ali@s___ali_m___s

من از قبل باخته بودم
مچ انداختن
بهانه ای بود
برای گرفتن دوباره ی دست تو

s__ali_m __s


52

The end of the page