Princess Charles@princesstrotman

#Abiyah❤️❤️


2

#Janai❤️❤️


2


0

Merry Christmas from the Charles Family! 😙


6

My beautiful girls #Janai #Abiyah


1

Happy Birthday my love💋❤️


0

#Janai


2

#Abiyah


2