرفاً آرزوهای خود را به تصویر می کشند).
زنان هیستریونیک(نمایشی) در زننده ترین حالت ممکن اندام خود را به نمایش می‌گذارند و عشوه های مصنوعی و نچسب را از خود بروز می‌دهند.
اغلب آنها به قدری عمل زیبایی انجام داده اند که حتی تقارن صورتشان به هم خورده است و حالتی غیر عادی پیدا کرده اند.
اشخاص بردر لاین(مرزی) هم که دچار اختلال در هویت هستند یک روز از سیاه مستی خود فیلم می گیرند و روز دیگر از شرکت در مراسم عزاداری امام حسین.
یکی همه چیز را با هم می خورد و فیلم می گیرد و دیگری از قماربازی هایش می گوید.
یکی از گریه و زاری هاش برای از دست دادن عشقش فیلم می‌گیرد و دیگری از فحاشی هایش به فالوورهای عزیزش.
این افراد همه دچار اختلالات شخصیت هستند
و در همه جای دنیا هم این اختلالات وجود دارد
اما قسمت تلخ و دردناک ماجرا این است که این افراد هر کدام چند صد هزار بلکه یک یا دو میلیون نفر فالوور دارند .
این نشان از حال خراب جامعه ما دارد
به این معنا که افراد بیمار در جامعه ما جای رشد بیشتری دارند
بیشتر دیده می شوند تا آدم های حسابی و سالم.
و اینها بعد از زمانی ملاک و مرجع بسیاری از نوجوانان و جوانان برای تعیین اهدف و ارزش های زندگی می شوند.
اتفاقاً پیچی هم در اینستاگرام وجود دارد به نام آدم حسابی ها
که افراد فرهیخته جامعه را معرفی می کند می توانید ببینید چقدر مخاطب کمتری از کسی دارد که از خریدها و قلیان کشیدن هایش هر روز فیلم می گذارد!!!!
اما فالوور های این افراد به سه دسته تقسیم می شوند
دسته اول صرفاً برای خندیدن آنها را دنبال می کنند که این خود نشان از بی حوصله گی جامعه ما برای موضوعات مهم زندگی دارد
پیگیری این افراد و خندیدن به آنها برایمان جذابتر از خواندن دو خط کتاب است.
دسته دیگر آمال ها و آرزوهای شان را در این افراد دنبال می کنند که احتمالاً خودشان مبتلا به چنین اختلالات روانی می باشند.


10

#lady#life#بانو#زندگی#

مامان کی میای خونه؟

زنان کارمند
زنان شب خوابی های سر ساعت
و صبح بیداری های با استرس

زنان ترافیک های اول صبح
زنان مرخصی های ساعتی
زنان ناهار های هول هولکی

زنان چرت های ده دقیقه ای
زنان عصرهای شلوغ
زنان تاکسی، مترو، اتوبوس

زنان خریدهای سوپری
زنان شام های حاضری
زنان خسته روی مبل راحتی

زنان فرزند، زنان همسر، زنان مادر
زنان مادرانگی های به تعویق افتاده
زنان شیفت شب

زنان بیداری های از روی اجبار
زنان عاشق
زنان رویاهای خیس زیر بالش

زنان خواب های مرد محبوب
زنان مشکوک
زنان دلتنگ
زنان دلتنگ
زنان دلتنگ

پریسا زابلی پور


8

خاطرات داروخانه اي
من : بفرمايين چيزي ميخواستين اقا؟
بيمار : سلام خانم دكتر ، ديروز شما به من چرخشكن (* چرك خشك كن )دادين يادتونه؟

من:اها بعله ادامه نسخه اتون بود
بيمار : حالا اين اموكسي رو پس بگيرين من ديشبم گفتم سفيكسيم ميخوام نداديد"" من : خوب من صلاح ديدم شما اموكسي سيلين بايد مصرف كنين
بيمار : اخه الان خانمم قبول نميكنه كه ، گفت بگو اونا چيكار دارن ، همون چيزي كه ميخوايمُ بِدَن 😑😑 من 😳😳😳😳
انتي بيوتيك هاي مقاوم😅😍😹💃🏼🕺🏼 ****مقاومت انتي بيوتيكي را جدي بگيريم **** 🔴بحران #مقاومت_انتي_بيوتيكي را جدي بگيريم🔴


7

#درد#ترس#جامعه #جنگ #زلزله#طبیعت #دشمن#خانه#خانواده#کمک#
enemy #help #familly #earthquake #house #human #war #

می خواهم حکم کنم سرت را ببرند؛
چه وصیت داری؟ - هیچ
کسانت اینجا هست؛
پسرت را می خواهی ببینی؟
- نه
زنت را چه؟
- نه
مادرت؟
- نه
چرا؟ قلب در سینه نداری؟

گل محمد لبخندی زد.
از چه می خندی؟
گل محمد پلکها فروبست و گفت:
- از پا افتادنِ مرد،
دیدنی نیست... #کلیدر
#محمود_دولت_آبادی


6

#کوروش_بزرگ #ایران #کشور #مرودشت #شیراز #هخامنشیان #پاسارگاد #هفت_آبان #پدر#سرزمین
#cyrus #cyrus_the_great #land #Iran #acharmanid
یک مقبره ی ساده، ز سنگ ساخته است !
بر گنبد و سیم و زر، نپرداخته است !
اما عجبا که نام و آوازه ی او ،
یک لرزه به شیخ و زاهد انداخته است !!


8

#جامعه#نو کیسه#جدید#عقده#بیمار#روانی#پول#پولدار#mind #mental #society #social #New #

فاجعه ای به نام نوکیسگی

نوکیسگی را این گونه تعریف کرده اند:
قشری که از نظر در آمد به طبقه بالا و از نظر فرهنگی به طبقه پایین و حتی لمپن ها بسیار نزدیک است.
لمپن های فرهنگی، علاقه بسیاری به " خودنمایی" ، " دیده شدن" " عرض اندام" و "نوچه پروری" دارند.
نو کیسه ها،از یک طبقه اجتماعی مبدا به یک طبقه اجتماعی مقصد پرتاپ شده اند.
این پرتاب ناگهانی بر اثر یک اتفاق یا استفاده از رانت و شرایط و التهابات اقتصادی رخ می دهد.

آن ها، دیگر نه خود را به طبقه اجتماعی مبدا متعلق می دانند و نه با جایگاهی که اکنون کسب کرده اند، آشنایی دارند.
یعنی از گذشته خود نفرت و از اکنون خود ترس و احساس حقارت دارند.
نوکیسه برای این که به طبقه سابق خود ثابت کند که دیگر به آن ها تعلق ندارد و همچنین برای غلبه بر احساس حقارت خود در مقابل طبقه جدیدی که به آن پرتاب شده است، مجبور به تظاهر است و ساده ترین راه برای تظاهر، خرید دیوانه وار کالاهای لوکس، نمایش عروسی ها، میهمانی ها و خانه های آن چنانی شان است.
اما فاجعه اصلی از جایی آغاز می شود که ما، فیلم و عکس عروسی ها، میهمانی ها، اتوموبیل ها و خانه های آن ها را از طریق پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی برای همدیگر ارسال می کنیم.
ما با این کار به مزدوران تبلیغاتی آن ها تبدیل می شویم که بی مزد و منت ، به هدفی که آن ها دارند نزدیکشان می کنیم. آن هدف چیزی نیست جز تظاهر و دیده شدن. جاهلان عصر جدید نوچه های جدید لازم دارند.
عده ای با موبایل های شان، عکس و فیلم آن ها را به اشتراک می گذارند و افتخار نوچگی آن ها را پذیرا می شوند.
بسیاری از آگاهان از نوکیسه ها متنفرند.
زیرا می دانند نوکیسه ها بر خلاف سرمایه دارها ی واقعی و قشر ثروتمند سنتی، سرمایه خود را نه در کار آفرینی که در دلالی صرف می کنند. آن ها منابع مالی جامعه را بر اساس بی لیاقتی به دست گرفته اند و بر این تنفر دامن می زنند.
اما فاجعه بزرگ تر وقتی رخ می دهد که هنگام تماشای فیلم عروسی ها و پارتی های این دسته، به جای آن که به فکر پس گرفتن حق خود باشیم، خودمان را جای این افراد می گذاریم و بر زندگی سطحی و انگل گونه این افراد حسرت می خوریم. «فاجعه آغاز شده است؛
شما صدایش را نمی شنوید»

کانال دموکراسی


7

یه رفیق داشتم خارج کشور زندگی می‌کرد و کارشناس غذا بود. همش میگفت آدم نون‌خشک وطن رو بخوره ارزش داره تا مرغ کشور بیگانه!
.
.
یه روز اومد ایران و اومد خونه ما...
میوه گذاشتیم جلوش خورد دل درد گرفت و فهمید که روی میوه‌ها پارافین میزنن.😕
گفت شام بخورم خوب میشم.
شام برنج هندی و قیمه گوشت برزیلی و مرغ هورمونی و ماست پالم‌دار خورد مسموم شد. 😑
داشتیم میبردیمش بیمارستان تو ترافیک گیر کردیم و توی آلودگی هوا تنگی نفس گرفت.‌‌
خلاصه رسیدیم درمانگاه گفتن ببرید بیمارستان امیر.
راه افتادیم و آدرس بلد نبودیم از مپ گوشی خواستیم کمک بگیریم که انقد سرعت نت پایین بود بالا نیومد. 😒😶
خلاصه رسیدیم بیمارستان و دکترا دگزا و استامینوفن دادن گفتن خوب میشه.
توی بیمارستان کیف و گوشیشو دزدیدن و اومدیم خونه.
فردا صبح پا شدیم دیدیم نیست و یه نامه گذاشته توش و نوشته "غلط کردم" 😁😂 خدابیامرز توی سقوط توپولوف ایرانی که داشت میرفت آلمان سقوط کرد و مرد... ☹️😔 #طنز#ایران من#آینده#این ماجرا واقعی نیست#وطن#نقاشی#مهاجرت#زیبایی#غذا#بهترین ها#Iran #paint #food #not really #fun #tomorrow #improvement #pretty #


10

#احترام#دوستی#نقاشی#ارتباط#خانواده#دخالت#هدف#زندگی #احساس#نقاشی#فرهنگ#familly #relationship #friend #culture #life #respect # "به من ربطي ندارد"
"به شما ربطي ندارد"
قبل از اينكه كسي اين جمله ي خبري را جهت هشدار به شما بگويد و مخاطب اين جمله قرار بگيريد،خودتان بارها اين جمله را با خودتان تكرار كنيد...
"به من ربطي ندارد"
به من ربطي ندارد كه فلاني چرا لباسش اين مدلي است،چرا بيني اش را عمل كرده، چرا ازدواج نميكند، كِي درسش تمام ميشود،چرا نميرود سربازي؟! چرا مدل موهايش اين شكلي است،چرا رنگ لاكش اين رنگي است، ،چرا چادر سر ميكند؟چرا رنگ لباس هايش با هم ست نيست، چرا بچه دار نميشود؟ چرا پس انداز نميكند، چرا پدر ومادرش از هم جدا شدند،رتبه كنكورش چند شده؟!چرا صدايش بم است، چرا رقصيدن بلد نيست،چرا كفش پاشنه بلند پا نميكندو هزاران چراي ديگر كه به ما ربطي ندارد،
ما مسئول تحليل زندگي و رفتار ديگران نيستيم، ما مسئول زندگي خودمان هستيم، لطفا اين جمله ي خبري را قبل از اينكه كسي بهمان گوشزد كند، روزي چند بار براي خودمان تكرار كنيم، كه "به من ربطي ندارد" من مسئول رفتار ديگران نيستم!
هركسي حق دارد در حريم خصوصي خودش زندگي كند،لطفا با سوالهاي بيجا زندگي اطرافيانمان را شخم نزنيم!

بر گرفته از تاربرگ فراز


2

#خانواده #بانو #مادر #کار #مرد#کودک#تربیت#زندگی #کمک#وظیفه#familly #job#help #baby #education #life #

وارد مغازه ميشوم و يک سرى استكان نعلبكى و قورى زرد رنگ اسباب بازى انتخاب مى كنم.
فروشنده ميگويد: خانم صورتيشو ببريد دخترونه تره.
ميگم: برا پسرم مى خوام.
با تعجب به من نگاه ميكنه و ميگه: اگه پسره ماشين بگيريد يا جعبه ابزار، هواپيما يا چراغ قوه. پسر كه آشپزى نميكنه.

با خودم مرور ميكنم در دنيايى كه زنهايش پا به پاى مردها كار مى كنند مردهايش بايد ياد بگيرند خستگى را با چاى از تن همسرشان درآورند.
در دنيايى كه زنهايش با مفهوم چک و قسط و وام عجين شده اند، شرم دارد مردهايش با دستور قورمه سبزى و ته ديگ ماكارونى بيگانه باشند.
من براى فرزندم همسرى قدرتمند آرزو ميكنم زنى كه تنها دغدغه اش نهار ظهر و شام شب نباشد.
زنى كه تمام لذتش در خريد خلاصه نشود.

زنى كه سياست را بفهمد، شعر ببافد، كتاب بخواند و از دنياى اطرافش بى خبر نباشد.
براى انكه پسرم شايسته چنان زنى باشد بايد ياد بگيرد چاى دارچينى درست كند. ياد بگيرد آشپزى كند.
لالايى بخواند.
نوازش كند و جملات عاشقانه بگويد.

پسر سه ساله ام استكان اسباب بازى زرد رنگ را به طرفم مى گيرد. من نگاهش مى كنم و او مى گويد: بخور چاى دارچينى برات پختم... دکتر المیرا لایق


6