Shayan_farzaneh alamdari@shayan_alamdari

تو باید بیشتر تمرین کنی از دشمنی که میخواهد تو را بکشد .تمام استراحتی که نیاز داری میتوانی در گور دریافت کنی. لئون دیگرل فرمانده لشکر والونیه حزب نازی


5


2


10


8


6


0


1


0

۹۶/۳/۹

اشح چشمسی


4


1


3


3

The end of the page